Бабанов Ігор Геннадійович

Кафедра технологій харчування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 42 роки

Біографія

Народився 9 вересня 1958 року в місті Одеса.

Відомості про вищу освіту

У 1980 році закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Машини і апарати харчових виробництв» та здобув кваліфікацію інженера-механіка з машин і апаратів харчових виробництв.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1986 році захистив дисертацію за спеціальністю «Процеси та апарати харчових виробництв» на тему “Розробка процесів копчення і сушіння сирокопчених ковбас у камері дискретної дії з пульсуючою подачею димоповітряної суміші” та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук (Диплом ТР № 095264 від 24.06.1986 р. протокол № 6).

У 2013 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Атестат доцента 12ДЦ № 033753 від 25.01.2013.

Основні етапи трудової діяльності

Київський м’ясокомбінат, 1980-1983 – провідний інженер,

Всесоюзний науково-дослідний інститут м’ясної промисловості, 1983-1989 – аспірантура, заст. зав. лабораторії автоматизації,

Інститут теплофізики АН України, 1989-1996 – ст. наук. співробітник,

Національний університет харчових технологій, 1986-2020 доцент.

 

Досвід науково-педагогічної роботи у ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації

У 1989-2020 роках працював в Інституті теплофізики АН України на посаді старшого наукового співробітника.

У 1986-2020 роках працював в Національному університеті харчових технологій на посаді доцента кафедри.

Викладає дисципліни:

 1. Основи автоматизованого проєктування
 2. Громадське будівництво
 3. Експертиза якості продукції ресторанного господарства
 4. Управління якістю та безпекою продукції галузі
 5. Сенсорний аналіз харчових продуктів
 6. Інформаційні технології в ресторанному господарстві
 7. Основи наукових досліджень та академічного письма
 8. Науково-дослідна робота студентів

Сфера наукових досліджень 

«Дослідження процесів електроконтактної обробки м’ясопродуктів», а саме «Сучасні методи оброблення м’ясопродуктів з метою інтенсифікації їх виробництва»

Відомості про стажування

CTU. Certificate of participation № TC-23003-CTU 03.07/2021 Technical sciences. Total 15 hours-0.5 ECTS credit

Наукові праці

Загальна кількість праць – 210 (підручники, патенти, статті, тези, методичні вказівки до лабораторних і практичних занять, конспекти лекцій).

– Кількість фахових наукових статей – 25;

– Кількість статей у Scopus/Web of Science – 2;

– Кількість отриманих патентів – 10;

– Кількість конференцій, в яких узято участь, – 50;

– Кількість підручників/посібників/методичних вказівок – 4 підручники, 20 методичних вказівок.

Основні наукові праці

Монтаж, експлуатація, діагностика та ремонт обладнання м’ясопереробних підприємств / І. Г. Бабанов, О. М. Гавва, О. І. Бабанова та інші. К. : Видавництво «Сталь», 2015. 600 с.

Іноваційне обладнання молокопереробних підприємств : Підручник / І. Г. Бабанов, О. М. Гавва, О. І. Бабанова, І. В. Житнецький, С. П. Ястреба. К. : Фірма «ІНКОС», 2019. 718 с.

Інноваційне обладнання м’ясопереробних виробництв : Підручник / О. М. Чепелюк, О. М. Гавва, І. Г. Бабанов, О. О. Чепелюк, С. Д. Беседа, О. І. Бабанова, В. М. Мусійчук. Київ : Видавництво «Сталь», 2021. 805 с.

Обладнання м’ясопереробних виробництв: експлуатація та діагностування: Підручник / І. Г. Бабанов, В. В. Малишев, А. Т. Ратушенко, О. І. Бабанова. К., 2021. 400 с.

International scientific and practical conference «Technical sciences: the analysis of trends and development prospects» : Conference proceedings, July 2–3, 2021. Prague: «Baltija Publishing», 2021. 144 page.

Обґрунтування фізичної моделі взаємодії електромагнітного поля з харчовим продуктом довільної форми / О. В. Бабанова, І. Г. Бабанов, В. М. Михайлов, С. В. Прасол, А. О. Шевченко, С. О. Прасол. Наукові праці Національного університету харчових технологій. Т. 27, № 6 / Національний університет харчових технологій. К. : НУХТ, 2021. 100-107 с.

Інтенсифікація виробництва сухих тваринних кормів з метою удосконалення обладнання / О. І. Бабанова, І. Г. Бабанов, А. О. Шевченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. Т. 26, № 5 / Національний університет харчових технологій. К. : НУХТ, 2020. 60-65 с.

Дослідження процесу виробництва вершкового масла з метою вдосконалення масловиготівників періодичної дії / В. М. Михайлов, А. О. Шевченко, І. Г. Бабанов, О. І. Бабанова // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр. Харків : ХДУХТ, 2019. Вип. 1 (29). С. 306-316.

Михайлов В.М., Шевченко А.О., Бабанов І.Г., Бабанова О.І. Дослідження процесу виробництва вершкового масла з метою вдосконалення масловиготівників періодичної дії // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр. / [редкол.: О. І. Черевко (відпов. ред.) та ін.]. Харків : ХДУХТ, 2019. – Вип. 1 (29). 306-316 с.

Перелік наукових та навчально-методичних праць

за 1984 – 2014 р.

Назва

Вихідні дані

Співавтори

І. Наукові праці, опубліковані до захисту дисертації

1 Анализ новых современных методов определения содержания влаги в мясе и мясных продуктах отечественной и зарубежной практике VII Всесоюзная научно-техническая конференция «Достижения и перспективы робот в области разработки и внедрения средств измерения влажности продукции, предприятий АПК и др. областей народного хозяйства» г. Кутаиси – 1984. – с. 92-93 Солнцева Г.Л.,

Суханова С.И.,

Хламова Р.И.

2 Автоматический термо-гигрометр для камер с програмным управлением для тепловой обработки колбасных изделий VII Всесоюзная научно-техническая конференция «Достижения и перспективы робот в области разработки и внедрения средств измерения влажности продукции, предприятий АПК и др. областей народного хозяйства» г. Кутаиси. – 1984. – с. 279-280 Суханова С.И.
3 Тенденция развития приборного обеспечения мясной промышленности ЦНИИТЭИ мясомол-прома СССР, Экспресс-информация, сер. Мясная промышленность. – 1984. -№ 14.-c.2-12 Солнцева Г.Л.,

Суханова С.И.

4 Исследования воздухо распределения в камерах термообработки сыро-копченых колбас Московского мясокомбината Мясная индустрия СССР. 1985. -№4.-с. 39-45. Суханова С.И., Бражников А.М.
5 Исследования температурновлажных полей в камерах для тепловой обработки сырокопченых колбасных изделий XXXI Европейский конгресс научных работников мясной промышленности, София, Болгария. – 1985. – с.686-687 Савченко А.Ф.,

Суханова С.П., Бражников А.М.

6 Комплексное определение теплофизических харак-теристик сырокопченых колбасных изделий V Всесоюзная конференция «Электрофизические методы обработки пищевых продуктов», Москва. – 1985. – с. 27 Коломиец Д.П., Мазуренко А.Г.,

Минаев А.И.

7 Изменение тепло-физических характеристик сырокопченых колбас по стадиям производства Мясная индустрия СССР. 1986. – №2.-с. 42-43. Коломиец Д.П., Мазуренко А.Г.,

Минаев А.И.

8 Автоматический термогигрометр для камер тепловой обработки колбасных изделий Мясная индустрия СССР. 1986.-№3,-с. 34-36. Суханова С.И., Пиджимян П.А.
9 Изменения относительной влажности воздуха при сушке сырокопченых колбас Мясная индустрия СССР. 1986,-№5.-с. 40-41. Бражников А.М.
10 Исследования аэродинамики камер тепловой обработки сырокопченых колбас и определение гидравлических сопротивлений систем возду-хораспределения XXXII Европейский конгресс научных работников мясной промышленности, Г ент, Бельгия. – 1986. – с.26-27 Суханова С.И., Бражников А.М.,

Минаев А.И.

II. Наукові праці, опубліковані після захисту дисертації

11 Исследования теплофи-зических и тепломас-сообменных характеристик сырокопченых колбас при их производстве XXXIII Международный конгресс по проблемам науки и технологии мясной промышленности, г. Хельсинки, Финляндия. -1987. – с.350-353 Суханова С.И., Бражников А.М., Мазуренко А. Г.
12 Совершенствование тепловой обработки мясных продуктов в среде повышенной влажности АгроНИИТ ЭИмясо-молпром, Обзорная информация, Мясная промышленность, Москва. – 1987.-c.32 Александров С. А.
13 Аэродинамические иследования системы воздухораспределения в камере для тепловой обработки колбас АгроНИИТ ЭИмя-сомолпром Экспресс-информация сер. Мясная промышленность. 1987. — № 4. – с.5-6
14 Тенденции развития автоматизации технолог-гических процессов в мясной промышленности Всесоюзная научно-техническая конференция «Теоретические и практические аспекты научно-технического прогресса в мясной и молочной промышленности», Москва. – 1987. – с.7 Александров С. А.
15 Круглый стол в ВНИКИМП Мясная индустрия СССР. 1987.-№6.-с.44-46 Татулов Ю.В.
16 Термообработка сырокопченых колбас в камере с пульсационной подачей рабочей смеси Мясная индустрия СССР. 1987. -№7. -с.40-42 Суханова С.И.,

Белоусов A.A.,

Авилов В.В.

17 Разработка средств контроля и управления температурновлажностными параметрами технологгических процессов V Всесоюзная научно-техническая конференция «Современное состояние и задачи гигрометрии», Иркутск. 1988. — с38 Синица В.А.,

Суханова С.И.

18 Перспективы использования автоматизированных систем управления в технологических процесах колбасного производства Всесоюзная научно-техническая конференция «Вклад молодых ученых в ускорение научно-технического прогресса в мясной и молочной промышленности», Москва. 1988. – с.25 Аклександров С., Черенов И.В.
19 Метрологическое обеспечение производства в условиях госприемки Всесоюзная научно-техническая конференция «Пути развития производства переработки животноводческого сырья в системе АПК», Москва. 1988.-c.14 Суханова С.И.,

Усков В.И.

20 Применение пульсаций для улучшения аэродинамики аппарата камерного типа для тепловой обработки колбасных изделий VI Всесоюзная научно-техническая конференция «Электрофизические методы обработки пищевых продуктов сельско – хозяйственного сырья», Моска. 1989. -с.286 Кашурин А.Н.,

Эпик Э.Я.

21 Аэродинамические исследования апарата камерного типа для тепловой обработки колбасных изделий 111 Всесоюзная конференция молодых ученых и специалистов «Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики», г. Алушта. 1989. – с.76
22 Тепловая обработка колбасных изделий в термокамере с пульсационным воздухораспределением Промышленная теплотехника, г. Киев. 1990. – том 12 №1. – с. 40-44 Эпик Э.Я.
23 Уменьшение расхода тепла на сушку сельско- хозяйственных продуктов в карусельных сушилках Всесоюзная научно-техническая конференция «Перспективы развития энергетики и электрофикации АПК», Москва. 1990.-c.95 Вылегжанин А.Н.
24 Ранняя диагностика бомбажа консервов И Сибирская конференция по метрологическому обеспечению аналитических методов в сельском хозяйстве», Новосибирск. 1990. – с.85 Воронин В.В.,

Кунижев С.М.

25 Перспективы использования экономических карусельных сушилок для обработки сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов Всесоюзная научно-техническая конференция «Энергосбережение в сельском хозяйстве», Киев. 1990.-c.36 Кашурин A.H., Вылегжанин А.Н.
26 Получение экологически чистых продуктов в процес се производства солода II Всесоюзный симпозиум по экологической онкологии «Образование концерогенных N-нитрозосоединений в экосистемах», Киев. 1990. -с. 8 Кашурин А.Н., Вылегжанин А.Н.
27 Перспектива применения энергосберигающей тех.-нологии на газоперека-чивающих станциях с целью увелечения переработки сельскохозяйственной продукции Международная школа семинар «Проблемы тепломасообмена в процесах и аппаратах для использования вто-ричных энергоресурсов и альтернативных источников энергии», Минск. 1990. -с.З Кашурин А.Н., Долинский A.A.
28 Проблемы производства экологически чистого солода Научно-техническое совещание «Вопросы экологии в сушильных и термических процесах». Академия наук Украинской ССР. Киев. 1990.-с. 4 Кашурин А.Н., Вылегжанин А.Н.
29 Совершенствование техн.-ологи и сушильного оборудования для призводства высококачественного солода с целью получения экологически чистого продукта VIII Международный симпозиум по сушке, Чехия, Карловы-Вары. 1991.-с.6 Кашурин А.Н., Вылегжанин А.Н.
ЗО Высокоэффективная установка для сушки високовлажных малосыпучих материалов VIII Международный симпозиум по сушке, Чехия, Карловы-Вары. 1991.-с.7 Кашурин А.Н., Вылегжанин А.Н.
31 Исследования процесса сушки колбасных изделий в потоке при пульсационной подаче рабочей смеси VIII Международный симпозиум по сушке, Чехия, Карловы-Вары. 1991. – Кашурин А.Н.
32 Исследование процес сов сушки и агломерации сельско-хозяйственных продуктов в аэровиброкипящем слое Конференція по сушильному оборудованию, Польша, Лодзь. 1991.-с.79 Долинский A.A., Кашурин A.H.,

Самсонов A.B.

33 Исследование процес сов сушки десперсных материалов в аэровиброкипящем слое, обеспечивающих экономичные условия транспортирования и хранения сельско-хозяйственной продукции Научно-техническая конференция «Холод-народному хозяйству», Россия, Санкт-Петербург. 1992.-c.87 Кашурин А.Н.,

Самсонов A.B.

34 Проблемы экологического солода Научно-техническая конференция «Вопросы экологии в сушильных и термических процессах», Киев. 1994. – с. 46 Кашурин А.Н., Вылегжанин А.Н.
35 Вдосконалення вакуум горизонтального котла для обробки нехарчової сировини 70-а наукова конфе-ренція молодих учених, аспірантів і студентів, НУХТ. 2004. -с.105 Островський 1.1.
36 Інтенсифікація процесів і апаратів для копчення й сушіння сирокопчених ковбас Міжнародна науково-технічна конференція «Інноваційні технології проблеми якості і безпеки сировини і готової продукції у м’ясній і молочній промисловості», Київ. 2007. – с. 9
37 Дослідження теплофізичних характеристик сирокочених ковбас при коп-ченні й сушінні в камері дискретної дії з пульсаційною подачею димопо-вітряного середовища Міжнародна науково-технічна конференція «Інноваційні технології проблеми якості і безпеки сировини і готової продукції у м’ясній і молочній промисловості», Київ. 2007. – с. 9 Мазуренко А.Г.
38 Дослідження зміни маси сирокопчених ковбас при копченні і сушінні : 74-а наукова конфе-ренція молодих учених, аспірантів і студентів, НУХТ. 2008. -с.2,37 Бойко B.C.
39 Дослідження процесів термообробки ковбас і створення конструкції універсальної камери малої продуктивності 75-а наукова конфе-ренція молодих учених, аспірантів і студентів, НУХТ. 2009. -с 230 Артим В.П.
40 Розробка малогаборитної установки для виробництва сосисок без оболонки з метою поліпшення якості готової продукції і їх смакових властивостей 76-а наукова конфе-ренція молодих учених, аспірантів і студентів, НУХТ. 2010. -с. 117 Бульба Л.П.

Петрікей О.І.

41 Малогаборитная установка для производства сосисок без оболочки методом электроконтактного нагрева VII Международная научная конференция студентов и аспирантов «Техника и технология пищевых производств», Могилев. 2010. – с. 108 закордонне видання Бульба Л.П
42 Исследование процессов элекгрокоагуляции соси-сок и розработка линии для изготовления сосисок без оболочки малой производительности XI Международная конференция молодых ученых «Пищевые технологии и биотехнологии», Казань. 2010. -с. 187 закордонне видання Бульба Л.П
43 Модернізація ротаційної печі для запікання м’ясних хлібів Міжнародна науково-практична конференція «Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів: сьогодення та перспективи», НУХТ. -2010,- с. 70-71 Іванченко М.А.
44 Зміна методу термообробки в ротаційній печі для випікання м’ясопродуктів III Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція ТНТУ імені Івана Пулюя «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання», м. Тернопіль. 2010. – с. 27. Іванченко М.А.
45 Регулювання відносної вологості повітря при сушці ковбасних виробів X Науково-практична конференція «Морські технології : проблеми і рішення-2012». г. Керчь. 2012.-е. 7.
46 Організація процесу безвідходної переробки нехарчової сировини в умовах м’ясокомбінату X Науково-практична конференція «Морські технології : проблеми і рішення-2012». г. Керчь. 2012.-е. 8. Чепелюк О.М.,

Гаєвий С.В

47 Моделювання процесу теплової обробки технічної сировини у вакуумному горизонтальному котлі X Науково-практична конференція «Морські технології : проблеми і рішення-2012». г. Керчь. 2012.-е. 8. Таран В.М.,

Чепелюк О.М., Матусевич Р.Ю.

48 Регулювання відносної вологості повітря при сушці ковбасних виробів Рибне господарство України, № 7 (спецвипуск), г. Керчь. 2012. – с. 35-37 фахове видання
49 Дослідження технологічних режимів теплової обробки ковбасних виробів в потоці VI Всеукраїнська науково-технічна конфе-ренція «Удосконалення малої хладотеплотех-ніки -використання холоду в харчової галуі». ДонНУЕТ, Донецк. 2012. – с. 47
50 Дослідження технологічних режимів теплової обробки ковбасних виробів в потоці Тематичний збірник наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв» (випуск №29) том 2, ДонНУЕТ, Донецк. 2012. -с. 3-7 фахове видання
51 Організація безвідходної переробки нехарчової сировини в м’ясній промисловості 78-а наукова конфе-ренція молодих учених, аспірантів і студентів, НУХТ. 2012. -с. 23 Чепелюк О.М.,

Гаєвий С.В.,

Васильченко В.Г.

52 Дослідження процесів теплової обробки сирокопчених ковбас в потоці при пульсуючій подачі робочої суміші Збірник «Наукові праці НУХТ», 2012. № 43.-е. 44-47 фахове видання
53 Дослідження повітро-розподілення в тунельних камерах теплової обробки ковбасних виробів VII Всеукраїнська науково-технічна конфе-ренція «Удосконалення малої хладотеплотех-ніки -використання холоду в харчової галуі». ДонНУЕТ, Донецк. 2013. – с. 24
54 Дослідження повітро-розподілення в тунельних камерах теплової обробки ковбасних виробів «Вісник. Технічні науки». Науковий журнал, (випуск №1 (57)), ДонНУЕТ, Донецк. 2013. – с. 76-81 фахове видання
55 Інтенсифікація процесів переробки технічної сировини з метою їх удосконалення XI Науково-практична конференція «Морські технології : проблеми і рішення-2013». г. Керчь. 2013.-е. 9.
56 Електрофізичні методи обробки м’ясопродуктів з метою інтенсифікації їх виробництва XI Науково-практична конференція «Морські технології : проблеми і рішення-2013». г. Керчь. 2013.-е. 9.
57 Інтенсифікація процесів переробки технічної сировини з метою їх удосконалення Рибне господарство України, № 7 (спецвипуск), г. Керчь. 2013. – с. 26-28 фахове видання
58 Електрофізичні методи обробки м’ясопродуктів з метою інтенсифікації їх виробництва Рибне господарство України, № 7 (спецвипуск), г. Керчь. 2013.-е. 29-31 фахове видання
59 Дослідження процесів електрокоагуляції сосисок їз метою інтенсифікації їх виробництва Міжнародна науково-практична конференція «Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг». Тези доповідей. ХДУХТ у 2 частинах, м. Харків. Частина перша, 2013,-с.312-313
60 Исследование процесса измельчения мяса в куттере конвейерного типа Инновационное развитие малых городов России: научный, технологический и образовательный потенциал : материалы Международной научно-практической конференции, г. Мелеуз, 2013. – с. 85. Закордонне видання
61 Дослідження процесів подрібнення м’яса в кутері безперервної дії 79-а наукова конфе-ренція молодих учених, аспірантів і студентів, НУХТ. 2013. — с. 41-43 Довгаль О.М.
62 Аналітичні дослідження технології і технічних заходів інтенсифікації процесів перероблення технічної сировини з метою їх удосконалення 79-а наукова конфе-ренція молодих учених, аспірантів і студентів, НУХТ. 2013. — с. 43-44 Абросімов О.М.
63 Дослідження запобігання зносу молотків при подрібненні кісток 79-а наукова конфе-ренція молодих учених, аспірантів і студентів, НУХТ. 2013. — с. 45-46 Абросімов О.М.
64 Дослідження ефективності системи пневмоочищення пригару молока на стінках сушильного апарату 79-а наукова конфе-ренція молодих учених, аспірантів і студентів, НУХТ. 2013. — с. 91-92 Матюшко С.В.
65 AIR DISTRIBUTION RESEARCH IN CELLS FLUCTUATIONAL FEEDING THE MIXTURE IN SMOKED SAUSAGES PROCESSING THE SECOND NORTH AND EAST EUROPEAN CONGRESS ON FOOD May 26-29, 2013 NUFT. Kyiv, Ukraine, c.168
66 Інтенсифікація процесу утворення білкового згустку шляхом удосконалення апарату для сквашування молока 80-а міжнародна наукова конференція «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», НУХТ. 2014. -с.40-42 Наглий В.О.
67 Модернізація маслоутворювача  Вогатор МСО-100 80-а міжнародна наукова конференція «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», НУХТ. 2014.-с.42-43 Вірт І.В.
68 Прогресивні електрофізичні методи теплового впливу на харчову сировину 80-а міжнародна наукова конференція «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», НУХТ. 2014.-с.68-70 Михайлов В.М., Шевченко А.О.
69 Вдосконалення процесу подрібнення м’ясної сировини в конвеєрній м’ясорізальній машині Матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції «Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей», НУХТ. 2014. -с.21-22
70 Інтенсифікація процесу виробництва твердих сирів шляхом удосконалення апарату для утворення білкового згустку XII Науково-практична конференція «Морські технології: проблеми і рііпення-2014». г. Керчь. 2014.-с. 10. Житнецький І.В.
71 Інтенсифікація процесу виробництва твердих сирів шляхом удосконалення апарату для утворення білкового згустку Рибне господарство України, № 7 (спецвипуск), г. Керчь. 2014. – с. 31-32 фахове видання Житнецький І.В.
72 Обгрунтування модернізації циліндрового масло утворювача з метою його удосконалення XII Науково-практична конференція «Морські технології: проблеми і рішення-2014». г. Керчь. 2014.-с. 16-17. Беседа С.Д.
73 Обгрунтування модернізації циліндрового масло утворювача з метою його удосконалення Рибне господарство України, № 7 (спецвипуск), г. Керчь. 2014. -с. 16-17 фахове видання Беседа С.Д.

III. Авторські свідоцтва, патенти

74 Способ термической обработки мясных изделий Авторское свидетельство № 1205867 (СССР) Опублік. 23.01.86 Бюл. № 3. Александров С.А., Суханова С.И. и др.
75 Способ автоматического регулирования параметров воздуха в помещении Авторское свидетельство № 1435897 (СССР) Опублік. 07.01.88 Бюл. № 41. Муратов В.Г.,

Суханова С.И.

76 М’ясорізальна машина Патент на корисну модель № 85512иА, А 22 С 17/00 -№и 2013 05655; заявл. 30.04.2013;опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22. – 4 с. Довгаль О.М.
77 Пристрій для теплової обробки ковбасних виробів Патент на корисну модель № 8904биА, А22С11/00 -№и 201312610 заявл. 28.10.2013; опубл. 10.04.2014, Бюл. №7.-4 с. Беседа С.Д.

IV. Навчально-методичні розробки

78 Теорія технічних систем: Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольних робіт для студентів спеціальностей 6.090220 «Обладнання харчових та переробних виробництв», «Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості», напряму 0902 «Інженерна механіка», денної та заочної форми навчання К.:НУХТ, 2008.- 9с. Прохоров О.М.
79 Технологічне обладнання галузі: конспект лекцій для студентів спец. 7.090221 спеціалізації «Обладнання виробництв з перероблення м’яса», 6091700 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» денної та заочної форм навчання К: НУХТ; 2008.- 133 с. Таран В.М., Бабанов Т.К., Беседа С.Д.
80 Обладнання таблеткового виробництва: Метод, вказівки до викон. Лаборатор. робіт для студентів напряму 6.050502 «Інженерна механіка» спеціальності «Обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості» ден. форми навч. К.: НУХТ, 2010.-24 с. Прохоров О.М,

Губеня О.О.

81 Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання. Частина 1 Монтаж техно-логічного обладнання: Курс лекцій для студ. спец. «Обладнання переробних і харчових виробництв» спеціалізації «Обладнання виробництва з перероблення м’яса» денної та заочної форм навчання К: НУХТ; 2010,- 118 с. Таран В. М., Беседа С.Д., Бабанова О. I.
82 Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання. Частина II Ремонт техно-логічного обладнання: Курс лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» спеціальності. «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної та заочної форм навчання К: НУХТ; 2010.-69 с. Таран В. М., Беседа С.Д., Бабанова О. I.
83 Експлуатація технологічного обладнання: Методичні вказівки до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт для студентів спеціальності 7.091705 «Технологія жирів та жирозамінників» денної та заочної форм навчання К: НУХТ; 2010,-15 с. Федоров С.Ф.,

Бабанова О.І

84 Методичні вказівки до вивчення дисципліни і виконання розрахунково-графічної і контрольної робіт для студентів спеціальності 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та  переробки м’яса» денної та заочної форм навчання К: РВЦ НУХТ, 2010.-13 с. Чепелюк О.М.
85 Практикум з дисципліни «Технологічне обладнання галузі» для студ. спец. 7.05050313, 8.05050313 спеціальності «Обладнання переробних і харчових і виробництв» спеціалізації : «Обладнання виробництв з перероблення м’яса»; «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден. та заочн. форм навч. К: РВЦ НУХТ, 2011. – 113 с. Беседа С.Д., Таран В.М., Чепелюк. О.М.
86 Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання. Частина III Експлуатація технологічного обладнання: Курс лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.050503 «Машинобудування» спеціальності. «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної та заочної форм навчання К: РВЦ НУХТ, 2012.-119 с. Таран В. М., Беседа С.Д., Бабанова О. I.
87 Технологічне обладнання галузі. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей 7.05050313, 8.05050313 “Обладнання переробних і харчових виробництв” спеціалізація «Обладнання виробництв з перероблення м’яса» денної та заочної форм навчання. К: РВЦ НУХТ, 2012.-50 с. Таран В.М., Беседа С.Д., Чепелюк О.М.
88 Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання : практикум з дисципліни для студентів напряму 6.050503 “Машинобудування” професійного спрямування “Обладнання переробних і харчових виробництв” (Обладнання м’ясо-молочних виробництв) денної та заочної форм навчання. К: РВЦ НУХТ, 2013.-66 с. Таран В.М., Бабанова O.I.
89 Технологічне обладнання харчових виробництв: Лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.050503 «Машинобудування ден. та заоч. форм навчання К: РВЦ НУХТ, 2014.-111 с. Таран В.М., Чепелюк О.М., Терещенко O.A., Беседа С.Д. .

За 2015 рік

Видання підручників, навчальних посібників, монографій:

 1. Монтаж, експлуатація, діагностика та ремонт обладнання м’ясопереробних підприємств / І.Г. Бабанов, О.М. Гавва, О.І. Бабанова та інші – К.: Видавництво «Сталь», 2015. – 600 с.;

Участь у роботі конференцій (тези) за кордоном:

 1. Бабанов И.Г., Беседа С.Д., Бабанова Е.И Модернизация конструкции трехцилиндрического маслообразователя с целью его усовершенствования. Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии производства продуктов питания функционального назначения», Кутаиси, апрель 2015 г., 2015 г.-с. 454-460.
 2. Бабанов И.Г., Житнецький И.В., Бабанова Е.И. Интенсификация процесса производства твердых сыров путем усовершенствования аппарата для образования белкового згустка. Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии производства продуктов питания функционального назначения», Кутаиси, апрель 2015 г., 2015 г. – с. 457-457.
 3. И. Бабанов, Е. Бабанова, В. Михайлов, А. Шевченко. Усовершенствование производства колбасных изделей с применением электрофизических методов обработки. 62-ва НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2015” НА УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ. Академично издателство на У XT – Пловдив.;

Участь у роботі конференцій (тези) в Україні:

 1. Бабанов І.Г., Михайлов В.М., Бабкіна І.В., Шевченко А.О., Михайлова С.В. Розробка раціональних умов теплової обробки котлет способом двобічного обжарювання. Програма і матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку м’ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції», 24 — 25 березня 2015 р. — К.: НУХТ, 2015р. – 14-16 с.
 2. Бабанов ГГ., Беседа С.Д. Термокамери з формуванням напряму потоку робочого середовища. Програма і матеріали четвертої міжнародної науково- технічної конференції «Перспективи розвитку м’ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції», 24 — 25 березня 2015 р. — К.: НУХТ, 2015р. – 81-82 с.
 3. Бабанов І.Г., Бабанова О.І. Дослідження впливу конструктивних елементів сховищ на процес зберігання молочних продуктів. Програма і матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку м’ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції», 24 — 25 березня 2015 p. — К.: НУХТ, 2015р. – 121-123 с.
 4. Бабанов ГГ., Скрипник В.О., Фарісєєв А.Г. Підвищення якості готових жарених виробів з натурального м’яса. Програма і матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку м’ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції», 24 — 25 березня 2015 p. — К.: НУХТ, 2015р. – 23-25 с.
 5. Бабанов І.Г., Михайлов В.М., Бабкіна І.В., Шевченко А.О., Михайлова С.В Моделювання зміни теплового стану харчового напівфабрикату в умовах комбінованого жарення з електроконтактним нагріванням, зб. наук, пр.: 81-а міжнародна наукова конференція «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчзшання людства у XXI столітті», 23-24 квітня 2015 р.-К.: НУХТ, 2015 p.-ч. 2. с. 32.
 6. Бабанов І.Г., Скрипник В.О., Фарісєєв А.Г. Дослідження електроконтактних властивостей м’яса під час двостороннього жарення в умовах електроосмосу, зб. наук, пр.: 81-а міжнародна наукова конференція «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», 23- 24 квітня 2015 р.-К.: НУХТ, 2015 р. – ч. 2. с. 33.
 7. Бабанов І.Г., Бабанова О.І., Таран В.М. Дослідження впливу геометричних споруд пірамідальної форми на якість і термін зберігання молока.,

зб. наук, пр.: 81-а міжнародна наукова конференція «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», 23-24 квітня 2015 р.-К.: НУХТ, 2015 р.-ч. 2. с. 51.

 1. Бабанов І.Г., Беседа С.Д., Лебединець І. Дослідження процесу очищення молока з метою удосконалення сепаратора ОЦМ-5, зб. наук, пр.: 81-а міжнародна наукова конференція «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», 23-24 квітня 2015 р.-К.: НУХТ, 2015 р. – ч. 2. с. 52.
 2. Бабанов І.Г., Беседа С.Д., Бабанова О.І. Удосконалення агрегата для термічної обробки ковбасних виробів у потоці. Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: Міжнародна науково-практична конференція, 14 травня 2015 : [тези у 2-х ч.] / редкол.: О. І. Черевко [та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2015. – Ч. 1. – 223-224 с.
 3. Бабанов І.Г., Беседа С.Д., Бабанова О.І. Пристрій для термічної обробки ковбасних виробів. Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності: Матеріали IV Міжнародної спеціалізованої науково-конференцїї 8 вересня 2015 р., м. Київ ,-К. НУХТ, 2015,-81 с.

Патенти на корисну модель:

 1. Пат. Україна, МПК А22С 11/00. Пристрій для термічної обробки ковбасних виробів / І.Г. Бабанов, С.Д. Беседа, О.І. Бабанова. – № 100892; заявл. 18.03.2015; опубл. 08.2015, Бюл. № 15.

За період 2016 2017 рік Статті:

 1. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. пр. / [редкол. : О. І. Черевко (відпов. ред.) та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23). – 378 с.- Тривалість основних етапів приготування рідкої опари, визначена напрямним методом. Ю.Ю. Доломакін, І.Г. Бабанов, І.В. Житнецький, 201-211 с.
 2. Харчова промисловісь: зб. наук. пр. / Київ: НУХТ, 2016. – Вип. 20. – 200 с. – Розділ 2 Процеси і апарати. – Способи і апарати для електроконтактної обробки харчової сировини. І.Г. Бабанов, В.М. Михайлов, І.В. Бабкіна, А.О. Шевченко, С.В. Михайлова, 146-152 с.
 3. Наукові праці НУХТ 2017. Том 23, № 5, Частина 1:                                                                                                                                Бабанов І.Г., Потапов В.О., Прасол B., Шевченко А.О. Модель кінетики тепломасопереносу в процесі НВЧ-обробки харчової сировини, с. 80-87.
 4. Наукові праці НУХТ 2017. Том 23, № 5, Частина 2: Бабанов І.Г., Бабанова О.І., Беседа С.Д., Шевченко А.О. Дослідження з метою вдосконалення камери для теплового оброблення ковбасних виробів, с. 40-47.

Патенти:

 1. Пат. Україна, МПК А22С 11/00. Пристрій для теплової обробки ковбасних виробів / І.Г. Бабанов, О.І. Бабанова – № 116506; заявл. 30.11.2016; опубл. 05.2017, Бюл. № 10
 2. Пат. Україна, МПК А22С 11/00. Пристрій для термічного оброблення ковбасних виробів / І.Г. Бабанов, С.Д. Беседа, О.І. Бабанова, І.А. Міхно – № 119356; заявл. 24.03.2017; опубл. 09.2017, Бюл. № 18

Тези:

82-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті», 13-14 квітня 2016 р. Матеріали конференції: частина 2.12. Обладнання харчових, біотехнологічних та фармацевтичних виробництв. 12.1. Обладнання харчових, фармацевтичних та біотехнологічних виробництв:

 1. «Інтенсифікація процесів теплової обробки напівфабрикатів за рахунок електроконтактного способу нагрівання в комбінованих процесах» Ігор Бабанов, Валерій Михайлов, Андрій Шевченко. – 25 стр. (стендова);
 2. «Дослідження ефективності процесу пастеризації молока від підвищення коефіцієнта рекуперації тепла» Нікіта Кондратьев, Олена Бабанова, Ігор Бабанов.33 стр. (стендова);
 3. «Електроконтактні методи обробки м’ясних фаршів з метою інтенсифікації виробництва ковбасних виробів» Валерій Кравченко, Ігор Бабанов. 34 стр. (стендова);
 4. «Дослідження ефективності системи пневмоочищення пригару сухого молока в сушильному апараті» Ігор Симоненко, Олена Бабанова, Ігор Бабанов. – 35 стр (стендова).

Тези для участі у 8-му Центрально-Європейському Конгресі з харчової науки 2016 -Харчова наука для добробуту (8th CEFood 2016):

 1. «Improving the design of the device for thermal treatment of sausages» Igor Babanov, Sergii Beseda, Olena Babanova;
 2. «Electrical-contact heating in the process of frying culinary products» Igor Babanov, Valeriy Mykhailov, Andrey Shevchenko, Irina Babkina, Svetlana Mykhailova

Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: Міжнародна науково-практична конференція, 19 травня 2016 p.: [тези у 2-х ч.] / редкол.: О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016.-Ч. 1.-436 с.:

 1. Доломакін Ю.Ю., Бабанов І.Г., Житнецький І.В. «Реологічні моделі харчових суспензій» стр. 278-280.

Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності: Матеріали V Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції. 14 вересня 2016 р., м. Київ. – К. НУХТ, 2016-204 с.:

 1. Бабанов І.Г., Бабкіна І.В., Шевченко А.О., Михайлова B. Електроконтактне нагрівання харчової сировини як енергоощадний спосіб жарення. – 165-166 с.;
 2. Бабанов І.Г., Михайлов В.М., Михайлова B. Шевченко А.О. Способи виробництва харчової продукції з пряних овочів. – 129-130 с.
 3. Бабанов І.Г., Беседа С.Д., Бабанова О.І. Пристрій для термічного оброблення ковбасних виробів. – 87 с.
 4. «Усовершенствование переработки технического сырья с целью получения сухих животных кормов» И. Бабанов, Е. Бабанова. Научние трудове университет по хранителни технологии. – Пловдив, 2016. – LXII. С. 674-677 (Міжнародна конференція).

Міжнародна науково-технічна конференція “Перспективи розвитку м’ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції”, 7-8 листопада 2016 року. Матеріали конференції:

 1. «ВПЛИВ“ МАТЕРІАЛУ ТА ТЕМПЕРАТУРИ НАГРІВАЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ НА АДГЕЗІЙНИЙ ЗВ’ЯЗОК З М’ЯСНИМ ФАРШЕМ» І.Г. Бабанов, В.М. Михайлов, А.О. Шевченко, С.М. Козін. – 13-14 стр (доповідь);
 2. «ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ ТЕПЛОВОГО ОБРОБЛЕННЯ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ В КАМЕРАХ ТУНЕЛЬНОГО ТИПУ» І.Г. Бабанов, О.І. Бабанова. – 39-40 стр (доповідь);
 3. «ПЕРЕВАГИ АПАРАТА ДЛЯ ДВОСТОРОННЬОГО ЖАРЕННЯ М’ЯСА З ВИСОКИМ ВМІСТОМ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ У

ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЗАМКНЕНИХ ЄМКОСТЯХ» І.Г. Бабанов, В.О. Скрипник, А.Г. Фарісєєв – 40-42 стр (доповідь);

 1. «ЗАСТОСУВАННЯ КОНТАКТНОГО НАГРІВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ У ВИРОБНИЦТВІ М’ЯСНИХ КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ» І.Г. Бабанов, І.В. Бабкіна, А.О. Шевченко. – 42-43 стр (доповідь).

Міжнародна науково-практична конференція “Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості”, 8-10 листопада 2016 року. Програма і матеріали конференції (СЕРЕДА, 9 ЛИСТОПАДА 2016 Р. СЕКЦІЯ. 1. РОЗРОБЛЕННЯ ЕНЕРГО- І РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ХАРЧОВИХ, МІКРОБІОЛОГІЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ. ДОПОВІДІ: 9.00—13.00):

 1. «Перспективи способу жарення кулінарних виробів з електроконтактним тепловим впливом» І.Г. Бабанов, В.М. Михайлов, А.О. Шевченко, Михайлова C.B.
 2. «Дослідження процесів електроконтактного оброблення м’ясопродуктів». І.Г. Бабанов, О.І. Бабанова, Михайлов В.М., Шевченко А.О.

СЕКЦІЯ 2. СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВИХ, МІКРОБІОЛОГІЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ДОПОВІДІ: 9.00—13.00):

 1. «Ефективність впровадження апарата для двостороннього жарення м’яса під дією електричного струму». І.Г. Бабанов, В.О. Скрипник, А.Г. Фарісєєв.

Тези:

 1. «ІНТЕНСИФІКАЦІЯ МІКРОХВИЛЬОВОГО ЗНЕВОДНЮВАННЯ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ» Бабанов І.Г., Бабкіна І.В., Михайлова B., Шевченко А. О. – стр 90-91;
 2. «ПЕРСПЕКТИВИ СПОСОБУ ЖАРЕННЯ КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ З ЕЛЕКТРОКОНТАКТНИМ ТЕПЛОВИМ ВПЛИВОМ» Бабанов І.Г., Михайлов В.М., Шевченко А.О., Михайлова B. – стр 92-93;
 3. «ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНОГО ОБРОБЛЕННЯ М’ЯСОПРОДУКТІВ» Бабанов І.Г., Бабанова О.І. Михайлов В.М., Шевченко А.О. – стр 94-95;
 4. «ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ АПАРАТА ДЛЯ ДВОСТОРОННЬОГО ЖАРЕННЯ М’ЯСА ПІД ДІЄЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ» І.Г. Бабанов, В.О. Скрипник, А.Г. Фарісєєв. – стр 168-169.

83 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті» 5 6 квітня 2017 p.:

 1. «Удосконалення конструкції камери для теплового оброблення ковбасних виробів з метою керування потоком робочої суміші» Міхно A., Бабанова О.І., Бабанов І.Г. – с. 43.;
 2. «Підвищення показників надійності ножів кутера Л5-ФБК шляхом вдосконалення технології їх виготовлення та відновлення» Маракуца В.О., Бабанова О.І., Бабанов І.Г. – с. 44
 3. «Дослідження показників якості продукції на основі рослинної сировини за умов термообробки методом НВЧ» Бабанов І.Г., Михайлова B., Шевченко А.О., Ялинич С. – с. 57.
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ В ПРОЦЕСАХ СУШІННЯ ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ» ПРИСВЯЧЕНА 50-РІЧЧЮ ЗАСНУВАННЯ ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ. 01-02 червня 2017 р. м. Харків: «РОЗРОБЛЕННЯ ТЕРМОКАМЕРИ ДЛЯ ТЕРМІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ З КЕРОВАНИМ ПОТОКОМ РОБОЧОЇ СУМІШІ» Бабанов І.Г., Бабанова О.І., Шевченко А.О. – 2 сторінки – тези.
 5. Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XI Международной науч.- техн. конференции, 20-21 апреля 2017 г., Могилев / Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия»; редкол.: B. Акулич (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: МГУП, 2017. – 507 с. «ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ ОБРАБОТКИ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ» Бабанов И.Г., Бабанова Е.И. – с. 260.
 6. XIII Международная конференція. «Стратегия качества в промышленности и образовании» 5-8 июня 2017 г., Варна, Болгария МАТЕРИАЛЫ В 2-х ТОМАХ, ТОМ 2. XIII International Conference. «Strategy of Quality in Industry and Education» June 5-8 2017, Varna, Bulgaria. Международный научный журнал Acta Universitatis Pontica Euxinus. Специальный выпуск International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus. Special edition,

Днепр, Варна 2017. – с. 44-49, Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 5, No. 4/2017.

Методичні видання:

 1. Технологічне обладнання галузі (Обладнання виробництв з перероблення молока). Частина 1: Курс лекцій для студ. освітнього ступеня «Магістр» та освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв» ден. та заоч. форм навч. / І. Бабанов, О. Гавва, О. Бабанова, І. Житнецький, С. Ястреба / – К.: НУХТ, 2016. – 209 с.
 2. Технологічне обладнання галузі: Лабораторний          практикум для студентів спеціальності 7.05050313, 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» спеціалізації «Обладнання виробництв з перероблення молока» денної і заочної форм навчання / уклад.: І. Г. Бабанов, О. І. Бабанова, І.В. Житнецький / – К.: НУХТ, 2015. – 85 с. (вийшов в 2016 році).
 3. Монтаж, ремонт та експлуатація обладнання [Електронне видання]: методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» професійного спрямування «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денної форми навчання / уклад.: І.Г. Бабанов, О. І. Бабанова / К.: НУХТ, 2017. 94 с.
 4. Технологічне обладнання галузі (Обладнання  виробництв з перероблення молока). Частина 2 [Друковане видання]: Курс лекцій для студ. освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв» ден. та заоч. форм навч. /1. Бабанов, О. Гавва, О. Бабанова, І. Житнецький, С. Ястреба – К.: НУХТ, 2017.-504 с.

За 2018 рік Видання статей у фахових виданнях (із зазначенням наукометричної бази)

 1. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного осподарства і торгівлі : зб. наук. пр. / [редкол. : О. І. Черевко (відпов. ред.) та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2018. – Вип. 1 (27). – 392 с: – ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ І КІНЕТИКИ ТЕМПЕРАТУРИ ПІД ЧАС ЕЛЕКТРОКОНТАКТНОЇ ОБРОБКИ НАПІВФАБРИКАТІВ. В.М. Михайлов, А.О. Шевченко, І.В. Бабкіна, С.В. Прасол, І.Г. Бабанов, с. 179-189. (Збірник включено до НМБД: IndexCopemicus, GoogleScholar, AcademicResourcelndex (ResearchBib), InfoBaselndex, CiteFactor, ScientificIndexingServices (SIS).)
 2. Харчова промисловість : зб. наук. пр. / [редкол. : А. Сокаленко (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : НУХТ, 2018. – № 23. – с.141. Бабанов І.Г., Михайлов В.М., Шевченко А.О., Михайлова С.В. Перспективи способу жарення кулінарних виробів з електроконтактним тепловим впливом. С.62-66. (Журнал «Харчова промисловість» індексується такими наукометричними базами: GoogleScholar, IndexCopemicus)
 3. Харчова промисловість : зб. наук. пр. / [редкол. : А. Сокаленко (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : НУХТ, 2018. – № 24. – с. 10.(подано, вийде вгрудні) І.Г. Бабанов, В.М. Михайлов, І.В. Бабкіна, А.О. Шевченко, О.І. Бабанова. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНОГО НАГРІВАННЯ В ПРОЦЕСАХ ТА АПАРАТАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. (Журнал «Харчова промисловість» індексується такими наукометричними базами: GoogleScholar, IndexCopemicus)

Участь у роботі конференцій (тези) в Україні

Матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 23-24 квітня 2018p. -К.: НУХТ, 2018р. – 4.2. – 505 с.:

 1. Визначення комплексу показників для прогнозування кінетики теплової масообмінної обробки рослинної суміші в НВЧ-полі Ігор Бабанов, Валерій Михайлов, Світлана Прасол, Андрій Шевченко, с. 27
 2. Дослідження теплової обробки дріжджового тіста в умовах електроконтактного нагрівання Ігор Бабанов Ірина Бабкіна, Андрій Шевченко, Світлана Прасол, с. 30
 3. Модернізація масловиготовлювача періодичної дії циліндричної форми Андрій Закревський, Ігор Бабанов, Олена Бабанова, с. 52 (доповідь)
 4. Удосконалення конструкції ротаційної печі для запікання м’ясних виробів Юрій Лисенко, Ігор Бабанов, с. 55
 5. Удосконалення конструкції фаршмішалки Олександр Волошин, Ігор Бабанов, с.56
 6. Комплексне використання вторинної м’ясної сировини на м’ясопереробних підприємствах Андрій Губарев, Ігор Бабанов, с. 57
 7. Удосконалення виготовлювача кисломолочного сиру з пресувальними ваннами Валерій Діброва, Ігор Бабанов, Олена Бабанова, с. 58
 8. Особливості фармацевтичної логістики Ігор Бабанов, Олена Бабанова, с.63
 9. Загальні відомості про системи вентиляції і кондиціонування виробничих приміщень фармацевтичних підприємств Ігор Бабанов, Олена Бабанова, с.

Ресурса- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності: Матеріали VII Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 13 вересня 2018 р., м. Київ. – К. НУХТ, 2018:

 1. Бабанов І.Г., Шевченко А.О., Бабанова О.І. Ресурсоощадна технологія теплового оброблення ковбасних виробів, с. 52
 2. Бабанов І.Г., Бабанова О.І., Закревский А.І. Удосконалення обладнання для виробництва вершкового масла в масловиготовлювачі періодичної дії. с. 96; Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції: Програма та тези матеріалів VII-Ї Міжнародної науково- технічної конференції, 6-7листопада 2018р., м. Київ. -К.: НУХТ, 2018р:
 3. І.Г. Бабанов, В.М. Михайлов, І.В. Бабкіна, А.О. Шевченко, С.В. Прасол.«Використання електроконтактного нагрівання в процесах та апаратах харчової промисловості» с. 58-60.
 4. Г. Бабанов, С.Д. Беседа, О. I. Бабанова «Вдосконалення конструкції м’ясорізальної машини Л5-ФКБ» с. 158-159;

Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ, РЕСТОРАННОГО ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВ І ТОРГІВЛІ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ», присвячена 80- річчю з дня народження ректора університету (1988 -1991 рр.), д-ра техн. наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ Беляева Михайла Івановича 19 листопада.: тези у 2-х ч. – X. : ХДУХТ, 2018. – Ч. 1. – с. 400.

 1. І.Г. Бабанов, А.О. Шевченко, О.І. Бабанова. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАСТЕРИЗАЦІЇ МОЛОКА З ПІДВИЩЕННЯМ КОЕФІЦІЄНТА РЕКУПЕРАЦІЇ ТЕПЛА В ПЛАСТИНЧАТОМУ АПАРАТІ, с.303- 305.

Патенти на корисну модель:

 1. Спосіб теплового оброблення ковбасних виробів № 124830, МПК (2018.01) А23С 11/00; заявник Національний університет харчових технологій; заявл. 06.11.2017; опубл. 04.2018, Бюл. № 8. Бабанов І.Г., Бабанова О.І., Доломакін Ю.Ю.
 2. Пристрій для термічного оброблення м’ясних виробів та риби № 125754, МПК (2018.01) А23В4/00 А22С 11/00; заявник Національний університет харчових технологій; заявл.12.12.2017; опубл. 05.2018, Бюл. № 10. Бабанов І.Г., Бабанова О.І.

за 2019

Підручники та навчальні посібники

Підручники, які рекомендовані до видання Вченою радою

Автори Назва Рік видання, видавництво Сторінки Номер посилання в бібліотеці
162.

І.Г. Бабанов, О.М. Гавва,

О.І. Бабанова,

І.В. Житнецький, С.П. Ястреба

Інноваційне обладнання молокопереробних підприємств TOB «ІНКОС», 2019 718 http://dspac е. пи ft.edu. и a/jspui/handl e/12345678 9/29362

Статті у фахових виданнях

Автори Назва журналу, номер журналу Назва статті Сторінки
163.

В.М. Михайлов,

А.О. Шевченко, І.Г. Бабанов, О.І. Бабанова

Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук, пр. / [редкол.: .І. Черевко (відпов. ред.) та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2019.-Вин. 1 (29).-346-356 с. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВАВЕР ШКОВОГО МАСЛА 3 МЕТОЮ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАСЛОВИГОТІВНИ КІВ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ 10
164.

I.Г. Бабанов, 0.І. Бабанова, В.М. Михайлов, І.В. Бабкіна, А.О. Шевченко, С.В. Прасол

Наукові праці Національного університету харчових технологій. Т. 25, № 4 / Національний університет харчових технологій. – К. : НУХТ, 2019.- 265 с. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСНИХ СІЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ЗА УМОВ 14-НАГРІВАННЯ В ГАЗОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ 10

Участь у роботі конференцій (тези) –  у тому числі міжнародних

165.

І. Бабанов В. Михайлов,

С. Прасол, А. Шевченко,

0. Вельмісов

Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – К.: НУХТ, 2019р.-4.2.-26 с. НВЧ-концентрування та НВЧ-сушіння суміші зелені пряних овочів 1
166.

А. Ральчук, 0. Бабанова,

I. Бабанов

Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – К. НУХТ, 2019 р. -4.2.-46 с. Вплив основних параметрів роботи фризера для виробництва м’якого морозива на його продуктивність 1
167.

0. Старченко, 0. Бабанова,

I. Бабанов

Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – К.: НУХТ, 2019 р.-4.2.-48 с. Вдосконалення конструкції фризера для виробництва м’якого морозива з метою підвищення продуктивності 1
168.

І. Бабанов I. Бабкша,

А. Шевченко, С. Прасол,

В. Мпценко

Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. -К.: НУХТ, 2019р.-4.2.-50 с. Визначення раціональної частоти струму для електроконтактного нагрівання м’ясних фаршевих виробів 1
169.

Б. Солоданюк,

I. Бабанов, О. Бабанова

Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – К.: НУХТ, 2019 р.-4.2.-53 с. Дослідження основних факторів які впливають на якість білкової ковбасної оболонки при її виробництві 1
170.

0.    Клименко,

І.    Бабанов, О. Бабанова

Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – К.: НУХТ, 2019 р.-4.2. – 54 с. Моделювання процесу оброблення слизових та шерстних субпродуктів 3 метою пошуку шляхів вдосконалення обладнання 1
171.

О. Бабанова, I. Бабанов

Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – К.: НУХТ, 2019 р.-4.2.-68 с Застосування систем безрозбірного миття на молокопереробних підприємствах 1
172. О. Бабанова, 1. Бабанов Матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів. – К.: НУХТ, 2019 р.-4.2.-69 с Вимоги до виробничих приміщень на фармацевтичних підприємствах 1
173.

Шевченко А.О., Бабанов 1.Г., Бабанова O.I., Закревський АЛ.

Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність : Міжнародна науково-практична конференція, 15 травня 2019 р.фтези у 2-х ч.] / редкол. :0.1. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2019.-Ч. 1.-253-254 с. Дослідження процесу виробництва вершкового масла з метою вдосконалення масловиготівників періодичної дії 2
174.

Клименко О.О., Бабанов І.Г., Михайлов В.М.,

Шевченко А.О.

Ресурсо-та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатнеє ті: Матеріали VIII Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 12 вересня 2019 р., м. Київ. – К. НУХТ, 2019.- 188 с.-106-107 с. Дослідження процесу очищення слизових та шерстних субпродуктів з метою забезпечення ресурсоощадності та енергоефективност 2
175.

І.Г. Бабанов, 0.І. Бабанова,

В.М. Михайлов, І.В. Бабкша, А.О. Шевченко, С.В. Прасол

Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції: Програма та тези матеріалів VIII Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2019.-433 с. – 203-204 с. Розроблення технологічного процесу виробництва м’ясних посічених напівфабрикатів за умов ІЧ-нагрівання в газовому середовищі 2
176.

І.Г. Бабанов, 0.І. Бабанова,

I.B. Житнецький, С.П. Ястреба

Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції: Програма та тези матеріалів VIII Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. -К.: НУХТ, 2019.-433 с. – 262-263 с. Дослідження процесу виробництва вершкового масла в масловиготовлювачах періодичної дії 2
177.

І.Г. Бабанов, С.Д. Беседа,

0.І. Бабанова

Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції: Програма та тези матеріалів VIII Міжнародної науково-технічної конференції, 5-6 листопада 2019 р., м. Київ. -К.: НУХТ, 2019.-433 с. – 352-353 с. Вдосконалення конструкції обладнання для термічного оброблення м’ясопродуктів 2
Автори Назва патенту Номер патенту. Дата публікації
178.

Бабанов І.Г., Бабанова О.І., Ястреба С.П.

Пристрій для теплового оброблення ковбасних виробів 133261 25.03.2019 Р- Бюлетень №6
179.

Бабанов І.Г., Беседа С.Д., Бабанова 0.І.

Пристрій для термічного оброблення м’ясопродуктів 133854 25.04.2019 Р- Бюлетень №8

За 2020

Автори Назва Рік видання, видавництво Обсяг (сторінок /д.а.)
180.

О.І. Бабанова,

І.Г. Бабанов, А.О. Шевченко

Матеріали 86 Міжнародної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 2-3 квітня 2020 р. –К.:НУХТ, 2020 р. –Ч.2_407 с. Раціональні режими охолодження для прискорення процесу структуроутворення зефіру С.28
181.

0.І.    Бабанова, С.Д. Беседа, І.Г.    Бабанов,

А.О. Шевченко

Матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді -вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 2-3 квітня 2020 р. – К.: НУХТ, 2020 р. – 4.2. -407 с Зниження техногенного ризику використання неруйнівного контролю технологічного обладнання на підприємствах С.ЗО
182.

Ігор Фурса,

Олена Бабанова, Ігор Бабанов

Матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді -вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 2-3 квітня 2020 р. – К.: НУХТ, 2020 р. -4.2. -407 с Удосконалення конструкції кристалізатора-концентратора харчових рідких середовищ виморожуванням С.48
183.

Валерій Ющенко,

Олена Бабанова,

Ігор Бабанов

Матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді -вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 2-3 квітня 2020 р. – К.: НУХТ, 2020 р. -4.2. -407 с Проблемні аспекти управління науковою сферою в фармакологічній галузі України С.49
184.

Микола Ковтун,

Олена Бабанова,

Ігор Бабанов

Матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді -вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 2-3 квітня 2020 р. — ЬС.: НУХТ, 2020 р. -4.2. -407 с Перспективи розвитку фармацевтичної галузі в Україні С.50
185.

А.О. Шевченко,

І.Г. Бабанов, 0.1. Бабанова

Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕ Й КОНСТРУКЦІЇ ФРИЗЕРА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА С.243-244