Положення про лабораторію

ПОЛОЖЕННЯ

про госпрозрахункову науково-дослідну лабораторію спеціальних технологій приладобудування (ГНДЛСТП) Інженерно-технологічного інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

1. Загальні положення

1.1. Науково-дослідна лабораторія (далі Лабораторія) є науковим підрозділом Інженерно-технологічного інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (далі Інституту), що створюється у складі структурного підрозділу Інституту для виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт (тем) з метою розв’язання актуальних наукових проблем, забезпечення навчального процесу, залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань. У випадках, коли для наукових досліджень необхідно залучення висококваліфікованих спеціалістів із різних сфер знань, можуть бути утворені відділи, які об’єднують дослідників декількох факультетів (інститутів) і кафедр. Наукове керівництво Лабораторією здійснює директор Інституту.

1.2. Лабораторія утворюється (ліквідується) наказом директора Інституту за поданням Вченої ради Інституту і рекомендацією Вченої ради Університету.

1.3. Діяльність Лабораторії регулюється чинним законодавством України, Статутом Інституту, Положенням про науково-дослідну роботу в Інженерно-технологічному інституті Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» та цим Положенням.

2. Основні завдання та функції

2.1. Організація, координація та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт Інституту та згідно з договорами Університету з іншими установами на виконання науково-дослідних робіт.

2.2. Організація впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво та навчальний процес.

2.3. Сприяння підвищенню якості підготовки фахівців.

2.4. Забезпечення функціонування та відповідності вимогам державних стандартів приладів і обладнання, які знаходяться в Лабораторії.

2.5. Виконання інших функцій, відповідно до завдань і мети створення Лабораторії.

3. Структура

3.1. До штату працівників Лабораторії входять: завідувач лабораторії, наукові, інженерно-технічні та інші працівники наукових тем. Трудові обов’язки працівників Лабораторії регламентуються відповідними функціональними обов’язками.

3.2. Лабораторія може мати у своєму складі науково-дослідні відділи та сектори.

3.3. Відділ може мати у своєму складі сектори.

3.4. Викладачі, докторанти, аспіранти, студенти залучаються до роботи у складі Лабораторії на умовах трудових договорів відповідно до штатного розпису та/або договорів підряду.

3.5. Лабораторія має налічувати не менше 5 штатних працівників.

3.6. Лабораторію очолює завідувач, який призначається за наказом директора Інституту. Завідувач Лабораторії підпорядковується науковому керівникові Лабораторії.

3.7. Розміщення Лабораторії здійснюється за рахунок площ відповідних структурних підрозділів Інституту.

4. Умови фінансування

4.1. Лабораторія є юридичною особою і не має самостійного балансу.

4.2. Фінансування діяльності Лабораторії та її матеріально-технічне забезпечення здійснюється шляхом фінансування науково-дослідних робіт (тем) із загального та спеціального фондів Держбюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.