Інформація про заклад

Інженерно-технологічний інститут (ІТІ) створено наказом Президента Університету «Україна» від 1 жовтня 2008 року № 118 реорганізацією факультету інженерних технологій. У 2017-2018 навчальному році Інститут у своїй діяльності керувався чинним законодавством, Статутом Університету, нормативними актами, наказами і розпорядженнями Президента Університету. Інститут діє на підставі Положення про інститут. Робота інституту здійснюється за планом на навчальний рік. Кафедри, деканат працюють на підставі цього Положення і згідно з планами роботи інституту, кафедр та організаційно-виховної роботи. Для вирішення поточних питань організації навчального процесу і наукової роботи в інституті функціонують Вчена рада і Методична рада, які працюють за затвердженими планами.

Упродовж 2017/2018 навчального року в ІТІ були здійснені такі організаційні заходи щодо подальшого становлення та розвитку Інституту:

  • проведено Загальні збори трудового колективу Інституту з обговоренням підсумків роботи за 2016-2017 навчальний рік та завдань на 2017-2018 навчальний рік;
  • проведено 5 засідань Вченої ради, на яких обговорювались питання підготовки до навчального року, видруку навчально-методичної та наукової літератури, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, проведення та участі в наукових конференціях, планів наукової роботи та підвищення кваліфікації; заслуховувались звіти аспірантів та здобувачів кафедр та звіти про виконання науково-дослідних проектів;
  • 16 виробничих нарад та засідань адміністративної ради, на яких обговорювались поточні питання діяльності інституту, результати зимової та літньої сесій, стану заборгованості студентів за навчання та відвідування ними занять, профорієнтаційної роботи.

Загальні збори, засідання Вченої ради, виробничі наради, адміністративні ради проводились згідно з регламентом роботи ІТІ.

Відповідно до чисельності студентів було здійснено приведення у відповідність чисельного стану професорсько-викладацького та адміністративного складу Інституту.

До складу інституту входять 4 випускові кафедри:

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” на 3 спеціальностях – “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”, “Виробництво харчової продукції”, “Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів”, за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” і “магістр” – на 5 – «Автомобілі та автомобільне господарство», «Дизайн», «Електронні прилади та пристрої», «Технологія харчування», «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів».

В інституті діють навчально-науково-виробничі комплекси (з Київським індустріальним технікумом, із Івано-Франківським комерційним технікумом, із Коледжем ресторанного господарства (м. Київ), із Житомирським комерційним технікумом, із Івано-Франківським вищим професійним училищем готельного сервісу і туризму, з Львівським бізнес-коледжем, із Науково-навчальним центром професійно-технічної освіти АПН України).