Лукашенко Тетяна Федорівна

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Досвід роботи: більше 20 років

Біографія

Народилася 5 травня 1975 року.

11.09.2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти на тему “Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів хімічних спеціальностей у процесі вивчення фахових дисциплін”.

Викладає дисципліни

  1. Основи наукових досліджень та технічної творчості в інженерній галузі
  2. Екохімія
  3. Екологічна психологія
  4. Дизайн і реклама керамічних виробів
  5. Екологія інженерної галузі
  6. Екологічна нанотехнологія та сільське господарство

Галузь наукових інтересів

Перелік наукових праць за останні роки

1. Лукашенко Т.Ф. Екологічна хімія : Навчальний посібник для студентів напрямів підготовки „Хімічна технологія та інженерія”, „Екологія”, „Біологія” денної та заочної форм навчання. – К.: Університет „Україна”, 2012. – 269 с.

2. Лукашенко Т.Ф., Малишев В.В. Екологічна хімія : Навчальний посібник до спецкурсу «Екологічна хімія» для студентів напрямів підготовки «Хімічна технологія та інженерія», «Екологія», «Біологія». – К.: Університет «Україна», 2012. – 269 с.

3. Липова Л., Лукашенко Т., Малишев В. Екологічна компетентність особистості в умовах фундаменталізації освіти. – Освіта регіону. – 2012. – №1. – С. 277-281.

4. Лукашенко Т., Липова Л., Малишев В. Проблеми на шляху сталого розвитку довкілля України. – Освіта регіону. – 2012. – №3. – С. 211-215.

5. Липова Л., Лукашенко Т., Малишев В. Дидактичні засади формування екологічної компетентності випускників вищих навчальних закладів. – Освіта регіону. – 2013. – №1. – С. 245-250.

6. Лукашенко Т., Кущевська Н., Малишев В. Забезпечення здоров’я та безпеки, охорона навколишнього середовища – особливі аспекти стандартизації нанотехнологій і наноматеріалів. – Строительные материалы и изделия. – 2014. – № 2 (77). – С. 26-27.

7. Лукашенко Т., Шахнін Д., Малишев В. Еволюційні процеси розвитку технічної освіти. – Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 36, Т. I (61). – С. 224-233. : Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – 624 с.

8. Лукашенко ТФ., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В. Нанотехнології для всіх: основи ефективної освітньої діяльності в галузі нанотехнологій у середніх та вищих навчальних закладах. – Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені Драгоманова; упор. Л. Л. Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Випуск 127. – С. 99-108.

9. Лукашенко Т.Ф., Малышев В.В., Габ А.И., Брускова Д.-М.Я. Дидактические особенности подготовки будущих инженеров химических специальностей на примере курса «Неорганическая химия». – Проблемы современной науки и образования. – 2016. – №3(45). – С. 177-180.

Перелік наукових і навчально-методичних праць

№ з/п Назва праці Вихідні дані Кількість друкованих аркушів Співавтори
1. Науково-методичні засади формування екологічних знань у студентів Збірник наукових праць студентів магістратури специфічних категорій підготовки, Київ: Інститут „КРОК”, 2003, С.28-33. 0.2 Лукашенко Т.Ф.
2. Спецкурси у шкільній практиці: сприяння та перепони Газета Університету «Україна», 2009.-С.2-5. 0.1 Лукашенко Т.Ф., Малишев В.В., Липова Л.А., Замаскіна П.І.
3. Диференціація допрофільної підготовки учнів Газета Університету «Україна», 2009-(12), С. 3-5 0.1 Лукашенко Т.Ф., Малишев В.В., Сухицька Н.В., Липова Л.А.
4. Післядипломна освіта в контексті профілізації навчання молоді Газета Університету «Україна», 2010-(1-2), С. 1-4 0.1 Лукашенко Т.Ф., Романенко Л.Ф., Малишев В.В.
5. Деференціація змісту освіти Тези доповідей X міжнарод. науково-практ. конф. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». Київ: Університет «Україна», 2010, С. 118-119. 0.09 Лукашенко Т.Ф.
6. Концептуальні підходи формування змісту освіти Тези доповідей X міжнарод. науково-практ. конф. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». Київ: Університет «Україна», 2010, С. 120-121. 0.09 Лукашенко Т.Ф.
7. Профільна природнича освіта і професійна адаптація молоді Газета Університету «Україна», 2010-(3-4), С. 3-5 1.3 Лукашенко Т.Ф., Малишев В.В., Сухицька Н.В.
8. Профільне навчання: теорія і практика, досвід, проблеми, перспективи Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. 2010, № 4, С. 275-284 0.4 Лукашенко Т., Романенко Л., Малишев В., Липова Л.
9. Екологічні проблеми сталого розвитку та збереження навколишнього середовища в контексті навчання студентів. І. Предмет дослідження, основні завдання, проблеми господарської діяльності суспільства Там же. С. 295-300 0.2 Лукашенко Т., Малишев В.
10. Экологически безопасные и ресурсосберегающие способы переработки отходов твердых сплавов карбид вольфрама-кобальт и экстракции вольфрама из вольфрамовых концентратов Экологическая химия. 2010, № 19(4), С. 243-249 0.3 Лукашенко Т.Ф., Малишев В.В.
11. Загальна та неорганічна хімія (Метали. Екохімія) Конспект лекцій для студентів напрямів підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»та «Біологія» денної та заочної форм навчання. – К.: Університет «Україна», 2011. – 110с. 5 Малишев В.В., Лукашенко Т.Ф., Перепелиця О.П., Марковська М.В.
12. Екологічна освіта в Україні: психолого-педагогічні основи формування екологічних знань Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. 2011, № 1, С. 257-266. 0.4 Лукашенко Т., Малишев В.
13. Екологічна освіта в Україні Тези доповідей VIІІ Всеукр. наук. конф. Студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ: Університет «Україна», 2011. Част. IV, С. 337-338. 0.09 Липова Л.А., Лукашенко Т.Ф.
14. Методологічна основа та принципи екологічної освіти у ВНЗ України Там же. С. 339-340 0.09 Липова Л.А., Лукашенко Т.Ф.
15. Вибір профілю навчання – необхідний етап до професійного самовизначення Газета Університету «Україна», 2011-(8-9), С. 3-5 1.3 Малишев В., Липова Л., Лукашенко Т.
16. Актуальність проблеми формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків Тези доповідей V Всеукр. наук.-практ.конф. «Теорія і практика сучасного природознавства». Херсон: Інститут природознавства ХДУ, 2011. С. 227-229. 0.1 Лукашенко Т.Ф.
17. Екологічна складова освіти Тези доповідей V Всеукр. наук.-практ.конф. «Теорія і практика сучасного природознавства». Херсон: Інститут природознавства ХДУ, 2011. c. 229-232. 0.1 Лукашенко Т.Ф.
18. Экологически безопасные и ресурсосберегающие способы переработки отходов твердых сплавов карбид вольфрама-кобальт и экстракции вольфрама из вольфрамовых концентратов Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Випуск 4 (69), частина 1. – с. 155-159. 0.2 В.В. Малишев, В.В. Соловьев, Л.А. Черненко, Т.Ф.Лукашенко
19. Сталий розвиток довкілля – одна із пріоритетних цілей розвитку тисячоліття, встановлених для України Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2011.-№4. – С. 273-277. 0.1 Л. Липова, В. Малишев, Т. Лукашенко
20. Нанотехнологія та підготовка сучасного інженера в світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2011.-№ 5. – С. 52 – 58. 0.2 В. Малишев, Л. Липова, Т. Лукашенко, А. Сущенко
21 Навчально-науково-виробничі комплекси інженерної освіти та експеримент щодо впровадження професійно-орієнтовних програм вищої освіти – складові гарантованого працевлаштування Вісник Університету «Україна», № 1, 2011, С. 16-20. 0.1 Липова Л.А., Лукашенко Т.Ф., Малишев В.В., Романенко Л.Ф.
22 Сталий розвиток довкілля – пріоритетна мета Газета Університету «Україна», 2012-(3-4), С. 142-143 0.09 Л. Липова, Т. Лукашенко, В. Малишев
23 Екологічна компетентність особистості в умовах фудаменталізації освіти Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. 2012, № 1, С. 277-281. 0.1 Л. Липова, Т. Лукашенко, В. Малишев
24 Проблема формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків в процесі навчання Тези доповідей ІХ Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ: Університет «Україна», 2012. Част. IІІ, С. 304-305. 0.09 Лукашенко Т.Ф.
25 Теорія і практика формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків Тези доповідей ІХ Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ: Університет «Україна», 2012. Част. IІІ, С. 305-307. 0.09 Лукашенко Т.Ф.
26 Спецкурс «Екохімія», як необхідність розв’язання суперечностей теорії і практики формування екологічної компетентності інженерів-хіміків Тези доповідей ІХ Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ: Університет «Україна», 2012. Част. IІІ, С. 307-308. 0.09 Лукашенко Т.Ф.
27 Проблеми на шляху сталого розвитку довкілля України Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. 2012, № 2, С. 286-288. 0.1 Л. Липова, В. Малишев, Т.Лукашенко
28 Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків засобами посібника «Екохімія» Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К.: Педагогічна думка, 2012. – Вип. 12. – 784 с. – С. 512–519. 0.3 Лукашенко Т.Ф.
29 Формування професійно компетентного спеціаліста – потреба нового соціального та важлива складова організації навчального процесу Тези доповідей ХІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтег-рованому освітньому середовищі». 21-22 листопада 2012, м. Київ, Україна, С. 52-54. 0.1 Лукашенко Т.Ф. Малишев В.В.
30 Особистісно-орієнтовані технології навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями: І. Самостійна робота Там же, С. 54-56. 0.1 Лукашенко Т.Ф. Малишев В.В.
31 Особистісно-орієнтовані технології навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями: ІІ. Дистанційне навчання Там же, С. 56-57. 0.1 Лукашенко Т.Ф. Малишев В.В.
32 Особистісно-орієнтовані технології навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями: І. Індивідуальне навчання Там же, С. 58-59. 0.1 Лукашенко Т.Ф. Малишев В.В.
33 Особливості форм і методів навчання в процесі формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип.27, Том IV (37): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – С. 263-270. 0.3 Лукашенко Т.Ф. Малишев В.В.
34 Екологічна хімія Навчальний посібник для студентів напрямів підготовки «Хімічна технологія та інженерія», «Екологія», «Біологія» денної та заочної форм навчання – К.: Університет «Україна», 2012. – 269с. 12.2 Лукашенко Т.Ф.
35 Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів як педагогічна проблема Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип.31, Том IІ (44): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. – С. 196-204. 0.3 Лукашенко Т.Ф.
36 Формирование экологической компетентности: теория и практика Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2013, № 12 (90), С. 216-218. 0.2 Лукашенко Т.Ф.
37 Особливості формування екологічної компетентності студентів з обмеженими фізичними можливостями Електронне наукове фахове видання «Теорія та методика управління освітою» [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://tme.umo.edu.ua/docs/12/2.pdf. Лукашенко Т.Ф.
38 Екологічна компетентність як важливий чинник професіоналізму студентів Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія». – К. – 2013. – Вип.192. Ч.2. – С. 349-355. 0.2 Лукашенко Т.Ф.
39 Організаційно-педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків Науковий вісник Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Серія педагогічні та історичні науки. – К. – 2013. – Вип.114. – С. 131-137. 0.2 Лукашенко Т.Ф.
40 Організаційно-педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків Тези доповідей ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». 20-21 листопада 2013, м. Київ, Україна, С. 43-45. 0.1 Лукашенко Т.Ф.
41 Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів хімічних спеціальностей: результати експерименту Рідна школа. – 2014. – №1-2. – С. 45-49. 0.1 Лукашенко Т.Ф.
42 Забезпечення здоров’я та безпеки, охорона навколишнього середовища – особливі аспекти стандартизації нанотехнологій і наноматеріалів Строительные материалы и изделия. – 2014. – № 2 (77). – С. 26-27. 0.1 Кущевська Н., Лукашенко Т., Малишев В.
Роботи опубліковані після захисту дисертації
43 Професійне самовизначення особистості – особливість сучасної освіти Тези доповідей ХIV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». 19-20 листопада 2014, м. Київ, Україна, С. 40-41. Вареник О.А., Лукашенко Т.Ф.
44 Інтеграція – одна із найважливіших тенденцій світової науки Там же, 42-43. Журавський М.П., Лукашенко Т.Ф.
45 Напрями модернізації сучасної неперервної освіти: дидактичні особливості та проблеми Там же, 43-44. Мостовий І.О., Лукашенко Т.Ф.
46 Проблеми становлення освіти в галузі нанотехнологій в світлі впровадження Болонського процесу навчання Тези доповідей ХІІ Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ: Університет «Україна», 2015. Част. IІ, С. 340-341. Малишев В.В., Лукашенко Т.Ф.
47 Бізнес та інвестиції в галузі нанотехнологій Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Хімічна технологія та інженерія» денної та заочної форми навчання. – К.: Університет «Україна», 2015. – 49 с. В.В. Малишев, Т.М. Гладка, Т.Ф. Лукашенко
48 Принципи організації екологічної освіти у вищих навчальних закладах Тези доповідей ХV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». 18-19 листопада 2015, м. Київ, Україна, С. 32-34. Лукашенко Т., Захарченко А.
49 Єдина система безперервної екологічної освіти – підсистема вузівської екологічної освіти Там же, 34-37. Лукашенко Т., Косенко В.
50 Теорія профільного навчання в загальноосвітніх школах Там же, 37-39. Лукашенко Т., Малишев В.
51 Практика профільного навчання в загальноосвітніх школах Там же, 40-42. Лукашенко Т., Малишев В.
52 Організація до профільної підготовки та профільного навчання в загальноосвітніх школах Там же, 42-45. Лукашенко Т., Малишев В.
53 Екологічна ситуація сьогодення та екологічна освіта Там же, 45-47. Лукашенко Т., Нікуліна Г.
54 Екологічна освіта як чинник формування екологічної свідомості Там же, 48-50. Лукашенко Т., Стукота С.
55 Структура та зміст екологічної освіти у вищих навчальних закладах Там же, 50-52. Лукашенко Т., Чередник В.
56 Організація до профільної підготовки та профільного навчання в загальноосвітніх школах Там же, 53-54. Лукашенко Т., Малишев В.
57 Досвід, проблеми та перспективи профільного навчання Там же, 54-57. Лукашенко Т., Малишев В.
58 Завдання вчителів загальноосвітніх середніх шкіл щодо організації профільного навчання Там же, 57-59. Лукашенко Т., Малишев В.
59 Психолого-педагогічні основи формування екологічних знань у студентів Там же, 132-134. Лукашенко Т., Нікуліна Г.
60 Еволюційні процеси розвитку технічної освіти Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип.36, Том I (61): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 224-233. Шахнін Д.Б., Лукашенко Т.Ф., Малишев В.В.
61 Нанотехнології для всіх: основи ефективної освітньої діяльності в галузі нанотехнологій у середніх та вищих навчальних закладах Науковий вісник Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Серія педагогічні та історичні науки. – К. – 2015. – Вип.127. – С. 99-108. Лукашенко Т.Ф., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В.
62 Дидактические особенности подготовки будущих инженеров химических специальностей на примере курса «Неорганическая химия» Проблемы современной науки и образования. – 2016. – № 3 (45). – С. 169-172. Малышев В.В., Лукашенко Т.Ф. Габ А.И., Брускова Д.-М.Я.