Кадомський Сергій Віталійович

Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

E-mail: kadomsky957@ukr.net

Досвід роботи: 44роки

Біографія

Народився 16 червня 1957 року в місті Києві.

Відомості про вищу освіту

У 1980 році закінчив Київській інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Експлуатація літальних апаратів і двигунів» та отримав кваліфікацію інженера-механіка.

Відомості про підвищення наукової кваліфікації

У 1985 році захистив дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук у Київському інституті інженерів цивільної авіації імені 60-річчя СРСР.

У 1998 році присвоєне вчене звання доцента кафедри матеріалознавства та технології машинобудування Українського державного університету харчових технологій.

У 2016 році підвищив кваліфікацію в Національній академії педагогічних наук України за кваліфікацією «викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів» на тему: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти в сучасному університеті».

Основні етапи діяльності

У 1980 році працював на посаді інженера на Київському механічному заводі.

У 1984-1988 роках працював в Інституті проблем матеріалознавства АН УРСР на посадах: інженера, молодшого наукового співробітника.

У 1988-1991 роках працював в Інституті «Укрніїпродмаш» Київського НПО «Піщемаш» на посаді наукового співробітника.

У 1991-2015 роках працював у Київському технологічному інституті харчової промисловості на посадах асистента кафедри матеріалознавства і технології машинобудування, асистента загальної кафедри, доцента кафедри матеріалознавства і технології машинобудування.

 Викладає дисципліни:

  1. Надійність і довговічність машин

Перелік наукових та навчально-методичних праць

№ з/п Назва праці, відкриття, винаходу Вихідні дані Обсяг (кільк. cтop.) Співавтори
І. Наукові публікації
1 Особенности износа цветных металлов в углеводородных средах “Повышение качества, надежности и долговечности машин и оборудования промышленных комплексов И КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ ферм.” Киев, Тезисы докладов, 1982.-с. 79-80 2 Шепель А.Я.
2 Влияние геометрических параметров на износостойкость конструкционных материалов, работающих в низкомолекулярных углеводородных средах II всесоюзный съезд по теории машин и механизмов. – Одесса, 1982, чІІ, – с.9. Тезисы докладов. 1 Хлистун Л.П., Шепель А.Я.
3 Влияние внешних факторов на протекание физико-химических процессов при граничном трении медных сплавов. Проектирование, изготовление, эксплуатация и диагностика узлов трения в машиностроении. – Рыбинск, 1983, ч. I, – с. 48-49. 2 Шепель А.Я.
4 Выбор бронзы для наплавки подвижного распределителя гидропривода Наплавка износостойких и жаростойких сталей. Сб. Киев, ИЭС, им. Е.О. Патона, 1983,-с. 98-101. 4 Дарчиашвили Г.И., Бизик Н.К.
5 Влияние внешних факторов на закономерности износа материалов на основе меди, работающих в углеводородных средах Трение и износ. -Гомель, 1984, №1, – с. 10-15. 6 Аксенов А.Ф., Шепель А.Я.
6 Пути увеличения надежности агрегатов топливо регулирующей аппаратуры II всесоюзная конференция “Надежность и долговечность приборов” – Куйбышев, 1984,-с. 3-4. 2 Шепель А.Я.
7 Влияние коэффициента взаимного перекрытия на износ медных сплавов Проблемы трения и изнашивания. – Киев, 1984, №26, – с. 19-22. 4 Шепель А.Я.
8 Оценка и выбор износостойких медных сплавов для топливорегулирующей аппаратуры с учетом конструкции узлов трения Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Киев, 1985, – 18 с. 18
9 Исследование механохимических аспектов трения Исследование эксплуатационных свойств авиаГСМ и спецжидкостей, Киев, КНИГА, 1987, с.72-76. 5 Олександренко В.П.
10 Підвищення зносостійкості нагнітачів та дозаторів тіста та опари Харчова та переробна промисловість України. – 1992 p., №4. – с. 6. 2 Явір В.А., Кашталян ЮА
11 Фізіко-хімічна кінетика вузлів тертя Міжнародна н.т. конференція “Розробка та впровадження нових технологій і обладнання у харчову та переробні галузі АПК” 1993 р., – с. 583 1 Чижик А.В.
12 Вплив транспортних бар’єрів на трибохімію металів Міжнародна н.т. конференція “Розробка та впровадження нових технологій і обладнання у харчову та переробні галузі АПК” 1993 р.,-с. 583 1 Гриб А.В.
13 Обробка деталей з високовуглецевих ливарних сплавів, які працюють в харчових середовищах Всеукраїнська н.т. конференція “Розробка та впровадження прогресивних технологій та обладнання у харчову та переробну промисловість “. К., УДУХТ, 1995р. – с.466 1
14 Статистичний аналіз виготовлення деталей Тези доповідей 62-ої студентської наукової конференції, Київ, УДУХТ, 1996 р. – с. 132. 1 Ткач В.В., Булавенко О.С., Сухенко Ю.Г.
15 Аналіз сучасних тенденцій розвитку литва Тези доповідей 62-ої студентської наукової конференції, Київ, УДУХТ, 1996 p. C.-134. 1 Сухенко ЮГ, Максименко ВА
16 Сучасні токарні металорізальні верстати Тези доповідей 62-гої студентської наукової конференції, Київ, УДУХТ, 1996 р. -с. 131. 1 Сухенко Ю.Г, Ткач В.В.
17 Дуалістичний вплив мастильно-охолоджуючої рідини на процеси руйнування Тези доповідей 62-гої студентської наукової конференції, Київ, УДУХТ, 1996р.-с. 135. 1 Косенко Д.В., Люховець О.І.
18 Етологічні проблеми виховання Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції “Виховання студентів у технічному вузі: методологічні засади, практика, перспективи “, жовтень 1996 р. – с.42-43. 1 Некоз О.І.
19 Мораль та виховання молоді на сучасному етапі Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції “Виховання студентів у технічному вузі: методологічні засади, практика, перспективи “, жовтень 1996 р. – с.74-76. 3 Некоз О.І.
20 Використання лінгвістичних засобів спілкування у виховному процесі Тези доповідей Всеукраїнської науково-методичної конференції “Виховання студентів у технічному вузі: методологічні засади, практика, перспективи”, Київ, УДУХТ, жовтень, 1996 р. -с.113-114. 2 Дьяченко С.І.
21 Особливості корозійного руйнування деталей обладнання молочної промисловості Міжн. н.т. конф. “Розробка та впровадження прогресивних ресурсоощадних технологій та обладнання в харчову та переробну промисловість “. Київ, УДУХТ, 21-24 жовтня, 1997 р., – с. 72-73 2 Новицький О.Є., Сухенко Ю.Г.
22 Аналітичні закономірності методів оброблення під час циліндричного фрезерування Тези доповідей 64-ої студентської наукової конференції, Київ, УДУХТ, 1998 р.-с. 70-71 2 Вишневський В.В.
23 Роль шорсткості в процесах тривалості поверхневої взаємодії при терті мідних сплавів №236 УК98 від 2.06.98 – Деп. в ДНТБ України – 6 с.: 7 ил. 6
24 Вплив кисню на процеси тертя та зношування мідних сплавів в середовищі низькомолекулярних вуглеводів №237 УК98 від 2.06.98 – Деп. В ДНТБ України – 7 с.: 2 ил. 7
25 Аналіз порівняльної ефективності різних стратегій тестового контролю знань Тези доповідей 65-ої студентської наукової конференції, Київ, УДУХТ, 1999 р. – с. 84. 1 Вишневський В.В.
26 Шляхи інтенсифікації навчального процесу Всеукраїнська науково-методична конференція 21-23 жовтня 1998 року Київ, УДУХТ, 1999р. – с.53-54. 2 Некоз О.І.
27 Вплив хімічної активності та складу матеріалів спряжень на тріботехнічні характе-ристики пари тертя сталь-мідний сплав Шоста міжнародна науково-технічна конференція “Проблеми та перспективи і впровадження нових ресурсо- та енергоощадних технологій, обладнання в галузях харчової і переробної промисловості” 19-21 жовтня 1999 р. Київ, УДУХТ. 2000р. ч. III, – с. 88 1
28 Історичні причини виникнення принципів Тейлору Ф.В. Тези доповідей 66-ої студентської наукової конференції, Київ, УДУХТ, 2000 р. – с. 78. 1 Майбоженко Н. Фернаті П.
29 Вплив водню на властивості конструкційних матеріалів Тези доповідей 66-ої студентської наукової конференції, Київ, УДУХТ, 2000 р. – с. 79. 1 Ночніченко І., Люлька Д.
30 Особливості конструктивного виконання вузлів тертя на базі свердлувальних верстатів для випробувань матеріалів на зношування, що працюють в харчових середовищах Тези доповідей 66-ої студентської наукової конференції, Київ, УДУХТ, 2000 р.-с. 81. 1 Люлька Д.
31 Механізм поверхневого структуроутворення під час тертя мідних сплавів Наукові праці УДУХТ, №9,2001 p., -с.56-58. 3
32 Газодинамічне припрацювання матеріалів, які працюють в умовах граничного тертя Наукові праці УДУХТ, №10, 2001 p., -с.73-74. 2 Фернаті П.В.
33 Закономірності розвитку і пошук шляху вирішення проблемних питань загальної освіти Всеукраїнська науково-методична конференція “Проблеми і шляхи удосконалення фундаменгалізації і профілізації підготовки фахівців – випускників вищих навчальних закладів ” матеріали конференції Київ, УДУХТ, 2001 р-с.55-57 3
34 Технологія виготовлення отворів і пазів для складноконтурних поверхонь дротиковим інструментом з покриттям надтвердими матеріалами Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, частина П, Київ, НУХТ, 2002, – с.101 1 Хоменко С.А.
35 Штампування деталей з трубних заготовок Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, частина II, Київ, НУХТ, 2002, – с.102 1 Кисельов А.А., Новицький О.Є.
36 Зменшення пористості у зварних швах конструкційної сталі ЗОХГСА 68 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, частина П, Київ, НУХТ, 2002, – с. 102 1 Ничипорук Р.А., Ю.Г.Сухенко
37 Контроль якості блоків циліндрів Д 240, Д 245 69 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів, частина П, Київ, НУХТ, 2003, – с.113 1 Король Н.Г., Горбенко С.Г., Косенко В.А.
38 Вибір найефективнішої стратегії тестового контролю поточних знань студентів Нові технології навчання. Матеріали науково-методичної конференції “Нові технології навчання у вищій технічній освіті: досвід, проблема, перспективи ” Київ, НУХТ, 2004, – с. 171-172 2
39 Механізм розтікання рідких металів 71-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 18-19 квітня 2005 р. 4.2 – с.105-106 2 Ванджура Л.А.
40 Роль образно-аналітичного мислення на становлення свідомості технічного спеціаліста 71-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 18-19 квітня 2005 р. 4.2-с. 116 1 Міцерук С.В.
41 Етапи артикуляційної модифікації слова Київ, КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Мовні і концептуальні картини світу, 36. наукових праць 2005 р., Вип. 18., кн.1. – с.182-186 5
42 Логіко-образна функція артикуляційної членоподільності мови Київ, КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Мовні і концептуальні картини світу , 36. наукових праць 2006 р., Вип. 19.-с.81-84 4
43 Оптимізація геометричних параметрів вузла тертя при кисневому зношуванні Нові технології та технічні рішення в харчовій промисловості: сьогодення і перспективи. Матеріали конференції. Київ, НУХТ, 17-19 жовтня, 2005 р. – с. 66, 67 2
44 Абетка закодована у слові 72-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 17-18 квітня 2006 р. ч.І-с.16 1 Павленко А.В.
45 Екологічні проблеми деградації планетарних систем 72-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 17-18 квітня 2006 р. ч2 – с.90 1 Павленко А.В.
46 Використання поліуретану для виготовлення розмелювальних органів конш-рафінерів 72-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 17-18 квітня 2006 р. 4.2 – с.109 1 Дмітрієв С.Н.
47 Семантика і логіка становлення звукового ряду інформаційного повідомлення Ношо sapiens з точки зору принципів стандартизації 72-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 17-18 квітня 2006 р. ч.2 – с.109 1 Панюхно А.П.
48 Особливості і роль уяви в пізнавальних процесах 72-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 17-18 квітня 2006 р. ч.2 – с. 121 1 Юранська Ю.
49 Робота з термінами в вузі 73-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів квітня 2007 р. 4.2-с. 10 1 Легкобит О.С.
50 Диференційні й інтегральні закономірності абстрактно-образного розвитку людської свідомості і її біологічні особливості 73-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів квітня 2007 р. 4.2 – с.9 1 Легкобит О.С.
51 Особливості використання принципів стандартизації системного структурування при віртуальному проектуванні виробів 73-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів квітня 2007 р. 4.2-с. 11. 1 Третяк Д.С.
52 Ключі абсолютних джерел образно-мовних асоціацій як відображення ментальності звукообразного спілкування первісної людини Київ, КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Літературознавчі студії, Збірник наукових праць 2007 р., Вип. 19., ч.І. – с. 131-137 7 Легкобит О.С.
53 Системно-просторове упорядкування ключів абсолютних джерел образно- мовних асоціацій, як основа космогонічних уявлень про світове дерево та ієрархічний розподіл світу Київ, КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць 2007 р., Вип. 23, ч.І. -с.270-277 8
54 Погляд на еволюцію планетарних систем з точки зору фізико-хімічних (киснево-відновлювальних) процесів, діаграм стану МеН=> Me=> МеО 74-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів квітня 2008 р. – с.344 1 Курна В.О
55 Сучасний стан стандартизації в галузі розроблення та обігу конструкторських документів 74-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 11-12 квітня 2008 р. – с.344 1 Курна В.О
56 Технічне нормування і стандартизация як інструмент нетарифного регулювання ринку 74-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 11-12 квітня 2008 р. – с.345 0,5 Мошківський Д., Клюк О.Д.,
57 Вступ України до СОТ. Роль політики в галузі стандартів на сучасному етапі 74-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 11-12 квітня 2008 р. – с.345 0,5 Ємець С. Шуляк С.Є
58 Модель системи управління безпечністю продуктів харчування у рамках ISO 22000:2005 74-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 11-12 квітня 2008 р. – с.345-346 0,5 Ємець С., Стасіневич Є.
59 Аналогові принципи кодової передачі інформації на початкових етапах становлення інформаційного повідомлення 74-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 11-12 квітня 2008 р. – с.355 1 Гапонюк О.С.
60 Розпізнавання, образів і алгоритм побудови понять крізь призму концепції визначення семантичних еталонів на основі принципів розпізнавання образів, як об’єктів тривимірного світу 75-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 11-12 квітня 2009 р.-с. 356 1 Ісраелян М.Г.
61 Взаємозв’язок і взаємозалежність розвитку свідомості і засобів наглядно-образної репрезентації найважливіших (найхарактерніших) ознак і їх роль в системі понятійно-звукового означення 75-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 11-12 квітня 2009 р. – с. 356 0,5 Луцай Ю.А.
62 Погляд на еволюцію інформаційного спілкування людини крізь призму усвідомлення (індексації) елементів тривимірного простору в мистецтві палеоліту 75-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 11-12 квітня 2009 р. – с.З 56 0,5 Луцай Ю.А.
63 Космогонічні аспекти наглядно- образного символізму і їх використання при семантичній побудові інформаційного повідомлення 75-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 11-12 квітня 2009 р. – с. 357 0,5 Гладкий В.В.
64 Наглядно-образний символізм частин і органів тіла на початкових етапах інформаційного спілкування людини 75-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 11-12 квітня 2009 р. – с. 357 0,5 Зосенко Т.Г.
65 Наглядно-образний символізм матеріальних складових оточуючого простору на початкових етапах інформаційного спілкування 75-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 11-12 квітня 2009 р. – с. 357-358 1 Лісніченко І.Г.
66 Принципи стандартизації і проблеми становлення інформаційного спілкування людства 75-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 11-12 квітня 2009 р. – с.344 1 Букатко В.А.
67 Технологія виготовлення матеріалів з направленою кристалізацією 77-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 11-12 квітня 2011 р. – С.175- 1 Шпур І.
68 Електрошлакові технології 77-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 11-12 квітня 2011 р. — с.176 1 Музичка В.
69 Безперервні процеси в металургії і технології металів 77-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 11-12 квітня 2011 р. – с.176-177 1 Авраменко М.
70 Ультразвукове зварювання 77-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 11-12 квітня 2011 p.-с.176-177 1 Мавроді Д.
71 Логіка подій і розрахункова схема зіткнення космічного тіла масою більше 910І6т з планетою земля 73 тис. років тому 77-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 11-12 квітня 2011 р. -с.176-177 1 Арзибов В.
72 Сучасний метод відновлення і зміцнення штампів Молодь: Освіта, духовність. Тези доповідей. IX Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених. Частина III. Київ., 2012, – С. 326- 328 3 Гуржій С.О.
73 Двигуни з вертикально розташованим колінчастим валом —//—,-С. 369-371 3 Яковенко О.А.
74 Відновлення й зміцнення штампів прес-форм —//—,-С.371-374 4 Яковенко О. А.
75 Аналіз безпечності використання сучасних покриттів і матеріалів, які контактують з продуктами харчування у рамках ISO 22000:2005 78-а наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 12-13 квітня 2011 p., 2012 р. 1 Ліфанова Л.О.
76 Дослідження закономірностей зношування елементів технічного обладнання на молочних підприємствах 79-а Міжнародна наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 12-13 квітня 2013 р. – с. 468-469с. 2 Мокренко Д.С.
77 Аналіз зовнішнього тертя металів з позиції фізико-хімічної кінетики 79-а Міжнародна наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 12-13 квітня 2013 р. – 470-471с. 2 Яковенко О.А.
78 Основи нормалізації інформаційного повідомлення homo sapiens з точки зору принципів стандартизації 79-а Міжнародна наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 12-13 квітня 2013 р. – с. 473-475 0,2 Самодай К.Г.
79 Ультразвукова фінішна обробка поверхні (УФО) 79-а Міжнародна наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 12-13 квітня 2013 р. – с. 476-478 0,2 Кацюбанський A.M., Яковенко О.А.
80 Раціональний вибір способів високоточної обробки поверхонь деталей 79-а Міжнародна наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 12-13 квітня 2013 р. – с. 480-482 0,2 Глушко С.О.
81 Сучасні підходи забезпечення високої точності зубчатих коліс 79-а Міжнародна наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 12-13 квітня 2013 р. – с. 484-485С. 0,2 Ільчук М.П.
82 Сучасні тенденції розвитку верстатобудування 79-а Міжнародна наукова конференція молодих вчених аспірантів і студентів 12-13 квітня 2013 р. – с. 485-487 0,2 Адаменко П.І.
83 Алмазно-абразивний інструмент для обробки полімерно-композиційних матеріалів. Тези доповідей XI Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь, освіта, наука, духовність (м. Київ, 9-10 квітня 2014 р.) Частина 1. Видавництво університету «Україна», – С.285-286. 2 Ліфанова Л.О.
84 Сучасні зубооброблювальні верстати.. — // —, – С.294-296 2 Никитюк Т.В.
85 Інноваційні технологій у металообробці. — //—, -С. 298-300 2 Пащенко Б.С.
86 Використання інноваційних інструментальних технологій Програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 10-11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014 р. -4.2. – с.190-191 2 Роман Прозор
87 Антивібраційний інструмент і технології для металообробки — //—,-С.192 2 Майя Білоконь
88 П’ять кроків сертифікації обладнання харчових виробництв — II—, – с.193-194 2 Іларіон Пакацошвілі
89 Сучасна концепція забезпечення інструментом — //—,-с. 194-196 2 Богдан Пінчук
90 Наскрізна Зсі-технологія АСКОН для машинобудування – фундамент конкурентоспроможності бізнесу. — //—, – С. 196-197 2 Богдан Пащенко
91 Мікроструктура і мікротвердість поверхонь деталей машин, що оброблюються накочуванням — //—, – с.197-199 2 Лідія Ліфіанова
92 Компас 3D V14 «машинобудівної конфігурації» — //—, -с.199-201 2 Тарас Никитюк
93 Сучасні засоби контролю деталей для статистичного управління якістю на виробництві — // —, – с.201-203 2 Лідія Ліфанова
94 Сучасний правний інструмент для правлення абразивних кругів під час шліфування —//—,-с.203-204 2 Тетяна Кузнецова
95 Спроба пошуку відповіді на основну проблеми сучасності – глобального потепління, льодовикового періоду —//—, -С.215-216 2 В. Арзибов.
96 Різьбонакатування —//—,-С.219-220 2 Никитюк Т.В
97 Сертифікація продукції АПК України. С.16-17 Збірник праць IV міжнародної науково- практичної конференції вчених, аспірантів і студентів. «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації та безпеки продовольства» (м. Київ, 15-16 травня 2014 р.) Секція 3. Процеси і обладнання виробництва та переробки продукції АПК. 2 О.Г. Дзюб,. В.Ю. Сухенко.
98 Механізм поверхневого структуроутворення при терті мідних сплавів XInternational Conference «Strategy of Quality in Industry and Education» June 6 – 13 2014, Varna, Bulgaria PROCEEDINGS International Scientific Journal Acta Universitatis Pontica Euxinus Special number c. 64-69 6 Ю.І. Бойко
99 Mathematical Simulation of the Organic Disperse Material Mechanical Manufacturing Eastern- European journal of enterprise technologies, 2014. – Vol 2, No 12(68), P.l. (ISSN 1729-3774)-P.55-61. 7 E.Shtefan, D.Rindyuk
100 Фізичне дослідження конструкційних матеріалів для забезпечення умов гігієнічного проектування Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю НУХТ «Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості» 13-17 жовтня 2014 року С.430 1 Зродніков О.В.
101 Сучасні підходи проектування обладнання харчових виробництв, комплексні системи керування якістю продукції — //—, -С.431 1 Зродніков О.В.
102 Сучасні підходи проектування обладнання харчових виробництв, з позиції принципів і норм ергономічного проектування —//—, -С.432 1 Копилова B.C.
103 Роль технічних принципів стандартизації для нормалізації мовного спілкування в Україні та Росії Всеукраїнська науково-практична конференція, «Сучасні проблеми взаємозамінності та стандартизації у машинобудуванні», м. Миколаїв, 18-19 вересня 2014р., – С. 12-15 3 Друченко B.C.
1W Підвищення якості навчання з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання» «Управління якістю в освіті і промисловості» : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 28-30 травня 2015 р. С. 116-117 Є. Штефан, О. Литвиненко
105 Використання стандартних параметрів виробу з другого ряду переважності для несумлінної конкуренції Всеукраїнська науково-практична конференція, «Сучасні проблеми взаємозамінності та стандартизації у машинобудуванні», м. Миколаїв, 5 квітня 2015р. С. 12-14 3 Ю.І. Бойко
106 Визначення і обґрунтування стандартних параметрів інформаційного спілкування людей на Україні і в світі Всеукраїнська науково-практична конференція, «Сучасні проблеми взаємозамінності та стандартизації у машинобудуванні», м. Миколаїв, 5 квітня 2015р. С.15-17 3 Ю.І. Бойко
107 Пріоритети стандартизації в сучасному машинобудуванні Програма і матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 23-24 квітня 2015 p. – К.: НУХТ, 2015 р.-4.2. С. 125 1 О. Бусигін
108 Можливості використання штангенінструменту — // — c. 126 1 Є. Балагура
109 Тенденції розвитку машинобудування — ll — c. 127 1 О. Тропцев
110 Різьбонарізні маніпулятори – ефективне технічне рішення —// —c. 128 1 І. Пакацошвілі, M. Білоконь
111 Використання плазмового різання на підприємстві Металікс інжиніринг —// —c. 129 1 І Пакацошвілі, М Білоконь
112 Використання сучасних тканин у професійному одязі харчових виробництв —// —c. 130 1 Ю. Лопатко
ИЗ Критерії оцінки абразивного інструменту Програма і матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті”, 10-13 квітня 2016 p. -К.: НУХТ, 2016 р.-4.2. С.127 1 Яна Сиворакша
114 Забезпечення якості продукції машинобудування удосконаленням процесів обробки внутрішніх порожнин оброблюваних деталей — // — с. 128 1 Андрій Марченко
115 Забезпечення промислової чистоти виробів з методами круглошліфувальної обробки — // — с.129 1 Дмитро Трегуб
116 Сучасні методи та прилади для неруйнівного контролю в промисловості —// —с.130 1 Ксенія Комісар
117 Забезпечення промислової чистоти виробів у машинобудуванні —// —с.131 1 Альона Шковира
118 Мастильно-охолоджуючі рідини і захист від корозії —// —с.132 1 Богдан Шмиганівський
119 Забезпечення найвищої якості в металообробці за допомогою оптимального вибору абразивних матеріалів —// —с.133 1 Оксана Броницька
120 Як забезпечити якість мастильно-охолоджуючих рідин — II —с. 134 1 Ольга Кузьменчук
121 Як підвищити властивості ріжучого інструменту — II —с. 135 1 Тетяна Косенко
122 Використання адитивних технологій — II —с. 136 1 Андрій Марченко
123 Комплексні рішення для оброблювання зубчатих коліс — II —с. 137 1 Тетяна Косенко
124 Абразивний інструмент для чорнового і чистового оброблювання деталей — II —с. 138 1 Андрій Анісімов
125 Вплив властивостей абразивних матеріалів на ефективність абразивного оброблювання — II —с. 139 1 Ростислав Цяпкало
126 Помилки, що виникають під час фарбування обладнання — II —с. 140 1 Дмитрій Шемідько
127 Використання у технологічних процесах надкритичного стану рідин —// —с.141 1 Богдан Пащенко
128 Influence of Phase State of Grease on Trybosistems 8th Central European Congress on Food 2016 Food Science for Well-being 23-26 May 2016, Kyiv – p. 51 Oleksandr Stemah, Oleksandr Nekoz
II. Навчально-методичні розробки
1 Методичні вказівки до виконання л. р. №1 “Вивчення ливарних властивостей сплавів” КТІХП. – 1992 р. – 12 с. 12 Некоз О.І., Новицький О.Є.
2 Методичні вказівки до виконання л. р. №2 “Розробка технологічного процесу виготовлення за кресленням деталі” КТІХП. -1992 р. – 24 с. 24 Некоз О.І., Новицький О.С.
3 Методичні вказівки до виконання л.р. №3 “Розробка технологічного процесу виготовлення поковок” КТІХП.-1992 р.-24 с. 24 Некоз О.І., Новицький О.С.
4 Методичні вказівки до виконання л.р. №4 “Вивчення технології листового штампування металів” КТІХП.-1992 р. – 18 с. 18 Некоз О.І., Новицький О.Є.
5 Методичні вказівки до виконання л. р. №5 “Вивчення і аналіз кінематичних схем металорізальних верстатів” КТІХП. -1992 р. – 24 с. 24 Некоз О.І., Новицький О.С.
6 Методичні вказівки до виконання л. р. №6 “Розрахунок кінематичного ланцюга і налагодження токарно-гвинторізного верстата 16К20 на обточування і нарізання різьби” КТІХП.-1992 p. – 16 с. 16 Некоз О.І., Новицький О.Є.
7 Методичні вказівки до виконання л. р. №7 “Конструктивні елементи і геометричні параметри токарних різців” КТІХП.-1992 p. – 16 с. 16 Некоз О.І., Новицький О.С.
8 Методичні вказівки до виконання л. р. №8 “Конструктивні параметри різальних інструментів” КТІХП.-1992 p. – 16 с. 16 Некоз О.1., Новицький О.Є.
9 Методичні вказівки до виконання л. р. №9 “Будова і налагодження універсальної ділильної головки” КТІХП.-1992 p. – 15 с. 16 Некоз О.І., Новицький О.С.
10 Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Технологія конструкційних матеріалів” УДУХТ. -1998 p., – 35 с. 35 Некоз О.І., Новицький О.Є, Литвиненко А.А.
11 Методичні вказівки до виконання контрольних і розрахунково-графічних робіт з курсу “Технологія конструкційних матеріалів” УДУХТ.-1998 p. – 15 с. 15 Некоз О.І., Литвиненко А.А.
12 Роздавальний матеріал для розрахунково-графічної роботи з курсу “Технологія конструкційних матеріалів” УДУХТ.-1998 р., – 155 с. 155 Литвиненко А.А.
13 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Контроль конічних та призматичних елементів деталей машин” УДУХТ.-1998 р. -9 с. 9 Слинько О.І., Литвиненко А.А.
14 Конспект лекції “Контроль якості зварних з’єднань” УДУХТ.-1998 р. -24 с. 24 Сологуб М.А.
15 Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Вивчення технології електродугового зварювання” УДУХТ.-1998 р.-24 с. 24 Некоз О.1., Литвиненко А.А.
16 Метод, вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів спец. 7090200 “Обладнання переробних і харчових виробництв” заоч. форми навчання Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: УДУХТ. – 2000 р. – 15 с. 15 Слинько О.І., Литвиненко О. А,
17 Методичні вказівки до виконання курсової роботи по дисципліні “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” Київ, НУХТ, 2005р. – 45 с. 45 Литвиненко О.А.
18 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та проведення практичних занять, по курсу «Стандартизація, взаємозамінність, основи сертифікації та управління якістю» Київ, НУХТ, 2008р. – 72 с. 5 Шуляк С.Є
19 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Матеріалознавство» для студентів напряму 0902 «Інженерна механіка» спеціальностей 6.070106 «Автомобілі та автомобільне господарство» та 5.090240 «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів» денної та заочної форм навчання Київ, Університет Україна, 2011р. – 70с. 70 Косенко В.А.
20 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання» для студентів напряму 0902 «Інженерна механіка» спеціальностей 6.070106 «Автомобілі та автомобільне господарство» та 5.090240 «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів» денної та заочної форм навчання. Київ, Університет Україна, 2011р. – 70 с. 70 Косенко В.А.
21 Лабораторний практикум з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» для студентів за напрямами підготовки 5.090240 «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів», 6.070106 «Автомобілі та автомобільне господарство» усіх форм навчання Київ, Університет Україна, 2012, – 204с. 204 Косенко В.А.
22 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання посібник для студентів за напрямами підготовки 5.090240 «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів», 6.070106 «Автомобілі та автомобільне господарство» усіх форм навчання Київ, Університет Україна, 2012р. – 356с. 20 Косенко В.А.
23 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Методичні вказівки до практичних занять для студентів за спеціальностями 5.090240 «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів», 6.070106 «Автомобілі та автомобільне господарство» усіх форм навчання Київ, Університет Україна, 2012р. – 39с. 39 Косенко В.А.
24 Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання. Навчальний посібник для студентів за напрямами підготовки 6.050502 «Інженерна . механіка», 6.050503 «Машинобудування» усіх форм навчання №31.01 – 19.11.2012 електронної реєстрації Київ, НУХТ, 2012 р. – 352 с. 352
25 Горнило наукової роботи як важливий фактор виховання майбутнього спеціаліста і підвищення ефективності освіти Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Виховна робота у вищому навчальному закладі -невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство. 21 листопада 2013р. Київ, НУХТ, 2013. С. 24-25 1 Шуляк С.О.
26 Українсько-англійський тлумачний словник з технології конструкційних матеріалів №31.06-22.11.2013 електронної реєстрації Київ, НУХТ, 2013 р. – 115 с. 115
27 Мотивація викладача у самовизначенні та самореалізації студента Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Виховна робота у вищому навчальному закладі -невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство. 21 листопада 2013р. Київ, НУХТ, 2013 – 24 с. 1 Шуляк С.О.
28 Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Українсько-англійський тлумачний словник № 31.10-20.09 2016 електронної реєстрації Київ, НУХТ, 2016- 169 с
29 Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості: підручник К.: Університет «Україна», 2017. – 383с. 383 В.А. Косенко, Н.Ф. Кущевська та інші
ЗО Взаємозамінність, стандартизація, технічні вимірювання та сертифікація транспортних засобів. Навчальний посібник. К.: Університет «Україна», 2017.-299 с. 299 В.А. Косенко, В.В. Малишев