Гаврилюк Світлана Павлівна

Кафедра технології харчування

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Біографія

Вищу освіту отримала у Київському національному торговельно-економічному університеті. У 1998 році закінчила Київські державні курси іноземних мов “Інтерлінгва”, отримавши кваліфікацію «перекладач-референт ділової англійської мови».

Працювала у Київському національному торговельно-економічному університеті асистентом, старшим викладачем, доцентом.

Відомості про підвищення кваліфікації

1. Стажування у ВАТ “Готель “Прем’єр-Палац” (відділ кадрів), м. Київ, 12.01-13.02.2004 р.

2. Стажування в Організаторі виставок, ярмарок та конгресів “Експо-2000”, м. Київ, 1.04 30.04.2008 р.

3. Стажування в Інституті економіки та прогнозування Національної академії наук України (Відділ секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків), м. Київ, 1.04- 30.04.2014 р.

Відомості про захист дисертацій

У 2001 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02- підприємництво, менеджмент та маркетинг на тему “Конкурентоспроможність підприємств на ринку туристичних послуг”.

Сфера наукових інтересів

  1. Фундаментальні і прикладні дослідження у сфері економічної діяльності підприємств туристичного, готельно-ресторанного та виставкового бізнесу
  2. Конкурентоспроможність підприємств туризму

Основні навчальні курси

  1. Економіка підприємств різних типів
  2. Менеджмент підприємств ресторанного господарства
  3. Бухгалтерський облік в ресторанному господарстві
  4. Бізнес-планування закладів РГ
  5. Моніторинг ринку харчових продуктів
  6. Мерчендайзінг РГ
  7. Бізнес-планування в харчовій промисловості
  8. Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу

Публікації останніх років

Монографії:

1. Конкурентні стратегії підприємств туристичного бізнесу / С. П. Гаврилюк // Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія // за ред. А. А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2010. – C. 410-449.

2. Науково-практичні підходи активізації інвестиційної діяльності туристичних підприємств в Україні / С. П. Гаврилюк // Теорія та практика управління економічним розвитком підприємства : монографія. – Д.: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. – Т.1. – C. 218-229.

Навчальні посібники:

1. Ткаченко Т.I., Гаврилюк С.П. “Економіка готельного господарства і туризму” : навчальний посібник (практикум). – К.: КНТЕУ, 2005. – 256 с.

2. Гаврилюк С.П. “Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу” : навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2006. – 180 с.

Методичні розробки:

1. Ткаченко Т.I., Гаврилюк С.П. “Економіка підприємства” для студентів напряму “Туризм“ освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” : опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2014. – 120 с.

2. Gavrilyuk S.P., Magaletskiy A.V. The Enterprize Competitiveness : Lecture Notes. – K.: KNTEU, 2012. – 51 p.

3. Гаврилюк С.П., Дупляк Т.П. “Економіка виставкового бізнесу” для студентів напряму “Менеджмент“ професійного спрямування “Менеджмент організацій” варіативної компоненти “Менеджмент виставкової діяльності” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр“ : опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2011. – 140 с.

4. Гаврилюк С.П., Міска В.Г. “Економіка підприємства ресторанного господарства” для студентів магістеріуму спеціальності “Харчові технології та інженерія” спеціалізації 8.091710.01 “Менеджмент. Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс”. – Опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2009. – 122 с.

5. Ткаченко Т.I., Гаврилюк С.П., Каролоп О.О. “Економіка готельного господарства і туризму” для студентів напряму “Менеджмент“ професійного спрямування “Менеджмент організацій” варіативної компоненти “Менеджмент туристичної індустрії” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр“ : опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2005. – 220 с.

Статті:

1. Гаврилюк С.П., Міска В.Г. Економічні передумови управління поточними витратами підприємств ресторанного господарства в Україні / С. П. Гаврилюк, В. Г. Міска // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №19. – С. 20-25 (фахове видання).

2. Гаврилюк С.П. Особливості формування операційних витрат туристичних підприємств в Україні / С. П. Гаврилюк // Вчені записки Університету «Крок». – Вип. 35. – Серія «Економіка». – С. 114-123 (фахове видання, входить до баз даних Ulrich’sPeriodicalsDirectory, США та РИНЦ, Росія).

3. Гаврилюк С.П. Особенности управления инвестиционной деятельностью туристических предприятий в Украине / С. П. Гаврилюк // Scientific Letters International Academic Society of Mikhail Baludansky (Научный журнал Международного академического общества Михаила Балудянского). – № 1. – 2012. – С. 34-40 ISSN 1338-9432 (Словаччина)

4. Гаврилюк С.П., Козлова Е.С. Особенности формирования продуктовой политики предприятий ресторанного хозяйства / С. П. Гаврилюк, Е. С. Козлова // Scientific Letters International Academic Society of Mikhail Baludansky (Научный журнал Международного академического общества Михаила Балудянского). – № 1. – 2012. – С. 112-116 ISSN 1338-9432 (Словаччина)

5. Гаврилюк С.П. Інвестиційна діяльність як передумова розвитку туризму в Україні / С. П. Гаврилюк // Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації : зб. наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (27-30 березня, Вінниця). – Вінниця. – Частина ІІ. – С. 302-309.

6. Гаврилюк С.П., Козлова О.С. Управління продуктовою політикою закладів ресторанного господарства / Гаврилюк С.П., Козлова О.С. // Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації : Зб. наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (27-30 березня, Вінниця). – Вінниця. – Частина ІІ. – С. 339-335.

7. Гаврилюк С.П. Особливості функціонування ринку туристичних послуг / С. П. Гаврилюк // Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах : збірник наукових праць. – К.: КНТЕУ, 2004.