Авер’янова Ніна Миколаївна

Кафедра дизайну

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Досвід роботи: 22 роки, в Університеті “Україна” – з 2006 року (сумісник)

Біографія

Народилася 28 листопада 1969 року в місті Києві.

Відомості про вищу освіту

У 1995 році закінчила педагогічний факультет Українського державного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка та методика навчання, образотворче мистецтво».

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

З 2003 року навчалася в аспірантурі Київського університету за спеціальністю “Українознавство”. У 2007 році захистила дисертацію на тему «Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості (українознавчий аналіз)» та отримала науковий ступінь кандидата філософських наук зі спеціальності «Українознавство».

Основні етапи діяльності

У 1996-2003 роках працювала в Київському міському педагогічному коледжі викладачем образотворчого мистецтва з методикою навчання.

З 2006 року працювала в Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка на факультеті філософії, філософом І категорії, що проводить науково-технічні розробки Центру українознавства.

З 2008 року працювала в Київському національному університеті імені Т.Г. Шевченка на факультеті філософії молодшим науковим співробітником, що проводить науково-технічні розробки Центру українознавства.

З 2011 року працювала в Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка на факультеті філософії науковим співробітником, що проводить науково-технічні розробки Центру українознавства.

У 2006-20015 роках працювала за сумісництвом викладачем кафедри дизайну Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Викладає дисципліни:

 1. Історія мистецтв та дизайну
 2. Культурологічні аспекти теорії дизайну

 Сфера наукових досліджень

 • українознавство;
 • філософія;
 • культурологія;
 • дизайн;
 • українське образотворче мистецтво;
 • національне виховання;
 • виховання особистості

Основні наукові праці

Має у доробку 140 наукових праць, співавтор 2 навчальних посібників, співавтор 6 колективних монографій.

Перелік наукових та навчально-методичних праць

 1. Навчальний посібник: Українознавство: навч. посіб. для студ. вищ. нав. закл. / За ред. Обушного М. І. – К.: ВПЦ «Київський університет», – 672 с. Авер’янова Н.- до розділу V: «Українське образотворче мистецтво та архітектура» – С. 423 – 442; до розділу VI: «Національна ідея в філософському культурно-історичному процесі» – С. 490 – 495, «Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова, унітарна держава» – С. 532 – 535, «Проблема формування української політичної еліти» – С. 567 – 572.
 2. Навчальний посібник: Історія української політичної думки: навч. посіб. / М. І. Обушний, Т. С. Воропаева, І. М. Грабовська та ін.; за заг. ред. М. І. Обушного. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – 479 с. Авер’янова Н. Біографічні довідки: Бандера Степан. – С. 349 – 351; Блакитний Василь – С. 352 – 353; Волобуєв Михайло – С. 363 – 364; Гоголь Микола. – С. 364 – 366; Кленович Себастьян. – С. 381 – 382; Лащенко Ростислав. – С. 392 – 393; Русин Павло. – С. 426 – 427; Хмельницький Богдан. – С. 450 – 452; Шевченко Тарас. – С. 458 – 459; Шумський Олександр. – С. 460 – 461; Ярослав Мудрий. – С. 463 – 465.
 3. Колективна монографія: Авер’янова Н. Образотворче мистецтво і виховання: форми взаємодії у контексті становлення сучасної філософії освіти // Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. – 396 с. – С. 349 – 358.
 4. Колективна монографія: Авер’янова Н. Подолання тендерних стереотипів у кірсі викладання мистецтвознавства (на прикладі творчості Катерини Білокур) // Особистісні виміри становлення нової парадигми сучасної української освіти: Монографія колективу авторів / Наук. ред. Т.І. Власова, Т.М.Талько. – Дніпропетровськ: Вид-во Маковецький, -320 с.-С. 131 – 138.
 5. Колективна монографія: Авер’янова Н. М. Масова культура в контексті сучасних трансформацій українського суспільства 11 Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації. Монографія / Наук. ред. О. М. Пшінька, Т. І. Власової. – Дніпропетровськ: Ви-во Маковецький, -456 с.-С. 154-166.
 6. Колективна монографія: Авер’янова Н. Образотворчість Євромайдану як вияв людської гідності українців // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді. Монографія. – К.: Ви-во «Україна», – 247 с. – С. 174-189.
 7. Колективна монографія: Авер’янова Н. Українська мистецька еліта як суб’єкт цивілізаційних перетворень // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст. Монографія. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко, 2015. – С. 225-278.
 8. Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: монографія. – 2- ге видання, доповнене / Авер’янова Н., Воропаева Т., Грабовська І., Кобченко К., Мостяєв О., Обушний М., Сорочук Л., Шептицька Т. Загальна редакція Обушного М. – К.: ВЦ «Київський університет», -415 с.
 9. Авер’янова Н. Розділ “Образотворчість Арт-Майдану як вияв людської гідності українців”. – С. 307 – 320.
 10. Авер’янова Н. Розділ 12. Гібридна війна Росії проти України: виклики таризики для української держави. – С. 321 – 333.

Наукові статті за останні п’ять років (2014 -2018)

 1. Averianova N. N. Consolidation of Ukrainianess: basic tendencies and perspectives in modern conditions // Science, research, development. Seria «Filologia, socjologia і kulturology». Monografia Pokonferencyjna (Barcelona, 29.04.2018-30.04.2018). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2018. – 152 str. – S. 13 – 16 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 2. Авер ‘янова Н.М. Творчість вітчизняних митців в умовах еміграції як вияв українськості (кінець XIX – середина XX ст.) // Science, research, development. Seria «Filologia, socjologia і kulturology». Monografia Pokonferencyjna (Rotterdam, 30.03.2018 – 31.03.2018). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2018. – 112 str. – S. 6 – 10 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 3. Авер’янова Н.М. Зарубіжне українство у відстоюванні національних інтересів України // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2018. – № З (55). – С. 444 – 446. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. Index Copernicus ICV 2016: 56, 47 (Index Copernicus (1С™ Value): 11 (2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015); 56.47 (2016)).
 4. Авер’янова H.M. Українська діаспора: вплив на процес консолідації українства // Monografia Pokonferencyjnaz Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) «Science, research, development», zorganizowanej dla pracownikow naukowych uczelni, jednoste k naukowo- badawczy choraz badawczychzpanstwobszarubylego Zwi^zkuRadzieckiegoorazbylejJugoslawii (London, 27.02.2018) / Монографія за підсумками Міжнародної науково-практичної конференції (он-лайн) «Наука, дослідження, розвиток», організована для наукових співробітників, відділів досліджень і розвитку, дослідницьких підрозділів з країн колишнього Радянського Союзу та колишньої Югославії (Лондон, 27.02.2018). – Warszawa: WydawcaSp. z. о. о. «Diamondtradingtour», 2018. – 96 str. – S. 9 – 12 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 5. Авер’янова Н.М. Художнє кіно як системний засіб впливу на процес консолідації українства // Zbiorartykulownaukowych «Rozwoj і praktyka» (Zakopane, 29.12.2017). – Warszawa: WydawcaSp. z. о. o. «Diamondtradingtour», 2017. – 76 str. – S. 62 – 64 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 6. Авер’янова Н. Консолідація українства як пріоритетне завдання національної еліти України // Українознавчий альманах. Випуск № 22. – К.: «Міленіум+», 2017. – 160 с. – С. 67 – 72 (фахове видання).
 7. Авер’янова Н.М. Громадянська активність особистості у контексті консолідації сучасного українського суспільства // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. – Одеса, 2017. – Випуск 20. – С. 7 – 9 (фахове видання, внесено до переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з філософських наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, відповідно до Наказу МОП України від 29.12.2014 р. № 1528 (додаток № 1.1), включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща),ICV2015: 32.87, ICV 2016: 43.20).https://ioumais.indexcopernicus.com/search/details?imlId=24788182&org:=%20%20%20%20%20,р24788182,3 .html
 8. Авер’янова Н.М. Мистецька еліта в процесах консолідації українства: основні тенденції // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017. – № 10 (50). – С. 132 – 135 Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus.Index Copernicus ICV 2016: 56.47.
 9. Авер’янова H. Консолідаційний потенціал українського мистецтва в контексті гібридної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – Вип. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 34 – 37(фахове видання).
 10. Аверьянова Н.Н. Украинское искусство в процессе консолидации украинства // Научные труды SWorld. – Выпуск № 48. Том 2. – Иваново: Научный мир, 2017. – 127 с. – С. 46 – 52(Зарубіжне видання, Росія, Іваново.Входит вIndexCopernicusICV: 66,23 (2015)). https://journals.indexcopernicus.com/search/form
 11. Авер’янова H.M. Мистецтво у формуванні духовності як основи консолідації українства // Філософсько-гуманітарні читання: 36. наук, праць. – Дніпро: ДЗ «ДМА», 2017. – Випуск 4. – 332 с. – С. 102 – 107.
 12. Авер’янова Н.М. Культурно-мистецький компонент впливу на процес консолідації українства // Zbiorartykulownaukowych «Obiecujceosignicianaukowe» (30.09.2017). – Warszawa: WydawcaSp. z. о. o. «Diamondtradingtour», 2017. – 72 str. – S. 56 – 58 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 13. Авер’янова Н. Чинники консолідації українства в постколоніальну добу Українознавчий альманах. Випуск 20 / Відп. ред. Микола Обушний, відповідальні за випуск Ніна Авер’янова, Ірина Грабовська. – Київ: «Міленіум+», 2017. – 118 с. – С. 8 – 12 (фахове видання).
 14. Авер’янова Н. Консолідуючий потенціал українського мистецтва: формування духовно-світогляднищх засад українства // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. – Одеса, 2017. – Випуск 17. – 152 с. – С. З – 6 (фахове видання, включено до міжнародної наукометрииної бази IndexCopernicusInternational(Республіка Польща),ICV 2015: 32.87,ICY 2016: 43.20). https://ioumals.indexcopernicus.com/search/details?imlId=24788182&org=%20%20%20%20%20,р24788182,3 .html
 15. Авер’янова Н.Мистецтво як чинник консолідації українства: проблеми та перспективи // Українознавчий альманах. Випуск 21 / Відп. ред. Микола Обушний, відповідальна за випуск Ірина Грабовська. – Київ: «Міленіум+», 2017. – 112 с. – С. 6 – 10(фахове видання).
 16. Авер’янова Н.М. Гібридна війна: російсько-українське протистояння // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2017. – № 3(43). –С. 30-34. Журнал включено до міжнародник каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAЛ, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus. Index Copernicus (1С™ Value): 4.11 (2013); 5.77;43.69 (2015); 56,47 (2016). ICV 2016: https://iournals.indexcopernicus.com/search/details?imlld=24780203&org=%2p24780203,3.html
 17. Аверьянова H.H. Гражданская позиция личности в процессе консолидации украинского общества постколониального периода // Научный взгляд в будущее. Международное периодическое научное издание. – 2017. – Выпуск № 7. Том 2. – Одеса: Куприенко СВ, 2017 (Входит в IndexCopernicusICV: 63 (2015)). https://journals.indexcopernicus.com/URL: https://www.sworld.com.ua/nvvb/7-2.pdf
 18. Авер’янова Н.М. Сучасне мистецтво в процесах консолідації українства Дні науки філософського факультету – 2017. Міжнародна наукова конференція (25 – 26 квітня 2017 року). Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», – Ч. 5.–182 с. – С. 115-117.
 19. Averianova N.N. Consolidation of Ukrainian society in a context of hybrid war // Zbior artykulow naukowych «W spotczesne problemy і perspektywy rozwoju» (30.01.2017 – 31.01.2017). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о.o. «Diamond trading tour», 2017. – 96 str. – S. 67 – 70 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 20. Авер’янова Н.М. Громадянська активність особистості як консолідаційний чинник українського суспільства // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2016. – № 12.1(40). – С. 69 – 72. Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus.Index Copernicus (1С™ Value): 4.11 (2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015); 56,47 (2016). https://iournalindexcopernicus.com/search/details?imlld=24780203&org=%2 0,p24780203,3 .html
 21. Авер ‘янова Н. Консолідація українського суспільства в сучасних умовах гібридної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – Вип. №1(18). – К.: ВПЦ «Київський університет», – С. 4 – 6 (фахове видання).
 22. Авер ‘янова Н. Консолідуюча роль мистецтва в сучасному українському суспільстві // Українознавчий альманах. Випуск – Київ, 2016. -194 с. – С. 48 – 51 (фахове видання).
 23. Averianova Nina. Peculiarities of development of Ukrainian art in conditions of totalitarianism // Zbior artykulow naukowych «Teoretyczne і praktyczne aspekty rozwoju w spolczesnej nauki» (29.06.2016 – 30.06.2016). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2016. – 100 str. – S. 72 – 76 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 24. Averianova N. N. Artistic activity of dissidents of the 1960es in the processes of Ukrainians’ consolidation // Motivation. Way to the future. International scientific and practical congress, the 25th of May, 2016, Geneva (Switzerland). – Geneva (Switzerland): Publishing Center of the European Association of pedagogues and psychologists «Science», 2016. – 191 p. – P. 88 – 91 (зарубіжневидання, Швейцарія, Женева).
 25. Авер’янова Н. Громадянська активність особистості у процесах консолідації сучасного українського суспільства // Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (3-4червня 2016 р., м. Мелітополь, Україна). – Мелітополь: Ви-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – Ч. 1: Концептуальні схеми руху особистості у смислових просторах самовизначення. – 231 с. – С. 24 – 27.
 26. Averianova Nina. Features of development of the Ukrainian contemporary art: basic tendencies // Zbior artykulow naukowych «W spotczesne problem і perspektywy rozwoju» (29.04.2016 – 30.04.2016). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2016. – 100 str. – S. 89-91 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 27. Averianova Nina. Consolidation of Ukrainian society: basic tendencies // Zbior artykulow naukowych «Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzia, praktyka» (30.03.2016 – 31.03.2016). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2016. – 116 str. – S. 105 – 108 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 28. Авер’янова Н. Мистецтво як чинник консолідації українського суспільства // Zbior artykulow naukowych «W spolczesne tendencje w nauce і edukacji» (30.01.2016 – 31.01.2016). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2016. – 76 str. – S. 57 – 59 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 29. Авер’янова Н.М. Основні чинники консолідації українського суспільства // Філософсько-гуманітарні читання. Збірка наукових праць. – Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», 2016. – 277 с. – С. 54 – 58.
 30. Авер’янова Н. Сучасне українське образотворче мистецтво: входження в європейський художній простір // Українознавчий альманах. Випуск – Київ, 2015. – 260 с. – С. 56 – 58 (фахове видання).
 31. Авер’янова Н.М. Особливості становлення сучасного мистецтва в Україні // Zbior artykulow naukowych «Naukowe Wyszukaj» (30.10.2015 – 31.10.2015). – Czesc – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2015. – 52 str. – S. 48 – 52 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 32. Авер’янова Н.М. Давньоруське мистецтво: від візантійського стилю до власних художніх традицій // Zbior artykulow naukowych «Filologia, socjologia і kulturoznawstwo. Dyskusje о wspolczesnejnauki» (30.08.2015 – 31.08.2015). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2015. – 68 str. – S. 5 – 9 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 33. Авер’янова Н.М. Специфіка розвитку мистецтва Галицько-Волинського князівства: західноєвропейські впливи // Zbior raportov naukowych «Filologia, socjologia і kulturoznawstwo. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka» (29.06.2015 – 30.06.2015). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. «Diamond trading tour», 2015. – 100 str. – S. 5 – 9 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 34. Аверьянова Н.Н. Пражский период творчества Галины Мазепы // Zbior raportov naukowych. Miedzy narodowe j naukowo-praktycznej konferencji poswiecony 100 rocznica ewakuacji Uniwersytetu Warszawskiego w Rostow nad Donem «Naukawczoraj, dzis, jutro» (Warszawa, 05.2015 – 31.05.2015). – Warszawa: Wydawca Sp. z. о. o. Wydawca «Diamond trading tour», 2015. – Czesc 1. – 80 str. – S. 54 – 58 (зарубіжне видання, Польща, Варшава).
 35. Аверьянова Н.Н. Творчество Ивана Дряпаченко в контексте культурного наследия Могилева / Н. Н. Аверьянова // Гісторьія Магшёва: мінулае і сучаснасць. Зборнік навуковых прац удзельнікау IX Міжнароднай навуковай канферзнцьіі 25-26 чэрвеня 2015 г. – Магшёу: МДУХ, 2015. – 539 с. – С. 480 – 485 (зарубіжне видання, Білорусія, Могильов).
 36. Авер’янова Н.М. Мистецтво шістдесятників як вияв опору тоталітаризму // Науковий діалог «Схід – Захід». Матеріали IV всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Кам’янець-Подільський, 25 травня 2015 p.). – Кам’янець-Подільський – Дніпропетровськ: Ви-во «Інновація», 2015. – Ч. 2. – 216 с. – С. 75-78.
 37. Авер’янова Н.М. Мистецька еліта в творенні образотворчих форм Свромайдану // Філософсько-гуманітарні читання. Збірка наукових праць. – Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», – 280 с. – С. 102 – 106.
 38. Авер’янова Н. Іван Похитонов у європейському культурному просторі / Ніна Авер’янова // Українознавчий альманах. Випуск 15. – Київ, 2014. – 248 с. – С. 199 – 202 (фахове видання).
 39. Авер’янова Н. Мистецька еліта України: Алла Горська в когорті шістдесятників / Н. Авер’янова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Українознавство». – Вип. №1(17). – К.: ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 57 – 59 (фахове видання).
 40. Авер’янова Н. Художня творчість Галини Мазепи у контексті культурного несення українськості // Українознавчий альманах. Випуск 17. – Київ, 2014. – 334 с. – С. 190 – 193 (фахове видання).
 41. Авер’янова Н. Образотворчість Євромайдану як вияв національної гідності українців // Українознавчий альманах. Випуск 16. – Київ, Мелітополь, 2014. – 322 с. – С. 207 – 211 (фахове видання).
 42. Авер’янова Н.М. Перші живописці Київської Русі // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 15 липня 2014 р.): у 2-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація». – Ч. 2. – 207 с. – С. 148-151.
 43. Аверьянова Н.Н. Изобразительное искусство как форма деятельности украинских шестидесятников // Paradigma ta poznani. – Praha, 2014. – 2014.№ 3. – С. 56 – 58 (зарубіжне видання, Чехія, Прага).
 44. Авер ‘янова Н.М. Художники у формуванні національної самосвідомості українців (XVI – XVIII ст.) // Науковий діалог «Схід – Захід». Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7 червня 2014 р., м. Кам’янець-Подільський): у 4-х частинах. – Кам’янець-Подільський – Дніпропетровськ: Ви-во «Інновація», 2014. – Ч. 2. – 176 с. – С. 61-64.
 45. Авер’янова Н.М. Шістдесятництво у цивілізаційному поступі українства // Філософсько-гуманітарні читання. Збірка наукових праць. – Дніпропетровськ. – 415 с. – С. 297-301.
 46. Аверьянова Н.Н. Художественная элита: критерии элитарности // Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера». – Пенза, 2014. – № 1. – С. 38 – 40. – 0,3 друк. арк. (РИНЦ, НЭБ, международная база научных публикаций Directory of open access journals (DOAJ), система научного цитирования Google Scholar, зарубіжне видання, Росія, Пенза).
 47. Авер’янова Н.М. Національне буття українців в образотворчій спадщині Тараса Шевченка // Постать Тараса Шевченка та українська філософська культура. Матеріали круглого столу філософського факультету (в рамках Шевченківського літературного конгресу, 11 березня 2014 р.). – К.: КНУТШ, 2014. – 48 с. – С. З – 4.
 48. Аверьянова Н.Н. Искусство как фактор сохранения национальной идентичности в эпоху глобализации: украинский контекст // Философия и ценности современной культуры. Материалы Международной научной конференции. Минск, 10-11 октября 2013 г. – Минск: БГУ, 2014. – 783 с. – С. 489-492 (зарубіжне видання, Республіка Білорусь, Мінськ).