Кущевська Ніна Федорівна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Досвід роботи: більше 45 років

Біографія

Народилася 3 жовтня 1947 року.

Освіта

У 1970 р. закінчила Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка за кваліфікацією хіміка зі спеціалізації «Аналітична хімія» (диплом Щ № 124994).

Відомості про захист дисертацій

Кандидат хімічних наук з 1978 р. Дисертацію захистила на засіданні спеціалізованої вченої ради Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (диплом ХМ № 004321).

Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1992 р. (атестат СН № 000116).

Доктор технічних наук із 2004 року. Дисертацію на тему “Фізико-хімічні умови синтезу нанокомпозиційних феромагнітних порошків для біомедичного використання” захистила 1 грудня 2003 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.207.203 Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за спеціальністю „Порошкова металургія та композиційні матеріали” (диплом ДД № 003535).

Основні етапи наукової та науково-педагогічної діяльності:

01.08 1979 р. – 31.12.2010 р. – наукова діяльність в Інституті колоїдної хімії та хімії води НАН України;
01.10.2000 р. – 30.06.2002 р. – доцент кафедри Національного університету харчових технологій;
01.09.2004 р. – 30.06.2006 р. – професор кафедри біотехнології Національного авіаційного університету;
01.09.2006 р. – 12.01.2011 р. – професор кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна» (за сумісництвом);
13.01.2011 р. по теперішній час – професор кафедри хімії та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»; завідувач кафедри сучасних нанотехнологій і наноматеріалів; завідувач кафедри сучасної інженерії; завідувач кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій.

Підвищення кваліфікації

Навчально-демонстраційна сесія «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці» в рамках VI Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта в Україні в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору», 2013 р.

Постійно-діючий семінар «Застосування інформаційних технологій у навчальному процесі» Університету «Україна».

Викладає дисципліни

  1. Нанотехнології у будівництві
  2. Наноматеріали
  3. Конструкційні матеріали
  4. Нанотехнологічне матеріалознавство
  5. Теоретичні основи синтезу в нанотехнологіях
  6. Прикладна нанотехнологія та її елементи
  7. Автохімія на основі нанотехнологій

З метою методичного забезпечення навчального процесу опубліковано навчально-методичні видання, зокрема:

1. Старенький А.Г., Малишев В.В., Габ А.І., Кущевська Н.Ф. Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму та самостійної роботи з курсу «Аналітична хімія» для студентів I-II курсу // Навчально-методичне видання. – К.: Університет “Україна”, 2007. – 40с.
2. Бусол В.О., Кущевська Н.Ф. Науково-методологічні рекомендації щодо оцінки ризиків використання наноматеріалів у ветеринарній медицині та тваринництві : Посібник. – К.: Національний аграрний університет, 2010. – 17с.
3. Мраморнов Б.С., Малишев В.В., Кущевська Н.Ф. Основи колоїдної хімії. Поверхневі явища та дисперсні системи (конспект лекцій). – Київ: Університет “Україна”, 2012. – 159 с.
4. Бусол В.О., Кущевська Н.Ф. Методологічні підходи до визначення різних форм феромагнетиків для згодовування птиці : Посібник. – К.: Національний аграрний університет, 2010. – 24 с.

У період 2004 – 2012 р.р. була науковим керівником та відповідальним виконавцем 5 науково-технічних програм і 5 проектів УНТЦ, заступником керівника атестованого випробувального центра „Науково-технічний центр випробування води” (атестат апробації Укпметртестстандарт № ПТ-0277/2004-2007 та № ПТ-0295/2007-2010). У теперішній час є науковим керівником та відповідальним виконавцем 2 науково-технічних програм і проектів міжнародного співробітництва з науковими та навчальними установами Словенії та Австрії. Є одним із розробників 6 Національних стандартів України «Якість води».

Є членом спеціалізованих вчених рад Д 26.183.01 Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України та Д 26.207.03 Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України по захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Основні навчально-методичні та наукові публікації

Має 243 публікацій, із них 239 наукового (у т.ч. 34 авторських свідоцтв СРСР і патентів України на винахід, 152 наукові статті (у т.ч. 17 у закордонних виданнях), 51 статтю в різноманітних збірниках, 32 тез доповідей), 4 методичного характеру та монографію у співавторстві.

Основні праці у фахових виданнях:

1. Кущевская Н.Ф. Наноразмерные порошки ферромагнетиков, полученные термохимическим способом и возможные пути их биомедицинского применения // Порошковая металлургия. – 2006. – №7/8. – С. 116-121 (фахове видання).
2. Кущевская Н.Ф., Кущевский А.Е., Олешко А.И. Разработка герметезирующей композиции с наноструктурными наполнителями на основе железа // Порошковая металлургия. – 2006. – №3/4. – С. 112-117 (фахове видання).
3. Кущевська Н.Ф. Магнитные и хемосорбционные свойства нанокомпозиционных порошков на основе железа, полученных термохимическим способом // Наноструктурное материаловедение. – 2008. – №2-4. – С. 34-39 (фахове видання).
4. Кущевская Н.Ф., Горбачевский А.Н., Дорощук В.А., Куличенко С.А. Мицеллярно-экстракционное концентрирование микрокомпонентов фазами неионных ПАВ при температуре помутнения // Химия и технология воды. – 2008. – т.30. – № 5. – С. 521-542 (фахове видання).
5. Гончарук В.В., Зуй О.В., Кущевская Н.Ф. Методы определения перхлоратов // Химия и технология воды. – 2009. – т.31. – № 3. – С. 323-337 (фахове видання).
6. Кущевская Н.Ф., Перекос А.Е., Войнаш В.З. и др. Синтез ферромагнитных наноразмерных порошков Fe-Co-Ni. Сообщение III / Особенности кристаллической структуры и фазового состава // Наноструктурное материаловедение, 2008. – № 1. – С. 27-32 (фахове видання).
7. Кущевская Н.Ф., Перекос А.Е., Уварова И.В. и др. Синтез наноразмерных ферромагнитных порошков Fe-Co-Ni термическим восстановлением их оксалатов. Сообщение 2. Фазовый состав и магнитные измерения // Металлофизика и новейшие технологии, 2008. – т. 30. – №9. – С. 1259-1272 (фахове видання).
8. Кущевская Н.Ф., Бошицкая Н.В. и др. Разработка и применение нанопорошков на основе железа и магнетита в качестве кормовых добавок // Наноструктурное материаловедение, 2009. – №4. – С. 104-111 (фахове видання).
9. Кущевская Н.Ф., Бусол В.А., Лисовенко В.Т. и др. Влияние нанокомпозиционного порошка железа на некоторые биологические процессы // Металлофизика и новейшие технологии, 2010. – т. 32. – №11. – С. 1509-1516 (фахове видання).
10. Доленко С.А., Алексеенко Е.Ю., Кущевская Н.Ф. Сорбционно-фотометрическое определение анионных поверхностно-активных веществ в водах // Журнал аналитической химии, 2010. – т. 65. – № 3. – С. 235-239 (фахове видання).

Перелік основних публікацій за останні роки

1. Кущевська Н.Ф., Алексеенко Е.Ю., Доленко С.А. Влияние водораство-римых гуминовых кислот на экстракционно-фотометрическое определение АПАР с метиленовым синим в природных водах. – Химия и технология воды. – 2011. – №4. – С. 433-442.
2. Кущевская Н.Ф. Ферромагнетики биомедицинского назначения, полученные из цитратов железа. – Доповіді НАН України. – 2012. – №11. – С. 93-98.
3. Кущевская Н.Ф., Мосиенко В.С. Изучение формако-токсико-логических, физико-химических и противоопухолевых свойств ферромагнитных наночастиц железа. – Онкология. – 2012. – Т. 53. – №1. – С. 156-167.
4. Малишев В.В., Кущевська Н.Ф., Гладка Т.М. Стандартизація в галузі нанотехнологій та наноматеріалів: напрямки розвитку, характеристика стандартів, термінологія. – Строительные материалы и изделия. – 2013. – №3. – С. 6-10.
5. Душейко В.А., Габ А.І., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В. Фізико-хімічні методи аналізу : Навчальний посібник. – 2013. – 200 с.
6. Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В. Матеріалознавство та матеріали в автомобільному транспорті : Навчальний посібник. – К.: Університет «Україна», 2015. – 313 с.
7. Урсуляк Л.В., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В. Основи кристалографії та мінералогії : Підручник. – К.: Університет «Україна», 2015. – 144 с.
8. Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В. Сучасні аспекти трибології у транспортних засобах : Підручник. – К.: Університет «Україна», 2016. – 356 с.

Брала участь у конференціях, у тому числі:

– Международная конференция «Водородная экономика и водородная обработка материалов». Донецк, Украина, 2007;
– The Second International Environmental Best Practices Conference and AGFES Educational Workshop, Cracow, Poland, 2009;
– Международный конгресс «НАНО-2010», Киев, Украина, 2010.

За результатами конференцій опубліковано 34 статті та 20 тез доповідей.

Список наукових та навчально-методичних праць

№ з/п Найменування Хар-ка праць Вихідні дані Обсяг Співавтори
І. Наукові та навчально методичні роботи, опубліковані у фахових виданнях до захисту докторської дисертації
1 Влияние ионов металлов на хемилюминесценцию люцигенина с Н2О2 в присутствии марганца (II) Стаття Вісник КДУ. – Сер.хім., 1971. – №12. – С. 38-42. 5 Дубовенко Л.И., Товмасян А.П.
2 Исследование хемилюминисцентной реакции люцигенина с Н2О2 в присутствии марганца (II) Стаття Вісник КДУ. – Сер.хім., 1973. – №14. – С. 11-14 5 Дубовенко Л.И.
3 Способ определения иридия и родия Авт. св-во Авторское свид. №374529 опубл. 20.03.1973 8 Пилипенко А.Т., Луковская Н.М., Маркова Л.В.
4 Хемилюминесцентный метод определения никеля (II) Стаття Укр. хим. ж., 1974, 40. – С. 1205-1207. 3 Пилипенко А.Т., Луковская Н.М., Маркова Л.В., Терлецкая А.В., Богословская Т.
5 Применение физ.-хим. анализа для изучения механизма действия компл. соединений Ir,Rh,Ru,Os,Ag, Au в катализе хемилюминесценнтного окисления люминола и для изучения равновесий комплексообразования Стаття Сб. кинетика и механизм реакций с участием компл. соединений. – Иваново, 1974. – С.57-58. 2/1 Луковская Н.М., Терлецкая А.В., Богословская Т.
6 Хемилюминесцентные методы определения микроколичеств иридия (III, IV) и родия (III) по реакциям окисления люминола Стаття Ж. аналит. хим., 1974, 29. -№4. – С.767-772. 6 Луковская Н.М., Маркова Л.В.
7 Хемилюминесцентный метод определения микроколичеств родия (Ш) Инф. письмо №33. – К.: Наукова думка, 1974. 1/0,5 Луковская Н.М., Маркова Л.В.
8 Хемилюминесцентные методы определения микроколичеств иридия (Ш) и иридия (IV) Инф. письмо №34. – К.: Наукова думка, 1974. 1/0,5 Луковская Н.М., Маркова Л.В.
9 Окисление родия (III) периодатом в щелочной среде и хемилюминесцентная каталитическая реакция окисления люминола в присутствии родия (III) Стаття Укр. хим. ж., 1975, 41. – С. 643-647. 5 Луковская Н.М.
10 Новые хемилюминесцентные реакции люминола с H2O2 периодатом и персульфатом и использование их для определения микроколичеств платиновых металлов Стаття Сб. орг. реагентов в аналит. хим. – К., 1976. – С. 11-12. 2/1 Луковская Н.М., Терлецкая А.В.
11 Определение благородных металлов из хлоридных и сульфатных растворов Стаття Сб. по анализу химии и техн. благ. мет. – Новосибирск, 1976. – С. 127. 1/0,5 Луковская Н.М., Терлецкая А.В.
12 Каталитическая активность иридия, родия в хемилюминесцентных реакциях люминола Стаття Укр. хим. ж., 1976. – №1, 42. – С. 87-91. 5 Луковская Н.М.
13 c
14 Каталитическое действие иридия и платины в хемилюминесцентной реакции люминола с перекисью водорода Стаття Ж. аналит. хим., 1978. – №4, 33. – С. 750-753. 4 Луковская Н.М.
15 Изучение взаимодействия иридия (III, IV) c периодатом и персульфатом в щелочной среде Стаття І Всесоюз. конф. по аналит. химии. – К., 1979. – С. 15-16. 2/1 Луковская Н.М.
16 Отделение следовых количеств рутения для хемилюминесцентного определения 10-7 – 10-10 % иридия Стаття Укр. хим. ж., 1982. – №8,48. – С. 842-844. 3 Луковская Н.М., Богословская Т.
17 Ускоренные хемилюминесцентные методы определения 10-7 – 10-4% иридия Стаття Сб. по химии, анализу и техн. благ. металлов. – Москва, 1982. – С. 29-31. 2/1 Пилипенко А.Т., Луковская Н.М., Терлецкая А.В., Анатиенко Н.Л., Богословская Т.
18 Хемилюминесцентные реакции с участием благородных и редких металлов Стаття Сб. по химии, техн. редких и цветных мет. и солей. – Фрунзе, 1983. – С. 15. 1/0,5 Пилипенко А.Т., Луковская Н.М.
19 Изучение взаимодействия иридия (IV) с периодатом и персульфатом хемилюминесцентным Стаття Укр.хим. ж., 1982. – №7, 48. – С. 749-754. 6 Луковская Н.М.
20 Ускоренные хемилюминесцентные методы определения микроколичеств осмия, рутения и иридия в образцах сложного состава Стаття Ж. аналит. хим., 1983. – №6, 38. – С. 1071-1075. 5 Пилипенко А.Т., Луковская Н.М., Терлецкая А.В., Анатиенко Н.Л., БогословскаяТ.
21 Изучение хемилюминесцентных реакций лофина с периодатом Стаття Сб. орг.реаг. в аналит. химии. – Киев, 1983. – С. 112-113. 2/1 ПилипенкоА.Т.
22 Катализаторы хемилюминесцентной реакции лофина с периодатом Стаття Укр. хим. ж., 1983. – №3, 3. – С. 282-283. 2 Луковская Н.М.
23 Применение в хемилюминесцентном анализе фотохимических реакций Стаття Сб. II республ. конф. по аналит. химии. – Ужгород, 1985. – С. 83-84. 2/1 Калиниченко И.В., Пилипенко А.Т.
24 Хемилюминесцентные реакции хлорофилла Стаття Укр. хим. ж., 1983. – №11, 49. – С. 1192-1194. 3 Луковская Н.М.
25 Квантовый выход хемилюминесценции при каталитическом окислении люминола периодатом и персульфатом Стаття Укр. хим. ж., 1985. – №4, 51. – С. 402-404. 3 Калиниченко И.В., Пилипенко А.Т.
26 Хемилюминесцентный метод определения олова (II) Стаття Укр. хим. ж., 1985. – №5, 51. – С. 511-513. 3 Луковская Н.М.
27 Фотолюминесцентное определение нитрата и бромида Стаття II Всесоюз. сов. по хемилюм. Сб. докл. – Уфа, 1986. – С. 112. 1/0,5 КалиниченкоИ.В., Пилипенко А.Т.
28 Активность различных форм родия (II) в реакции окисления люминола периодатом Стаття Сб. химиков-аналитиков. – Вильнюс, 1986. – С. 72-74. 3/2 Пархоменко Е.П., Калиниченко И.Е., Фалендыш Н.Ф., Пилипенко А.Т.
29 Хемилюминесцентные реакции хлорофилла с платиновыми металлами Стаття Сб. «Химия, анализ и технол. плат. мет.» – Свердловск, 1983. – С. 203. 1/0,5 Луковская Н.М.
30 Способ определения родия Авт. св-во Авт. свид. СССР №1363035 опубл. 11.05.1986 10 Пилипенко А.Т., Фалендыш Н.Ф., Пархоменко Е.П.
31 Хемилюминесцентное определение нитрата с фотохимическим активированием Стаття Ж. «Аналит. хим.» – т.43. – Вып. 6, 1988. – С. 1051-1054. 4 Калиниченко И.Е., Пилипенко А.Т.
32 Влияние состояния родия (III) и иридия (IV) на хемилюминесценцию люминола с периодатом Стаття Укр. хим. ж., 1988. – №9, 54. – С. 939-942. 4 Пилипенко А.Т., Пархоменко Е.П., Фалендыш Н.Ф.
33 Хемилюминесценция хлорофилла с периодатом в присутствии соединений родия (III) Стаття Укр. хим. ж., 1989. – т.55. – №7. – С. 724-727. 4 Пилипенко А.Т., Пархоменко Е.П., Фалендыш Н.Ф.
34 Исследование растворимости некоторых эпоксидных олигомеров Стаття Сб. «Пробл. техн. магн. диск. накоп. информ.» – Астрахань, 1989. – С. 55-57. 2/1 Швец Т.М., МельниченкоЗ.М.
35 Хлорофилл как хемилюминесцентный реагент для определения родия Стаття Сб. «Орг. реагенты в аналит. хим.», 1989. – Саратов. – С. 186-187. 2/1 Пархоменко Е.П., Фалендыш Н.Ф., Пилипенко А.Т.
36 Применение гидразина 3-аминофталевой кислоты для определения олова (II) Стаття Сб. «Орг. реагенты в аналит. хим.», 1989. – Саратов. – С. 187-188. 2 Пархоменко Е.П., Фалендыш Н.Ф., Пилипенко А.Т.
37 Клеевая композиция Авт. св-во АС СССР №1681523 Бюл. №45, 30.11.92 6 Швец Т.М., Мельниченко З.М., Чищева Р.Д.
38 Влияние некоторых параметров на поведение акусто-прозрачных материалов Стаття Техн. диагн. и нераз. контроль, 1989. – №3. – С. 65-69. 5 Швец Т.М., Мельниченко З.М., Чищева Р.Д.
39 Перспективы использования минерализованных подземных вод для питьевого водоснабжения юга Украины Стаття Вісник АН УССР, 1990. – №3. – С. 30-34. 5 Дьяченко Н.С.
40 Исследование растворимости эпоксидных олигомеров в смеси растворителей Стаття Лак. материалы и их прим., 1990. – №4. – С. 21-23. 3 Швец Т.М., Мельниченко З.М.
41 Клеевая композиция “Шмель-МД” Инф. письмо Внешторгиздат, 1990. – 5 с. 1/0,5 Швец Т.М., Мельниченко З.М., Чищева Р.Д.
42 Клеевая композиция “Шмель-гамма” Инф. письмо Внешторгиздат, 1990. – 6 с. 1/0,5 Швец Т.М., Мельниченко З.М., Чищева Р.Д.
43 Исследование совместимости некоторых пленкообразующих полимерокомпонентов Стаття Сб. «Смеси полимеров». – Казань, 1990. – С. 17-29. 3/2 Швец Т.М., Мельниченко З.М., Чищева Р.Д.
44 Совместимость эпоксифенольных связующих Стаття Сб. «Олигомеры-90». – Нальчик, 1990. – С. 17-19. 3/2 Швец Т.М., Мельниченко З.М., Чищева Р.Д.
45 Изучение совместимости некоторых пленкообразующих олигомеров для композиционных покрытий Стаття Сб. «Проблемы химии и техн. прогресс лакокрас. Материалов». – Алушта, 1990. – С. 34-36. 3/2 Швец Т.М., Мельниченко З.М., Чищева Р.Д.
46 Исследование влияния различных параметров на поведение акусто-прозрачной композиции Стаття Сб. «Сварные конструкции. – Киев, 1990. – С. 228-229. 2/1 Швец Т.М., Мельниченко З.М., Чищева Р.Д.
47 Новые магнитополимерные композиты для СВЧ-техники Стаття Сб. «Пробл. повышения качества материалов, прим. в технике связи». – Псков, 1990. – С. 24. 1/0,5 Швец Т.М., Мельниченко З.М., Чищева Р.Д.
48 Способ получения клеевого материала Авт. св-во АС СССР №1700038 Бюл. №47, 23.12.1991 8 Швец Т.М., Мельниченко З.М., Чищева Р.Д.
49 ИК-спектроскопическое определение воды в некоторых кетонах, этилцеллозольве и ксилоле Стаття Зав. лаб., 1991. – С.24-26. 5 Максименко Т.С., Швец Т.М., Мельниченко З.М., Лантух Г.В.
50 Исследование стойкости акусто-прозрачной композиции к радиоактивному излучению Стаття Техн. диагн. и неразр. контроль, 1991. – №3. – С. 84-87. 4 Швец Т.М., Мельниченко З.М., Чищева Р.Д.
51 Влияние влаги на некоторые свойства клеевой композиции Стаття Каучук и резина, 1991. – №10. – С. 28-29. 2 Швец Т.М., Мельниченко З.М., Чищева Р.Д.
52 Влияние ионизирующего излучения на клеевую композицию Стаття Каучук и резина, 1991. – №12. – С. 35-36. 2 Швец Т.М., Мельниченко З.М., Чищева Р.Д.
53 Удаление следов влаги из компонентов ферролака Стаття Лакокр. материалы и их прим., 1992. – №3. – С. 39-41. 3 Максименко Т.С.
54 Исследование влияния температуры на физико-химические характеристики акусто-прозрачного соединителя Стаття Техн. диагн. и неразр. контроль, 1993. – №3. – С. 43-46. 4 Швец Т.М., Мельниченко З.М.
55 Клейова композиція Патент Патент №50 /Україна/ Бюл. №1, 30.04.1993 8 Швец Т.М., Мельниченко З.М., Чищева Р.Д.
56 Изучение совместимости компонентов лаковой композиции Стаття Лакокр. мат. и их прим.,1993. – №1. – С. 24-26. 3 Швец Т.М., Мельниченко З.М., Файнлейб А.М.
57 Прикладні аспекти результатів перебігу ранового процесу в умовах застосування біологічно активних речовин Стаття Зб. МОЗУ. – Київ, 1993. – С. 167-169. 2/1 Симорот М.І., Кризина П.С., Денис Р.О.
58 Влияние подготовки высокодисперсных порошков – компонентов лаковой композиции Стаття Лакокр. матер. и их прим., 1994. – №5. – С. 5-7. 3 Максименко Т.С.
59 Влияние температуры на физико-механические характеристики клеевойкомпозиции Стаття Каучук и резина, 1994. – №2. – С. 17-19. 3 Швец Т.М., Мельниченко З.М.
60 Влияние некоторых параметров на свойства композиции-герметика Стаття Техн. диагн. и неразр. контроль, 1994. – №1. – С. 1-4. 4 Швец Т.М., Мельниченко З.М.
61 Коррозионная устойчивость высокодисперсного железа Стаття Порошк. металл., 1994. – №7/8. – С. 100-104. 5 Швец Т.М., МельниченкоЗ.М., МаксименкоТ.С.
62 Исследование термической устойчивости высокодисперсного железа Стаття Порошк. металл., 1994. – №11/12. – С. 37-40. 4 Бородина Л.Г., Швитай В.А.
63 Высокодисперсный порошок железа как наполнитель герметика на основе эпоксидных олигомеров Стаття Каучук и резина, 1995. – №3. – С. 32-33. 2 Швец Т.М.
64 Исследование взаимодействия высокодисперсного железа с водой Стаття Порошк. метал.,1995. – №5/6. – С. 111-113. 3 Швец Т.М., Поляков В.Е.
65 Модифицирование поверхности высокодисперсного железа поливинилпирролидоном Стаття Порошк. метал., 1995. – №3/4. – С. 8-10. 3 Швец Т.М.
66 Высокодисперсные порошки Fe-Co-Ni, получаемые термохимическим методом Стаття Порошк. метал., 1996. – №3/4. – С. 111-113. 3
67 Антибактеріальна активність сполук із високодисперсним залізом Стаття Мікробіол. журн.,1996. – №6. – т.58. – С. 45-49. 6 Гвоздяк Р.І., Швець Т.М., Денис Р.О.
68 Экспериментальный анализ воздействия высокодисперсных ферромагнетиков на опухолевые клетки Стаття Эксперим. онкология, 1996. – №4. – т.18. – С. 413-418. 6 Барабой В.А., Савцова З.Д., Швец Т.М.
69 Метод лікування гнійних ран із застосуванням композиційних феромагнітних матеріалів Посвідч. на рац. пропозицію №2921, 23.12.1996. 1/0,5 Симорот М.І., Швець Т.М., Денис Р.О.
70 Изучение возможности использования высокодисперсного железа для направленного транспорта тироксина в организм Стаття Врачебное дело, 1997. – №1. – С. 73-75. 3 Швец Т.М., Клочко Э.В.
71 Возможности применения высокодисперсного железа в нейроонкологии Стаття Врачебное дело, 1997. – №3. – С. 92-94. 3 Швец Т.М., Григорьев Е.А.
72 Влияние МП высокодисперсных ферромагнетиков на некоторые биологические системы Стаття Биополимеры и клетка, 1997. – т.13. – №1. – С. 14-17. 4
73 Способ получения порошка железо-серебро Патент Патент №2083331 /Россия/, Бюл. №19, 10.07.1997 8 Швец Т.М., МаксименкоТ.С.
74 МП и их влияние на биологические объекты Стаття Врачебное дело, 1997. – №5. – С. 15-17. 3
75 Адсорбція полівінілпіролідону на частинках високодисперсного заліза Стаття Зб. «Біосорбційні методи і препар. в профіл. та лік. практиці». – Київ, 1997. – С. 166-168. 3/2 Швець Т.М., Денис Р.О.
76 Хемосорбційні властивості високодисперсних феромаг-нетиків Стаття Зб. «Біосорбційні методи і препар. в профіл. та лік. практиці». – Київ, 1997. – С. 162-163. 2/1 Швець Т.М.
77 Нові матеріали для нейроонкології Стаття Зб. «Сучасні аспекти невідкладної мед. Допомоги». – Львів, 1997. – С. 163-164. 2/1 Швець Т.М., Григор’єв Є.О.
78 Высокодисперсные ферро-магнетики и возможные пути их применения в медикобиологических целях для лечения инфицированных ран Стаття Кн. «Новые технологии в хирургии». – Киев, 1997. – С. 163-166. 4
79 Использование ферромагнитных частиц в медицинских целях Стаття Порошк. метал., 1997. – №11/12. – С. 116-120. 5
80 Влияние высокодисперсных порошков железа и его композиций с благородными металлами на рост микроорганизмов и утилизацию ими этиленгликоля Стаття Мікробіол. журн., 1998. – №2. – С. 90-95. 6 Швец Т.М., Могилевич Н.Ф., Романова Е.А.
81 Способ получения высокодисперсных порошков железа Патент Патент №2110366 /Россия/, Бюл. №13, 10.05.1998 12 Швец Т.М., МаксименкоТ.С.
82 Матеріал “Фероцель” для лікування інфікованих і гнійних ран Патент Заявка №98020683 Ріш. про видачу патенту України від 12.10.1998 8 Симорот М.І., Швець Т.М., Гвоздяк Р.І., Денис Р.О., Кризина П.С.
83 Высокодисперсные композиционные порошки железо-платина и железо-золото Стаття Порошк. метал., 1998. – №3/4. – С. 1-6. 6
84 Высокодисперсные порошки железа, полученные термо-химическим методом Стаття Порошк. метал., 1998. – №5/6. – С. 1-4. 4 Швец Т.М.
85 Высокодисперсные композиционные порошки железо-медь, полученные термохимическим методом из оксалтов Стаття Порошк.метал., 1998. – №7/8. – С. 1-4. 4
86 Высокодисперсные композиционные порошки железо-цинк, полученные термохимическим методом из оксалат Стаття Порошк.метал., 1998. – №9/10. – С. 1-4. 4 Швец Т.М.
87 Высокодисперсные композиционные порошки железо-серебро Стаття Порошк.метал., 1998. – №11/12. – С. 1-5. 5 Швец Т.М.
88 Спосіб одержання феромагнітного попрошку Патент Патент №26933 /Україна/Бюл. №8; 29.12.1999 8 Максименко Т.С., Швець Т.М.
89 Спосіб одержання феромагнітного попрошку заліза Патент Патент №26584 /Україна/ Бюл. №6; 11.10.1999 10 Швець Т.М., Максименко Т.С.
90 Вплив аплікаційної сорбції активованого вуглецевого волокнистого матеріалу з високодисперсним залізом на перебіг ранового процесу Стаття Врачебное дело, 1999. – №6. – С. 100-106. 7 Симорот М.І., Швець Т.М., Кризина П.С., Денис Р.О.
91 Хлорелла в магнитном поле Стаття Альгология, 2000. – №2. – т.10. – С. 131-138. 8 Эстрелла-Льопис, Юркова И.Н., Швец Т.М.
92 Коррозионная устойчивость высокодисперсных ферромагнетиков Стаття Порошк. металл., 2000. – №3/4. – С. 1-3. 3
93 Термическая устойчивость порошков высокодисперсных ферромагнетиков Стаття Порошк.металл., 2000. – №5/6. – С. 1-4. 4 Швец Т.М.
94 Магнитные свойства высокодисперсных ферромагнетиков, полученных термохимическим способом Стаття Порошк. металл., 2000. – №9/10. – С. 1-4. 4 Швец Т.М.
95 Влияние материала металлической подложки на скорость катодного отслаивания полимерных покрытий Стаття Лак. матер. и их применение, 2000. – №6. – С. 27-29. 2 Багрий В.А.
96 Експериментальний аналіз впливу нового біологічно активного середника “Фероцеля” на перебіг ранового процесу в умовах інфікованої рани Стаття Буков. мед. вісник, 2001. – т.5, 3/4. – С. 199-200. 2 Симорот М.І., Швець Т.М., Кризина П.С., Денис Р.О.
97 Теплоты смачивания водой поверхности частиц высокодисперсного Fe и его композиции с Ag, Pt, Au, Cu, Zn Стаття Порошк. метал., 2001, 11/12. – С. 18-22. 5
98 Модифицирование поверхности порошков Fe и его композиции с Pt и Ag ПВП-ом Стаття Порошк. метал., 2001, 9/10. – С. 105-107. 3
99 Строение высокодисперсных ферромагнетиков, полученных термохимическим способом Стаття Металлофизика и новейшие техн., 2002. – №1. – С. 1537-1546. 10 Перекос А.Е., Залуцкий В.П., Шиванюк В.Н.
100 Фазовый состав и структура высокодисперсных порошков Fe и его композиций с Pt, Au, Ag, Zn, Cu Стаття Порошк. метал., 2003, 1/2. – С. 28-35 8 Швец Т.М., Перекос А.Е.
101 Формирование коллоидных частиц железа термохимическим способом Стаття Коллоидный журнал, 2003. – т.65. – №1. – С. 51-54 4 Мищук Н.А.
102 Протизапальний засіб «Магнолія» Патент Патент №58158А / Україна / Бюл. №7; 15.07. 2003 8 Лісовенко В.Т.
103 Ferromagnetic nanoparticles with noble metal and platinum additions Стаття Нанокристаллические материалы, 2003. – С.3-11 9
ІІ. Наукові та начально-методичні роботи, опубліковані після захисту докторської дисертації
104 Новая композиция в технологии изготовления магнитных материалов при их конвертировании Стаття Зб. “Композиційні матеріали”. – К., 2004, 9-11 червня. – С. 42. 1/0,5 Олешко А.I.
105 Адсорбционные свойства нанокомпозиционных феромагнетиков и создание препаратов с биосовместимыми поверхностями медико-биологического назначения Стаття Европейский Коллоидный Симпозиум, Краков 2004. – С. 75. 2/1,5 Олешко А.И.
106 Нанокомпозиционные феромагнетики биомедицинского назначения Стаття Сб. «Совр. состояние и перспективы развития микробиологии и биотехн.». – Минск, 2004, 26-28 мая. – С. 303-304. 3
107 Перспективная технология получения нанокомпозиционных феромагнетиков для создания материалов, работающих в экстремальных условиях Стаття Сб. «Материалы и покрытия в экстрем. условиях; исследование, прим. экол. чистые техн. пр-ва и утил.изделий. – Киев, 2004. – С. 197. 1/0,5 Кущевский А.Е., Олешко А.И.
108 Проблеми визначення вмiсту рiзних форм йоду у водах Стаття Сб. ”Аква – Україна”, 2004. – С. 285-287. 3/2 Гончарук В.В., Зуй О.В., Терлецька Г.В.
109 Моделирование структуры и св-в нанокомпоз. порошков ферромагнетиков биомед. назначен. термохим. способом Стаття Сб.”Нансис-2004”. – К., 2004. – С. 87. 1
110 Строение и свойства нанокомпозиционных порошков ферромагнетиков, полученных термохимическим способом Стаття Сб.”Нансис-2004”. – К., 2004. – С. 382. 1/0,5 Перекос А.Е., Разумов О.Н., Олешко А.И., Рудько А.Д.
111 Cинтез нанокомпозицiйного феромагнiтного порошку Патент Патент №74110 /Україна/ Бюл.№10; 17.10. 2005 12 Олешко А.I.
112 Фотометричний спосiб визначення нiкелю у водi Патент Патент №75500 /Україна/ Бюл.№;4, 17.04. 2006 10 Терлецька Г.В., Богословська Т.О., Iєвлєва О.С.
113 Протизапальний засiб Патент Патент Україна № 58158 Бюл. №3, 15.03.2005 6 Лiсовенко В.Т.
114 Синтез ферромагнитных наноразмерных Fe-Cо-Ni порошков. Сообщение 1. Синтез нанодисперсных смешанных оксалатов Стаття Наноструктурное материаловедение, 2005. – №2-6. – С. 19-23. 5 Уварова И.В., Олешко А.И.
115 Предварительное концентрирование и инверсионно-вольтамперометрическое опред. следов таллия в воде Стаття Intern. Conference “Analytical chemistry and Chemical Analysis”. Book of Abstracts. – Kyiv, 2005. – P. 209. 1/0,5 Козина С.А.
Preconcentration and determination of tallium traces in water stripping voltammetry Kozina S.A.
116 Новые нанокомпозиты биомедицинского назначения Стаття Intern. Conference “Analytical chemistry and Chemical Analysis”. Book of Abstracts. – Kyiv, 2005. – Р.449. 1
New nanocomposites of biomedical purpose
117 Solid-phase spectrophotometric method for the determination of anionic surfactants without liquid-liquid extraction Стаття Intern. Conference “Analytical chemistry and Chemical Analysis”. Book of Abstracts. – Kyiv, 2005. – P. 267. 1/0,5 Dolenko S.A., Sidorenko V.V., Kochetkov S.V.
118 Новейшие технологические процессы получения современных наноматериалов Стаття Сб. междун. конф. «Современное материаловедение: достижения и проблемы». – К., 2005. – С. 253. 1/0,5 Кущевский А.Е., Олешко А.И.
119 Магнитные Fe-Co-Ni наночастицы, полученные восстановлением из смеси оксалатов Стаття Сб. междун. конф. «Современное материаловедение: достижения и проблемы». – К., 2005. – С. 685-686. 2/1 Кущевский А.Е., Уварова И.В.
120 Використання основних барвників для визначення АПАР у водах методом спектрофото-ії диф. відбиття Стаття Зб. із актуальних питань хімії. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 87. 1/0,5 Сидоренко В.В., Доленко С.О.
121 Визначення перхлорат-іонів методом спектрофотометрії дифузного відбиття Стаття Зб. із актуальних питань хімії. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 76. 1/0,5 Кочетков С.В., Зуй О.В., Доленко С.О.
122 Аналіз питної води в “польових” умовах – портативна лабораторія “Аква-тест” Стаття Сб. “Вестник Крымское качество”, 2005. – №3. – С. 129-131. 3/2 Гончарук В.В., Терлецька Г.В., Богословська Т.О., Терлецький О.В.
123 Безэкстракционное определение анионных ПАВ методом твердофазной спектрофотометрии Стаття Сб. “Вестник Крымское качество”, 2005. – №3. – С. 132-133. 2/1 Доленко С.А., Сидоренко В.В.
124 Высокочувствительные методы определения различных форм йода и брома в питьевой воде Стаття Сб. “Вестник Крымское качество”, 2005. – №3. – С. 133-135. 2/1 Гончарук В.В., Зуй О.В., Терлецкая А.В.
125 Методы определения фенола и его производных в природной и питьевой воде Стаття Сб. “Вестник Крымское качество”, 2005. – №3. – С. 135-136. 2/1 Воробьева Т.В., Терлецкая А.В.
126 Сочетание высокотемпературного и жидкофазного методов опред. общего углерода в задачах мониторинга качества питьевых и природных вод Стаття Сб. “Вестник Крымское качество”, 2005. – №3. – С. 139. 1/0,5 Топкин Ю.В.
127 Засіб “Фероклей” для місцевого лікування інфікованих ран шкірних покривів Патент Патент Україна №6012, Бюл. №4, від 15.04.2005 №20040604886 14 Сіморот М.І., Кризина П.С.
128 Применение нанокомпозиционных порошков фер-ков для лечения больных с железодефицитной анемией Стаття Укр. журн. «Фізіологія та трансфузіологія». – 2005. – №4. – С. 92-94. 3 Тимченко А.С., Швец Т.М., Краткова С.П.
129 О перспективах применения порошков магнитных материалов в онкологии Стаття Порошковая металлургия: достижения и проблемы. – Минск, 2005. – С. 157-159. 3 Райченко А.И.
130 Ранозагоювальний засіб „Фероклей-Cu” для місцевого лікування гнійних ран та локальних гнійно-запальн. захвор. шк. покривів тіла людини Патент Патент №9643 / Україна, Бюл.№10, 17.10.2005 Кризина П.С.
131 Застосування фероклею для лікування гнійних ран Стаття Клінічна хірургія, 2005. – №11-12. – С. 38-42. 3 Кризина П.С., Симород М.І.
132 Засіб „Фероклей-Ц” для місцевого лікування локальн. гнійно-запальних захворювань шкірн. покривів тіла людини Патент Патент №9895 / Україна, Бюл.№7, 17.07.2005 12 Кризина П.С.
133 Сорбційне концентрування і спектрофотометричне визначення фенолів у природній та питній водах Стаття Зб. VI конференції з актуальних питань хімії, 2006. – 59 с. 1/0,5 Воробйова Т.В., Терлецька Г.В.
134 Спосіб визначення перхлорату Патент Патент № 77592 15.12.2006, Бюл. №12 12 Гончарук В.В., Зуй О.В., Доленко С.О., Кочетков С.В.
135 Особенности медико-биологического применения наночастиц ферромагнетиков Стаття Наноструктурное материаловедение, 2006. – №1. – С. 112-115. 4 Тимченко А.С., Швец Т.М., Уварова И.В., Кущевский А.Е.
136 Solid-Phase spectrometric determination of Traces of Cationic Polimeric floculatinc agents in tap and surface water Стаття Межд. конгресс по аналитической химии. – Москва, 2006. – С. 552-554. 1/0,5 Terletskaya A.V., Bogoslovskaya T.A.
137 Новий фотометричний метод визначення залишкових концентрацій ПГМГ у питних та природних водах Стаття Химия и технология воды, 2006. – Т. 28. – № 6. – С. 558-570. 3 Гончарук В.В., Терлецкая А.В., Богословская Т.О.
138 Сучасний стан проблеми визначення фенолів у природній та питній водах Стаття Зб. «Аналіт. контроль якості та безпеки продукції пром. в-ва і продовольчої сировини». – Одеса, 2006. – С. 47-48. 2/1 Воробйова Т.В., Терлецкая А.В.
139 Разработка герметизирующей композиции с нано-структурными наполнителями на основе железа Стаття Порошк. метал., 2006. – №3/4. – С. 112-117. 6 Кущевский А.Е., Олешко А.И.
140 Наноразмерные порошки ферромагнетиков, полученные термохимическим способом и возможные пути их биомедицинского применения Стаття Порошк.метал., 2006. – №7/8. – С. 116-121. 6
141 Смачиваемость нанокомпозиционных порошков ферромагнетиков системы Fe-Co-Ni орг. растворителями Стаття Порошк. метал., 2006. – №9/10. – С. 3-7. 5 Олешко А.И.
142 Сорбционно-фотометрическое определение катионных поверхностно активных веществ в водах Стаття Химия и техн. воды, 2006. – №2. – С. 125-133. 9 Доленко С.А., Шевченко В.В., Запорожец О.А.
143 Строение и свойства нанокомпозиционных порошков-ферромагнетиков, получен. термохим. способом Стаття Металлофизика и новейшие технологии, 2006. – №3. – Т. 28. – С. 625-628. 4 Перекос А.Е., Разумов О.Н., Рудь А.Д., Олешко А.И.
144 Физико-химическая модель термической стабильности наноразмерных порошков ферромагнетиков Стаття Сб. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях». – К., 2006. – С. 105. 1/0,5 Уварова И.В., Перенос А.Е., Кущевский А.Е., Олешко А.И.
145 Внешнее магнитное поле, создаваемое наночастицами ферромагнетиков, как фактор влияния на патологич. клетки Стаття Сб. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях». – К., 2006. – С. 184. 1/0,5 Райченко А.И.
146 Nanocomposite Ferromagnetic Powders for Biomedical Application Стаття 4th Forum on new Materials, Italia, Sicily, 2006. – Р. 67-69. 3/2 Raychenko O.I.
147 Some Opportunities of Applications of Modern Materials Science to Magnetic Therapeutics in Oncology Стаття The 12th israel Materials Engineering conference, 2006. – P.244-245. 2/1 Raychenko O.I.
148 Моделирование стр-ры и св-в нанокомпозиционных порошков ферромагнетиков биомед. назначения терм. способом Стаття Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии, 2006. – Т.3. – №3. – С. 811-816. 6
149 Спосіб визначення полігексаметиленгуанідіну у воді Патент Патент № 77895 15.01.2007, Бюл. №1 14 Гончарук В.В., Терлецька Г.В., Богословська Т.О.
150 Станд. и унифиц. методы опред. фенола и его производных в пр-х и питьевых водах и основные направ. их совершенствования Стаття Химия и технология воды, 2007. – №4. – С. 370-390. 11 Воробьева Т.В., Терлецкая А.В.
151 Процесс электроокисления Сd в гагенидных растворах Стаття Украинский химический журнал, 2007. – №1/2. – Т.73. – С. 36-40. 5 Козина С.А.
152 Синтез ферромагнитных наноразмерных Fe-Co-Ni порошков. Сообщение 2. Фаз. состав и магн. измерения. Стаття Наноструктурное материаловедение, 2007. – №1. – С. 3-8. 6 Уварова И.В., Перекос А.Е., Олешко А.И., Кущевский А.Е.
153 Магнитные Fe-Co-Ni наночастицы, получ. восстановлением из смеси оксалатов Стаття Доповіді НАНУ, 2007. – №11. – С. 93-98. 6 Уварова И.В., Перекос А.Е., Олешко А.И., Кущевский А.Е.
154 “Фероцель” – новий нетрадиційний середник для лікування гнійно-запальних захворювань Стаття Зб. IV конф. з народної та нетрадиційної мед. – К., 2006. – С. 377-378. 2/1 Кризина П.С.
155 Селен в объектах окружающей среды и методы определения его в водах различных типов Стаття Вестник “Крымское качество”, 2007. – №1. – С. 84-87. 4/2 Воробьева Т.В., Пупкова О.Б.
156 Екстракційно-фотометричні методи визначення фенолу та його похідних у природній та питній водах Стаття Вестник “Крымское качество”, 2007. – №1. – С. 81-84. 4/3 Воробьева Т.В., Терлецкая А.В.
157 Использование водорода как восстановителя при получении нанокомпозиционных ферных порошков биомед. назначения Стаття Водородная экономика и водородная обработка материалов. – Донецк, 2007. – С. 627-630. 4/3 Кущевский А.Е.
158 Влияние водородной обработки на магнитные св-ва нанокомпозиционных порошков биомед. назначения Стаття Водородная экономика и водородная обработка материалов. – Донецк, 2007. – С. 622-626. 5
159 Применение пенополиуретанов, пропитанных орг. растворителями, и основных красителей для опред. перхлората Стаття Зб. “Хімія”. – Х., 2007. – 15 с. 1/0,5 Доленко С.А.
160 Магнитные свойства нано-дисперсных порошков Fe-Co-Ni, полученных термохим. способом Стаття Сб. межд. конф. “High MatTech”. – К., 2007. – 300 с. 1/0,5 Перекос А.Е., Уварова И.В.
161 Новый термохим. способ получения нанокомпозицион. порошков Fe-Co-Ni Стаття Сб. межд. конф. “High MatTech”. – К., 2007. – 221 с. 1/0,5 Перекос А.Е.
162 О возможности использования магнитных суспензий для разрушения злокачественных опухолей Стаття Сб. межд. конф. “High MatTech”. – К., 2007. – 204 с. 1/0,5 Райченко А.И.
163 Спосіб визнач. аніонних ПАР у водному середовищі Патент Патент № 26257 10.09.2007, Бюл. №14 10 Доленко С.О., Попова В.В.
164 Сорбционно-флуориметрическое опред. мас. концентрации неорг. селена в питьевой воде Стаття Сб. “Аналитический контроль кач-ва и безопасности в-в и материалов”. – Одесса, 2007. – С. 33-35. 3/2 Воробьева Т.В., Пупкова О.Б.
165 Гигиеническая хар-ка содерж. летучих галогенорганических соединений в воде водоисточников г. Киева Стаття Сб. “Аналитический контроль кач-ва и безопасности в-в и материалов”. – Одесса, 2007. – С. 14-16. 3/2 Пупкова О.Б., Воробьева Т.В.
166 Міцелярно-екстракційне концентрування талію фазами неіонних поверхнево-активних реч-н при темп. помутніння Стаття Сб. “Аналитический контроль кач-ва и безопасности в-в и материалов”. – Одесса, 2007. – С. 39-41. 3/2 Горбачевский А.М., Воробйова Т.В
167 Новые нанокомпозиц. порошки Fe-Co-Ni с управляемыми структурой и свойствами Стаття Наноразмерные системы. – К., 2007. – С. 156. 1/0,5 Перекос А.Е.
168 О параметрах магнитных наносуспензий, преназнач. для лечения в онкологии Стаття Наноразмерные системы. – К., 2007. – С. 450. 1/0,5 Райченко А.И.
169 Нове в хірургії. Застосування ксенопротекторів, антимікробних середників та біостимуляторів, створ. на основі нанокомпозиц. порошків фер-ків для лікування гн. та інфекц. ран Стаття Наноразмерные системы. – К., 2007. – С. 447. 1/0,5 Кризина П.С.
170 Нове в ветеринарній медицині. Вплив нанокомпоз. порошків фер-ків на біохім. процеси організму Стаття Наноразмерные системы. – К., 2007. – С. 443. 1/0,5 Бусол Л.В., Лісовенко В.Т.
171 Гігієнічна характеристика вмісту неорганічного селену у воді вододжерел м. Києва Стаття Зб. “Чистота довкілля в нашому місті”. – Севастополь, 2007. – С. 55-56. 2/1 Воробйова Т.В., Пупкова О.Б., Горбачевський А.
172 Экстракц. извлечение и опред. ХОП и ПХБ в речных и морских донных отложениях методом ГХ/МС Стаття Зб. “Чистота довкілля в нашому місті”. – Севастополь, 2007. – С. 5-6. 2/1 Воробйова Т.В., Милюкин М.В.
173 Газохроматографічне визначення летких галогенорг. сполук у воді вододжерел м. Києва Стаття Зб. “Чистота довкілля в нашому місті”. – Севастополь, 2007. – С. 54-55. 2/1 Воробйова Т.В., Пупкова О.Б., Мілюкін М.В.
174 Міцелярна екстракція Тl фазами НПАР при температурі помутніння Стаття Вісник КДУ. Хімія, 2007. – Т.45. – С. 46-47. 3 Горбачевский А.Н., Дорощук В.А., Куличенко С.А.
175 Инверсионное вольтамперо-метрическое опред. микрокций Cd(II) и Zn(II) при их совместн. присутств. в водах Стаття Химия и технология воды, 2008. – Т. 30. – №1. – С. 76-82. 5 Козина С.А.
176 Синтез ферромагнитных наноразмерных порошков Fe-Co-Ni. Сообщение 3. Особенности кристаллической структуры и фазового состава Стаття Наноструктурное материаловедение, 2008. – №1. – С. 27-32. 6 Уварова И.В., Перекос А.Е., Олешко А.И., Кущевский А.Е.
177 Мицеллярно-экстракционное концентр-ние микрокомпонентов фазами неионных ПАВ при температуре помутнения Стаття Химия и технология воды, 2008. – №5. – Т. 30. – С. 521-541. 21 Горбачевский А.Н., Дорощук В.А., Куличенко С.А.
178 Перспективы развития аналитической химии Стаття Межд. форум «Аналитика и аналитики”, Воронеж, 2008. – 94 с. 1/0,5 Гончарук В.В., Зуй О.В., Доленко С.А.
179 Міцелярна екстракція талію у присутн. аліфатичних моно-карбонових кислот та амінів при температурі помутніння Стаття Вісник Київ. ун-ту. Хімія, 2008. – Вип. 47. – С. 54-56. 3 Горбачевский А.Н., Дорощук В.А., Куличенко С.А.
180 Магнитные и хемосорбцион. св-ва нанокомпоз. порошков на основе железа, получ. термохим. способом Стаття Наноструктурное материаловедение, 2008. – №2-4. – С. 28-33. 6
181 Безэкстракц. спектроскопич. опр-е перхлорат-ионов в водах Стаття Химия и технология воды, 2008. – №5. – Т. 30. – С. 509-512. 4 Гончарук В.В., Зуй О.В.
182 Theoretion and experimental research of attack of magnetic nanocolloids on tumour cells Стаття Сб. по коллоидной химии и физ.-хим. механике. – М., 2008. – 56 с. 1/0,5 Райченко А.И.
183 Влияние условий синтеза на структурные св-ва нанопорошка Fe, получ. термич. вост-ем их оксалатов Стаття Сб. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях». – Б.Ялта, 2008. –74 с. 1/0,5 Уварова И.В., Перекос А.Е.
184 Влияние условий получения на фаз. состав, дисп. и магн. св-ва нано-порошков Fe, получ. термич. вост-ем их оксалатов Стаття Сб. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях». – Б.Ялта, 2008. – С. 298-300. 3/2 Уварова И.В., Перекос А.Е.
185 Динамика популяций онко-клеток и клеток-имитаторов под влиянием МП и температорного полей Стаття Сб. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях». – Б.Ялта, 2008. – 385 с. 1/0,5 Райченко А.И., Лисовенко В.Т.
186 Дослідження сорбентів різного типу для концентрування неорганічного селену при визначенні у природних та питних водах Стаття Зб. третього міжнародного симпозума “Методи хімічного аналізу”. – Севастополь, 2008. – С. 11-12. 2/1 Воробйова Т.В., Пупкова О.Б.
187 Визн. Tl в деяких об’єктах довкілля у відповідності до міжнародних стандартів Стаття Вестник “Крымское качество”, 2008. – №1(11). – С. 88-91. 3 Горбачевский А.Н., Дорощук В.А., Куличенко С.А.
188 Качественное и количественное определение экотоксикантов (летучих галогенорганических соединений) в питьевой воде Стаття Вестник “Крымское качество”, 2008. – №2(12). – С. 82-84. 3 Воробйова Т.В., Пупкова О.Б., Милюкин М.В.
189 Применение пенополиуретанов, пропитанных орг. р-ми, и осн. красителей для опр-я перхлората Стаття Вестник “Крымское качество”, 2008. – №2(12). – С. 85-90. 6 Доленко С.А.
190 Синтез наноразмерных фер-ных пор. Fe-Со-Ni термич. вост-ем их оксалатов Стаття Металлофизика и новейшие технологии, 2008. – Т. 30. – №9. – С. 1259-1272. 14 Уварова И.В., Перекос А.Е.
191 Спосіб визнач. перхлоратів Патент Патент №84073 Україна, 10.09.2008. Бюл.№17 12 Бланк А.Б., Гончарук В.В., ЕксперіандоваЛ.П., Доленко С.О.
192 Спосіб визнач. перхлоратів у водному середовищі Патент Патент №81585 Україна, 10.01.2008. Бюл. №1 14 Гончарук В.В., Доленко С.О.
193 Спосіб визнач. перхлорату у водному розчині (варіанти) та індикатор для його здійснення Патент Патент №83434 Україна, 10.07.2008. Бюл. №13 16 Гончарук В.В., Зуй О.В.
194 Спосіб визначення неорганічн. селену у водному середовищі Патент Патент № Україна, 10.11.2008. Бюл. №21 8 Воробйова Т.В., Пупкова О.Б.
195 “Фероклей-М для місцевого лікування інфікованих та грибково-забруднених ран” Патент Патент № Україна, 2009, позитивне рішення, Заявка №200800938, 13.02.08 10 Кризина П.С.
196 Композиція, що містить наночастинки золота, та спосіб її одержання Патент Патент №87744 Україна, 10.08.2009. Бюл. №15 12 Усатенко О.В., Щербаков О.Б., Повх Г.В.
197 Композиція, що містить наночастинки срібла, та спосіб її одержання Патент Патент №87743 Україна, 10.08.2009. Бюл. №15 14 Усатенко О.В., Щербаков О.Б., Повх Г.В.
198 Спосіб визначення додецилсульфату натрію у водному середовищі Патент Патент № 85449 26.01.2009. Бюл. №2 12 Доленко С.О., Олексієнко О.Ю.
199 Спосіб визначення аніонних ПАР Патент Патент № 85448 26.01.2009. Бюл. №2 16 Доленко С.О., Олексієнко О.Ю.
200 Флуориметрическое опред. неорганич. селена в водах с использованием анионообмен. сорбентов Стаття Химия и технология воды, 2009. – Т.31. – №1. – С. 42-49. 8 Воробйова Т.В., Пупкова О.Б.
201 Методы определения перхлоратов (обзор) Стаття Химия и технология воды, 2009. – Т.31. – №3. – С. 323-327. 5 Гончарук В.В., Зуй О.В.
202 Влияние нанокомпоз. фер-ка на некоторые биологические процессы в организме Стаття Наноструктурное материаловедение, 2009. – №1. – С. 76-80. 5 Бусол Л.В., Лисовенко В.Т.
203 Разработка и применение нанопорошков на основе Fe и магнетита в качестве кормовых добавок Стаття Наноструктурное материаловедение. – 2009. – №4. – С. 104-110. 7 Бошицкая Н.В., Бусол Л.В., Лисовенко В.Т.
204 Электротермическое атомно-абсорбционное определение свинца и кадмия с предвар. мицеллярно-экстракционным концентрированием Стаття Химия и технология воды. – 2009. – Т. 31. – № 4. – С. 427-436. 10 Горбачевский А.Н., Дорощук В.А.
205 Міцелярно-екстракційне концентрування талію у присутності аліфатичних монокарбонових кислот та амінів при температурі помутніння Стаття “Міжнародний конгрес і технічна виставка. ЕТЕВК-2009”. – Ялта, 2009. – С. 125-126. 2/1 Горбачевський А.М.
206 Новые биолог. активные добавки «Магнолия” на основе нанокомпоз. порошков железа Стаття Сб. „БАВ. Фунд. и прикл. вопросы получения и применения”, Новый Свет, Крым, 2009. – С. 333-334. 2/1 Воробьева Т.В., Иващенко Е.В., Горбачевский А.Н.
207 До проблеми визначення неорганічного селену у питній воді флуориметричним методом Стаття Львівські хімічні читання-2009. – Львів, A 25. 1/0,5 Воробйова Т., Іващенко О.
208 Анализ влияния МП тонкодисперсных фер-ков на резистентность организмов-опухоленосителей Стаття Сб. межд. конф. “High MatTech”, Киев, 2009. – С. 364-366. 3/2 Райченко А.И.
209 Efficiency of Different Classes of Adsorbents in Adsorption-based Methods for Concentrating Inorganic Selenium Стаття The Second International Environmental Best Practices Conference and AGFES Educational Workshop, 2009. Cracow, Poland. – 17 р. 1/0,45 T. Vorobyova, O. Ivaschenko
210 Возможности использования флуориметрического метода определения неорганического селена для гигиенической оценки питьевых вод. Стаття IX Всеукраинская научно-практическая конференция “ВОДА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ”, 2009, г. Днепропетровск. – С. 21. 1/0,5 Иващенко Е.В., Воробьева Т.В., Пупкова О.Б.
211 Сорбционно-спектрометрическое опред.АПАВ в водах Стаття ЖАХ, 2010. – Т.65. – №3. – С. 235-239. 5 Доленко С.А., Алексеенко Е.Ю.
212 Якість води. Визначення масової концентрації талію методом інверсійної вольтамперометрії Стаття Держспоживстандарт Украïни, 2010. ДСТУ 7149 : 2010. Наказ №48 від 18.02.10. Вперше 10 Козіна С.О.
213 Якість води. Визначення масової концентрації бромат-іонів ХЛ методом Стаття Держспоживстандарт Украïни, 2010. ДСТУ 7148 : 2010. Наказ №48 від 18.02.10. Вперше 11 Гончарук В.В., Зуй О.В.
214 Якiсть води. Визначення ПАР. Ч.1: Метод визнач. вмісту АПАР щляхом вимір-ня індексу метилен. блакитн. (САМБ) Стаття Держспоживстандарт Украïни, 2010. ДСТУ 7151 : 2010. Наказ №48 від 18.02.10. Вперше 8 Доленко С.О.
215 Якiсть води. Визначення окремих фталатiв методом газовоï хроматографiï / мас-спектрометрiï (ISO 18856:2004(E)) Стаття Держспоживстандарт Украïни, 2010. ДСТУ 7152 : 2010. Наказ №48 від 18.02.10. Вперше 10 Воробйова Т.В., Мілюкін М.В.
216 Якiсть води. Визначення масової концентрації перхлорат іонів фотометричним методом Стаття Держспоживстандарт Украïни, 2010. ДСТУ 7147 : 2010. Наказ №48 від 18.02.10. Вперше 10 Гончарук В.В., Доленко С.О.
217 Визначення масової кон-ції нікелю експресним безекстраційним фотометр. методом Стаття Держспоживстандарт Украïни, 2010. ДСТУ 7150: 2010. Наказ №48 від 18.02.10. Вперше 8 Гончарук В.В., Терлецька Г.В., Богословська Т.О.
218 Способ определения АПАВ в объектах окружающей среды Патент Патент України № 90814 25.05.2010. – Бюл.№10 14 Доленко С.А., Алексеенко Е.Ю.
219 Термохим. порошки Fe: получ., структура, фазовый состав и дисперсность Металлофизика и нов. техн. – 2010. – Т. 32. – №5. – С. 655-662. 8 Уварова И.В., Перекос А.Е.
220 Спосіб визн. барію у водному середовищі Патент Патент України № 90416 26.04.2010. Бюл. №8 12 Горбачевский А.Н., Дорощук В.А., Куличенко С.А.
221 Спосіб визн. Рb у водному середовищі Патент Патент України №90376 26.04.2010. Бюл. № 8 10 Горбачевский А.Н.
222 Определение АПАВ у водах Стаття Химия и технология воды, 2010. – Т.32. – №5. – С. 536-545. 10 Доленко С.А., Алексеенко Е.Ю.
223 Визначення перхлоратів у водних витяжках грунтів фотометричн. та ХЛ методами Стаття Химия и технология воды, 2010. – Т.32. – №3. – С. 289-299. 11 Гончарук В.В., Зуй О.В.
224 Термохим. порошки Fe: влияние фазового состава и дисперсности на магн. св-ва Стаття Металлофизика и новейшие техн. – 2010. – Т. 32. – №10. – С. 534-542. 9 Уварова И.В., Перекос А.Е.
225 Влияние нанокомпозиционных порошков ферромагнетиков на некоторые биологические процессы Стаття Металлофизика и новейшие техн. – 2010. – Т.32. – №11. – С. 813-821. 9 Бусол Л.В., Бусол В.А., Лисовенко В.Т.
226 О возможности воздействия МП на патологические клетки. ON Possibility of the magnetic Fields influence upon Pathological cells Стаття Biomedical, 2010. – V.34. – P. 671-679. 9 Райченко А.И., Raichenko A.I.
227 Сравнение эффект. сорбционного концентрирования неорг. Se при использ. сорбентов разной природы Стаття Зб. ”Хім. проблеми сьогодення”. – Донецьк, 2010. – С. 53-54. 3/2 Иващенко Е.В., Кондратюк Т.В.
228 Динамика воздействия МП на животных с онкоклетками и на некоторые микроорганизмы. Dynamics of magnetic field effect on animals with tumor cellsand on some microorganisms Стаття Зб. «Материалы и покрытия в экстрем. условиях : исследования, прим., экол. чистые технологии». – Крым, 2010. – С. 348-349. 2/1,5 Райченко А.И., Raichenko A.I.
229 Визначення іонів Pb та Cd у донних відкладах Стаття Зб. «Аналітична хімія». – Крим, 2010. – С. 71-72. 2/1,5 Горбачевский А.М.
230 Контроль якості питної води. Нові державні стандарти для визначення токсикологічних показників (огляд 20 с.) Стаття Стандартизація, сертифікація, якість. – 2010. – №5. – С. 62-69. 2/1,5 Гончарук В.В., Терлецька Г.В.
231 Моделирование структуры и свойств порошков фер-ков биомед. назн., полученных из цитратов и аскорбатов термохім. способом Стаття Зб. «НАНО-2010». – К., 2010. – С. 673-675. 3
232 Новые материалы на основе порошков фер-ков для лечения инфицированных и гнойных ран Стаття Зб. «НАНО-2010». – К., 2010. – 672 с. 1/0,5 Кризина П.С., Кущевский А.Е.
233 Влияние способа получения на термическую стабильность нанодисперсных порошков Fe Стаття Зб. «НАНО-2010». – К., 2010. – С. 179-181. 3/2 Перекос А.Е.
234 Методы выделения и опр-я неорг. селена в природных образцах (обзор 20 с.) Стаття Химия и технология воды. – 2011. – №3. – С. 313-319. 7 Гончарук В.В., Кондратюк Т.В., Иващенко Е.В.
235 Влияние водорастваримых гуминовых кислот на экстр.-фотом. опр-е АПАР с метиленовым синим в природных водах Стаття Химия и технология воды. – 2011. – №4. – С. 433-442. 10 Алексеенко Е.Ю., Доленко С.А.
236 Связывание анионных ПАВ водорастворимыми гуминовыми кислотами Стаття Химия и технология воды. – 2011. – №6. – С. 296-302. 7 Доленко С.А., Алексеенко Е.Ю.
237 Міцелярно-екстр. конц-вання Hg фазами неіонних ПАР при температурі помутніння Стаття Вісник КНУ ім. Т.Г.Шевченка. – 2011. Хімія. – Т. 49. – С. 38-39. 2 Горбачевський А.М.
238 Исследование влияния нанокомпозиционных порошков ферромагнетиков в биологии и медицине Стаття Доповіді НАНУ, 2012. – (в друці) Башицкая Н.В.
239 Ферромагнетики биомедицинского назначения, полученные из цератов железа Стаття Доповіді НАНУ, 2012. – (в друці) 6 Башицкая Н.В.
240 Спосіб отримання порошку нанокомпозиційного феромагнітита з керованими фазовим складом та магн. властивостями Патент Заявка на патент України від 07.02. 2012 8 Башицкая Н.В.
241 Спосіб отримання нанодисперсного порошку заліза з високими магн. характеристиками і питомою поверхнею Патент Заявка на патент України від 27.02. 2012 6 Башицкая Н.В.
242 Изучение фармако-токсикологических, физико-химических и противоопухолевых свойств феромагнитных наночастиц железа Стаття Экспериментальная онкология, 2012 (в печати) 10 Мосиенко В.С., Шляховенко В.О., Бойчук И.В.
ІІІ. Навчально-методичні праці
243 Методичні рекомендації з аналітичної хімії Посібник Посібник. – Київ, 2007. – 40 с. 40 Малишев В.В.
244 Методологічні підходи до визн. різних форм фер-ків для згодовування птиці Посібник Посібник. – Київ, 2010. – 24 с. 24 Бусол В.О.
245 Науково-методологічні рекоменд. щодо оцінки ризиків використання наноматеріалів у ветерин. медицині та тваринництві Посібник Посібник. – Київ, 2010. – 17 с. 17 Бусол В.О.
246 Основи колоїдної хімії. Поверхневі явища та дисперсні системи Конспект лекцій Конспект лекцій. – К.: В-во «Університет «Україна», 2012. – 159 с. 159 Мраморнов Б.С., Малишев В.В.