Авер’янова Ніна Миколаївна

Кафедра дизайну

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Досвід роботи: 26 років, в Університеті “Україна” – з 2006 року (сумісник)

Біографія

Народилася 28 листопада 1969 року в місті Києві.

Відомості про вищу освіту

У 1995 році закінчила педагогічний факультет Українського державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка та методика навчання, образотворче мистецтво».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

З 2003 року навчалася в аспірантурі Київського університету за спеціальністю “Українознавство”. У 2007 році захистила дисертацію на тему «Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості (українознавчий аналіз)» та отримала науковий ступінь кандидата філософських наук зі спеціальності «Українознавство».

Основні етапи діяльності

У 1996-2003 роках працювала в Київському міському педагогічному коледжі викладачем образотворчого мистецтва з методикою навчання.

З 2006 року працювала в Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка на факультеті філософії, філософом І категорії, що проводить науково-технічні розробки Центру українознавства.

З 2008 року працювала в Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка на факультеті філософії молодшим науковим співробітником, що проводить науково-технічні розробки Центру українознавства.

З 2011 року працювала в Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка на факультеті філософії науковим співробітником, що проводить науково-технічні розробки Центру українознавства.

З 2006 року працювала за сумісництвом викладачем кафедри дизайну Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Викладає дисципліни:

 1. Історія мистецтв та дизайну
 2. Основи методики та теорія дизайну
 3. Культурологічні аспекти теорії дизайну
 4. Етнокультурне формоутворення в українському дизайні

 Сфера наукових досліджень

 • українознавство;
 • філософія;
 • культурологія;
 • дизайн;
 • українське мистецтво;
 • національне виховання;
 • виховання особистості;
 • мистецтвознавство;
 • національна еліта;
 • інформаційна безпека.

Авторка понад 200 наукових публікацій, зокрема, у закордонних виданнях Білорусії, Болгарії, Німеччини, Польщі, Росії, США, Чехії, Швейцарії, у тому числі у виданнях, що індексуються у БД Scopus, Web of Sience, Index Copernicus та ін., у численних наукових фахових виданнях України; співавторка 7 колективних монографіях і двох навчальних посібників – «Українознавство», «Історія української політичної думки».

Посилання

Google Scholar

Авер’янова Ніна / Averianova N. / Аверьянова Н.

на 16.09.2022 р. 

                                 Усі                з 2017

Цитування               416                  328

h-індекс                    11                      9

i10-індекс                 13                      8

 

Web of Science Researcher ID  AAV-1506-2021

https://publons.com/researcher/4599095/nina-averianova/

H-INDEX 1

 

ID Scopus 57220989823 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220989823

Документи автора 3

Цитування в 3 документах 4

h-index: View h-graph 1

Основні наукові праці

Монографії:

 1. Консолідація українства в постколоніальну добу: монографія / Авер’янова Н.М., Воропаєва Т.С., Грабовська І.М., Кагамлик С.Р., Кобченко К.А., Обушний М.І., Сорочук Л.В. Загальна редакція Обушного М.І. К.: Педагогічна думка, 2019. 392 с.
 2. Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія. 2-ге видання, доповнене / Авер’янова Н., Воропаєва Т., Грабовська І., Кобченко К., Мостяєв О., Обушний М., Сорочук Л., Шептицька Т. Загальна редакція Обушного М. К.: ВЦ «Київський університет», 2017. 415 с.
 3. Авер’янова Н.М. Українська мистецька еліта як суб’єкт цивілізаційних перетворень. Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст. Монографія. Ніжин: Видавець ПП Лисенко, 2015. С. 225–278.
 4. Авер’янова Н.М. Масова культура в контексті сучасних трансформацій українського суспільства. Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації. Монографія / Наук. ред. О.М. Пшінька, Т.І. Власової. Дніпропетровськ: Ви-во Маковецький, 2012. 456 с. С. 154–166.

 

Статті:

 1. Voropayeva Tatiana, Averianova Nina. Information and economic security as priority directions of the state policy of Ukraine in the context of the strategy of «smart power». 2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T). Kharkiv, Ukraine, 2022. Pp. 197–202. (Проіндексовано у БД Scopus та БД Web of Science).
 2. Averianova N. аnd Voropayeva T. Information Security of Ukraine: Social and Humanitarian Aspects. 2020 IEEE International Conference on Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T). Kharkov, 2020. P 511–514. (Проіндексовано у БДScopus  та БД Web of Science).
 3. Averianova Nina, Voropaieva Tetiana. Transformation of the Collective Identity of Ukrainian Citizens After the Revolution of Dignity (2014–2019)Kyiv-Mohyla Humanities Journal. 2020. № 7. Pр. 45–71 (Проіндексовано у БД Scopus та БД Web of Science).
 4. Авер’янова Н.М. Баталістика у зарубіжній та українській історії мистецтв. Українознавчий альманах. Випуск 29. С. 8–15 (фахове видання, категорія «Б»).
 5. Авер’янова Н.М. Поняття «діаспора» у наукових розробках зарубіжних вчених: особливості інтерпретацій та застосування. Українознавчий альманах. Випуск 28. С. 8–13 (фахове видання, категорія «Б»).
 6. Авер’янова Н.М. Художнє кіно як ефективний засіб деконфліктизаці українського суспільства. Українознавчий альманах. Випуск 27. С. 8–13 (фахове видання, категорія «Б»).
 7. Авер’янова Н.М. Арт-терапія як засіб реабілітації учасників бойових дій в умовах російсько-українського збройного конфлікту. Українознавчий альманах. Випуск 26. С. 8–12 (фахове видання, категорія «Б»).
 8. Авер’янова Н.М., Воропаєва Т.С. Нівеляція сецесіоністських рухів та десепаратизація українського соціуму. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Випуск 29. С. 19–26 (фахове видання, категорія «Б»).
 9. Авер’янова Н.М. Культурно-мистецькі заходи української діаспори у контексті відстоювання національних інтересів України. Гілея: науковий вісник. К.: Ви-во «Гілея», 2018. Випуск 139 (12). Ч. 2. Філософські науки. С. 118–120 (фахове видання).
 10. Авер’янова Ніна. Мистецтво як засіб пропаганди та контрпропаганди в умовах російської агресії. Українознавчий альманах. Випуск № 23. К.: «Міленіум+», 2018. С. 108–113 (фахове видання).
 11. Авер’янова Н.М. Російські неоімперські міфи в мистецтві України постколоніальної доби. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». Випуск 20. К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. С. 20–24 (фахове видання).
 12. Averianova N.M., Gook L.Y. Current state of design education in Ukraine (Сучасний стан дизайнерської освіти в Україні). SWorld Journal. Bulgaria, Svishtov, 2022. Issue № 11. Part 5. Pp. 93–97 (зарубіжне видання, Болгарія).
 13. Авер’янова Н.М. Тематика насильства у мистецтві: вплив на молодь. Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність: матеріали II Міжнародної наукової конференції, м.Чернівці, 26 серпня, 2022р. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2022. 466с. С. 282–287.
 14. Гук Л.Й., Авер’янова Н.М. Особливості професійної підготовки дизайнерів в Україні. Сучасне українське мистецтво: концепти, стратегії, візуальні практики. Збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (11–12 листопада 2021 року). Черкаси: ФОП Гордієнко, 2021. 120 с. С. 42–44.

 

Перелік наукових та навчально-методичних праць

 1. Навчальний посібник: Українознавство: навч. посіб. для студ. вищ. нав. закл. / За ред. Обушного М. І. – К.: ВПЦ «Київський університет», – 672 с. Авер’янова Н.- до розділу V: «Українське образотворче мистецтво та архітектура» – С. 423 – 442; до розділу VI: «Національна ідея в філософському культурно-історичному процесі» – С. 490 – 495, «Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова, унітарна держава» – С. 532 – 535, «Проблема формування української політичної еліти» – С. 567 – 572.
 2. Навчальний посібник: Історія української політичної думки: навч. посіб. / М. І. Обушний, Т. С. Воропаева, І. М. Грабовська та ін.; за заг. ред. М. І. Обушного. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 479 с. Авер’янова Н. Біографічні довідки: Бандера Степан. – С. 349 – 351; Блакитний Василь – С. 352 – 353; Волобуєв Михайло – С. 363 – 364; Гоголь Микола. – С. 364 – 366; Кленович Себастьян. – С. 381 – 382; Лащенко Ростислав. – С. 392 – 393; Русин Павло. – С. 426 – 427; Хмельницький Богдан. – С. 450 – 452; Шевченко Тарас. – С. 458 – 459; Шумський Олександр. – С. 460 – 461; Ярослав Мудрий. – С. 463 – 465.
 3. Колективна монографія: Авер’янова Н. Образотворче мистецтво і виховання: форми взаємодії у контексті становлення сучасної філософії освіти // Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. – 396 с. – С. 349 – 358.
 4. Колективна монографія: Авер’янова Н. Подолання тендерних стереотипів у кірсі викладання мистецтвознавства (на прикладі творчості Катерини Білокур) // Особистісні виміри становлення нової парадигми сучасної української освіти: Монографія колективу авторів / Наук. ред. Т.І. Власова, Т.М.Талько. – Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, -320 с.-С. 131 – 138.
 5. Колективна монографія: Авер’янова Н. М. Масова культура в контексті сучасних трансформацій українського суспільства 11 Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації. Монографія / Наук. ред. О. М. Пшінька, Т. І. Власової. – Дніпропетровськ: Ви-во Маковецький, -456 с.-С. 154-166.
 6. Колективна монографія: Авер’янова Н. Образотворчість Євромайдану як вияв людської гідності українців // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді. Монографія. – К.: Ви-во «Україна», – 247 с. – С. 174-189.
 7. Колективна монографія: Авер’янова Н. Українська мистецька еліта як суб’єкт цивілізаційних перетворень // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст. Монографія. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко, 2015. – С. 225-278.
 8. Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія. – 2- ге видання, доповнене / Авер’янова Н., Воропаева Т., Грабовська І., Кобченко К., Мостяєв О., Обушний М., Сорочук Л., Шептицька Т. Загальна редакція Обушного М. – К.: ВЦ «Київський університет», -415 с.
 9. Авер’янова Н. Розділ “Образотворчість Арт-Майдану як вияв людської гідності українців”. – С. 307 – 320.
 10. Авер’янова Н. Розділ 12. Гібридна війна Росії проти України: виклики таризики для української держави. – С. 321 – 333.

Наукові статті за останні п’ять років (2014 -2018)

 1. Averianova N. N. Consolidation of Ukrainianess: basic tendencies and perspectives in modern conditions // Science, research, development. Seria «Filologia, socjologia і kulturology». Monografia Pokonferencyjna (Barcelona, 29.04.2018-30.04.2018). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2018. – 152 str. – S. 13 – 16 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 2. Авер ‘янова Н.М. Творчість вітчизняних митців в умовах еміграції як вияв українськості (кінець XIX – середина XX ст.) // Science, research, development. Seria «Filologia, socjologia і kulturology». Monografia Pokonferencyjna (Rotterdam, 30.03.2018 – 31.03.2018). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2018. – 112 str. – S. 6 – 10 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 3. Авер’янова Н.М. Зарубіжне українство у відстоюванні національних інтересів України // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – № З (55). – С. 444 – 446. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. Index Copernicus ICV 2016: 56, 47 (Index Copernicus (1С™ Value): 11 (2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015); 56.47 (2016)).
 4. Авер’янова H.M. Українська діаспора: вплив на процес консолідації українства // Monografia Pokonferencyjnaz Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) «Science, research, development», zorganizowanej dla pracownikow naukowych uczelni, jednoste k naukowo- badawczy choraz badawczychzpanstwobszarubylego Zwi^zkuRadzieckiegoorazbylejJugoslawii (London, 27.02.2018) / Монографія за підсумками Міжнародної науково-практичної конференції (он-лайн) «Наука, дослідження, розвиток», організована для наукових співробітників, відділів досліджень і розвитку, дослідницьких підрозділів з країн колишнього Радянського Союзу та колишньої Югославії (Лондон, 27.02.2018). – Warszawa: WydawcaSp. z. о. о. «Diamondtradingtour», 2018. – 96 str. – S. 9 – 12 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 5. Авер’янова Н.М. Художнє кіно як системний засіб впливу на процес консолідації українства // Zbiorartykulownaukowych «Rozwoj і praktyka» (Zakopane, 29.12.2017). – Warszawa: WydawcaSp. z. о. o. «Diamondtradingtour», 2017. – 76 str. – S. 62 – 64 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 6. Авер’янова Н. Консолідація українства як пріоритетне завдання національної еліти України // Українознавчий альманах. Випуск № 22. – К.: «Міленіум+», 2017. – 160 с. – С. 67 – 72 (фахове видання).
 7. Авер’янова Н.М. Громадянська активність особистості у контексті консолідації сучасного українського суспільства // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. – Одеса, 2017. – Випуск 20. – С. 7 – 9 (фахове видання, внесено до переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з філософських наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, відповідно до Наказу МОП України від 29.12.2014 р. № 1528 (додаток № 1.1), включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща),ICV2015: 32.87, ICV 2016: 43.20).https://ioumais.indexcopernicus.com/search/details?imlId=24788182&org:=%20%20%20%20%20,р24788182,3 .html
 8. Авер’янова Н.М. Мистецька еліта в процесах консолідації українства: основні тенденції // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017. – № 10 (50). – С. 132 – 135 Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus.Index Copernicus ICV 2016: 56.47.
 9. Авер’янова H. Консолідаційний потенціал українського мистецтва в контексті гібридної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – Вип. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 34 – 37(фахове видання).
 10. Аверьянова Н.Н. Украинское искусство в процессе консолидации украинства // Научные труды SWorld. – Выпуск № 48. Том 2. – Иваново: Научный мир, 2017. – 127 с. – С. 46 – 52(Зарубіжне видання, Росія, Іваново.Входит вIndexCopernicusICV: 66,23 (2015)). https://journals.indexcopernicus.com/search/form
 11. Авер’янова H.M. Мистецтво у формуванні духовності як основи консолідації українства // Філософсько-гуманітарні читання: 36. наук, праць. – Дніпро: ДЗ «ДМА», 2017. – Випуск 4. – 332 с. – С. 102 – 107.
 12. Авер’янова Н.М. Культурно-мистецький компонент впливу на процес консолідації українства // Zbiorartykulownaukowych «Obiecujceosignicianaukowe» (30.09.2017). – Warszawa: WydawcaSp. z. о. o. «Diamondtradingtour», 2017. – 72 str. – S. 56 – 58 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 13. Авер’янова Н. Чинники консолідації українства в постколоніальну добу Українознавчий альманах. Випуск 20 / Відп. ред. Микола Обушний, відповідальні за випуск Ніна Авер’янова, Ірина Грабовська. – Київ: «Міленіум+», 2017. – 118 с. – С. 8 – 12 (фахове видання).
 14. Авер’янова Н. Консолідуючий потенціал українського мистецтва: формування духовно-світогляднищх засад українства // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. – Одеса, 2017. – Випуск 17. – 152 с. – С. З – 6 (фахове видання, включено до міжнародної наукометрииної бази IndexCopernicusInternational(Республіка Польща),ICV 2015: 32.87,ICY 2016: 43.20). https://ioumals.indexcopernicus.com/search/details?imlId=24788182&org=%20%20%20%20%20,р24788182,3 .html
 15. Авер’янова Н.Мистецтво як чинник консолідації українства: проблеми та перспективи // Українознавчий альманах. Випуск 21 / Відп. ред. Микола Обушний, відповідальна за випуск Ірина Грабовська. – Київ: «Міленіум+», 2017. – 112 с. – С. 6 – 10(фахове видання).
 16. Авер’янова Н.М. Гібридна війна: російсько-українське протистояння // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017. – № 3(43). –С. 30-34. Журнал включено до міжнародник каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAЛ, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. Index Copernicus (1С™ Value): 4.11 (2013); 5.77;43.69 (2015); 56,47 (2016). ICV 2016: https://iournals.indexcopernicus.com/search/details?imlld=24780203&org=%2p24780203,3.html
 17. Аверьянова H.H. Гражданская позиция личности в процессе консолидации украинского общества постколониального периода // Научный взгляд в будущее. Международное периодическое научное издание. – 2017. – Выпуск № 7. Том 2. – Одеса: Куприенко СВ, 2017 (Входит в IndexCopernicusICV: 63 (2015)). https://journals.indexcopernicus.com/URL: https://www.sworld.com.ua/nvvb/7-2.pdf
 18. Авер’янова Н.М. Сучасне мистецтво в процесах консолідації українства Дні науки філософського факультету – 2017. Міжнародна наукова конференція (25 – 26 квітня 2017 року). Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», – Ч. 5.–182 с. – С. 115-117.
 19. Averianova N.N. Consolidation of Ukrainian society in a context of hybrid war // Zbior artykulow naukowych «W spotczesne problemy і perspektywy rozwoju» (30.01.2017 – 31.01.2017). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о.o. «Diamond trading tour», 2017. – 96 str. – S. 67 – 70 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 20. Авер’янова Н.М. Громадянська активність особистості як консолідаційний чинник українського суспільства // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2016. – № 12.1(40). – С. 69 – 72. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus.Index Copernicus (1С™ Value): 4.11 (2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015); 56,47 (2016). https://iournalindexcopernicus.com/search/details?imlld=24780203&org=%2 0,p24780203,3 .html
 21. Авер ‘янова Н. Консолідація українського суспільства в сучасних умовах гібридної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – Вип. №1(18). – К.: ВПЦ «Київський університет», – С. 4 – 6 (фахове видання).
 22. Авер ‘янова Н. Консолідуюча роль мистецтва в сучасному українському суспільстві // Українознавчий альманах. Випуск – Київ, 2016. -194 с. – С. 48 – 51 (фахове видання).
 23. Averianova Nina. Peculiarities of development of Ukrainian art in conditions of totalitarianism // Zbior artykulow naukowych «Teoretyczne і praktyczne aspekty rozwoju w spolczesnej nauki» (29.06.2016 – 30.06.2016). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2016. – 100 str. – S. 72 – 76 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 24. Averianova N. N. Artistic activity of dissidents of the 1960es in the processes of Ukrainians’ consolidation // Motivation. Way to the future. International scientific and practical congress, the 25th of May, 2016, Geneva (Switzerland). – Geneva (Switzerland): Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», 2016. – 191 p. – P. 88 – 91 (зарубіжневидання, Швейцарія, Женева).
 25. Авер’янова Н. Громадянська активність особистості у процесах консолідації сучасного українського суспільства // Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (3-4червня 2016 р., м. Мелітополь, Україна). – Мелітополь: Ви-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – Ч. 1: Концептуальні схеми руху особистості у смислових просторах самовизначення. – 231 с. – С. 24 – 27.
 26. Averianova Nina. Features of development of the Ukrainian contemporary art: basic tendencies // Zbior artykulow naukowych «W spotczesne problem і perspektywy rozwoju» (29.04.2016 – 30.04.2016). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2016. – 100 str. – S. 89-91 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 27. Averianova Nina. Consolidation of Ukrainian society: basic tendencies // Zbior artykulow naukowych «Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzia, praktyka» (30.03.2016 – 31.03.2016). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2016. – 116 str. – S. 105 – 108 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 28. Авер’янова Н. Мистецтво як чинник консолідації українського суспільства // Zbior artykulow naukowych «W spolczesne tendencje w nauce і edukacji» (30.01.2016 – 31.01.2016). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2016. – 76 str. – S. 57 – 59 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 29. Авер’янова Н.М. Основні чинники консолідації українського суспільства // Філософсько-гуманітарні читання. Збірка наукових праць. – Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», 2016. – 277 с. – С. 54 – 58.
 30. Авер’янова Н. Сучасне українське образотворче мистецтво: входження в європейський художній простір // Українознавчий альманах. Випуск – Київ, 2015. – 260 с. – С. 56 – 58 (фахове видання).
 31. Авер’янова Н.М. Особливості становлення сучасного мистецтва в Україні // Zbior artykulow naukowych «Naukowe Wyszukaj» (30.10.2015 – 31.10.2015). – Czesc – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2015. – 52 str. – S. 48 – 52 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 32. Авер’янова Н.М. Давньоруське мистецтво: від візантійського стилю до власних художніх традицій // Zbior artykulow naukowych «Filologia, socjologia і kulturoznawstwo. Dyskusje о wspolczesnejnauki» (30.08.2015 – 31.08.2015). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2015. – 68 str. – S. 5 – 9 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 33. Авер’янова Н.М. Специфіка розвитку мистецтва Галицько-Волинського князівства: західноєвропейські впливи // Zbior raportov naukowych «Filologia, socjologia і kulturoznawstwo. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka» (29.06.2015 – 30.06.2015). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2015. – 100 str. – S. 5 – 9 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 34. Аверьянова Н.Н. Пражский период творчества Галины Мазепы // Zbior raportov naukowych. Miedzy narodowe j naukowo-praktycznej konferencji poswiecony 100 rocznica ewakuacji Uniwersytetu Warszawskiego w Rostow nad Donem «Naukawczoraj, dzis, jutro» (Warszawa, 05.2015 – 31.05.2015). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. Wydawca «Diamond trading tour», 2015. – Czesc 1. – 80 str. – S. 54 – 58 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 35. Аверьянова Н.Н. Творчество Ивана Дряпаченко в контексте культурного наследия Могилева / Н. Н. Аверьянова // Гісторьія Магшёва: мінулае і сучаснасць. Зборнік навуковых прац удзельнікау IX Міжнароднай навуковай канферзнцьіі 25-26 чэрвеня 2015 г. – Магшёу: МДУХ, 2015. – 539 с. – С. 480 – 485 (зарубіжне видання, Білорусія, Могильов).
 36. Авер’янова Н.М. Мистецтво шістдесятників як вияв опору тоталітаризму // Науковий діалог «Схід – Захід». Матеріали IV всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Кам’янець-Подільський, 25 травня 2015 p.). – Кам’янець-Подільський – Дніпропетровськ: Ви-во «Інновація», 2015. – Ч. 2. – 216 с. – С. 75-78.
 37. Авер’янова Н.М. Мистецька еліта в творенні образотворчих форм Свромайдану // Філософсько-гуманітарні читання. Збірка наукових праць. – Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», – 280 с. – С. 102 – 106.
 38. Авер’янова Н. Іван Похитонов у європейському культурному просторі / Ніна Авер’янова // Українознавчий альманах. Випуск 15. – Київ, 2014. – 248 с. – С. 199 – 202 (фахове видання).
 39. Авер’янова Н. Мистецька еліта України: Алла Горська в когорті шістдесятників / Н. Авер’янова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – Вип. №1(17). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 57 – 59 (фахове видання).
 40. Авер’янова Н. Художня творчість Галини Мазепи у контексті культурного несення українськості // Українознавчий альманах. Випуск 17. – Київ, 2014. – 334 с. – С. 190 – 193 (фахове видання).
 41. Авер’янова Н. Образотворчість Євромайдану як вияв національної гідності українців // Українознавчий альманах. Випуск 16. – Київ, Мелітополь, 2014. – 322 с. – С. 207 – 211 (фахове видання).
 42. Авер’янова Н.М. Перші живописці Київської Русі // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 15 липня 2014 р.): у 2-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація». – Ч. 2. – 207 с. – С. 148-151.
 43. Аверьянова Н.Н. Изобразительное искусство как форма деятельности украинских шестидесятников // Paradigma ta poznani. – Praha, 2014. – 2014.№ 3. – С. 56 – 58 (зарубіжне видання, Чехія, Прага).
 44. Авер ‘янова Н.М. Художники у формуванні національної самосвідомості українців (XVI – XVIII ст.) // Науковий діалог «Схід – Захід». Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7 червня 2014 р., м. Кам’янець-Подільський): у 4-х частинах. – Кам’янець-Подільський – Дніпропетровськ: Ви-во «Інновація», 2014. – Ч. 2. – 176 с. – С. 61-64.
 45. Авер’янова Н.М. Шістдесятництво у цивілізаційному поступі українства // Філософсько-гуманітарні читання. Збірка наукових праць. – Дніпропетровськ. – 415 с. – С. 297-301.
 46. Аверьянова Н.Н. Художественная элита: критерии элитарности // Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера». – Пенза, 2014. – № 1. – С. 38 – 40. – 0,3 друк. арк. (РИНЦ, НЭБ, международная база научных публикаций Directory of open access journals (DOAJ), система научного цитирования Google Scholar, зарубіжне видання, Росія, Пенза).
 47. Авер’янова Н.М. Національне буття українців в образотворчій спадщині Тараса Шевченка // Постать Тараса Шевченка та українська філософська культура. Матеріали круглого столу філософського факультету (в рамках Шевченківського літературного конгресу, 11 березня 2014 р.). – К.: КНУТШ, 2014. – 48 с. – С. З – 4.
 48. Аверьянова Н.Н. Искусство как фактор сохранения национальной идентичности в эпоху глобализации: украинский контекст // Философия и ценности современной культуры. Материалы Международной научной конференции. Минск, 10-11 октября 2013 г. – Минск: БГУ, 2014. – 783 с. – С. 489-492 (зарубіжне видання, Республіка Білорусь, Мінськ).