Студентська наука

У 2012-2013 н.р. активізувалася наукова робота студентів. Суттєво підвищено наукову складову практичної підготовки студентів у рамках лабораторних та практичних занять, курсових та розрахункових робіт, практики, випусових кваліфікаційних робіт.

Усі студенти старших курсів займаються науково-дослідною роботою. Наприклад, наукова робота студентів 3 курсу організована таким чином. При проведенні практичних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень та технічної творчості» кожному студенту дається індивідуальне завдання, захист якого відбувається на підсумкових заняттях і враховується при отриманні заліку з цієї дисципліни.

Отримані результати наукової роботи студенти доповідають на конференціях, кращі дослідження подаються на конкурс студентських наукових робіт. Крім того, результати досліджень студенти використовують у курсових та дипломних проектах як окремий розділ або вони є основою при виконанні курсових та дипломних робіт наукового спрямування.

Щорічно студенти беруть участь у студентських конференціях університету та поза його межами (Національний аграрний університет, м. Київ; Національний університет харчових технологій, м. Київ, Одеська державна академія харчових технологій; Донецький національний університет економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Національний політехнічний університет «КПІ», Національний державний хіміко-технологічний університет (м. Дніпропетровськ) тощо).

У рамках конференції «Молодь: освіта, наука, духовність» студентами та викладачами зроблено 59 доповідей. Студентка Коркішко Г.В. інституту стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу студентських робіт – 2012, а Лисенко С.О. – призером; у 2013 р. Іова Г.І. стала призером Всеукраїнського конкурсу студентських робіт.

Переможцями Конкурсу студентських наукових робіт, присвяченого Дню науки України, у 2013 році стали студентки 3 курсу спеціальності «Технологія харчування» Калита Н.В. та Коваленко В.В.

На кафедрі ПЕА продовжуються наукові дослідження та технічні розробки, які впроваджуються в навчальний процес (Розробка і виготовлення універсального лабораторного стенда для навчальної лабораторії з дисциплін: „Основи радіоелектроніки”, „Аналогова схемотехніка”, „Електроживлення ПЕА”, „Елементна база ПЕА”, „Основи проектування ПЕА”, „Конструювання ПЕА”, „Виробництво ПЕА”. Автори: Сташук В.Д., Жовнір М.Ф.). Продовжує роботу робоча група зі створення імітаційних комп’ютерних програм з моделювання лабораторних робіт. На цей час розроблено і впроваджено в навчальний процес імітаційні комп’ютерні програми з 13-ти дисциплін (81 лабораторна робота).

На кафедрі технології харчування діє науково-виробничий комплекс „Технолог”, до якого залучені студенти 4-5 курсів. Започаткувало роботу студентське навчально-науково-виробниче підприємство, для якого студенти кафедри технології харчування розробляють науково-обґрунтовану виробничу програму, і поступово вона буде впроваджуватись.

На кафедрі автомобільного транспорту працює студентський підрозділ, який вивчає питаннями покращення обслуговування та ремонту автомобільного парку. Поновила свою діяльність автошкола «Автомобіліст».

На кафедрі хімії та новітніх хімічних технологій розвивається наукова школа ”Новітні технології, екологія та ресурсозбереження у високотемпературній хімії”.

На стадії розбудови наукова школа кафедри побутової електронної апаратури, яка займається важливою науковою проблемою: „Дослідження властивостей матеріалів та створення електронних пристроїв на базі нових фізичних явищ”. На кафедрі побутової електронної апаратури працює СННВП, до роботи в якому залучено 21 студента.

На кафедрі дизайну працює студентський навчально-науковий підрозділ „Творча майстерня”, до роботи в якій залучено 11 студентів. Останній проект – «Фор-ескізний проект Імідж-центру Університету «Україна».