Малишев Віктор Володимирович

Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Посада: завідувач кафедри, професор

Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Почесні звання: Заслужений діяч науки і техніки України

Загальний стаж роботи: 34 роки, педагогічний – 14 років

Біографія

Народився 13 вересня 1960 року в м. Запоріжжі у родині службовців.

Батько – головний інженер Запорізького абразивного комбінату; мати – інженер-технолог цього ж підприємства. За фахом обидва – хіміки-технологи за спеціальністю «Технологія високотемпературних електротермічних виробництв», із відзнакою закінчили Ленінградський хіміко-технологічний інститут ім. Ленради.

Освіта

Закінчив із золотою медаллю загальноосвітню школу м. Запоріжжя і вступив на хіміко-металургійний факультет Запорізького індустріального інституту.

Ленінський стипендіат, у 1982 році закінчив Запорізький індустріальний інститут із відзнакою за спеціальністю “Металургія кольорових металів”, отримавши кваліфікацію інженера-металурга.

Після державних іспитів був рекомендований Вченою Радою інституту до аспірантури Інституту загальної неорганічної хімії АН УРСР, де продовжив дослідження в галузі високотемпературної фізичної хімії та електрохімії.

У 2016 році закінчив Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство”, отримавши кваліфікацію інженера з авто­мобільного транспорту.

Відомості про захист дисертацій

В 1988 році захистив кандидатську дисертацію «Високотемпературний електрохімічний синтез карбіду молібдену із оксидних розплавів» за спеціальністю 02.00.05 – Електрохімія.

В 2006 році рішенням ВАК України В. Малишеву присвоєно вчене звання доцента.

В 2007 році захистив докторську дисертацію «Теоретичні основи нових металургійних процесів одержання молібдену, вольфраму та їх сполук» за спеціальністю 05.16.03 – Мета­лургія кольорових металів.

У 2010 році рішенням ВАК України Малишеву В.В. присвоєно вчене звання професора по кафедрі хімії та новітніх хімічних технологій.

Досвід роботи

Трудову діяльність Віктор Малишев почав у цеху залізного порошку Дніпропетровського алюмінієвого заводу.

Далі – аспірант відділу високотемпературного електрохімічного синтезу Інституту загальної та неорганічної хімії АН УРСР.

З 1988 року – старший науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії АН УРСР, заступник завідувача відділом. Нагороджений дипломом Президії НАН України і премією НАН України за цикл наукових робіт. Лауреат стипендії Президента України для молодих учених.

З 2002 року Віктор Володимирович працює на посаді доцента, заступника завідувача кафедри хімічної технології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

У 2003 році за вагомий особистий внесок у розвиток освіти та науки, виховання молоді нагороджений Подякою Голови Київської міської державної адміністрації, в 2004 р. – за високий професіоналізм – Почесною грамотою Кабінету міністрів України.

У 2007 році – проректор, професор-завідувач кафедри хімічної технології Університету «Україна».

В 2008 році нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. З 2008 року – заступник директора з наукової роботи та міжнародного співробітництва Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна». В цьому ж році призначений ВАК України членом Спеціалізованої вченої ради при Запорізькій державній інженерній академії із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю «Металургія кольорових і чорних металів».

Із 2009 року – директор Інженерно-технологічного інституту Університету «Україна».

Сучасний стан розвитку освіти, науки та виробництва потребує тісної та взаємовигідної співпраці вищих навчальних закладів і установ Національної Академії наук України. З 2009 року В.В. Малишев, не залишаючи основної роботи в Університеті «Україна», повертається до Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України завідувачем відділу високотемпературного електрохімічного синтезу.

Підвищення кваліфікації

1. Навчально-демонстра­ційна сесія «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці» в рамках V Міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта в Україні в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору», 2012 р.

2. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 22-24 листопада 2012 року, м. Київ.

Викладає дисципліни

  1. Інженерно-технічна творчість
  2. Історія та стратегія розвитку нановиробництв

Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

1. Методологія наукових досліджень, патентознавство
2. Основи наукових досліджень
3. Організація та планування підприємств
4. Фахова інформаційна аналітика

Кафедра сучасної інженерії і нанотехнологій

1. Фізико-хімічні методи дослідження силікатів – 34 год.
2. Основи наукових досліджень та технічної творчості – 15 год.
3. Автохімія на основі нанотехнологій – 15 год.
4. Теоретичні основи синтезу в нанотехнологіях – 60 год.
5. Прикладна нанотехнологія та її елементи – 15 год.

Галузь наукових інтересів

  1. Хімія і електрохімія сполук тугоплавких та рідкісних металів
  2. Технології отримання тугоплавких та рідкісних металів і сполук
  3. Технології неорганічного синтезу їх сполук із неметалами, сплавів та інтерметалідів
  4. Нанохімія
  5. Хімія і електрохімія напівпровідників та діелектриків
  6. Екологія і ресурсозбереження в технологіях неорганічної хімії
  7. Матеріалознавство в машинобудуванні

Починаючи з 2004 року, під керівництвом В.В. Малишева зароджується і формується наукова школа за напрямом новітніх технологій одержання тугоплавких металів і синтезу сполук на основі іонних розплавів. Тематика його наукової школи значно розширюється. Із урахуванням проблем зміцнення незалежності держави, ресурсозбереження та енергозбереження тематика досліджень розповсюджується на переробку вторинної сировини та відходів промисловості. Сучасний розвиток науки і виробництва спричиняє виникнення нанотехнологічного напрямку досліджень. Фундаментальні результати цих досліджень стають основою принципово нових хімічних та електрохімічних процесів одержання тугоплавких і благородних металів, синтезу їх сполук із неметалами. Поєднання фундаментальних і прикладних досліджень – головна риса наукової школи.

Є експертом наукових журналів «Металургія», «JournalSurface Engineered Materials and Advanced Technology», «International Journal of Corrosion».

Є автором 723 наукових та навчально-методичних праць.

Перелік основних наукових праць останніх років

1. Малышев В.В., Воронков М.Г., Клименко С.В. Влияние природы органического растворителя на кристаллические превращения полиборасилоксанов в процессе золь-гель синтеза. – Журнал прикладной химии – 2011. – Т. 84, вып. 4. – С. 661-665.
2. Малишев В.В. Електроосадження різних типів структур катодних осадів при електрохімічному одержанні вольфраму з іонних розплавів. – Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2011. – Т. 47, №3. – С. 68-76.
3. Малишев В.В. Нанотехнологія та підготовка сучасного інженера в світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу. – Вісник Університету «Україна». Серія: Сучасні інженерні технології. – 2011. – №1. – С. 10-15.
4. Малишев В.В., Габ А.І., Урсуляк Л.В. Термодинамічне обгрунтування взаємодії компонентів вольфраматних розплавів і матеріалів електродів. – Металургія : Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗДІА, 2011. – Вип. 24. – С. 57-67.
5. Малышев В.В., Гладка Т.Н., Борейко С.В. Системный подход к изучению процессов структуро-образования цементного камня с позиций наноуровня. – Строительные материалы и изделия. – 2012. – №3. – С. 10-14.
6. Malyshev V.V., Shaknin D.B. Corrosion Resistance of Nanopowders of Borides and Carbides of the Metals of Group IV-VIB in Nicel-Platings Electrolytes. – Materials Science. – 2013. – V.49, N3. – p. 356-360.
7. Мраморнов Б.С., Малишев В.В. Конспект лекцій з дисципліни «Основи колоїдної хімії». – К. : Університет «Україна», 2013. – 186 с.
8. V. Malyshev, D. Shakhnin, A. Gab, M. Gaune-Escard Chapter 4.8. Effect of Electrolysis Parameters on the Coatings Composition and Properties during Electrodeposition of Tungsten Carbides and Zirconium Diborides. In: Molten Salts Chemistry and Technology / Eds.: M. Gaune-Escard, G.M. Haarberg. – Wiley, 2014. – 600 p. – pp. 295-301.
9. V. Malyshev, D. Shakhnin, A. Gab, M. Gaune-Escard. Chapter 4.9. Galvanic Coatings of Molybdenum and Tungsten Carbides from Oxide Melts: Electrodeposition and Initial Stages of Nucleation. In: Molten Salts Chemistry and Technology / Eds.: M. Gaune-Escard, G.M. Haarberg. – Wiley, 2014. – 600 p. – pp. 303-317.
10. V. Malyshev, N. Uskova, A. Gab, D. Shakhnin, N. Tumanova. Chapter 15. Molybdenum in Ionic Melts: Electrodepositions of Molybdenum and Milybdenum Carbides and Their Electrochemical Behaviors In: Molybdenum and Its Compounds Applications, Electrochemical Properties and Geological Implications / Eds.: Viswanathan S. Saji, Sergey I. Lopatin . – New York Nova publishers, 2014. – P. 265-288.
11. L. Molotovska, D. Shakhnin, V. Malyshev, V. Pavlik. Electrochemical Synthesis of Chromium Silicides from Molten Salts. J. Chem. Chem. Eng. – 2014. – N.8 – P. 845-848.
12. V. Malyshev, D. Shakhnin, A. Gab, N. Uskova, N. Kushchevska. Tungsten Resource-Saving: Cobalt Cermets Wastes Recycling and Concentrates Extraction Journal of Environmental Science and Engineering. – 2015. – N4. – p. 521-528.
13. L. Molotovska, D. Shakhnin, N. Uskova, G. Nikulina. Synthesis of VI Group Metals Silicides Dispersed Powders by Electrolysis of Halide-Oxide Melts . Chem. Chem. Eng. – 2016. – N.1 – P. 7-12.
14. Сучасні аспекти трибології у транспортних засобах : підручник / Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Добровольський О.Г., Малишев В.В. – К.: Університет «Україна», 2016. – 356 с.
15. Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Добровольський О.Г., Малишев В.В. Матеріалознавство та матеріали в автомобільному транспорті : навчальний посібник. – К.: Університет «Україна», 2015. – 313 с.
16. Ускова Н.Н., Малышев В.В., Косенко В.А., Стукота С.А., Бинг Ли. Влияние вольфрамового покрытия на коррозионное и электрохимическое поведение титана. – Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. – 2014. – Вип. 6 (89). – С. 178-182.

Перелік наукових і навчально-методичних праць

Назва Рукописна, чи друкована Вихідні дані К-ть стор. Співавтори
1. Электрохимическое осаждение карбида молибдена на алмазы в ионных расплавах. Друкована Тезисы докл. конф. “Новые сверхтвердые материалы и прогрес. технол. их применения”. Канев, 1985, с.65. 0.1 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малышев В.В.
2. Высокотемпературные гальванические покрытия тугоплавких металлов и их карбидов. Друкована Информ. листок о научно-техн. достижении № 85-109 ППП Укр. НИИНТИ, 1985. 0.125 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Тищенко А.А.
3. Электрохимическая металлизация алмазов. Друкована Информ. листок о научно-техн. достижении № 85-152 ППП Укр. НИИНТИ, 1985. 0.25 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малышев В.В.
4. Особенности электровосстановления оксидных форм молибдена (У1) на фоне вольфраматного расплава. Друкована IV Уральская конф. по высокотемпер. физ. химии и электрохимии. Тезисы докл.ч.1.Свердловск, 1985, с.165-166. 0.1 Кушхов Х.Б. Барабошкин А.Н. Шаповал В.И. Малышев В.В.
5. Высокотемпературные гальванические покрытия карбида молибдена. Друкована Там же, С.220-222. 0.2 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малышев В.В.
6. Способ получения карбида молибдена. Друкована А.с. СССР,№ 1205582 0.5 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Кайданович Л.Л.
7. Электрохимическое осаждение покрытий карбида молибдена в ионных расплавах. Друкована ІІІ Всесоюзн. научно-техн. конф. “Соврем. проблемы и энергетические установки летательных аппаратов.” Тез. докл., М., 1986, с.34. 0.1 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малышев В.В.
8. Высокотемпературный электрохимический синтез карбида молибдена из оксидных расплавов. Друкована VКольский семинар по электрохимии редких и цветных металлов. Тезисы докл. Апатиты.1986.С.126. 0.1 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Байдан Н.П.
9. Свойства покрытий карбидом молибдена на различных материалах. Друкована Защита металлов. 1986, ХХП, № 4, с.564-566. 0.3 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Назаренко П.В. Байдан Н.П.
10. Осаждение карбида молибдена на поверхность алмаза электролизом ионных расплавов. Друкована Порошковая металлургия, 1986, № 7, с.43-45. 0.3 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Весна В.Т. Маслов В.П.
11. Электрохимическая металлизация поверхности шлифовальных материалов для абразивного инструмента. Друкована Информ. листок о научно-техн. достижении № 86-198 ППП Укр. НИИ НТИ, 1986. 0.125 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Мазур Л.Л.
12. Способ получения покрытий карбида молибдена на алмазах. Друкована А.с. СССР № 1251424 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Тищенко А.А. Весна В.Т. Маслов В.И.
13. Электрохимический синтез карбида молибдена из оксидных расплавов. Друкована Автореф. дис. канд. хим. наук. Киев.1987г. 1.17 Малышев В.В.
14. Особенности электровосстановления оксидных форм молибдена (VI) на фоне вольфраматного расплава. Друкована Электрохимия, 1987, ХХШ, № 7, с.942-946. 0.3 Шаповал В.И. Барабошкин А.Н. Кушхов Х.Б. Малышев В.В.
15. Электроосаждение покрытий карбидов молибдена и вольфрама из эвтектического расплава NaCl-LiF. Друкована Тезисы докл. IХ Всесоюз. конф. по физич. химии и электрохимии ионных расплавов и тверд. электролитов. Т.П.Свердловск,1987,с.102 0.1 Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Тищенко А.А.
16. Электролит для получения покрытий карбида молибдена на стали. Друкована А.с. СССР № 1319631 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малышев В.В.
17. Электрохимическое поведение платино-кислородного и молибденового электродов в вольфраматно-молибдатно-карбонатных расплавах. Друкована Укр. хим. журн. Рукопись деп. ВИНИТИ. 24.03.88 № 23/9-Б 88 0.75 Малышев В.В. Кушхов Х.Б.
18. Осаждение покрытий карбида молибдена электролизом оксидных расплавов. Друкована Авиационная промышленность. 1988,№ 7, с.64. 0.2 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Назаренко П.В. Байдан Н.П.
19. Высокотемпературный электрохимический синтез и свойства покрытий из карбида молибдена. Друкована Тез. докл. VІІВсесоюз. конф. по электрохимии. Т.Ш.Технология электро-хим. производств, Чернов-цы, 1988, с.84-85. 0,2 Кушхов Х.Б. Шаповал В.И. Малышев В.В. Полищук В.А.
20. Особенности электровосстановле-ния карбонат-иона на фоне воль-фраматного расплава. Друкована Укр. хим. журн. 1988.Т.54. № 11, с.1155-1157. 0.3 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малышев В.В.
21. Высокотемпературный электрохимический синтез карбидов молибдена и вольфрама. Друкована Тез. докл. VIВсесоюз. конф по химии и технологии молибдена и вольфрама. Нальчик, 1988,с.46. 0.1 Кушхов Х.Б. Шаповал В.И. Новоселова И.А. Малышев В.В. Тищенко А.А.
22. Поверхностное электрохимическое легирование различных материа-лов карбидом молибдена. Друкована Семинар “Прогрессивные материалы, технологич. процессы и оборудование для защиты от коррозии”. Тезисы докл. Львов, 1988, с.17. 0.2 Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Шаповал В.И. Гасвиани С.Г.
23. Способ получения карбида молибдена. Друкована А.с. СССР № 1407105 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Байдан Н.П. Кайданович Л.Л.
24. Исследование электровосстановле-ния молибдат-иона в расплаве вольфрамата натрия, содержащем катионы Li+, Ba2+, Mg2+, Al3+. Друкована Тезисы докл. VI Кольского семинара по электрохимии редких и цветных металлов. Апатиты,1989,с.55-56. 0.2 Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Шаповал В.И.
25. Исследование электровосстановле-ния молибдат-иона в расплаве вольфрамата натрия, содержащем катионы натрия, лития, бария, магния и алюминия. Друкована Электрохимия, 1990, т.26, вып.9, с.1115-1119. 0.3 Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Шаповал В.И.
26. Влияние фторид- и фторалюминат-ионов на электровосстановление вольфрамат- и молибдат-ионов в хлоридно-фторидных расплавах. Друкована Тезисы докл. IV Всесоюз. семинара по проблеме “Электровосстановление поливалентных металлов”, Тбилиси, 1990, с.14-15. 0.2 Кушхов Х.Б. Шаповал В.И. Гасвиани .Г. Тищенко А.А. Гасвиани Н.А. Малышев В.В.
27. Электроосаждение покрытий кар-бида молибдена из галогенидно-оксидных расплавов Друкована Защита металлов, 1990, т.26, № 6, с.1019-1021 0.3 Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Шаповал В.И.
28. Износо-, абразивно- и коррозион-ностойкость гальванических пок-рытий карбидом молибдена. Друкована Сб.”Защитные покрытия на металлах”, вып.25, 1991, с.63-65. 0,3 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Мазур Л.Л.
29. Влияние фторид- и фторалюминат-ионов на электровосстановление молибдат-иона в хлоридно-фторидных расплавах. Друкована Укр. хим. журн. 1991, т.57, № 4, с.375-379. 0.5 Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Шаповал В.И. Гасвиани С.Г.
30. Осаждение карбида молибдена на поверхность электропроводящих тугоплавких карбидов электроли-зом ионных расплавов. Друкована Порошковая металлургия, 1991, № 5, с.49-52. 0.4 Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Мазур Л.Л. Шаповал В.И.
31. Электровосстановление кремния (IV) на фоне расплава NaCl-Na3AlF6. Друкована Укр. хим. журн. 1991, т.57, № 10, с.1097-1100. 0.4 Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Гасвиани С.Г. Шаповал В.И. Гасвиани Н.А.
32. Использование гальванопокрытий карбида молибдена в производстве алмазсодержащего и коррозионно-стойкого инструмента. Друкована Тезисы докл. Всесоюз. Совещания-семинара “Совершенствование технологий гальванических покрытий”, Киров, 1991, с.34-35. 0.2 Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Шаповал В.И.
33 Использование гальванопокрытий карбида молибдена в производстве алмазсодержащего и коррозионно-стойкого инструмента. Друкована Тезисы докл. семинара “Экологически чистые технологии гальваничес-ких производств”. Хмельницкий, 1992, с.15. 0.2 Малышев В.В. Кушхов Х.Б. Шаповал В.И.
34. Электрохимическое поведение Мо (VI), W(VI) и В (Ш) в хлоридно-фторидных расплавах и синтез боридов молибдена и вольфрама. Друкована Тезисы докл. VІІ Кольского семимнара по электрохимии редких металлов. Апатиты. 1992, с.72. 0.2 Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Тищенко А.А. Шаповал В.И.
35. Электрохимическое поведение Cr(VI) и Si(IV) в хлоридно-фторидных расплавах и синтез силицида хрома. Друкована Там же, с.69-70. 0.2 Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Гасвиани С.Г. Новоселова И.А. Шаповал В.И.
36. Исследование электровосстанов-ления вольфрамат-иона в расплаве вольфрамата натрия, содержащем катионы Li+, Ba2+, Sr2+, Mg2+, Zn2+, Al 3+. Друкована Укр. хим. журн. 1992, т.58. № 5, с.400-404. 0.4 Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Шаповал В.И.
37. Высокотемпературный электро-химический синтез боридов вольфрама и молибдена в ионных расплавах. Друкована Укр. хим. журн. 1992, т.58, № 6, с.484-486 0.4 Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Тищенко А.А. Шаповал В.И.
38. Высокотемпературный электро-химический синтез порошков и покрытий интерметаллических и тугоплавких соединений в распла-вах . Друкована Тез. докл. научн. техн. конф. ”Разработка и внедрение прогрессивных .методов порошковой металлургии и нанесения покрытий”. Москва, 1992, с.56. 0.3 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малішев В.В. Новоселова И.А. Тищенко А.А.
39. Электрохимическое осаждение покрытий карбида молибдена на электропроводящие и неэлектро-проводящие материалы. Друкована Гальванотехника и обработка поверхности, 1992, т.1, № 1, с.50-53. 0.7 Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Шаповал В.И.
40. Синтез боридов и силицидов хрома в галогенидно-оксидных расплавах. Друкована Тез. докл. ХІІІ Укр. конф. по неорганической химии. Ужгород, 1992, с.40. 0.1 Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Гасвиани С.Г.
41. Электроповерхностные свойства дисперсных порошков диэлектри-ческих материалов в ионных расплавах. Друкована Тез. докл. Х Всесоюз. конф. по физической химии и электрохимии .ионных. расплавов и тверд. электролитов. Екатеринбург, 1992, т.1, с.44. 0.1 Кушхов Х.Б. Шаповал В.И. Новоселова И..А.
42. Гальванические покрытия диэлектрических материалов тугоплавкими металлами и их карбидами из расплавленных солей. Друкована Тез. докл. ХХIVсеминара по диффуз. насыщению и защитным покрытиям. Киев. 1992, с.37. 0.1 Кушхов Х.Б. Новоселова И.А. Малышев В.В. Шаповал В.И.
43. Электролит для получения высших боридов вольфрама и молибдена. Друкована Заявка № 4938027/02 от 20.05.91. Полож. решение от 01.01.92. Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Шаповал В.И. Тищенко А.А.
44. Электрохимический синтез боридов вольфрама и молибдена в дисперсном состоянии. Друкована Порошковая металлургия, 1993, № 1, с.8-11 0.5 Малышев В.В. Кушхов Х.Б. Тищенко А.А. Шаповал В.И.
45. Высокотемпературный электро-химический синтез силицидов хрома в галогенидно-оксидных расплавах. Друкована Укр. хим. журн. 1993, т.59, № 7, с.740-743 0.5 Малышев В.В. Кушхов Х.Б. Гасвиани С.Г. Шаповал В.И.
46. Изучение электрохимического поведения кубического нитрида бора в галогенидных, галогенидно-оксидных и оксидных расплавах. Друкована Укр. хим. журн. 1993, т.59, № 12, с.1286-1289. 0.5 Новоселова И.А. Малышев В.В. Кушхов Х.Б. Шаповал В.И.
47. Электролитические порошки силицидов и боридов хрома. Друкована Порошковая металлургия, 1994, № 1, с.11-14 0,5 Малышев В.В. Кушхов Х.Б. Шаповал В.И. Гасвиани С.Г.
48. High-Temperature Electrochemical Synthesis of Refractory Compounds of VI-A Group Metals in Ionic Melts. Друковано Abstr. 1056, The Electro-chem. Society Extended Abstracts, vol.94-1, San- Francisco, California, May 22-27, 1994. 0.2 Shapoval V.I. Malyshev V.V.
49. Electrosurface Properties of Diamond in Molten Salts Друкована Abstr. 1057, The Electrochem. Seciety Extended Abstracts, vol. 94-1, San Francisco, May 22-27, 1994. 0.2 Novoselova I.A. Malyshev V.V. Shapoval V.V.
50. Гальванические покрытия диэлектрических материалов тугоплавкими металлами и их карбидами из расплавленных солей. Друкована Сб. “Защитные покрытия на металлах”,1994,вып.26, с.6-11. 0.75 Новоселова И.А. Малышев В.В. Кушхов Х.Б. Шаповал В.И.
51. Electrodeposition of Mo, W and their Carbides on Conductive and Non-Conductive Surface. Друкована Abstr. A-2, The Abstracts of Papers of 1994 EUCHEM Conference on Molten Salts, Bad Herrenalb, Germany, August 21-26, 1994. 0.1 Malyshev V.V.
52. Высокотемпературный электро-химический синтез карбидов, силицидов и боридов металлов VI-А группы в ионных расплавах. Друкована Журн. прикл. химии, 1994, т.67, № 6, с.928-934. 0.9 Шаповал В.И. Малышев В.В. Новоселова И.А. Кушхов Х.Б.
53. Высокотемпературные гальвани-ческие покрытия диборида циркония. Друкована Ш Школа-семинар “Защитн. металл. и неметалл. покрытия”, Тезисы докл., Киев, 1994, с.20. 0.1 Малышев В.В. Романенко А.Н. Шаповал В.И.
54. Электроосаждение покрытий боридов и карбидов тугоплавких металлов из ионных расплавов. Друкована Междунар. конф. “Проблемы коррозии и противокорр. защиты конструкцион. материалов”, Львов, 1994, с.161. 0.1 Малышев В.В. Ускова Н.Н. Романенко А.Н. Шаповал В.И.
55. Многоэлектронные равновесия и процессы электровосстановления оксианионов тугоплавких металлов У1-А группы и неметаллов в ион-ных расплавах. Друкована Укр. хим. журн. 1994, т.60, № 7, с.37-47 1.1 Шаповал В.И. Малышев В.В. Новоселова И.А. Кушхов Х.Б. Соловьев В.В.
56. Поверхностные явления на границе раздела алмаз-ионный расплав. Друкована Поверхность. Физика, химия, механика. 1995, № 1, с.70-76. 0.75 Новоселова И.А. Малышев В.В. Габ А.И. Шаповал В.И.
57. Современные проблемы высоко-температурного электрохимичес-кого синтеза соединений переход-ных металлов IV-VIА групп. Друковано Успехи химии, 1995, т.64, № 2, с.133-141 0.9 Шаповал В.И. Малышев В.В. Новоселова И.А. Кушхов Х.Б.
58. Электрохимическое поведение молибдат- и вольфрамат-ионов в галогенидных расплавах, содер-жащих акцепторы кислородных ионов анионного типа AlF63- и PO3 Друкована VШ Кольский семинар по электрохимии редких металлов. Тез. докл. Апатиты, 1995, с.47-48 0.1 Малышев В.В. Новоселова И.А. Финадорин А.Е. Шаповал В.И.
59. Электрохимическое поведение Zr (IV) в хлоридно-фторидных расплавах. Друкована Там же, с.48-49. 0.1 Малышев В.В. Романенко А.Н. Ускова Н.Н. Шаповал В.И.
60. Электрохимическое поведение алмаза и нитрида бора в ионных расплавах. Друкована Там же, с.57. 0.1 Новоселова И.А. Малышев В.В. Габ А.И. Шаповал В.И.
61. Многоэлектронные электрохими-ческие системы с участием окси-анионов тугоплавких металлов VI- А группы в ионных расплавах. Друкована Там же , с.79-80. 0.1 Шаповал В.И. Малышев В.В. Новоселова И.А. Кущхов Х.Б.
62. Высокотемпературный электро-химический синтез–новый метод синтеза карбидов молибдена и вольфрама,трехкомпонентных твердосплавных композиций на их основе. Друкована Карбиды и материалы на их основе Сб. научн. трудов. Киев, 1995, с.50-57. 0.5 Малышев В.В. Новоселова И.А. Кушхов Х.Б. Шаповал В.И.
63. Квантово-химическая оценка стадийности многоэлектронных процессов в ионных расплавах. Друкована І Украинский электрохим. съезд. Тез. докл. Киев (Пуща-Водица), 1995, с.195. 0.1 Соловьев В.В. Кузьмич О.В. Давиденко Л.П. Малышев В.В. Шаповал В.И.
64. Многоэлектронные электрохими-ческие процессы и равновесия на металлических и металлоподобных электродах в ионных расплавах. Друкована Там же, с.232. 0.1 Шаповал В.И. Малышев В.В. Новоселова И.А. Кушхов Х.Б.
65. Electrosurface properties of dielectrics in molten salts. Друкована Abstr. of Third International Symposium on Electrochem. Impedance Spectroscopy. Brussel, 1995. P.57. 0.1 Novosyolova I.A. Мalyshev V.V. Shapoval V.I.
66. Электрохимическое осаждение покрытий карбид молибдена-серебро из оксидных расплавов. Друкована Защита металлов, 1995, т.31, № 5, с.520-523. 0.3 Малышев В.В. Кушхов Х.Б. Новоселова И.А. Шаповал В.И.
67. Electrochemical behaviour of diamonds in ionic melts. Друкована Electrochimica Acta, 1995, v.40, № 8, p.1031-1035 0.5 Shapoval V.I. Novosyolova I.A. Malyshev V.V. Kushkhov H.B.
68. Высокотемпературный электрохи-мический синтез карбида вольфра-ма из галогенидно-метофосфатных расплавов под избыточным давлением углекислоты. Друкована Журн. неорг. химии, 1995, т.40, № 9, с.1438-1443 0.6 Новоселова И.А Малышев В.В. Финадорин А.Е. Шаповал В.И.
69. Электрохимический эпитаксиаль-ный рост алмазов из ионных расплавов. Друкована Материалы VIмеждунар. симпозиума “Тонкие пленки в электронике”. Тез. докл. т.2. , Киев- Херсон, 1995, с.131-132. 0.2 Новоселова И.А. Малышев В.В. Зауличный Я.В. Габ А.И.
70. Электрохимическое осаждение карбидных пленок и эпитаксиаль-ный рост углерода на алмазах из ионных расплавов. Друкована Там же, с.133-135. 0.3 Новоселова И.А. Малышев В.В. Зауличный Я.В. Габ А.И.
71. Электрохимические технологии синтеза высокодисперсных порошков и покрытий тугоплавких соединений в ионных расплавах. Друкована Межд. научно-техн. конф. ”Развитие технич. химии на Украине”. Тез. докл. т.П. Харьков, 1995, с.165-166. 0.2 Малышев В.В. Новоселова И.А. Кушхов Х.Б. Шаповал В.И.
72. Электровосстановление фторцирконата калия на фоне хлоридных и хлоридно-фторидных расплавов. Друкована Укр. хим. журн. 1995. Т.61. № 11/12, с.115-120. 0.6 Малышев В.В. Романенко А.Н. Ускова Н.Н. Шаповал В.И.
73. Эпитаксиальные соотношения и морфология гальванопокрытий карбида молибдена из ионных расплавов. Друкована Кристаллография, 1996, т.41, № 1, с.188-190 0.3 Малышев В.В. Кушхов Х.Б. Новоселова И.А. Шаповал В.И.
74. Электрохимический синтез интер-металлических соединений на основе Мо (W) и Со (Ni) и слож-ных твердосплавных композиций. Друкована Порошковая металлургия, 1996, № ¾, с.1-6. 0.6 Новоселова И.А. Малышев В.В. Супаташвили Д.Г. Кушхов Х.Б. Шаповал В.И.
75. Явление поверхностной проводи-мости алмаза при контакте с ион-ным расплавом. Друкована Тез. докл. Адыгейской (Черкесской) МАН, г. Нальчик, 1994, с.64-66 0.2 Кушхов Х.Б. Шаповал В.И. Новоселова И.А. Малышев В.В.
76. Явление возникновения поверх-ностной проводимости алмаза и алмазоподобных сверхтвердых материалов при контакте с ионным расплавом. Друкована Тез. докл. Всероссийской научн. конф., г. Нальчик, 1995, с.59-60 0.2 Кушхов Х.Б. Шаповал В.И. Новоселова И.А. Малышев В.В.
77. Высокотемпературный электро-химический синтез–новый метод синтеза карбидов молибдена и вольфрама,трехкомпонентных твердосплавных композиций на их основе.. Друкована Тез. докл. ІІІ конф. по научн. основам пригот. и технол. катализаторов Российск. федерации и стран СНГ, г. Ярославль, 1996, с.148-149. 0.2 Малышев В.В. Новоселова И.А. Финадорин А.Е. Шаповал В.И.
78. Коррозионная стойкость гальвани-ческих покрытий карбида молиб-дена в водных и расплавленных электролитах. Друкована Тез. ІІІ Междун. конфер. ”Проблеми коррозііта протикор. захисту конструкц. матерiалiв”, г. Львов, 1996, с.137-139. 0.2 Малышев В.В. Финадорин А.Е. Новоселова И.А. Шаповал В.И.
79. Электрохимическое поведение серебра в вольфраматно-молиб-датных расплавах и его влияние на электроосаждение покрытий кар-бида молибдена. Друкована Укр. хим. журн. 1996. Т.62, № 5, с.35-38. 0.3 Малышев В.В. Писаненко А.Д. Шаповал В.И.
80. Электрохимическое осаждение и свойства вольфрамовых покрытий из вольфраматно-боратных расплавов. Друкована Защита металлов, 1996, т.32, № 6, с.653-657. 0.4 Малышев В.В. Ускова Н.Н. Сарычев С.Ю. Шаповал В.И.
81. Высокотемпературный электрохи-мический синтез карбида молибде-на на поверхности диэлектриков и полупроводников в ионных расплавах. Друкована Журн. прикл. химии, 1996, т.69, № 8, с.1314-1320 0.6 Малышев В.В. Новоселова И.А. Габ А.И. Писаненко А.Д. Шаповал В.И.
82. Электрохимическое осаждение молибдена и молибденовых покрытий из ионных расплавов. Друкована Журн. прикл. химии. 1996, т.69, № 8, с.1233-1247 1.2 Малышев В.В. Новоселова И.А. Шаповал В.И.
83. Электровосстановление оксиани-онов вольфрама (VI) на фоне расплава вольфрамат натрия – оксид бора. Друкована Укр. хим. журн. 1996, т.62, № 8, с.112-115. 0.3 Малышев В.В. Ускова Н.Н. Сарычев С.Ю. Шаповал В.И.
84. Электрохимическое поведение оксианионов Мо (V1) и высоко-температурный электрохимический синтез карбида молибдена в хло-ридно-метофосфатных расплавах. Друкована Электрохимия, 1996, т.32, № 6, с.754-758. 0.4 Малышев В.В. Новоселова И.А. Финадорин А.Е. Шаповал В.И.
85. Высокотемпературный электро-химический синтез боридов метал-лов VI-А группы в галогенидно-оксидных расплавах. Друкована Журн. неорг. химии, 1996, т.41, № 11, с.1774-1778. 0.4 Малышев В.В. Ускова Н.Н. Шаповал В.И.
86. Квантовохимическая оценка влияния катионного состава на стадийность процесса электровос-становления в титансодержащих фторидных расплавах. Друкована Тез. докл. ХIV Украинской конф. по неорг. химии, г. Киев, 1996, с.98. 0.1 Соловьев В.В. Кузьмич О.В. Циклаури О.Г. Малышев В.В. Шаповал В.И.
87. Синтез ультрадисперсных порошков силицидов и боридов хрома. Друкована Тез. докл. ХIVУкраинской конф. по неорг. химии, г. Киев, 1996, с.137. 0.1 Малышев В.В. Ускова Н.Н. Шаповал В.И.
88. Химические и электрохимические реакции на межфазной границе диэлектрик-ионный расплав. Друкована Там же,с.139 0.1 Новоселова И.А. Габ А.И. Малышев В.В. Шаповал В.И.
89. Поверхностные явления на границе раздела нитрид бора-ионный расплав. Друкована Высокотемпературные нитриды: Сб. научн. трудов ИПМ НАН Украины. Киев, 1996, с.50-56. 0.6 Малышев В.В. Новоселова И.А. Габ А.И. Шаповал В.И.
90. High-Temperature Electrochemical Synthesis of Tungsten and Molyb-denum Borides from Halide-Cryolite melts. Друкована Abstr.B-31 The Abstr.of Papers of 1996 EUCHEM Conference on Molten Salts, Smolenice, Slovakia, 15-20 Sept. 1996. 0.1 Malyshev V.V. Shapoval V.I.
91. High-Temperature Electrochemical Synthesis of Tungsten Carbides un-der Excess Garbon Dioxide Pressure. Друкована Abstr. B-32, Ibid. 0.1 Novosyolova I.A. Malyshev V.V. Shapoval V.I.
92. Electrochemical Behaviour of Mo(VI) and W(VI) Oxyanions and High-Temperature Synthesis of their carbides in Metaphosphate-contai-ning Melts. Друкована Abstr. B-33 Ibid. 0.1 Finadorin A.E. Malyshev V.V. Shapoval V.I.
93. Classification of Classification of Technologies for High-Temperature Electrochemical Synthesis of Metal-Like Refractory Compounds From Ionic Melts. Друкована Abstr. 15d-3, The Abstracts of 47th Annual meeting of the International Society of Electrochemistry, Balatonfu-red,Hungary,1-6 Sept.,1996. 0.1 Kaptay G. Devyatkin S.V. Berecz E. Shapoval V.I. Malyshev V.V.
94. Электрохимическое поведение платино-кислородного и вольфра-мового электродов в расплаве вольфрамат натрия-оксид бора в равновесных условиях. Друкована Укр. хим. журн. 1996, т.62, № 10, с.103-107. 0.4 Малышев В.В. Ускова Н.Н. Сарычев С.Ю. Шаповал В.И.
95. ВЭС силицидов металлов VI-А группы в галогенидно-оксидных расплавах. Друкована Журн. неорг. химии, 1996, т.41, № 12, с.1991-1995 0.4 Малышев В.В. Куприна Р.В. Новоселова И.А. Верховлюк Т.В.
96. Электрохимическое поведение карбида кремния в галогенидных, галогенидно-оксидных и оксидных расплавах. Друкована Укр. хим. журн. 1996, т.62, № 11, с.36-42. 0.6 Малышев В.В. Новоселова И.А. Писаненко А.Д. Шаповал В.И.
97. Interfase and Interfacial Engineering in Semiconductors Abrasive Materials in High-Temperature Ionic Melts. Друкована Abstr.A-27 The Abstr. Of Papers of 1996 Conference on Interfacial Engineering of Materials, Ciocco, Italy, 9-14 Oct., 1996. 0.1 Malyshev V.V. Pisanenko A.D. Shapoval V.I.
98 Interface and Interfacial Engineering in Diamond Materials in High-Temperature Ionic Melts. Друкована Abstr. A-34, Ibid. 0.1 Novosyolova I.A. Malyshev V.V. Shapoval V.I.
99 The thermodynamic estimation of diamond interaction with ionic melts. Друкована 14 th IUPAC Conference on Chemical Thermodynamics, JCCI-96, Aug.25-30, 1996, Osaka, Japan, The Abstr. of Papers, p. 244. 0.1 Malyshev V.V. Novosyolova I.A. Shapoval V.I.
100 The thermodynamic substation of high temperature synthesis of inorga-nic compounds of VI-A group metals with carbon, silicon, boron. Друкована Ibid, p. 527 0.1 Novosyolova I.A. Malyshev V.V. Shapoval V.I.
101 Химические и электрохимические реакции на межфазной границе кубический нитрид бора-ионный расплав. Друкована Сверхтвердые материалы, 1996, № 6, с.43-47 0.4 Новоселова И.А. Габ А.И. Малышев В.В. Шаповал В.И.
102 Высокотемпературный электрохи-мический синтез – новый метод синтеза дисперсных порошков карбидов молибдена и вольфрама. Друкована Журн. неорг. химии, 1997, т.42, № 4, с.540-547. 0.75 Малышев В.В. Новоселова И.А. Кушхов Х.Б. Шаповал В.И.
103 Теоретические основы технологий высококтемпературного электро-химического синтеза в ионных расплавах. Друкована Теоретические основы химич. технологии, 1997, т.31, № 3, с.286-295. 0.8 Новоселова И.А. Малышев В.В. Шаповал В.И. Кушхов Х.Б. Девяткин С.В.
104 Электрохимическое поведение платино-кислородного и вольфра-мового электродов в расплаве вольфрамат натрия–метофосфат натрия. Друкована Укр. хим. журн., 1997, т.63, № 6, с.115-118 0.3 Малышев В.В. Шаповал В.И.
105 Электрохимический синтез сили-цидов молибдена, вольфрама, титана и циркония в дисперсном состоянии. Друкована Порошковая металлургия, 1997, № 5/6, с.66-69 0.3 Малышев В.В. Ускова Н.Н. Шаповал В.И.
106 Электрохимическое поведение карбида бора в галогенидных, галогенидно-оксисдных и оксидных расплавах. Друкована Укр. хим. журн., 1997, т.63, № 7, с.43-51. 0.7 Малышев В.В. Шаповал В.И.
107 Reversible electrochemical systems on the base of refractory metal and their metal-like compound electrodes in ionic melts Друкована Refractory Metals in Molten Salts. NАТО Advanced Research Worhshop. Apatity, Russia. Abstr. оf Papers. 1997, p.52. 0.1 Malyshev V.V. Novosyolova I.A. Finadorin A.E. Shapoval V.I.
108 Chemical and electrochemical reactions on the interfase of dielectric and ionic melts. Друкована Ibid, p.78. 0.1 Novosyolova I.A. Gab A.I. Malyshev V.V. Shapoval V.I.
109 High-Temperature Electrochemical Synthesis of Chromium Silicides in Halide-Oxide Melts. Друкована Abstr. 056.2 The Abstr. of Papers of 1997. Conference V Intern. Symp. of Molten. Salts, 24-29 August, 1997, Dresden. 0.2 Malyshev V.V. Novosyolova I.A. Pisanenko A.D. Shapoval V.I.
110 Электровосстановление оксиани-онов вольфрама (VI) на фоне расп-лава вольфрамат натрия-метофосфат натрия. Друкована Укр. хим. журн., 1997, т.63, № 8, с.108-112. 0.4 Малышев В.В. Финадорин А.Е. Дуда Т.И. Шаповал В.И.
111 Высокотемпературный электрохи-мический синтез двух-и трехком-понентных интерметаллических и тугоплавких соединений Мо и W c Co, Ni и С. Друкована Журн. прикл. химии. 1997, т.70, № 8, с.1282-1288. 0.6 Новоселова И.А. Малышев В.В. Шаповал В.И. Супаташвили Д.Г. Кушхов Х.Б.
112 Высококтемпературный электро-химический синтез диборида титана в галогенидных расплавах. Друковаана Журн. прикл. химии. 1997, т.70, № 9, с.1475-1482. 0.6 Заруцкий И.В. Малышев В.В. Шаповал В.И.
113 Электрохимическое изучение вольфраматно-молибдатных расплавов. Друкована Укр. хим. журн., 1997, т.63, № 9, с.10-18. 0.5 Малышев В.В. Финадорин А.Е. Шаповал В.И.
114 Электрохимические кремниевые покрытия и порошки силицидов хрома из галогенидно-оксидных расплавов. Друкована Расплавы, 1997, № 5, с.76-83 0.5 Малышев В.В. Писаненко А.Д. Шаповал В.И.
115 HTES of refractory metal-nonmetal compounds in ionic melts. Друкована Molten Salts Bulletin Sаls Fondus, 1997, № 63, p.2-8. 0.2 Malyshev V.V. Novosyolova I.A. Shapoval V.I.
116 Electrochemical behaviour of silicon carbide in halide, halide-oxide and oxide melts. Друкована Meetings Abstracts, The 1997 Joint International Meeting Electrochem. Society, Volume 97-2,p.666. 0.1 Malyshev V.V. Pisanenko A.D. Shapoval V.I.
117 Theoretical and Experimental Principles of HTES. Друкована Ibid, p.687. 0.1 Shapoval V.I. Novosyolova I.A. Malyshev V.V. Kushkov H.B.
118 Multi-Electron Equilibria and Elec-troreduction Processes involving Oxyanions of Gronp VI-A Refrectory Metals and Non-Metals in Ionic Melts. Друкована Ibid, p.1116 0.1 Malyshev V.V. Novosyolova I.A. Shapoval V.I.
119 Поверхностные явления на границе раздела кубический нитрид бора – ионный расплав. Друкована Поверхность. Физика, химия, механика. 1997, № 9, с.70-74 0.4 Новоселова И.А. Малышев В.В. Габ А.И. Шаповал В.И.
120 Электрохимическая металлизация абразивных материалов и их физико-механические свойства. Друкована Физико-химическая механика материалов, 1997, т.33, № 6, с.27-30. 0.4 Малышев В.В.
121 Высокотемпературный электрохи-мический синтез боридов и сили-цидов молибдена и вольфрама в галогенидно-оксидных расплавах. Друкована Тез.докл. ХІ Уральск. конф. по физ.химии и электрохимии распл. и тв. эл-тов, г. Екатеринбург, РАН, УНЦ “Рио”, 1998, с.118. 0.1 Малышев В.В. Сарычев С.Ю. Писаненко А.Д. Шаповал В.И.
122 Электровосстановление фторцирконата калия на фоне хлоридных и хлоридно-фторидных расплавов. Друкована Там же, С.24. 0.1 Малышев В.В. Ускова Н.Н. Романенко А.Н. Шаповал В.И.
123 High-Temperature Electrochemical .Synthesis of Tungsten and Molyb-denum Boride Phases in Chloride-Gryolite-Oxide Melts. Друкована Chem. Papers, 1998, v.52, № 2, p.86-88. 0.3 Malyshev V.V. Shapoval V/I/
124 Electrochemical Behaviour of Mo(VI) and W(VI) Oxoanions and High-Temperature Electrochemical Synthesis of Molybdenum and Tungsten Carbides. Друкована Chem. Papers, 1998, v.52, № 2, p.89-95. 0.6 Malyshev V.V. Finadorin A.E. Novosyolova I.A. Shapoval V.I.
125 Electroreduction of Molybdate and Tungstate Ions in Sodium Tungstate Melt Containing Li+, Ba2+, Sr2+, Mg2+, Zn2+ and Al3+ Cations. Друкована Chem. Papers 1998, v.52, № 2, p.96-101 0.5 Malyshev V.V.
126 Многоэлектронные электрохими-ческие равновесия и процессы с участием оксианионов металлов VI-А группы и неметаллов в ион-ных расплавах. Друкована Тез. докл. ХVI Менделеев-ского Съезда по общей и приклад. химии. г.Москва, 1998, т.ІІ, с.531-532. 0.1 Шаповал В.И. Малышев В.В. Новоселова И.А. Кушхов Х.Б.
127 Электрохимическое изучение расплавов вольфрамат натрия-молибдат лития. Друкована Укр. хим. журн., 1998, т.64, № 6, с.96-102. 0.5 Малышев В.В. Шаповал В.И.
128 Физико-химические свойства галь-ванопокрытий карбида молибдена на различных материалах. Друкована Физ-хим. механика материалов, 1998, т.34, № 2, с.63-68 0.5 Малышев В.В. Шаповал В.И.
129 Themodynamic estimation of posibility to control the acid-base propertils in halide-tungstate melts. Друкована Meeting Abstracts, The 193 Meeting of the Electrochem. Soc., May 3-8, 1998, San Diego, USA, Vol.98-1,ptr. № 1107. 0.1 Devyatkin S.V. Malyshev V.V. Shapoval V.I.
130 Электрохимическое поведение галогенидно-оксидных криолит-кремний-содержащих расплавов и электроосаждение из них кремни-евых покрытий. Друкована Тез. докл.IХ Российской конф. “Строение и св-ва металлич. и шлаковых расплавов”, г. Екатерин-бург,1998,тезисы№ВС-31. 0.1 Шаповал В.И. Малышев В.В. Писаненко А.Д.
131 Электрохимическое поведение галогенидно-оксидных криолит-молибден (вольфрам) содержащих расплавов. Друкована Там же, Тезисы № ВС-35. 0.1 Малыщев В.В. Финадорин А.Е. Шаповал В.И.
132 Modern problems in the HTES of the Cоmpounds of Group IV-VI-A Transition Metals Друкована Meeting Abstracts, The Enchem Molten Salts Conference, 1998, Poroque-rolles, France, abs. 0-53. 0.1 Malyshev V.V. Kuznetsov S.A. Kaptay G.
133 Electrochemical Synthesis of Chro-mium, Molybdenum and Tungsten Silicides from Halide-Oxide Melts. Друкована Ibid, Abs. B-35 0.1 Shapoval V.I. Malyshev V.V. Uskova N.N. Pisanenko A.D.
134 Electrochemical Study of Sodium Tungstate-Boron Oxide Melts. Друкована Ibid , Abs. B-58 0.1 Malyshev V.V. Uskova N.N. Sarychev S.Y. Shapoval V.I.
135 Properties of refractory metal borides and carbides deposited by electro-chemical synthesis from molten salts. Друкована Meeting Abstracts, NATO Advanced Study Institute “Materials Science of Carbi-des, Nitrides and Borides”, 1998, St. Petersburg, Russia, Abs. P3-4. 0.1 Devyatkin S.V. Kuznetsov S.A. Malyshev V.V.
136 Formation mechanism and structure of electroactive species in zirco-nium-containing chloride-fluoride melts. Друкована Meeting Abs., European Reseorch Conference “Inorg. Chemistry”, San Felin, Spain, 4-9 Sept. 1998, Abs. A-41. 0.1 Malyshev V.V. Uskova N.N. Romanenko A.N. Shapoval V.I.
137 Ligand mechanism of electroactive species formation in titanium diboride synthesis in melts. Друкована Ibid, Abs. A-42 0.1 Shapoval V.I. Zarutskii I.V. Malyshev V.V.
138 Reversible Electrochemical Systems Based on Refractory Metals and Their Metal-Like Compounds. Друкована Meeting Abs, 49 th Annual Meeting of ISE, 1998 13-18 Sept. Kyoto, Japan, Abs. I-5-18-2. 0.1 Malyshev V.V. Novosyolova I.A. Shapoval V.I. Devyatkin S.V.
139 Physiko-Chemical Properties of Molybdenum Carbide Coatings on Metallic Materials. Друкована Meeting Abs., European Research Conf. “Surface Engineering”, 1998, 21-26. 08, Granada, Spain, Abs. B-13 0.1 Malyshev V.V. Novosyolova I.A. Shapoval V.I.
140 Электрохимическоеосаждениепокрытиймолибдена, вольфрамаиихкарбидовиз галогенидно-оксид-ных расплавов. Друкована Расплавы, 1998, № 4, с.86-91. 0.4 Малышев В.В. Шаповал В.И.
141 Механизм образования и разряда ЭХАЧ при электрохимическом синтезе диборида титана в хлорид-но-фторидном расплаве. Друкована Электрохимия, 1998, т.34, № 10, с.1107-1113. 0.6 Шаповал В.И. Заруцкий И.В. Малышев В.В.
142 Thermodynamic estimation of the possibility to control the acid-base properties in tungstate melts. Друкована Proceedings of the eleventh international symposium on Molten Salts, Proceed. Volume 98-11, p.666-669. Devyatkin S.V. Malyshev V.V. Shapoval V.I.
143 Properties of Refractory Metal Borides and Carbides Deposited by Electrochemical Synthesis from Molten Salts. Друкована J.of Materials Processing and Manufacturing Science, 1998, V.7. N 1, p.127-132. Devyatkin S.V. Malyshev V.V. Kuznetsov S.F.
144 Электрохимическое поведение вольфрамат-карбонатных расплавов. Друкована Расплавы, 1999, № 2, c.42-47 Малышев В.В. Шаповал В.И.
145 Электрохимическое поведение вольфрама (VI) в метафосфат-содержащих расплавах и осаж-дение из них вольфрамовых покрытий. Друкована Вопросы химии и химической технологии, 1999, N 1, с.223-226 Малышев В.В. Ускова Н.Н. Сарычев С.Ю. Шаповал В.И.
146 Многоэлектронные процессы и равновесия в основе ВЭС в ионных расплавах. Друкована Там же, с.368-371 Шаповал В.И. Малышев В.В.
147 Electrochemical Deposition of Molybdenum Carbide Coatings From Ionic Melts Друкована Melting Abs, V European Symposium on Electrochem. Engineering, 1999, 24-26 March, Exeter, England. Abs. B-3-23. Malyshev V.V. Shapoval V.I.
148 Электрохимическое осаждение покрытий карбидов молибдена и вольфрама с использованием материала электрода (алмаза) в качестве компонента синтеза. Друкована Журн. прикл. химии, 1999, т.72, N 9, с.1476-1479. Малышев В.В. Новоселова И.А. Габ А.И. Шаповал В.И. Кушхов Х.Б.
149 Поверхностные явления на границе раздела карбидов кремния и бора с ионными расплавами. Друкована Поверхность. Физика, химия, механика. 1999, N 5/6, c.153-160. Малышев В.В.
150 Электрохимия галогенидных комплексов бора во фторидно-хлоридных расплавах. Друкована Расплавы, 1999, N 4, с.83-91. Заруцкий И.В. Малышев В.В. Шаповал В.И.
151 Современные проблемы ВЭС в ионных расплавах. Друкована Тезисы докл. I Всеукр. конф. «Современные проблемы неорг. химии», Киев, 1999, 12-14 окт., с.7. Шаповал В.И. Малышев В.В. Новоселова И.А. Кушхов Х.Б.
152 Экологически чистый и ресурсо-сберегающий процесс извлечения алмазов и вольфрама из отрабо-танного режущего и бурового инструмента. Друкована Экотехнологии и ресурсосбережение, 1999, N 6, c.46-50. Шаповал В.И. Малышев В.В. Сушинский Н.М.
153 Электрохимическое осаждение покрытий молибдена, вольфрама и их карбидов из галогенидно-оксид-ных расплавов. Друкована Журн. прикл. химии, 1999, Т.72, N 11, c.1812-1815. Тищенко А.А. Малышев В.В. Шаповал В.И.
154 Современные проблемы электро-химии титана и бора, синтеза дибо-рида титана и его интерметаллидов в ионных расплавах. Друкована Успехи химии, 1999, т.68, N 11, c.1015-1028. Шаповал В.И. Заруцкий И.В. Малышев В.В. Ускова Н.Н.
155 Электрохимический синтез дибо-рида титана в дисперсном состо-янии из галогенидных расплавов. Друкована Порошковая металлургия, 1999, N 11/12, c.27-30. Шаповал В.И. Малышев В.В.
156 Электрохимическое поведение галогенидно-оксидных криолит-молибден (вольфрам)-содержащих расплавов и электроосаждение из них молибденовых (вольфрамо-вых) покрытий. Друкована Расплавы, 2000, N 1, c.62-68. Малышев В.В. Финадорин Ф.Е. КушховХ.Б. Шаповал В.И.
157 Физико-химические и эксплуата-ционные свойства электролити-ческих дисперсных порошков карбидов вольфрама и молибдена. Друкована Физико-химическая механика материалов, 2000, т.36, N 1, c.93-98. Шаповал В.И. Новоселова И.А. Малышев В.В.
158 Environmentaly Appropriate Technologies and Resource–Saving in High-Temperature Electroche-mical Synthesis and Deposition of Metal Coatings on Superhard Materials. Друкована Abstracts. Green Industrial Applications of Ionic Liquids. A NATO Advanced Research Workshop. Grete, Greece. – Aprile 12-16, 2000, p.22. Malyshev V.V. Novoselova I.A. Gab A.I.
159 Гальванические покрытия карбида молибдена на металлических, полупроводниковых и диэлек-трических материалах. Друкована Сверхтвердые материалы, 2000, N 3, c.73-81. Малышев В.В. Ускова Н.Н.
160 Электрохимическое поведение оксидных вольфраматно-молибдатно-карбонатных расплавов и ВЭС дисперсных порошков карбида вольфрама. Друкована Журн. прикл. химии, 2000, т.73, N 4, c.567-572. Шаповал В.И. Малышев В.В. Тищенко А.А. Кушхов Х.Б.
161 Теоретические основы технологий гальванической обработки диэлек-триков и полупроводников в ион-ных расплавах. Друкована Теор. основы химической технологии, 2000, т.34, N 4, c.435-448. Малышев В.В. Новоселова И.А. Габ А.И. Писаненко А.Д. Шаповал В.И.
162 Электрометаллургия вольфрама в ионных расплавах. Друкована Изв. ВУЗов. Цветная металлургия, 2000, N 4, c.13-25. Малышев В.В. Сарычев С.Ю. Шаповал В.И. Кушхов Х.Б.
163 Равновесные электродные потенциалы молибдена в расплавах системы Na2WO4-MoO3. Друкована Укр. хим. журн. 2000, т.66, N 5, c.13-17. Малышев В.В. Шаповал В.И. Соловьев В.В.
164 Электровосстановление фторок-сидных комплексов вольфрама и углекислоты в хлоридно-фторид-ных расплавах, электрохимический синтез порошков карбида воль-фрама. Друкована Электрохимия,2000, т.36, N 6, c.704-709. Новоселова И.А. Малышев В.В. Шаповал В.И.
165 Modern Conceptions of Acid-Вase Relations and High – Temperature Electrochemical Synthesis in Molten Salts. Друкована Abstracts of Euchem 2000 conference on Molten Salts. Karrebeksminde, Denmark, Aug. 20-25, 2000. Abs.0-02. Malyshev V.V.
166 ВЭС диборида циркония в галогенидных расплавах. Друкована Журн. прикл. химии, 2000, т.73, N 9, c.1456-1461. Ускова Н.Н. Сарычев С.Ю. Малышев В.В. Шаповал В.И.
167 Физико-химические свойства порошков карбида вольфрама, синтезированных из ионных расплавов. Друкована Неорганич. материалы, 2000, т.36, N 10, c.1213-1217. Шаповал В.И. Малышев В.В. Тищенко А.А. Кушхов Х.Б.
168 Теоретические основы и практи-ческая реализация технологий ВЭС в ионных расплавах. Друкована Тез. докл. международ. Конф «Материалы и покрытия в экстремальных условиях». Кацивели, Крым, Украина.2000, с.67. Шаповал В.И. Малышев В.В. Новоселова И.А. Ускова Н.Н.
169 ВЭС карбида молибдена на поверхности диэлектриков и полупроводников в ионных расплавах. Друкована Там же, с.68 Малышев В.В. Новоселова И.А. Габ А.И. Шаповал В.И.
170 Высокотемпературный электро-химический синтез боридов металлов VI-A группы в ионных расплавах. Друкована Тезисы докл. Х Кольского семинара по электрохимии редких металлов. Аппатиты, Россия, 2000, с.53. Малышев В.В. Ускова Н.Н. Сарычев С.Ю. Шаповал В.И.
171 Равновесные многоэлектронные электрохимические системы с участием металлических, металло-подобных и полупроводниковых электродов в вольфраматно-молибдатных расплавах. Друкована Там же, с.54 Малышев В.В. Шаповал В.И.
172 Электрокристаллизация карбида молибдена и влияние параметров электролиза на размеры зерен и качество осадков в оксидных расплавах. Друкована Тезисы докл. конф. ”Проб-лемы электрокристаллиза-ции металлов”. Екатерин-бург, ООО”РК Старт”, 2000, с.49. Малышев В.В. Шаповал В.И.
173 Электрохимически-активные частицы и многоэлектронные электрохимические процессы в ионных расплавах. Друкована Успехи химии, 2001, т.70, №2, с.182-199. Шаповал В.И. Соловьев В.А. Малышев В.В..
174 Теоретические основы и практи-ческая реализация технологий ВЭС карбида вольфрама в ионных расплавах. Друкована Теоретич. основы химической технологии, 2001, т.35, №2, с.185-198. Новоселова И.А Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Шаповал В.И.
175 Effect of fluoroaluminate ions on the formation of EAS in the presence of CrO3, MoO3, WO3, CrO42-, MoO42- and WO42- in chloride-fluoride melts. Друкована Abstr. of Papers NATO Advanced Study Institute. Molten Salts From Funda-mental to Applications. Kus, Turkey, 2001. Abst. P-27. Malyshev V.V. Kushkov H.B. Shapoval V.I.
176 Effect of newtral MoO3, WO3 and B2O3 molecules on the formation of EAS in the presence MoO42- and WO42- anions. Друкована Ibid, Abs.P-28. Malyshev V.V. Uskova N.N. Sarychev S.Y.
177 Электрохимическая металлизация алмазов карбидами молибдена и вольфрама из ионных расплавов. Друкована Сверхтвердые материалы, 2001, №3, С.3-9. Новоселова И.А. Малышев В.В. Габ А.И. Шаповал В.И.
178 Электрохимическое осаждение вольфрама и вольфрам-молибде-новых покрытий из метафосфат-содержащих галид-оксидных и оксидных расплавов. Друкована Защита металлов, 2001, Т.37, №3, С.244-250. Малышев В.В.
179 Технология ВЭС высокодиспер-сного порошка монокарбида вольфрама. Друкована Изв. ВУЗов. Цветная металлургия, 2001, №3, С.38-43. Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Шаповал В.И.
180 Электрохимический синтез молибден (вольфрам)-никелевых сплавов и интерметаллидов. Друкована Тезисы докл. XV Украин. конф. по нерг. химии. Киев, 2001. С.69. Ускова Н.Н. Сарычев С.Ю. Малышев В.В. Соловьев В.В.
181 Электроосаждение сплавов и интерметаллидов молибдена (воль-фрама) с другими металлами из вольфраматно-молибдатных расплавов. Друкована Там же, С.226. Малышев В.В. Ускова Н.Н. Сарычев С.Ю.
182 Кислотно-основные реакции и шкалы основности в вольфра-матно-молибдатных расплавах. Друкована Там же, С.233. Малышев В.В.
183 Электрохимическое получение дисперсных порошков боридов хрома, молибдена и вольфрама. Друкована Там же, С.240. Ускова Н.Н. Сарычев С.Ю. Малышев В.В.
184 Электрокристаллизация карбида молибдена и влияние параметров электролиза на размеры зерен и качество осадков в оксидных расплавах Друкована Журн. прикл. химии, 2001, Т.74, №6, С.934-938. Малышев В.В. Кушхов Х.Б. Шаповал В.И.
185 Кислотно-основные взаимодей-ствия и электродные реакции в оксидных вольфраматно-молибдатных расплавах. Друкована Тез. докл.XII Россий. конф. по физ. химии и электро-химии ионных расплавов и тверд. электролитов. Нальчик, 2001, Т.1, С.255-257. Малышев В.В. Кушхов Х.Б. Шаповал В.И.
186 Совместное электровосстанов-ление молибдена(вольфрама) и никеля и синтез их интерметалли-дов в оксидных расплавах. Друкована Там же, С.290-291. Ускова Н.Н. Сарычев С.Ю. Малышев В.В. Соловьев В.В.
187 Патент України на винахід №40852А, кл. С23С14/00 «Спосіб нанесення покриттів на зерна кар-бідів кремнію та бору з іонних розплавів” Друкована Опубл. Бюл. винахідів №7, 2001. Малышев В.В. Новоселова И.А. Сушинский Н.М. Габ А.И.
188 Электродные и химические реакции комплексов металлов VI-A группы в оксидных вольфрамат-но-молибдатных расплавах. Друкована Тез. докл.X Россий.конф. «Строение и свойства метал. и шлак. расплавов». Екатеринбург, 2001. Тез. В6. Малышев В.В. Ускова Н.Н. Сарычев С.Ю. Шаповал В.И.
189 Изучение электрохимического поведения металлоподобных карбидных электродов в оксидных вольфраматно-молибдатных расплавах. Друкована Там же, Тез. ВС-26. Малышев В.В. Шаповал В.И.
190 Electrochemical deposition of molybdenum carbide coatings from ionic melts. Друкована Abstr. of 3rd European Congress of Chem. Engene-ering. Nurenberg, Germany, 26-28 June, 2001. Ref. N 0050. Malyshev V. Shapoval V.
191 Electrochemical application of b-Al2O3 membranes for oxygen reference electrode in melts. Друкована Ibid., Ref.N 0051. Malyshev V. Shapoval V.
192 Патент України на винахід №50909А кл.С25D3/56, C25D3/66 “Електроліт для нанесення молібден-нікелевих сплавів та інтерметалідів на різні елетро-провідні матеріали. Друкована Опубл. Бюл. винахідів №11, 2002. Малышев В.В. Ускова Н.Н. Сарычев С.Ю. Сушинский Н.М. Глушаков В.Г.
193 High-Temperature Electrochemical Systems for Chromium Silicides Synthesis. Друкована Abstr. of 4th International Symposium on New Mate-rials for Electrochem. Sys-tems. Montreal, 9-12 July 2001. Ref. num. SNMES 01-01-101. Malyshev V.V. Uskova N.N. Sarychev S.Y.
194 Электрохимический синтез силицидов хрома, молибдена и титана из галогенидных расплавов. Друкована Тез. докл. международ. конф”CERAM – 2001”. Передовая керамика – третьему тысячелетию. Киев, Украина, 5-9 нояб. 2001, С.24. Малышев В.В. Ускова Н.Н. Сарычев С.Ю.
195 Электровосстановление оксидных форм вольфрама (VI) и электро-осаждение вольфрамовых покры-тий из вольфраматно-метафосфат-ных расплавов. Друкована Изв. ВУЗов. Цветная металлургия, 2002, №1, С.63-69. Ускова Н.Н. Дуда Т.И. Малышев В.В.
196 Теоретические основы и практи-ческая реализация технологий ВЭС силицидов и боридов хрома, молибдена и вольфрама в ионных расплавах. Друкована Теоретические основы химических технологий, 2002, Т.36, №1, С.75-88. Малышев В.В.
197 Квантовохимическая оценка влия-ния катионов расплава на стадий-ность процесса электровосстанов-ления аниона TiF62-. Друкована Укр. хим. журн., 2002, Т.68, №1, С.20-22. Соловьев В.В. Малышев В.В.
198 Экотехнологические и ресурсосбе-ригающая экстракция вольфрама из вольфрамитовых концентратов в расплавленных солях Друкована Экотехнологии и ресурсо-сберижение, 2002, №3, С.73-75. Малышев В.В. Габ А.И. Шевченко В.М. Глушаков В.Г.
199 Теоретические основы и практи-ческая реализация технологий ВЭС карбида молибдена в ионных расплавах Друкована Теор. основы химич.техно-логий, 2002, Т.36, №3, С.317-326. Малышев В.В.
200 High-Temperature Electrochemical Synthesis of Carbides, Silicides and Borides of VI-A group metals in ionic melts. Друкована J. Applied Electrochemistry, 2002, V.32, N 5, P.573-579. Malyshev V.V. Kushkov H.B. Shapoval V.I.
201 Thermodynamic justification of the use of oxygen ion donors and accep-tors in tungstate melts. Друкована Abstr. of XIV International Conf. on Chem. Thermody-namics. S-Petersburg, Rus-sia, 1-5 July, 2002. Abstr. ІІ-014, P.162. Malyshev V.V. Gab A.I. Uskova N.N. Glushakov V.G.
202 Thermodynamics of reversible elec-trochem. systems with electrodes made of VI-A group metals and their carbides in oxide melts. Друкована Ibid, Abstr. II-P46, P.223. Malyshev V.V. Gab A.I. Uskova N.N. Soloviev V.V.
203 Электрометаллургия молибдена в расплавах. Друкована Изв. ВУЗов. Цветная металлургия, 2002, №5, С.22-38. Малышев В.В.
204 Высокотемпературная селективная экстракция вольфрама из вольфра-мовых концентратов в ионных расплавах Друкована Журн. неорг. химии, 2002, Т.47, №11, С.1770-1771. Малышев В.В. Ускова Н.Н. Габ А.И.
205 Electrodeposition of molybdenum carbide on the surface of semiconductors from ionic melts. Друкована Proceedings of International conf.”Science for Materials in the Frontier of Centuries” Kiev, Ukraine, 4-8 November 2002. P.I, P.327 Gab A.I. Uskova N.N. Malyshev V.V.
206 Электрохимическое поведение никеля и электроосаждение никель-молибденовых (вольфрамовых) сплавов в оксид-ных расплавах. Друкована Защита металлов, 2003, Т. 39, №1, С. 10-15. Малышев В.В. Ускова Н.Н.
207 Environmentally appropriate techno-logies and resourse saving in high-temperature electrochemical synthesis, deposition of metal coatings on superhard materials, and processing of used cutting and boring tools. Друкована In book: «Green Industrial Applications of Ionic Liquids» Ed. By R.D.Rogers et al. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands. 2003. P. 517-535. Malyshev V.V. Novoselova I.A. Gab A.I. Sarychev S.Y.
208 Высокотемпературный электро-химический синтез металло-подобных тугоплавких соединений металлов IV-VIAгрупп в ионных расплавах Друкована Журн. неорг. химии, 2003, Т.48, №2, с.187-194. Малышев В.В.
209 Переработка отходов твердых сплавов карбид вольфрама–кобальт в растворах фосфорной кислоты Друкована Экотехнологии и ресурсо-сберижение, 2003, №3, с.33-36. Малышев В.В. Бутов С.А. Габ А.И. Ускова Н.Н. Грицай Т.Г.
210 Электрохимическое поведение кобальта и его соосаждение с вольфрамом из оксидных расплавов Друкована Укр. хим. журнал, 2003, Т.69, №3, с.66-69. Сарычев С.Ю. Ускова Н.Н. Малышев В.В.
211 Разделение кобальта и карбида вольфрама анодным растворением твердых сплавов в растворах фосфорной кислоты Друкована Журн. прикл. химии, 2003, Т.76, Вып.3, с.398-401. Малышев В.В. Бутов С.А.
212 Электроосаждение дисперсных порошков бора, кремниевых покрытий и электрохимический синтез боридов и силицидов хрома Друкована Известия ВУЗов. Цветная металлургия, 2003, №3, с. 52-58 Малышев В.В. Ускова Н.Н. Соловьев В.В.
213 Structure and Electrochemistry of Tungsten-Containing Ionic Melts Друкована International Symposium of Ionic Liquids in Honour of Marcelle Gaune-Escard. Proceedings. Carry le Rouet, France, June 26-28, 2003, p.517-532 Malyshev V.V. Gab A.I. Uskova N.N. Soloviev V.V.
214 Гальванічні порошки боридів, карбідів та силіцидів металів IV-VI груп (Огляд). Друкована Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2003, Т. 39, № 4, с. 87-100 Малишев В.В. Габ А.І.
215 Патент України на винахід № 56600 А, кл. С25В1/00 «Спосіб одержання дисперсних порошків карбіду вольфраму з іонних розплавів” Друкована Опубл. Бюл. винах. № 5, 2003. Малишев В.В. Кощій В.А. Богатчук Ю.Я. Ускова Н.Н. Габ А.І.
216 Патент України на винахід № 58004 А, кл. С23С16/00 «Електроліт для нанесення покрит-тів карбідів тугоплавких металів на зерна синтетичних алмазів Друкована Опубл. Бюл. винах. № 7, 2003. Новоселова И.А. Габ А.И. Малышев В.В.
217 Патент України на винахід № 59049 А, кл. С25D3/00 «Електроліт для нанесення воль-фрам-кобальтових сплавів та інтерметалідів на різні електропровідні матеріали” Друкована Опубл. Бюл. винах. № 8, 2003. Малишев В.В. Бутов С.А. Ускова Н.Н. Габ А.І.
218 Ресурсосберегающий способ переработки отходов твердых сплавов карбид вольфрама-кобальт в растворах фосфорной кислоты Друкована Нові технології, 2003, №2(3), с. 92-96. Соловьев В.В. Габ А.И. Малышев В.В.
219 Ресурсосберегающий способ экстракции вольфрама из вольфрамовых руд и концентратов Друкована Нові технології, 2003, №2(3), с. 96-98. Соловьев В.В. Габ А.И. Малышев В.В.
220 Електрохімічна і корозійна поведінка титану з покривом карбіду молібдену в розчинах сірчаної кислоти Друкована Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2003, Т.39, №6, С.115-117. Малишев В.В., Габ А.І.
221 Извлечение вольфрама из руд и концентратов методом высокотемпературной селективной экстракции Друкована Тезисы докладов международной конференции «Новейшие технологи в порошковой металлургии и керамике». Киев, Украина, 8-12 сент. 2003г., с. 79-80. Габ А.И., Ускова Н.Н., Малишев В.В.
222 Модельная схема изменения поверхностной проводимости алмазов в ионных расплавах по данным неэмпирических расчетов Друкована Укр. хим. журн., 2003, Т.69, №12, С.74-78. Соловьев В.В. Давиденко Л.П. Малышев В.В.
223 Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму та самостійної роботи з курсу “Неорганічна хімія” Друкована Методичні вказівки. Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2003, 48с. Старенький А.Г. Пасальский Б.К. Малишев В.В.
224 Электрохимическая обработка по-верхности металлов покрытиями карбидов, боридов и силицидов металлов IV-VIA групп в ионных расплавах Друкована Поверхность. Рентгенов-ские, синхротронные и нейтронные исследования, 2004, №1, с.68-77. Малишев В.В.
225 Физико-химические процессы на межфазной границе диэлектрик-оксидный расплав и их использо-вание для гальванической обра-ботки алмазных порошков Друкована Теорет. основы химичес-кой технологии, 2004, Т.38, №2, с.219-228. Соловьев В.В. Габ А.И. Малышев В.В.
226 Chemistry and Electrochemistry of Tungsten-Containing Ionic Melts Друкована Molten Salts. Bulletin –2004.- No2.- P.1-10 Malyshev V.V., Gab A.I., Uskova N.N., Soloviev V.V.
227 Электрохимический синтез порошков тугоплавких соединений металлов IV-VIAгруп периодической системы элементов из ионных расплавов Друкована Известия ВУЗов. Цветная металлургия, 2004, №3, с. 60-70 Малишев В.В.
228 Розділення кобальту та карбіду вольфраму анодним розчиненням твердих сплавів у розчинах фосфорної кислоти Друкована Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2004, Т. 40, № 4, с. 109-111 Малишев В.В. Габ А.И.
229 Получение карбида вольфрама обработкой расплавов газами Друкована Труды ІІІ международной конф. «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследование, применение, экологически чистые технологии произ-водства и утилизации изделий», 13-17 сентября 2004, Кацивели-Понизов-ка, Крым. Украина. С.116 Габ А.И., Ускова Н.Н., Глушаков В.Г., Малышев В.В.
230 Успехи высокотемпературного электрохимического синтеза в ионных расплавах на рубеже веков Друкована Журнал общей химии, 2004, Т. 74, вып. 8, с. 1233-1240 Малышев В.В. Кушхов Х.Б.
231 Tungstate-pyrosulfate melts and their application for tungsten coatings electrodeposition Друкована EUCHEM 2004. Molten Salts Conference, 20-25 June 2004, Piechowice, Poland. Abstracts, PP25, P.124. Malyshev V.V., Gab A.I., Gaune-Escard M.
232 Codeposition of tungsten (molybdenum) and metals with oxygen affinity and crystal lattice from ionic melts Друкована Ibid, PP58, P.157 Malyshev V.V., Gab A.I., Uskova N.N., Astrelin I.M.
233 Начальные стадии зарождения кристаллов карбидных фаз в оксидных расплавах Друкована Кристаллография, 2004, т. 49, № 5, с.947-951 Малышев В.В., Габ А.И.
234 Равновесные электродные потен-циалы на межфазной границе металлоподобных карбидных электродов с оксидными вольфраматно-молибдатными расплавами Друкована Матеріали міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізичної хімії”. Донецьк, Україна, 30 серпня – 2 вересня 2004р., С.156 Малышев В.В., Габ А.И., Ускова Н.Н.
235 Химические взаимодействия и многоэлектронные электрохими-ческие процессы и равновесия на металлических, металлоподобных и полупроводниковых электродах в вольфраматно-молибдатных расплавах Друкована Там же, С.157 Малышев В.В. Соловьев В.В.
236 Термодинамика кислотно-основ-ных взаимодействий вольфрамат-ных расплавов с кислородсодержа-щими соединениями металлов II-VIIгрупп, металлами и метал-лоподобными соединениями Друкована Там же, С.158 Малышев В.В., Габ А.И., Ускова Н.Н., Соловьев В.В.
237 Защитные покрытия тугоплавкими соединениями металлов IV-VIAгрупп, нанесенные из ионных расплавов Друкована Защита металлов, 2004, т. 40, № 6, с. 584-600 Малышев В.В.
238 Изучение строения вольфраматных расплавов электрохимическими и структурными методами Друкована Сб. трудов конференции «Физическая химия и элек-трохимия расплавленных и твердых электролитов»: Тезисы докладов XIII Рос-сийской конф. по физ. химии и электрохимии расплавленных и твердых электролитов. Екатерин-бург: Ин-т высокотемпер. электрохимии УрО РАН, 2004, Т. I, с.68. Малышев В.В. Соловьев В.В. Кушхов Х.Б.
239 Квантовохимическое моделиро-вание влияния катионов и электри-ческого поля на реакционную способность ЭАЧ в вольфрамат- и молибдатсодержащих расплавах Друкована Там же, с.127-129 Соловьев В.В. Кушхов Х.Б. Бут Е.Ф. Черненко Л.А. Малышев В.В.
240 Высокотемпературная селективная экстракция вольфрама из руд и концентратов и получение карбида вольфрама обработкой расплавов газами Друкована Там же, с.219-220 Малышев В.В. Габ А.И. Астрелин И.М.
241 Технология электрохимического синтеза каталитически активного порошка монокарбида вольфрама Друкована V Российская конференция с участием стран СНГ «Научные основы приго-товления и технологии катализаторов», 13-16 сентября 2004 г., Омск, Россия. с. 97-98 Кушхов Х.Б., Малышев В.В..
242 Регенерация дисперсного каталитически активного карбида вольфрама из твердых сплавов Друкована Там же, с.224-225 Габ А.И., Ускова Н.Н., Глушаклв В.Г., Малышев В.В
243 Ресурсосберегающий способ экстракции вольфрама из отходов твердых сплавов, руд и концен-тратов в расплавленных солях Друкована Матеріали 1-ої міжнарод-ної науково-практичної конференції “На шляху до сталого розвитку регіонів. Екологічні та соціально-економічні аспекти”, 18-19 листопада 2004р., Полтава, Украина, с.101-103 Малышев В.В. Габ А.И. Соловьев В.В.
244 Electroplating with Tungsten from Pyrosulphate-Containing Oxide Melt Друкована 206 Meeting of the Electro-chemical Society, 3-8 Octo-ber, 2004, Hawaii, Honolulu, USA. Meeting Abstracts, P.2371 Malyshev V.V., Gab A.I., Astrelin I.M., Gaune-Escard M.
245 Гальванодиффузионные покрытия тугоплавкими соединениями, наносимые из ионных расплавов Друкована Сборник докладов 5-й Международной конферен-ции «Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов» Под ред. И.М. Неклюдова, В.М. Шулаева. Харьков 2004. Т.1 С. 302-313 Малышев В.В. Габ А.И. Соловьев В.В
246 Гальванодиффузионное молибденирование никеля из фторидно-боратных расплавов Друкована Там же, Т.2 – С.244-245 Малышев В.В. Габ А.И. Астрелин И.М..
247 Электроосаждение вольфрамовых покрытий из оксидных вольфра-матно-пиросульфатных расплавов Друкована Труды XI Российской конференции «Строение и свойства металличес­ких и шлаковых распла­вов» .- Т.3.-Екатерин­бург, 14-16 ноября 2004г., Изд-во: Челябинск, ЮУрГУ -С.100-114 Малышев В.В. Габ А.И. Ставичная Д.Я.
248 Високотемпературна електрохімія та електроосадження металів IV-VIA груп і їх сполук в іонних розплавах. Друкована Монографія. – Київ: Університет “Україна”, 2004. 326с. Умов. друк. арк. 20.38; обл. вид. арк. 14.91 Малишев В.В.
249 Electrochemical Study of Sodium Tungstate – Sodium Pirosulfate Melts and Tungsten Coatings Electrodeposited from Them Друкована Proceedings of the Internatinal Symposium Molten Salts XIV. Proceedings Volume 2004-24. P. 1027 – 1036. Malyshev V., Gab A., Asterelin I., Gaune-Escard M.
250 Гальванічні порошки і покриви з молібдену та їх фізико-механічні властивості (Огляд) Друкована Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2005, Т. 41, №1, С. 27-38. Малишев В.В. Габ А.І.
251 Высокотемпературный электро-химический синтез никель (кобальт)-молибденовых (вольфра-мовых) сплавов и интерметаллидов в оксидных вольфраматных расплавах Друкована Известия ВУЗов. Цветная металлургия, 2005, №2, с.54-61. Малишев В.В.
252 Електрохімічне дослідження карбідування молібдену та вольфраму в оксидних розплавах Друкована Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2005, Т. 41, №3, С. 57-60. Малишев В.В. Габ А.І.
253 Термодинамика взаимодействий кислот и оснований, различных электродов и компонентов расп-лава. Равновесные (обратимые) системы с э лектродами из метал-лов VI-A группы и их карбидов Друкована Расплавы, 2005, № 3, С. 76-86. Малишев В.В. Нагорняк И.В. Ускова Н.Н. Габ А.І. Глушаков В.А.
254 Физико-химическое изучение межфазной границы алмаз – ионный расплав Друкована Поверхность. Рентгенов-ские, синхротронные и нейтронные исследования, 2005, № 9, С. 72-83. Соловьев В.В. Малишев В.В. Габ А.І.
255 Nucleation of carbide phase crystals on various metallic materials in oxide melts Друкована 7th International Symposium on Molten Salts Chemistry & Technology 29 August/2 September 2005, Toulouse, France. Proceedings, Vol. II, P.913-920. Malyshev V. Gab A. Astrelin I. Kushkhov Kh. Gaune-Escard M.
256 Electrochemical reduction and deposition of tungsten from FLINAK-B2O3-Na2WO4 molten salt system Друкована Ibid, P.921-924. Gab A Malyshev V. Gaune-Escard M.
257 Изучение начальных стадий образования кристаллов при электроосаждении покрытий карбидов молибдена и вольфрама в расплавах солей Друкована Сборник докладов 6-й Международной конферен-ции «Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов». Харьков 16-20 мая. 2005. Т.2 С. 245-248. Малышев В.В. Габ А.И. Гон – Эскар М.
258 Нанесение молибденовых покрытий электролизом расплавленных солей Друкована Сборник докладов 6-й Международной конферен-ции «Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов». Харьков 16-20 мая. 2005. Т.2 С. 249-254. Малышев В.В. Габ А.И. Соловьев В.В.
259 Соосаждение молибдена (вольфрама) с серебром в вольфраматно – молибдатных расплавах Друкована II міжнародна науково – технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Химия и современные технологии”. Дніпропетровськ, 26-28 квітня 2005р. С. 80. Брускова Д.-М.Я. Малышев В.В. Габ А.И.
260 Психологічний і змістовний аспекти проблеми вибору профілю навчання Друкована Рідна школа, 2005, № 11, С. 3-5. Липова Л.А. Малишев В.В. Бондарев І.В.
261 Электрохимическое и коррозионное поведение титана с покрытием карбида молибдена. Друкована Международная конференция «Современное материаловедение: достижения и проблемы» Тезисы докладов. 26-30 сентября 2005 г., г. Киев, Украина, С.455 1 Малышев В.В., Габ А.И., Астрелин И.М.
262 Практическое применение поверхностных явлений в ионных расплавах для электроосаждения покрытий на полупроводниковые материалы. Друкована Там же, С. 456 1 Габ А.И., Малышев В.В.
263 Thermodynamics of intermolecular interactions in tungstate molten fluids Друкована 3th International Conference and Strategic Workshop “Physics of Liquid Matter; Modern Problems” 27-31 May 2005, Kiev, Ukraine. Abstracts, P.31. Malyshev V. Gab A. Uskova N.N.
264 Equilibrium Surface Phenomena on VI-A group metals and their carbides in molten oxide fluids Друкована Ibid, P.128. Malyshev V. Gab A. Soloviev V.V.
265 Защитные покрытия карбида вольфрама и его регенерация из лома твердых сплавов «карбид вольфрама кобальт» Друкована Тезисы докл. Международ-ной научно-технической конференции «Ресурсо- и энергосберегающие тех-нологии и оборудование, экологически безопасные технологии», 16–18 ноября 2005г., Беларусь, г. Минск, С. 253 – 256. Малышев В.В. Габ А.И. Астрелин И.М.
266 Ресурсосберегающая двухстадий-ная технология высокотемператур-ной селективной экстракции и электролитического осаждения вольфрама Друкована Там же, С. 256 – 258. Малышев В.В. Габ А.И. Астрелин И.М.
267 Электрохимическое изучение расплавов вольфрамат натрия – пиросульфат натрия и осаждение из них вольфрамовых покрытий Друкована Расплавы, 2005, № 5, С. 48-54. Ускова Н.Н. Сарычев С.Ю. Глушаков В.Г. Дуда Т.И. Малышев В.В.
268 Начальные стадии зарождения кристаллов фаз карбидов молибдена и вольфрама в вольфраматно-молибдатно-карбонатных расплавах Друкована Тезисы докл. конференции «Современные аспекты электрокристаллизации металлов», 16-17 ноября 2005г., Россия, г. Екате-ринбург, С. 41 – 42. Кушхов Х.Б. Малышев В.В. Габ А.И.
269 Селективное анодное растворение твердых сплавов карбид вольфрама-кобальт в растворах фосфорной кислоты Друкована Там же, С. 44 – 45. Малышев В.В. Габ А.И. Астрелин И.М.
270 Електрохімічний синтез інтерметалідів нікель (кобальт) – молібден (вольфрам) Друкована Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2005, №5, с. 61-68. Малишев В.В., Габ А.І.
271 Гальванические покрытия молибден (вольфрам) – никелевых (кобальтовых) сплавов и интерме-таллидов на различных материалах Друкована Металлы, 2005, № 6, С. 52 – 59. Малышев В.В.
272 Влияние на коррозионно-электрохимическое поведение титана нанесения методом высокотемпературного электрохимического синтеза Мо2С покрытий Друкована Журнал прикладной химии, 2005, Т. 78, вып. 11, С. 1872-1874 .Малышев В.В., Дуда Т.И., Шевченко В.М.
273 Електрохімічна і корозійна поведінка надтвердих матеріалів у розчинах кислот Друкована Вісник Харківського національного університету, 2005, № 648. Хімія. Вип. 12 (35), C.388-391 Малишев В.В., Габ А.І., Брускова Д.-М. Я. Астрелін І.М.
274 Профільне навчання: до питання становлення Друкована Освіта і управління, 2006, Т. 9, № 1, С. 111-116. Липова Л., Малишев В
275 Спеціальні (елективні) курси як змістовний блок профільного навчання Друкована Рідна школа, 2006, №3, С. 18-20. Липова Л., Малишев В., Рибицька О.
276 Альтернативные электролиты электрохимического синтеза порошков силицидов металлов IV-VI A групп периодической системы элементов из ионных расплавов Друкована Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції „Наука та освіта – 2006”. Т. 11. Хімія та хімічні технології. , 23-31 січня 2006р., Дніпропетровськ. С. 20-22. Малышев В.В., Габ А.И., Брускова Д.-М.Я., Каптай Д., Соловьева О.С.
277 Електролітичне осадження кремнію з хлоридно-кріолітних розплавів Друкована Там же, С. 23-26. Малышев В.В., Габ А.И., Каптай Д., Вереміччук І.С.
278 Хімія. Робоча навчальна програма та тести оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти. На допомогу вступникам до вищих навчальних закладів. Друкована Методичні вказівки. Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2006, 44с. Малишев В.В., Габ А.І.
279 Электрохимические процессы и практическая реализация электроосаждения молибдена в расплавах Друкована Металлы, 2006, № 2, С. 36-43. Малышев В.В.
280 Синтез нанокристаллических порошков дисилицидов хрома, молибдена и вольфрама методами высокотемпературного электрохимического синтеза и металлотермического восстановления Друкована Оборудование и техноло-гии термической обработки металлов и сплавов (Том II). Сборник докладов 7-й Междуна-родной конференции «Оборудование и техноло-гии термической обработки металлов и сплавов». Харьков, 24-28 апреля 2006г. Харьков: ННЦ «ХФТИ», ИПЦ «Контраст», C. 207-210. Малышев В.В., Габ А.И., Астрелин И.М., Брускова Д.-М.Я., Каптай Д.
281 Покрытия карбида вольфрама, диборидов титана и циркония: электроосаждение из расплавов, физико-химические свойства Друкована Оборудование и техноло-гии термической обработки металлов и сплавов (Том III). Сборник докладов 7-й Междуна-родной конференции «Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов». Харьков, 24-28 апреля 2006г. Харьков: ННЦ «ХФТИ», ИПЦ «Контраст». C. 91-93. Малышев В.В., Габ А.И., Соловьев В.В., Попеску А.-М.
282 Покрытия интерметаллидов Mo (W) – Ni (Co): получение и свойства Друкована Труды IV международной конференции «Материалы и покрытия в экстремаль-ных условиях: исследова-ния, применение, эколо-гически чистые техноло-гии производства и утилизации изделий ». Жуковка, Ялта, 18-22 сентября 2006г. Киев: ИПМ НАНУ. С. 244. Малышев В.В., Габ А.И., Астрелин И.М.
283 Теоретические и практические основы электроосаждения вольфрама и молибдена на медной основе и выращивания монокристаллических нитей Друкована Тези доповідей III Україн-ської науково-технічної конференції з технології неорганічних речовин. Дніпропетровськ, 20-22 вересня 2006р. Дніпропет-ровськ: УДХТУ: 2006. С.15 -16. Малышев В.В., Габ А.И., Астрелин И.М., Феллнер П.
284 Спеціальні (елективні) курси з хімії як змістовний блок профільного навчання школярів та необхідний крок в контексті Болонського процесу Друкована Там же, С. 327 – 328 Малышев В.В., Габ А.I., Липова Л.А.., Рибицька О.К.
285 Electrochemical behavior of silver and its codeposition with molybdenum carbide in tungstate-molybdate-carbonate melts Друкована EUCHEM Conference on molten salts and ionic liquids, 16-12 September 2006, Hammamet, Tunisia, book of abstracts, P.146-147 Gab A., Malyshev V., Astrelin I., Gaune-Escard M.
286 Molybdenum (tungsten)-nickel (cobalt) intermetallic compounds: synthesis and obtaining conditions Друкована Ibid, 198-199 Malyshev V., Gab A., Astrelin I., Sarychev S., Gaune-Escard M.
287 Deposition and electrochemical behavior of titanium diboride in chloride-fluoride melts Друкована 12-th International Conference on Physical Chemistry Romphyschem-12. Abstract book, September 6-8, 2006, Bucharest, Romania, P. 118. Popescu A.M.,. Constantin V, Visan T., Malyshev V.
288 Теоретичні основи нових металургійних процесів одержання молібдену, вольфраму та їх сполук Друкована Автореф.дис.докт.техн. наук. Запоріжжя. 2006р. 1.9 Малишев В.В.
289 Электролитические тонкие пленки карбида молибдена: получение и управление структурой Друкована Сборник трудов Харьковской нанотехнологической Ассамблеи – 2006, Харьков, 2006, Т. I, С. 305-307. Малышев В.В., Габ А.И., Астрелин И.М., Феллнер П.
290 Практика управління профільним навчанням у школі (перший етап) Друкована Практика управління закладом освіти, 2007, №1, С. 32-36. Липова Л., Малишев В., Рибицька О.
291 Практика управління профільним навчанням у школі (другий етап) Друкована Практика управління закладом освіти, 2007, №2, С. 40-46. Липова Л., Малишев В., Орішак Л.
292 Спецкурси – важлива складова профільного навчання (теоретичний аспект) Друкована Рідна школа, 2007, №1, С. 13-15 . Липова Л., Малишев В., Замаскіна П.
293 Спецкурси – важлива складова профільного навчання (практичний аспект) Друкована Рідна школа, 2007, №2, С. 19-21 . Липова Л., Малишев В., Лісіцина С.
294 Фізико-хімічні властивості гальванопокривів карбіду вольфраму і дибориду цирконію на сталевих матеріалах Друкована Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2007, Т. 43, №1, С. 68-72. Малишев В.В. Габ А.І.
295 Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих матеріалів», «Хімічна технологія силікатних матеріалів» . Розділ «Реологія керамічних лікерів (динамічні умови)» Друкована Методичні вказівки. Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2007, 38с. 2.31 Крупа О.А, Палійчук В.С., Малишев В.В., Туманьска О.В.
296 Фізико-хімія та діаграми стану силікатних систем (потрійні сис-теми). Методичні вказівки з вив-чення дисципліни «Фізична хімія тугоплавких неметалевих та силі-катних матеріалів» і виконання контрольних завдань для студентів заочної форми навчання спеціаль-ності 7.091606 «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» Друкована Методичні вказівки. Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2007, 60с. 2.72 Крупа О.А, Племянніков М.М.., Малишев В.В., Туманьска О.В.
297 Физико-химические свойства гальванопокрытий на основе карбида вольфрама и диборида циркония на стальных материалах Друкована Защита металлов, 2007, т.43, №1, с. 50-54. Малышев В.В. Габ А.И.
298 Неорганічна та аналітична хімія Друкована Неорганічна та аналітична хімія. Конспект лекцій для студентів усіх спеціально-стей інженерно-технологічного напрямку та різних форм навчання 12.3 Старенький А.Г., Малишев В.В.
299 Электроосаждение и свойства гальванических покритий молибден (вольфрам) – никель (кобальт) Друкована Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2007, №2, с.94-101. Малышев В.В., Пожуев В.И.
300 Готуємося до профільного навчання Друкована Шлях освіти, 2007, №1, с. 29 – 34. Липова Л., Малишев В., Замазкіна П., Перепелиця О.
301 Профільне навчання: проблеми, перспективи, досвід Друкована Освіта і управління, 2007, № 1, с. 49 – 56. Липова Л., Малишев В., Паламарчук Т.
302 Теоретические основы и практическая реализация электроосаждения молибдена из ионных расплавов Друкована Теорет. основы химичес-кой технологии, 2007, Т.41, №3, с.302-318. Малышев В.В.
303 Электроосаждение покрытий карбидов молибдена и вольфрама, диборида циркония, их физико-механические и химические свойства Друкована Поверхность. Рентгенов-ские, синхротронные и нейтронные исследования, 2007, №6, с.108-112. Малышев В.В.
304 Past, present and future of molybdenum electrometallurgical processes in ionic melts Друкована Proceedings of International Conference “Advances in Metallurgical Processes and Materials” May 27-30, 2007, Dnipropetrovsk, Ukraine. Vol.2, P.6-14 Malyshev V.V., Gab A.I., Gaune-Escard M.
305 Electrodeposition of tungsten coatings obtained from tungstate-metaphosphate melts Друкована Ibid, Vol.2, P.116-122 Malyshev V.V., Gab A.I., Astrelin I.M., Gaune-Escard M.
306 Методичні вказівки до виконання курсових проектів з дисципліни «Процеси й апарати хімічних виробництв». Розділ «Устаткування для подрібнювання і класифікація» Друкована Методичні вказівки. Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2007, 64с. Малиновський В.В., Коваленко І.В., Малишев В.В., Туманська О.В., Тимохін О.М.
307 Изучение состава и структуры катодных продуктов в вольфраматных, молибдатных и вольфраматно-молибдатных расплавах Друкована Сборник трудов Харьковской нанотехнологической Ассамблеи-2007. Том I. Наноструктурные материалы. 23-27 апреля, 2007, Харьков, Украина, С. 120-123. Малишев В.В., Габ А.И., Астрелин И.М., Амброва М., Даниелек В., Феллнер П.
308 Управление структурой молибденовых и вольфрамовых покрытий изменением атмосферы над ванной и применением нестационарных токовых режимов Друкована Там же, С. 124 – 129. Малишев В.В., Габ А.И., Урсуляк Л.В., Трамшек М., Горешник Е.
309 Электрохимический синтез защитных покрытий тугоплавкими соединениями металлов IV-VIA групп периодической системы элементов из ионных расплавов Друкована Известия ВУЗов. Цветная металургія, 2007, № 3, С. 20-27. Малишев В.В.
310 Високотемпературний електрохімічний синтез покривів карбідів, боридів і силіцидів металів IV-VIA груп із іонних розплавів Друкована Фізико-хімічна механіка матеріалів, 2007, Т. 43, №3, С. 76 – 88. Малишев В.В., Габ А.І.
311 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Органічна хімія» та виконання контрольної роботи №1 для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.091711 «Технологія харчування» Друкована Методичні вказівки. Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2007, 44с. Малишев В.В., Руденко В.М., Брускова Д.-М.Я.
312 Атлас конструкцій «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» Друкована Атлас конструкцій. Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2007, 73с. Тимохін О.М., Нестеров В.Г., Малишев В.В.
313 Методичні вказівки до виконання лабораторного практикуму та самостійної роботи з курсу «Аналітична хімія» для студентів I-II курсу Друкована Методичні вказівки. Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2007, 62с. Старенький А.Г., Малишев В.В., Кущевська Н.Ф.
314 Электрохимическое поведение хрома в галогенидно–оксидных расплавах в основе синтеза порошков дисилицида хрома Друкована Физическая химия и электрохимия расплавлен­ных и твердых электро­литов: Тезисы докладов XIV Российской конференции. В 2 т. Екатеринбург: Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, 2007, Т. I.- C.45 Грицай В.П., Габ А.И., МалышевВ.В., Попеску А.М., Константин В
315 Электрохимическое поведение циркония в хлоридно-фторидных и хлоридно-криолитных расплавах в основе синтеза его диборида Друкована Там же, С.119 Куцопатра О.И., Габ А.И., Малышев В.В., Попеску А.М., Константин В.
316 Закономерности соосаждения молибдена (вольфрама) с другими металлами из вольфраматно-молибдатных расплавов Друкована Там же, С.136 Малышев В.В., Габ А.И., Кушхов Х.Б., Соловьев В.В.
317 Теоретическое обоснование изменения свойств межфазной границы электрод-вольфраматсодержащий расплав в зависимости от одновременного или постадийного переноса заряда Друкована Там же. С. 201 Соловьев В.В., Кушхов Х.Б., Малышев В.В., Черненко Л.А.
318 Электрохимическое поведение комплексов вольфрама при осаждении вольфрама из расплава KCl-NaCl-K3W2Cl9 Друкована Там же, С. 221 Урсуляк Л.В., Габ А.И., Малышев В.В., Даниелик В., Амброва М., Феллнер П.
319 Хімічні та електродні реакції за участю сполук хрому в основі його електроосадження в іонних розплавах Друкована Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2007. – Вип. 16 – С. 21-32 Малишев В.В., Грицай В.П., Габ. А.І., Грицай Т.Г., Астрелін І.М.
320 Начальные стадии электроосаждения молибдена и вольфрама, выращивание монокристаллических нитей из вольфраматно-молибдатных расплавов Друкована Тезисы докладов международной конференции HighMatTech 2007, 15-19 октября, Киев, Украина.- С.168 Габ А.И., Урсуляк Л.В. Малышев В.В., Амброва М., Даниелик В., Феллнер П
321 Получение вольфрамовых покрытий электролизом галогенидных и галогенидно-оксидных расплавов Друкована Там же, С.169 Малышев В.В., Урсуляк Л.В., Габ А.И. , Астрелин И.М.
322 Металлотермический синтез нанокристаллических порошков силицидов металлов VI-В группы Друкована Там же. С.291 Малышев В.В., Грицай В.П., Габ А.И., Астрелин И.М.
323 Codeposition of silver with tungsten carbide in tungstate melts Друкована ECS Transactions. 2007.- V.35, №3.- С.423-428 Malyshev V., Gab A., Gaune-Escard M.
324 Ресурсосберегающие способы переработки отходов твердых сплавов карбид вольфрама-кобальт и экстракции вольфрама из вольфрамовых концентратов Друкована Теоретические основы химической технологии. 2007.- Т.41, №4.- С.461-466 Малышев В.В., Габ А.И
325 Система профільного навчання в середній загально освітній школі: завдання і досвід Друкована В кн..: Профільне навчання: теорія і практика / За ред. Липової Л.А.. Київ: ВВП «Компас», 2007. –С. 5–15. Липова Л.А., Замаскіна П.І., Малишев В.
326 Моделювання навчального профілю як засіб підвищення ефективності профільного навчання Друкована Там же. С. 16-26. Момот Л.Л., Кільова Г.О., Малишев В.
327 Электрохимическое поведение кобальта и электроосаждение кобальт – молибденовых (вольфрамовых) сплавов в оксидных расплавах Друкована Защита металлов, 2007, т.43, №6, с. 607-612. Малишев В.В.
328 Електрохімічна поведінка нікелю та кобальту на фоні вольфраматного розплаву Друкована Тези доповідей IV Всеукр. наук. конф. cтудентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ: Університет «Україна», 2007. Част. II, c. 342-344. Сидоренко Р.С., Малишев В.В.
329 Електрохімічне вивчення початкових стадій зародження кристалів при електрохімічному синтезі карбіду молібдену Друкована Там же, с. 344-346. Войтушенко В.О, Малишев В.В.
330 Розвиток хімії та історичні постаті Друкована Там же, с. 347 – 348 Войтушенко Г.О, Малишев В.В.
331 Фізико-механічні та хімічні властивостінікель – карбід вольфраму метало-матричних композитів Друкована Там же, с. 349 – 351 Волинкін В.В, Малишев В.В.
332 А починалось усе із відьомського ремесла… Друкована Там же, с. 351 – 352 Заблоцька О.І, Малишев В.В.
333 Електроосадження нікель – карбід вольфраму метало-матри чних композитів із водних розчинів Друкована Там же, с. 355 – 356 Лоскутова А.А, Малишев В.В.
334 Спільне електровідновлення компонентів синтезу Друкована Там же, с. 357 – 358 Смоловик О.В, Малишев В.В.
335 Электровосстановление димерных комплексов вольфрама в галогенидных расплавах Друкована Там же, с. 359 – 361 Урсуляк Л.В, Малишев В.В.
336 Electrochemical Synthesis of Powders/Coatings of the Diborides of Group IVB Transition Metals by HTIL Друкована RICCCE XV – 15th Romanian International Conference on Chemestry & Chemical Engineering, 19-22 Sept. 2007, Sinaia – Romania. T3 – 53. Popescu A.-M., Constantin V., Malyshev V., Gab A.
337 Профільне навчання і проблеми соціалізації випускників Друкована Шлях освіти. – 2008. – №1. с.38-41. Липова.Л., Замаскіна П., Малишев В.
338 Програми спецкурсів профільного навчання: дидактичні засади створення та експертиза Друкована Практика управління закладом освіти. – 2008. – №1(18). – с.14-22. Липова.Л., Замаскіна П., Малишев В.
339 Профільне навчання: теорія і практика Друкована Рідна школа. – 2008. – №1-2(937-938). – с.3-6. Липова.Л., Замаскіна П., Малишев В.
340 Спецкурси як вагомий чинник профільного навчання і профорієнтації Друкована Рідна школа. – 2008. -№3-4. – с.3-6. Липова.Л., Замаскіна П., Малишев В.
341 Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Процеси й апарати хімічних виробництв» Друкована Методичні вказівки. Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2008, 88с. Коваленко І.В., Малиновсь- кий В.В., Малишев В.В., Тимохін О.М.
342 Initial stages of nucleation of molybdenum and tungsten carbide phases in tungstate-molybdate-carbonate melts Друкована J.Applied Electrochemistry, 2008, V.38, P.315-320. Malyshev V., Gab A., Gaune-Escard M.
343 Сприяння та перепони у функціонуванні спецкурсів (аналіз стану проблеми в шкільній практиці) Друкована Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2008. – Випуск 39. – с. 66-69. Липова.Л., Замаскіна П., Малишев В.
344 Production of nanocrystalline powders of chromium, molybdenum, and tungsten disilicides by methods of high-temperature electrochemical synthesis and metallothermic reduction Друкована III International Conference on Colloid Chemistry and Physicochemical Mechanics, 24-28 June 2008, Moscow, Russia. – Abstr. FP-41/ Malyshev V.V., Gab A.I., Kaptaj D.
345 Спецкурси як компонент профільного навчання хімії Друкована Біологія і хімія в школі – 2008.- №4.- С. 44-46 Липова Л., Лісиціна С., Малишев В.
346 Electrodeposition of molybdenum carbide coatings on the surface of electrically conducting refractory carbides in ionic melts Друкована 8th Conference on Solid State Chemistry. July 6-11, 2008, Bratislava, Slovak Republik. Book of Abvstracts. – P. 65 Malyshev V, Gab A., Astrelin I., Danielik V., Gabcova J., Fellner P.
347 Влияние отличительных особенностей элементарного акта переноса заряда на продукты RED-OXIреакции в вольфраматсодержащих расплавах Друкована Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2008. – № 32. – С. 173-177. Соловьев В.В., Малышев В.В., Черненко Л.А.
348 Molybdenum Electrometallurgical Processes in Ionic Melts Друкована Materials and Manufacturing Processes, 2008, V.23, Issue 8, P.748-751 Malyshev V., Gab A., Gaune-Escard M.
349 Thermodynamic Background of Acid-Base Properties Control of Tungstate Melts Друкована Abstract for EUCHEM 2008 Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, August 24-29, 2008, Copenhagen, Denmark, P-A49, p. 104. Malyshev V., Gab A., Asterelin I., Gaune-Escard M.
350 Electrochemical Processes of Molybdenum Electrodeposition in Melts Друкована Ibid, P-B69, p. 208 Malyshev V., Gab A., Gaune-Escard M.
351 Electrochemical Processes With the Titanium and Boron Participation in Halide Melts Друкована ROMPHYSCHEM 13 – International Conference on Physical Chemistry, 3-5 September, 2008, Bucharest, Romania Malyshev V., Gab A., Asterelin I., Popescu A.M., Constantin V.
352 Electrochemical Behavior of Nickel (II) and Cobalt (II) Against the background of a Tungstate Melt Друкована Book of Abstracts of the Joint International Summer Conference, 10-th Conference Advanced Materials and Technologies and 3-rd Summer School European Doctorate in Physics and Chemistry of Advanced Materials, 21-31 August 2008, Palanga, Lithuania. Technologija. Kaunas, 2008, P.84 Malyshev V., Shakhnin D., Survila A., Kanapeckaite S.
353 Nickel (Cobalt)-Molybdenum (Tungsten) Alloys Electrodeposition Друкована Ibid, P.85 Malyshev V., Gab A., Survila A., Kanapeckaite S.
354 Electrochemical Codeposition of Cobalt and Molybdenum Друкована Ibid, P.123 Survila A., Valsiunas I., Kanapeckaite S., Malyshev V., Gab A.
355 Электроосаждение покрытий молибден (вольфрам) – никель (кобальт) из оксидных расплавов на основе вольфрамата натрия. Друкована Cборник докладов IX Международного научно-технического конгресса термистов и металловедов «Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов» Т.2, Харьков: ННЦ «ХФТИ», 2008 .- С. 63-68. Малышев В. В., Габ А.И., Астрелин И.М., Сурвила А.
356 Электрохимические реакции в молибденосодержащих расплавах и электроосаждение из них молибдена. Друкована Труды конференции «Современные проблемы химической физики», посвященная 100-летию со дня рождения академика НАН РА А.Б. Налбандяна, 21-24 октября, Ереван, 2008 г., С.57-58. Малышев В. В., Габ А.И., Амброва М., Данелик В., Феллнер П.
357 Электрохимические реакции в вольфрамосодержащих расплавах и электроосаждение из них вольфрама Друкована Там же, С. 59-60 Малышев В. В., Габ А.И., Е. Горешник, З. Мазей
358 Ресурсозберігаючі способи переробки відходів твердих сплавів «карбід вольфраму – кобальт» та екстракції вольфраму з вольфрамових концентратів Друкована Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2008. – Вип. 18 – С. 84-92 Малишев В.В., Габ А.І.
359 Электрохимическое поведение галогенидных димерных комплексов вольфрама в расплаве KCl-NaCl-K3W2Cl9 Друкована Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2008. – Вип. 18 – С. 92-101 Малышев В.В., Брускова Д.-М.Я., Габ А.И., Урсуляк Л.В.
360 Розробка складів керамічних сумішей для виробництва лицьової цегли Друкована Тези доповідей IX міжнарод. науково-практ. конф. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». Київ: Університет «Україна», 2008, с. 645 – 647. Малишев В.В., Гладка Т.М., Левицький А.В.
361 Технологические процессы получения порошков дисилицидов хрома, молибдена и вольфрама методом металлотермического восстановления Друкована Тезисы докладов международной конференции «Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы», 27-29 мая, 2008, Киев, Украина, С. 78. Малышев В.В., Габ А.И., Астрелин И.М., Попеску А.-М., Константин В.
362 Синтез и окислительное поведение наностержней из силицида хрома Друкована Тезисы докладов международной конференции «High Mat Tech», 19-23 октября, 2009, Киев, Украина, С. 215. Малышев В.В., Габ А.И., Грицай В.П.
363 Диаграммы состава катодных продуктов галогенидно-оксидных и оксидных карбонато-содержащих расплавов и синтез карбидов молибдена и вольфрама Друкована Там же, С. 89. Малышев В.В., Габ А.И., Астрелин И.М.
364 Electroreduction process involving titanium and boron species in halide melts (review) Друкована Rev. Roum. Chem. – 2009. – V.54. – N1. – P. 5-25. Malyshev V., Gab A., Bruskova D.-M., Astrelin I., Popescu A.M., Constantin V.
365 Профільна природнича освіта і проблеми професійної адаптації молоді Друкована Рідна школа. – 2009. – №1. – С. 9 – 12. Липова Л., Лисицина С., Малишев В.
366 Самовизначення особистості в контексті інтеграції України до Європейського інтелектуального простору Друкована Шлях освіти. – 2009. -№1. – С. 2-6. Липова Л.А., Войцехівський М.В., Малишев В.В.
367 Диференціація до профільної підготовки учнів (змістовний аспект) Друкована Практика управління закладом освіти. – 2009. – №2. – С.22 – 28. Липова Л., Замаскіна П., Малишев В.
368 Вплив гетероатому на структурно-сорбційні властивості субмікронних металокремнеземів Друкована Тезисы докладов Международной научно-технической конференции «Технология и применение огнеупоров и технической керамики в промышленности», 28-29 апреля, Харьков: «Каравелла», 2009, С. 47-48. Клименко В.С., Клименко С.В., Малишев В.В.
369 Поліморфізм мало розмірних структурно-чутливих поліметалосилоксанів Друкована Там же, С. 48-50. Клименко В.С., Клименко С.В., Малишев В.В.
370 Регулювання термофазних переходів ультрадисперсних металосилоксанів Друкована Там же, С. 50-51. Клименко В.С., Клименко С.В., Малишев В.В.
371 Основи синтезу нанорозмірних металосилоксанів золь-гель методом у гетерогенному середовищі Друкована Там же, С. 51-53. Клименко В.С., Клименко С.В., Малишев В.В.
372 Механизмы электровосстановления и электроосаждение покрытий металлами VIA группы из ионных расплавов Друкована Физико-химия поверхности и защита металлов. – 2009. – Т. 45, № 4. – С. 339 – 357. Малишев В.В.
373 Electrochemical Surface Plating Based on Tungsten Carbide and Zirconium Diboride Друкована Rev. Roum. Chem. – 2009. – V.54. – N4. – P. 293-299. Malyshev V., Gab A., Popescu A.M., Constantin V.
374 Теоретические основы и практическая реализация электрометаллургических процессов получения дисперсных порошков и покрытий диборида циркония Друкована Известия ВУЗов. Цветная металургія, 2009, № 5 С. 39-45. Малышев В. В., Габ А.И.,
375 Відкриття металевих хімічних елементів: легенди, міфи та реалії. Друкована Монографія. – Київ: Університет “Україна”, 2009. 284с. Умов. друк. арк. 33; обл. вид. арк. 20,66 Малишев В.В.
376 Электрохимическое поведение циркония и синтез диборида циркония в хлоридно-фторидных расплавах Друкована Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2009. – Вип. 20 – С. 102-112 Малышев В.В., Габ А.И., Изварина А.Г., Брускова Д.-М.Я.
377 Квантово-хімічне дослідження електрохімічних властивостей ЕАЧ у розплавах зі вмістом молібдатів Друкована Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської освіти», Полтава: ПолтНТУ, 2009. – с. 4-5. Бут С.Ф., Соловйов В.В., Малишев В.В.
378 Моделирование ВЭС наночастиц вольфраматсодержащих расплавов в условиях катионного катализа Друкована Там же, с. 5-6. Волков С.В., Соловьев В.В.. Малышев В.В., Черненко Л.А.
379 Спільне електровідновлення нікелю та молібдену і синтез нікель-молібденових сплавів Друкована Тези доповідей VI Всеукр. наук. конф. Студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ: Університет «Україна», 2009. Част. II, c. 351-352. Буднік О.В., Малишев В.В.
380 Вплив температури та матеріалу електродів на кінетику рекцій електрохімічного карбідування Друкована Там же, с. 354 – 355. Заблоцька О.І., Малишев В.В.
381 Электрохимическое поведение циркония в хлоридно-фтродидных расплавах Друкована Там же, с. 356 – 357. Изварина А.Г., Малишев В.В.
382 Спільне електровідновлення нікелю (кобальту) та вольфраму і синтез нікель (кобальт)-вольфрамових сплавів Друкована Там же, с. 357 – 359. Ізваріна А.І., Заблоцька О.І., Буднік О.В., Малишев В.В.
383 Електрохімічна поведінка нікелю і кобальту на фоні вольфраматного розплаву Друкована Там же, с. 360 – 361. Ізваріна А.І., Малишев В.В.
384 Механізм утворення електрохімічних часток нікелю та кобальту в вольфрамат них розплавах Друкована Там же, с. 361 – 363. Ізваріна А.І., Малишев В.В.
385 Арабська алхімія Друкована Там же, с. 373 – 375. Сущенко А.М., Малишев В.В.
386 Греко-єгипетська алхімія Друкована Там же, с. 375 – 377. Сущенко А.М., Малишев В.В.
387 Європейська алхімія Друкована Там же, с. 378 – 380. Сущенко А.М., Малишев В.В.
388 З історії алхімії Друкована Там же, с. 381 – 382. Сущенко А.М., Малишев В.В.
389 Придворна алхімія Друкована Там же, с. 382 – 384. Сущенко А.М., Малишев В.В.
390 Ятрохімія і технічна хімія Друкована Там же, с. 385 – 387. Сущенко А.М., Малишев В.В.
391 Деякі закономірності спів осадження металів під час електролізу іонних розплавів Друкована Там же, с. 387 – 388. Урсуляк Л.В., Малишев В.В.
392 Кінетика реакцій електрохімічного карбідування молібдену та вольфраму на твердих електродах Друкована Там же, с. 388 – 390. Урсуляк Л.В., Малишев В.В.
393 Nanopowders Metallothermic Synthesis of VIB Group Metal Silicides Друкована Extended Abstracts of 3th International Scientific Conf. “Physical and Chemical Principles of Formation and Modification of Micro- and Nanostructures”. 21-23 Oct. 2009. Kharkiv, Ukraine. Vol. II, P. 379 – 383. Malyshev V., Gab A., Astrelin I.
394 Освіта XXI століття. Самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейського інтелектуального простору Друкована Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2009.-№ 3. – С. 206 – 213. Таланчук П., Малишев В., Липова Л.
395 Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.091606 «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» Друкована Методичні вказівки. Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2009, 92с. Малишев В.В., Клименко С.В., Клименко В.С.
396 Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» Друкована Методичні вказівки. Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2009, 52с. Малишев В.В., Гладка Т.М., Урсуляк Л.В.
397 Вироби будівельної кераміки, методи випробувань: навчально-методичне видання для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.091606 «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» Друкована Навчально-методичне видання: Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2009, 64с. Малишев В.В., Величко Ю.М., Гладка Т.М., Туманська О.В.
398 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із курсу «Фізична та колоїдна хімія» для студентів денної та заочної форм навчання спеціалізації 7.091711 «Технологія харчування» Друкована Методичні рекомендації. Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2009, 57с. Мраморнов Б.С., Малишев В.В.
399 Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт із курсу «Фізична та колоїдна хімія» для студентів денної та заочної форм навчання спеціалізації 7.091711 «Технологія харчування» Друкована Методичні рекомендації. Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2009, 48с. Мраморнов Б.С., Малишев В.В.
400 Электроосаждение различных типов структур катодных осадков при получении вольфрама из ионных расплавов Друкована Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – Вип. 21 – С. 49-65. Малышев В.В., Габ А.И., Урсуляк Л.В., Ускова Н.Н., Никулина А.Ф., Гон-Ескар М.
401 Изучение состава и структуры катодных продуктов в вольфраматных, молибдатных и вольфраматно-молибдатных расплавах Друкована Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – Вип. 21 – С. 66-75 Малышев В.В., Габ А.И., Амброва М., Данилек В., Фелнер П.
402 Состав катодных продуктов галогенидно-оксидных и оксидных карбонат-содержащих расплавов и высокотемпературный электрометаллургический синтез карбидов молибдена и вольфрама Друкована Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – Вип. 22 – С. 95-102 Малышев В.В., Габ А.И., Урсуляк Л.В., Гон-Ескар М.
403 Електроосадження гальванопокривів карбіду вольфраму та дибориду цирконію на сталеві матеріали та їх фізико-механічні властивості Друкована Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2010. – Вип. 22 – С. 88-95 Ізварина А.Г., Малишев В.В.
404 Влияние органических растворителей на полиморфные превращения малорозмерных полистронцийсилоксанов Друкована Журнал прикладной химии. – 2010. – Т.83, 2.– С. 277-281. Малышев В. В., Воронков М. Г., Клименко С. В., Клименко В.С.
405 Хроматографічні методи аналізу (опорний конспект лекцій) Друкована Опорний конспект лекцій. Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2010, 59с. Мраморнов Б.С., Малишев В.В.
406 Післядипломна освіта в контексті профілізації навчання Друкована Післядипломна освіта. – 2010. – №1. – С. 3 – 6 Липова Л., Войцехівський М., Малишев В.
407 Профільна природнича освіта та проблеми професійної адаптації молоді Друкована Культура безпеки, екології та здоровя. – 2010. – №2. – С. 52-56 Липова Л.А., Лиси цина С.А., Малишев В.В.
408 Шкільний центр до профільної підготовки профільного навчання і профорієнтації: зміст і завдання діяльності Друкована Рідна школа. – 2010. – №3. – С. 43-46. Липова Л., Замаскіна П., Малишев В.
409 Співпраця в системі «школа – ВНЗ» як необхідна умова неперервної освіти Друкована Шлях освіти. – 2010. – №2. – С. 27 – 31 Липова Л., Войцехівський М., Малишев В.
410 Электрохимическое восстановле-ние ионов Ru (III) в низкотемпера-турных расплавах Друкована Тези Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення». 16-18 березня 2010р., м. Донецьк, Україна. С. 312 Савчук А.В., Кочетова С.А., Малышев В.В., Туманова Н.Х.
411 Самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейського інтелектуального простору. I. Нова освітня концепція, організаційна структура освітньої системи, стратегічних завдань удосконалення освітньої системи в Україні, соціальні й економічні трансформації Друкована Тези доповідей Х міжна-родної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтег-рованому освітньому середовищі». 24-25 березня 2010, м. Київ, Україна. Ч. I, С. 22-25. Таланчук П.М., Малишев В.В.
412 Самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейського інтелектуального простору. II. Досвід освіти західних країн. Друкована Там же, С. 26 – 28. Таланчук П.М., Малишев В.В.
413 Самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейського інтелектуального простору. III. Варіативний компонент змісту освіти та професійне самовизначення. Друкована Там же, С. 28 – 31. Таланчук П.М., Малишев В.В.
414 Самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейського інтелектуального простору. IV. Наскрізне навчання. Друкована Там же, С. 31-33. Таланчук П.М., Малишев В.В.
415 Самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейського інтелектуального простору. V. Шкільна психологічна служба, навчання акмеологічного типу. Друкована Там же, С. 33-36. Таланчук П.М., Малишев В.В.
416 Спецкурси в контексті неперервності освіти. І. Виникнення, методологічне підґрунтя, концепція та її запровадження, «профільне навчання» і «профільна школа». Друкована Там же, С. 73-74. Малишев В.В., Липова Л.А.
417 Спецкурси в контексті неперервності освіти. ІІ. Профільні предмети, інформаційна ємкість та соціальна значущість змісту освіти, відбір змісту профільних курсів Друкована Там же, С. 75-76. Малишев В.В., Липова Л.А.
418 Спецкурси в контексті неперервності освіти. ІІІ. Структура професійного самовизначення, типи спецкурсів, аспекти функціонування спецкурсів Друкована Там же, С. 76-78. Малишев В.В., Липова Л.А.
419 Спецкурси в контексті неперервності освіти. ІV. Структура програми спецкурсу, характерні форми і методи профільного навчання, вибір тематики. Друкована Там же, С. 78-79. Малишев В.В., Липова Л.А.
420 Спецкурси в контексті неперервності освіти. V. Вимоги до профільного навчання. Друкована Там же, С. 80-82. Малишев В.В., Липова Л.А.
421 Аналіз стану проблеми функціонування спецкурсів у шкільній практиці. І. Актуальність профільного навчання. Друкована Там же, С.97-98. Липова Л.А., Малишев В.В.
422 Аналіз стану проблеми функціонування спецкурсів у шкільній практиці. ІІ. Тематика та функції спецкурсів, умови функціонування, вибір методів і форм навчання, визначення цілей і завдань. Друкована Там же, С.99-101. Липова Л.А., Малишев В.В.
423 Аналіз стану проблеми функціонування спецкурсів у шкільній практиці. ІІІ. Ставлення учнів шкіл, вибір тематики, місце проведення, професійне самовизначення. Друкована Там же, С.101-103. Липова Л.А., Малишев В.В.
424 Аналіз стану проблеми функціонування спецкурсів у шкільній практиці. ІV. Вибір майбутньої професії. Друкована Там же, С.103-105. Липова Л.А., Малишев В.В.
425 Хімічна термодинаміка (опорний конспект лекцій) Друкована Опорний конспект лекцій. Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2010, 37с. Мраморнов Б.С., Малишев В.В.
426 Industrial and Future Application of High-Temperature Electrochemical Synthesis In Ionic Melts Друкована Book of Abstracts/ EUCHEM 2010 Conference on Molten Salts and Ionic Liquids. March 14-19, 2010, Bamberg, Germany. P. 66. Malyshev V., Gab A., Shakhnin D., Fellner P., Danielik V.
427 Electrochemical reactions in the base of VI B group metals electrodeposition Друкована Ibid, P.239. Malyshev V., Gab A., Popescu A.-M., Constantin V.
428 Recycling Waste Tungsten Carbide-Cobalt Cermets Друкована Ibid, P.240. Gab A., Malyshev V., Guane-Escard M.
429 Extraction of Tungsten from Tungsten Concentrates Друкована Ibid, P.241. Gab A., Malyshev V., Shakhnin D., Guane-Escard M.
430 Electroreduction of Potassium Fluorozirconate on the Backgrounde of Chloride and Chloride-Fluoride Mellts Друкована Rev. Roum. Chem. – 2010. – V.55. – N3. – P. 179-185. Malyshev V., Gab A., Izvarina A., Popescu A.M., Constantin V.
431 Патент України на корисну модель № 50997 «Елктроліт для нанесення молібден-кобальтових сплавів та інтерметалідів на різні електропровідні матеріали» Друкована Дата публікації 25.06.2010. Бюл.№ 12. Малишев В.В. Ускова Н.Н. Саричев С.Ю..
432 Післядипломна освіта в контексті профілізації навчання Друкована Післядипломна освіта. – 2010. – №1. – С. 3 -7. Липова Л., Войцехівський М., Малишев В.
433 Співпраця в системі «школа – ВНЗ» як необхідна умова неперервної освіти Друкована Шлях освіти. – 2010. – №2. – С. 27 – 31. Липова Л. Войцехівський М., Замскіна П., Малишев В.
434 Профільна природнича освіта та проблеми професійної адаптації молоді Друкована Культура безпеки, екології та здоров’я. – 2010. – №2. – С. 52 – 56. Липова Л.А., Лисиціна С.А., Малишев В.В.
435 Шкільний центр до профільної підготовки, профільного навчання і профорієнтації: зміст і завдання діяльності Друкована Рідна школа. – 2010. – №3. – С. 43 – 46. Липова Л., Замаскіна П., Малишев В.
436 Диференціація до профільної підготовки учнів (змістовний аспект) Друкована Профільне навчання: нормативно-правові й теоретико-методичні засади. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – С.87 – 100. Липова Л.А., Замаскіна П.І. Малишев В.В.
437 Самовизначення особистості в аспекті профільної диференціації навчання Друкована Там же, С. 110 – 117. Липова Л.А., Замаскіна П.І. Малиев В.В.
438 Електрохімічні методи аналізу (опорний конспект лекцій) Друкована Опорний конспект лекцій. Київ: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2010, 75с. Мраморнов Б.С., Малишев В.В.
439 High Temperature Electrochemical Syntesis of Cromium, Molybdenum and Tungsten Borides from Oxide-Halide Melts Друкована Rev. Roum. Chem. – 2010. – V.55. – N4. – P. 233-238. Malyshev V., Gab A., Shakhnin D., Popescu A.M., Constantin V., Olteanu M.
440 Electrochemical Syntesis of Tungsten and Molybdenum Borides in Cryolite Based and Melts Друкована Rev. Roum. Chem. – 2010. – V.61. – N4. – P. 387-389. Malyshev V., Gab A., Astrelin I., Popescu A.M., Constantin V.
441 Electrochemical synthesis of chromium, molybdenum and tungsten boride fine powders from halide-oxide melts Друкована 14th International Conference on Physical Chemistry ROMPHYSCHEM-14, Abstract book, june 2-4, 2010, Bucharest, Romania, P. 104 Malyshev V., Gab A., Popescu A.M., Constantin V., Olteanu M.
442 Electrodeposition of tungsten- molybdenum alloys from tungstate-molybdate melts Друкована Ibid, P. 104 Malyshev V., Gab A., Popescu A.M., Constantin V.
443 З історії алхімії Друкована Пам’ять століть. – 2010. – № 1-2. – с.93-110. Малишев В., Сущенко А.
444 Наноэффекты и нанотехнологии в строительных материалах Друкована Строительные материалы, изделия и конструкции. – 2010. – №2. – С. 9 – 14. Малышев В.В., Гладка Т.Н., Целовальникова Л.И.
445 Защитные покрытия тугоплавкимисоединениями металлов IV-VI B групп, наносимые из ионных расплавов Друкована Труды II-й Международной Самсоновской конференции «Материаловедение тугоплавких соединений». 18-20 мая 2010, Киев, Украина, С. Малышев В.В., Габ А.И., Ли Б., Лоу Д., Шен М.
446 Электрохимические процессы в основе практической реализации электроосаждения молибдена из ионных расплавов Друкована Тезисы докладов XV Российской конференции по физической химии и электрохимии расплавлен­ных и твердых электро­литов (с междуна­родным участием) «Физическая химия и электрохимия твердых электролитов. Прикладные аспекты высокотемпера­турной электрохимии». Нальчик, 2010, Т.1, С.86-89 Малышев В.В., Ускова Н.Н., Шахнин Д.Б., Кушхов Х.Б.
447 Электрохимические реакции в основе электроосаждения хрома из ионных расплавов Друкована Там же, Т.1, А50, С.219-221 Малышев В.В., Габ А.И., Грицай В.П.
448 Кинетика и механизм электро­химического восстановления ионов рутения в низкотемпературных ион-органических расплавленных солях Друкована Там же, Т.1, А58, С.240-241 Савчук А., Кочетова С., Малышев В.
449 Электроосаждение молибдена из низкотемпературных ион-органических и неорганических электролитов Друкована Там же, Т.2, В16, С. 59-61. Шахнин Д.Б., Малышев В.В., Войтушенко А.О.
450 Электроосаждение наноструктурных порошков золота из низкотемпературных ион-органических расплавов Друкована Там же, Т.2, С35, С. 223-224. Кочетова С.А., Савчук А.В., Буряк Н.И., Туманова Н.Х., Малышев В.В
451 Коррозионно-электрохимическое поведение и физико-механические свойства гальванопокрытий карбида вольфрама Друкована Тезисы докладов VI международной конференции «Материалы и покрытия в экстремаль­ных условиях: исследо­ва­ния, применение, экологи­чески чистые технологии производства и утилизации изделий». 20-24 сентября 2010 , Большая Ялта, Понизовка, Автономная республика Крым, Украина. С.157 Малышев В.В., Габ А.И., Гон-Эскар М.
452 Физико-химические свойства молибденовых, вольфрамовых, карбидо-молибденовых (вольфрамовых) покрытий Друкована Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми трибології». 19-21 травня, 2010, Київ, С. 182 Малишев В.В., Габ А.І., Урсуляк Л.В.
453 Електроосадження та фізико-хімічні властивості гальванопокривів карбіду вольфраму і дибориду цирконію на сталевих матеріалах Друкована Там же, С. 183 Малишев В.В., Габ А.І., Ізваріна А.Г.
454 Состояние и перспективы высокотемпературного электрохимического синтеза тугоплавких неметаллических материалов Друкована Тезисы докладов международной научно-технической конференции «Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных матералов». 20-23 сентября 2010, Харьков 2010, С. 19-21 Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Габ А.И., Ускова Н.Н.
455 Синтез нанокристаллического дисилицида хрома методами высокотемпературного электрохимического синтеза и металлотермии Друкована Там же, С. 98-100 Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Габ А.И., Грицай В.П.
456 Електроліт для електрохімічного осадження рутенієвого покриття Друкована Патент на корисну модель № 54693. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2010. Малышев В.В., Богданович Л.В., Савчук А.В., Кочетова С.А.
457 Синтез нанокомпозитов родия в ацетамидсодержащих и карбомидсодержащих расплавах Друкована Тезисы II международной научной конференции «Наноструктурные материалы – 2010: Беларусь, Россия, Украина». Киев, 19-22 октября 2010г., с.362. Буряк Н.И., Савчук А.В., Кочетова С.А., Малышев В.В., Волков С.В.
458 Physicochemical Properties of Tungsten Carbide Powders Prepared from Ionic Melts Друкована Abstracts. International Conference “Catalysis for Renewable Sources: Fuel, Energy, Chemicals” St.Petersburg,, Russia, June 28 – July 2, 2010. P. 122. Malyshev V.V., Kushkov H.B., Gab A.I.
459 VI-B Metal Electroreduction and Electroplating from Ionic Melts Друкована The Sadoway 60 Symposium. Proceedings of the Sadoway 60 Symposium. June 9-11, 2010. Massachusetts Institute of Technology Cambridge? Massachuttes, USA. P. 141. Malyshev V., Gab A., Gaune-Escard M.
460 Electorochemical Synthesis of Zirconium Diboride Powders and Coatings from Ionic Melts Друкована Ibid, P. 142/ Malyshev V., Gab A., Popescu A.M., Constantin V.
461 Профільне навчання: теорія і практика, досвід, проблеми, перспективи Друкована Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2010.-№4. – С. 275 – 284. Романенко Л., Малишев В., Липова Л., Лукашенко Т.
462 Екологічні проблеми сталого розвитку та збереження навколишнього середовища в контексті навчання студентів. І. Предмет дослідження, основні завдання, проблеми господарської діяльності суспільства Друкована Там же. – С. 295 –300. Лукашенко Т., Малишев В.
463 Нові електрометалургійні технології отримання дисперсних порошків і покриттів диборида цирконію з іонних розплавів Друкована Нові технології – 2010. – № 4 (30). – С. 75-80 Малишев В.В.. Габ А.І., Ізваріна А.Г., Астрелін І.М.
464 Экологически безопасные и ресурсосберигающие способы переработки отходов твердых сплавов карбид вольфрама – кобальт и экстракции вольфрама из вольфрамовых концентратов Друкована Экологическая химия. – 2010. – Т.19, №4. – С.243 – 249 Малышев В.В., Лукашенко Т.Ф.
465 Энергосберегающие и экологически чистые способы экстракции вольфрама и переработки отходов твердых сплавов карбид вольфрама-кобальт Друкована Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 29 листопада – 2 грудня 2010 року, Полтава, Украина, С. 120-126. Волков С.В., Соловьев В.В., Малышев в.В., Черненко Л.А., Бондус С.Н.
466 Електрохімічна поведінка іридію та рутенію в низькотемпературних розплавлених електролітах Друкована Chem. Met. Alloys 3 (2010)? 42-48 p. А. Савчук, Н. Туманова, В. Малишев
467 Електрохімічна поведінка ірідію та рутенію в низькотемпературних розплавлених електролітах Друкована Хімія металів і сплавів. – 2011. – №3. – С. 42 – 48. Савчук А., Туманова Н., Малишев В.
468 Впровадження моделі допрофільної підготовки учнів Друкована Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2011. – № 1. – С. 90-95. Липова Л., Замаскіна П., Малишев В.
469 Загальна та неорганічна хімія (Метали. Екохімія) Друкована Конспект лекцій. Видавництво: Університет «Україна», 2011. – 110с. Малишев В.В., Перепелиця О.П., Лукашенко Т.Ф., Марковська М.В.
470 Бізнес у нанотехнологіях Друкована Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2011.-№1. – С. 242 – 252. Романенко Л. Малишев В., Романенко О., Сущенко А.
471 Дидактичні особливості сучасної безперервної освіти Друкована Післядипломна освіта в Україні. – 2011. № 1. С. 49-53. Липова Л., Войцехівський М., Малишев В.
472 Екологічні проблеми сталого розвитку та збереження навколишнього середовища в контексті навчання студентів. ІІ. Екологічна освіта в Україні: психолого-педагогічні основи формування екологічних знань Друкована Там же. – С.257-266. Лукашенко Т., Малишев В.
473 Вибір профілю навчання – важливий крок до професійного самовизначення Друкована Практика управління закладом освіти. – 2011. – №6. – С. 36-46. Липова Л., Малишев В., Замаскіна П.
474 Осадження молібденових порошків і покривів з вольфраматно-молібдатних розплавів Друкована Тези доповідей VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ: Університет «Україна», 2011. – Част. IV – C. 176-178. Богословець С.В., Малишев В.В.
475 Електроосадження гальванічних порошків та покривів молібдену із галогенідно-оксидних розплавів Друкована Там же. С. 186-187 Кротіков О.В., Малишев В.В.
476 Майбутнє за нанотехнологіями Друкована Там же. С. 189-191 Левицький Є.П., Малишев В.В.
477 Електроосадження гальванічних порошків та покривів молібдену із розплавів на основі вольфраматів, молібдатів, боратів, фосфатів і силікатів лужних і лужноземельних металів Друкована Там же. С. 193-195 Рокочий Р.Г., Малишев В.В.
478 Використання нанотехнологій і наноматеріалів – один із визначальних чинників наукового, економічного і оборонного розвитку держав Друкована Там же. С. 200-201 Юрченко П.С., Малишев В.В
479 Основні складові науки про наноматеріали і нанотехнології Друкована Там же. С. 202-203 Ярина О.М., Малишев В.В.
480 Електроосадження гальванічних порошків та покривів молібдену із галогенідних розплавів Друкована Там же. С. 204-205 Ярмоленко Л.М., Малишев В.В
481 Влияние природы органического растворителя на кристаллические превращения полиборасилоксанов в процессе золь-гель синтеза Друкована Журнал прикладной химии – 2011. – Т. 84, вып. 4. – С. 661-665. Малышев В.В., Воронков М.Г., Клименко С.В., Клименко В.С.
482 Состояние и перспективы высокотемпературного электрохимического синтеза тугоплавких неметаллических материалов Друкована Тезисы докладов международ. научно-техн. конференции «Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов». – 2010: Харьков, Украина. Киев, 20-23 сентября 2010г. – с.19 -21 Малышев В.В., Шахнин Д.Б.., Габ А.И., Ускова Н.Н.
483 Синтез нанокристаллического дисилицида хрома методами высокотемпературного электрохимического синтеза и металлотермии Друкована Там же, с. 98 -100. Малышев В.В., Шахнин Д.Б.., Габ А.И., Грицай В.П.
484 Высокотемпературный электрохимический синтез тугоплавких неметаллических материалов Друкована Збірник наукових праць ВАТ «УкрНДІВогнетривів імені А.С. Бережного». Харків, «Каравела», 2010. – с. 70-78. Малышев В.В., Шахнин Д.Б.., Габ А.И., Ускова Н.Н.
485 Нанотехнологии высокотемпературного электрохимического синтеза и металлотермии в основе получения дисилицида хрома Друкована Там же, с. 333-342. Малышев В.В., Шахнин Д.Б.., Габ А.И., Грицай В.П.
486 Элетрохимическое и коррозионное поведение титана с вольфрамовым покрытием Друкована Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2011. – Вип. 24 – С. 64-68 Урсуляк Л.В., Ускова Н.Н., Шахнин Д.Б., Малышев В.В.
487 Электроосаждение платиновых металлов в расплавленных электролитах Друкована Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2011. – Вип. 24 – С. 69-74 Савчук А.В., Туманова Н.Х., Малышев В.В.
488 О получении губчатого титана магниетермическим восстановлением тетрахлорида титана Друкована Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2011. – Вип. 24 – С. 127-133 Малышев В.В., Рябцев А.Д.
489 Высокотемпературный электрометаллургический синтез карбидов молибдена и вольфрама Друкована Известия ВУЗов. Цветная металлургия. – 2011. – № 3. – С. 49-52. Малышев В.В., Габ А.И.,
490 Електроосадження різних типів структур катодних осадів при електрохімічному одержанні вольфраму з іонних розплавів Друкована Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2011. – Т. 47, №3. – С. 68 – 76.. Малишев В.В.
491 Електровідновлення іонів кремнію на фоні розплаву NaCl –Na3AlF6 Друкована Вопросы химии и химической технологии. – 2011. – №4(2). – С. 75-76. Молотовська Л.А., Ускова Н.Н., Малишев В.В.
492 Високотемпературни електрохімічний синтез силіцидів хрому в галогенідно-оксидних розплавах Друкована Вопросы химии и химической технологии. – 2011 – №4(2) – С. 77-78. Молотовська Л.А., Ускова Н.Н., Шахнин Д.Б., Малишев В.В.
493 Основи матеріалознавства тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів Друкована Конспет лекцій для студентів напрямку підготовки «Хімічна технологія та інженерія» денної та заочної форм навчання. – Київ: Видавництво Університету «Україна» , 2011. – 106 с. Гладка Т.М., Брускова Д.-М.Я., Малишев В.В.
494 Микроскопическое обоснование стадийности многоэлектронного переноса заряда при электровосстановлении электрохимически активных частиц в вольфраматсодержащих расплавах Друкована Тезисы докладов Х Международной научно-технической конференции «Физические процессы и поля технических и биологических объектов». – Кременчук, 4-6 ноября 2001г. – Кременчук: Видавництво Кремен-чуцького національного університету, 2011. – С.68 – 69. Соловьев В.В., Черненко Л.А., Малышев В.В., Бондус С.Н., Микитенко А.С.
495 Електроосадження кремнію на матеріали на основі графіту із розплавлених фторидних сумішей Друкована Тези доповідей II Всеукраїнської конференції молодих вчених «Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології». Київ, Україна, 16-18 листопада 2011. – С.271. Молотовська Л.А., Малишев В.В.
496 Фізико-хімічні засади отримання наноматеріалів методом ВЕС із сольових розплавів Друкована Збірник наукових праць за матеріалами IV Всеукраїн-ської науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки». Полтава, Україна, 8-9 грудня 2011. – С. 218-219. Волков С.В., Малишев В.В., Соловйов В.В., Черненко Л.О.,
497 Electrodeposition of different types of tungsen cathode deposits from ionic melts Друкована Materials Science. – 2011. – V. 47, Issue 3. – P. 345 – 354. Malyshev V.
498 Екологічно безпечні і ресурсозберігаючі способи переробки відходів твердих сплавів карбід вольфраму – кобальт і екстакції вольфраму з вольфрамових концентратів Друкована Вісник Кременчуцького національного університету ім. М. Остро-градського. – 2011. – Вип. 4 (69). – С. 155 – 159. Малишев В.В., Соловйов В.В., Лукашенко Т.Ф., Черненко Л.О., Бондус С.М.
499 Ecologically Save and Resource-Saving Methods for Recycling Waste Tungsten, Niobium Carbide – Cobalt Cermets and Extraction of Tungsten and Niobium Concentrates Друкована Das Internationale Symposium “Euro-eco Hannover 2011. Okologi-sche, Technologische und Rechtliche Aspekte der Lebensversorgung”. –Hannover, Germany, 21-22 November 2011. – P. 59–60. Onischenko V.O., Soloviev V.V., Chernenko L.O., Malyshev V.V., Bondus S.M.
500 Высокотемпературные гальванические покрытия молибдена, вольфрама и их карбидов из ионных расплавов. I. Электроосаждение из галогенидно-оксидых и оксидных расплавов Друкована Физикохимия поверхности и защита материалов. – 2011. – Т. 47, № 5. – С. 525-533 Малишев В.В., Габ А.И.
501 Химические и электродные реакции с участием соединений хрома, лежащие в основе его электроосаждения из ионных расплавов Друкована Изв. ВУЗов. Цветная металлургия. – 2011. – № 6. – С. 12-21 Малышев В.В.
502 Сталий розвиток довкілля – одна із пріоритетних цілей розвитку тисячоліття, встановлених для України Друкована Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2011.-№4. – С. 273-277.. Т. Лукашенко. Л. Липова, В. Малишев
503 Нанотехнологія та підготовка сучасного інженера в світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу Друкована Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2011.-№5. – С. 52 – 58. В. Малишев, Т. Лукашенко, Л. Липова, А. Сущенко
504 Електроосадження кремнію на матеріали на основі графіту із розплавлених фторидних сумішей Друкована Металлофизика и новейшие технологии. – 2011. – Т. 33, № 13. – С. 583 – 586. Л.А. Молотов-ська, Д.Б. Шахнін, В.В. Малишев
505 Нанотехнологія та підготовка сучасного інженера в світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу Друкована Вісник Університету «Україна».Серія: Сучасні інженерні технології. – 2011. – №1. – С. 10 – 15. Малишев В.В.
506 Навчально-науково-виробничі комплекси інженерної освіти та експеримент щодо впровадження професійно-орієнтованих програм вищої освіти – складові гарантованого прцевлаштування Друкована Вісник Університету «Україна».Серія: Сучасні інженерні технології. – 2011. – №1. – С. 16 – 20. Лукашенко Т.Ф., Липова Л.А., Малишев В.В., Романенко Л.Ф.
507 Термодинаміка розплавлених електрохімічних систем з металами VI-B групи, їх оксидами та карбідами Друкована Вісник Університету «Україна».Серія: Сучасні інженерні технології. – 2011. – №1. – С. 77 – 81. Габ А.І, Нікуліна Г.Ф., Мраморнов Б.С., Малишев В.В.
508 Хімічні та електродні реакції за участю сполук хрому в іонних розплавах Друкована Вісник Університету «Україна».Серія: Сучасні інженерні технології. – 2011. – №1. – С. 82 – 88. Душейко В.А., Гладка Т.М., Малишев В.В.
509 Початкові стадії зародження кристаллів у процесі карбідізації молібдену та вольфраму в оксидних розплавах Друкована Вісник Університету «Україна».Серія: Сучасні інженерні технології. – 2011. – №1. – С. 89 – 93. Заблоцька О.І., Урсуляк Л.В., Габ А.І., Малишев В.В.
510 Електроосадження гальванопо-кривів карбіду вольфраму і дибори-ду цирконію із іонних розплавів Друкована Вісник Університету «Україна».Серія: Сучасні інженерні технології. – 2011. – №1. – С. 94 – 98. Ізваріна А.Г., Брускова Д.-М.Я., Малишев В.В.
511 Термодинамічне обгрунтування взаємодії компонентів вольфраматних розплавів Друкована Вісник Університету «Україна».Серія: Сучасні інженерні технології. – 2011. – №1. – С. 105 – 109. Урсуляк Л.В., Габ А.І., Мраморнов Б.С., Малишев В.В.
512 Термодинамічне обгрунтування взаємодії компонентів вольфраматних розплавів і матеріалів електродів Друкована Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2011. – Вип. 24 – С. 57-67 Малишев В.В., Габ А.І., Урсуляк Л.В.
513 Закономерности электрохимического поведения и электроосаждения покрытий металлов платиновой группы в низкотемпературных ион-органических электролитах Друкована Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2011. – Вип. 25 – С. 72-82 Савчук А.В., Кочетова С.А., Буряк Н.И., Малышев В.В.
514 Основні принципи формування фундаментальних знань учнів старшої школи Друкована Післядипломна освіта. – 2012. – №1. С. 17-20 Липова Л.А., Войцехівський М.В., Малишев В.В.
515 Высокотемпературные гальванические покрытия молибдена, вольфрама и их карбидов из ионных расплавов. II. Физико-химические свойства Друкована Физико-химия поверхности и защита металлов. – 2012. – Т.48, №2. – С. 213 – 217. Малышев В.В., Габ А.И.
516 Формування катодних продуктів електролізом вольфраматно-молібдатних розплавів Друкована Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2012. – Т. 48, № 2. – С. 81 – 84. Малишев В.В., Габ А.І.
517 Нанокристаллический дисилицид хрома: синтез металлотермическим восстановлением и термостойкие характеристики Друкована Збірник тез Конференціїя молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашка-рьовські читання – 2012». – 2012. – С. 212-213. Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Молотовская Л.А., Подыман А.С., Сушинский Н.М.
518 Системный подход к изучению процессов структурообразования цементного кмня с позиций наноуровня Друкована Строительные материалы и изделия. 2012. – №3. – С. 10-14. Малышев В.В., Гладка Т.Н., Борейко С.В.
519 Новые алтернативные методы получения и регенерации карбида вольфрама Друкована Труды III международной самсоновской конферен-ции «Материаловедение тугоплавких соединений». 23-25 мая 2012 г., Киев, Украина, Т. 2, С. 90. Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Габ А.И., Астрелин И.М., Трамшек М., Мазей З., Тавчар Г.
520 ВЭС силицидов хрома, молибдена и вольфрама из галогенидно-оксидных расплавов Друкована Труды III международной самсоновской конферен-ции «Материаловедение тугоплавких соединений». 23-25 мая 2012 г., Киев, Украина, Т. 2, С. 91. Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Габ А.И., Молотовская Л.А., Подыман А.С.
521 Основные характеристики и применение низкотемпературных расплавов (обзор) Друкована Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2012. – Вип. 1(26) – С. 81-85 Кочетова С.А., Савчук А.В., Малишев В.В.
522 Электрохимическое поведение золота в основе получения наноструктур порошков и гальванопокрытий электролизом низкотемпературных расплавов Друкована Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2012. – Вип. 2(27) – С. 102-107 Кочетова С.А., Савчук А.В., Гладка Т.Н., Малишев В.В.
523 Постійнострумове та імпульсне електроосадження покривів титану на вуглецевій сталі Друкована Металургія. Збірник наукових праць / Запоріжжя: ЗДІА, 2012. – Вип. 2(27) – С. 86-95 Малишев В.В., Габ А.І., Гладка Т.М., Брускова Д.-М.Я.
524 Екологічна компетентність особистості в умовах фундаменталізації освіти Друкована Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2012.-№3. – С. 246-250. Л. Липова, Т. Лукашенко, В. Малишев
525 Методи амальгування, гравітації та прямого вилужування в основі переробки золотовмісних рідких концентратів Друкована Тези доповідей ІХ Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ: Університет «Україна», 2012. Част. ІII, c. 285-287. Горова О.О., Малишев В.В.
526 Фізико-механічні і хімічні властивості титанових покривів Друкована Тези доповідей ІХ Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ: Університет «Україна», 2012. Част. ІII, c. 296-298. Кротіков о.В., Малишев В.В.
527 Методи електрохімічного окиснення та пірометалургії в основі переробки золотовмісних рудних концентратів Друкована Тези доповідей ІХ Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ: Університет «Україна», 2012. Част. ІII, c. 302-303. Левков С.М., Малишев В.В.
528 Загальна та неорганічна хімія Друкована Опорний конспект лекцій. Частина I. Для студентів денної та заочної форм навчання. Київ: Університет «Україна», 2012. – 151с. Брускова Д.-М.Я., Гладка Т.М., Малишев В.В.
529 Керування структурою молібденових і вольфрамових покриттів у вольфраматно-молібдатних розплавах Друкована Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2012. – Т. 48, № 3. – С. 103 – 109. Малишев В.В., Шахнін Д.Б.
530 Электроосаждение сплошных осадков вольфрама из ионных расплавов Друкована Материалы VII международной научно-технической конференции «Современные методы и технологии создания и обработки материалов». Минск, 19-21 сентября 2012 г., книга 1, С.170-177 Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Ускова Н.Н., Габ А.И., Трамшек М., Тавчар Г.
531 Постояннотоковое и импульсное электроосаждение титановых покрытий на углеродистые стали Друкована Там же, С.178-186 Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Габ А.И., Астрелин И.М., Попеску А.-М., Константин В.
532 Проблеми на шляху сталого розвитку довкілля України Друкована Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2012.-№2. – С. 286-268. Т. Лукашенко, Л. Липова, В. Малишев
533 Формування професійно компетентного спеціаліста – потреба нового соціального та важлива складова організації навчального процесу Друкована Тези доповідей ХІІ міжна-родної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтег-рованому освітньому середовищі». 21-22 листопада 2012, м. Київ, Україна, С. 52-54. Лукашенко Т.Ф., Малишев В.В.
534 Особистісно-орієнтовані технології навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями: І. Самостійна робота Друкована Там же, С. 54-56. Лукашенко Т.Ф., Малишев В.В.
535 Особистісно-орієнтовані технології навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями: ІІ. Дистанційне навчання Друкована Там же, С. 56-57. Лукашенко Т.Ф., Малишев В.В.
536 Особистісно-орієнтовані технології навчання студентів з обмеженими фізичними можливостями: ІII. Індивідуальне навчання Друкована Там же, С. 58-59. Лукашенко Т.Ф., Малишев В.В.
537 Коррозионная стойкость нанопорошков боридов и карбидов металлов IV-VI В групп в электролитах никелирования Друкована Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур». – Харків: НФТЦ МОНМС та НАН України. 2012. – С. 255-258. Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Габ А.И., Брускова Д.-М.Я.
538 Использование ферромагнетиков в экспериментальной онкологии Друкована III Международная научная конференция «Наноструктурные материалы-2012: Россия – Украина – Беларусь». Тезисы докладов. Нано 2012, Санкт-Петербург, 19-22 ноября 2012 г., С. 327 Кущевская Н.Ф., Мосиенко В.С., Куртсеитов Л.К., Бурлака А.П., Малышев В.В.
539 Нанотехнологии в практике ветеринарной медицины Друкована Там же, С. 328 Кущевская Н.Ф., Бусол В.А., Малышев В.В., Гладкая Т.Н., Лукашенко Т.Ф., Шахнин Д.Б.
540 Formation of catode products of electrolysis of tungstate-molybdate melts Друкована Materials Science. – 2012. – V. 48, N2. – P. 208 – 212. Malyshev V.
541 Высокотемпературный синтез диборида алюминия в галогенидно-оксидных расплавах Друкована Металургія. Збірник шаукових праць/ Запоріжжя, ЗДІА, 2012. – Вып. №3 (28). С. 91-99. Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Габ А.И., Брускова Д-М.Я., Никулина А.Ф.
542 Коррозионная стойкость нанопорошков боридов и карбидов металлов IV-VI групп в электролитах никелирования Друкована Металургія. Збірник шаукових праць/ Запоріжжя, ЗДІА, 2012. – Вып. №3 (28). С. 100-106. Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Габ А.И., Руденко В.Н., Кущевская Н.Ф., Брускова Д-М.Я.
543 Особливості форм і методів навчання в процесі формування екологічної компетентності майбутніх інженерів – хіміків Друкована Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейсь-кого освітнього простору». 2012. – Вип 27, том IV (37). – С. 263 – 270. Лукашенко Т.Ф., Малишев В.В.
544 Розпочинай свій майбутній бізнес із нанотехнологіями Друкована Збірка творчих робіт переможців, призерів та учасників конкурсу «Університет «Україна» подарував мені віру в себе» – Видавництво «Університет «Україна», 2012. – С. 92 – 97. Іова Г., Малишев В.
545 Нанотехнологія та підготовка сучасного інженера Друкована Там же, С. 223 – 227. Куцопатрий К., Малишев В.
546 Influence of temperature and the composition of tungstate–molybdate alloys on the morphology of their electrolytic deposits Друкована Materials Science. – 2012. – V. 48, Issue 3. – P 375-383. Malyshev V., Shaknin D.
547 Вивчення складу катодних продуктів у галогенідно-оксидних вольфрамато-, молібдато-, карбонатвмісних та оксидних розплавах в основі високотемпературного електрохімічного синтезу Друкована Збірник наукових праць за матеріалами V Всеукраїнського науково-практичного форуму установ НАН України та ВНЗ України «Проблеми й перспективи розвитку академічної та університетської науки», 12-14 грудня 2012 р. м. Полтава, С. 101-104. Соловйов В.В.. Черненко Л.О., Волков С.В., Малишев В.В., М. Гон-Ескар
548 Екологічна хімія Друкована Навчальний посібник до спецкурсу «Екологічна хімія» для студентів напрямів підготовки «Хімічна технологія та інженерія», «Екологія», «Біологія». К.: Університет «Україна», 2012. – 269с. Лукашенко Т.Ф., Малишев В.В.
549 Review of the electrodeposition of molybdenum carbide on the surfaces of disperse dielectric and semiconductor materials Друкована Acta Chimica Slovaca. – 2012. – Vol. 2, N 2. – P.139-144. Malyshev V.V., Gab A.I., Shakhnin D.B., Ambrova M., Danielik V., Fellner P.
550 Термодинамическое обоснование высокотемпературного электрохимического синтеза силицидов металлов VI-В группы Друкована Порошковая металлургия: ее сегодня и завтра. ПМ 2012 Тезисы докладов. 27-30 нября 2012.- С.66 Малышев В.В.., Шахнин Д.Б., Молотовская Л.А., Габ А.И., Гон-Эскар М.
551 Изучение коррозионной стойкости нанопорошков боридов и карбидов металлов IV-VIВ групп в электролитах никелирования Друкована Там же, С.67 Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Габ А.И., Астрелин И.М., Трамшек М., Тавчар Г.
552 Электроосаждение танталовых порошков из фторидных расплавов Друкована Там же , С.68 Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Габ А.И., Науэр Г.
553 Окислительно-восстановительный метод получения медных нанопорошков в неводных средах Друкована Там же , С.69 Брускова Д.-М. Я., Гладкая Т.Н., Малышев В.В.., Шахнин Д.Б., Габ А.И.
554 Нанодисперсный порошок на основе железа с высокой удельной поверхн6остью и магнитными характеристиками Друкована Там же , С.212 Кущевская Н.Ф., Бошицкая Н.В., Куровский В.Я., Малышев В.В., Уварова И.В.
555 Формирование экологической компетентности – важная составляющая экологического образования Друкована Экологическая химия. – 2012. – Т.21, №4. – С.252 – 256. Лукашенко Т.Ф., Малышев В.В.
556 Нанотехнології та створення нанобізнесу – конкурентний шлях розвитку будіндустрії Друкована Строительные материалы и изделия. – 2012. – № 6 (77). – С. 3-5. Малишев В.В., Гладка Т.М., Роздобудько В.В., Нікуліна Г.Ф.
557 Квантово-механічна редакція періодичної таблиці елементів Д.І. Менделєєва Друкована Наукове видання. Повне доповнення та обгрунтування. Препринт: Видавництво НТУУ «КПІ», 2012. – 19с. Таланчук П.М., Малишев В.В., Мороз О.С.
558 Розвиток науково-технічного прогресу – запорука майбутнього держави Друкована Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2012.-№4. – С. 122-125. В. Малишев, Т. Гладка
559 Рамкові проекти: основна мета, ключові принципи, критерії конкурсного відбору та етапи підготовки Друкована Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2012.-№4. – С. 294. А. Сущенко В. Малишев
560 Підготовка й виконання науково-дослідних проектів – вагомі фінансові джерела для проведення наукових досліджень Друкована Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2012.-№4. – С. 293. А. Сущенко, В. Малишев
561 Различные типы структур катодных осадков при электроосаждении вольфрама из ионных расплавов Друкована Кристаллография. – 2013. – Т. 58, № 1. – С. 120 – 127. Малышев В.В.
562 Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Композиційні матеріали будівельної хімії» Друкована Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Композиційні матеріали будівельної хімії». – К. : Університет «Україна», 2013. – 51с. Малишев В.В., Клименко С.В., Клименко В.С.
563 Конспект лекцій з дисципліни «Основи колоїдної хімії» Друкована Конспект лекцій з дисципліни «Основи колоїдної хімії» К. : Університет «Україна», 2013. – 186с. Мраморнов Б.С. Малишев В.В.
564 Інструктивно-методичні вказівки для підготовки та оформлення курсових робіт і дипломних проектів для студентів за напрямом підготовки 0513 «Хімічна технологія та інженерія» спеціальності «Хімічна технолгія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» для освітньо-кваліфікаційних рівней: бакалавр, спеціаліст, магістр для всіх форм навчання Друкована Інструктивно-методичні вказівки для підготовки та оформлення курсових робіт і дипломних проектів для студентів за напрямом підготовки 0513 «Хімічна технологія та інженерія» спеціальності «Хімічна технолгія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» для освітньо-кваліфікаційних рівней: бакалавр, спеціаліст, магістр для всіх форм навчання / уклад. Т.М. Гладка, Л.В. Урсуляк, В.В. Малишев – К.: Університет «Україна», 2013. – 51 с. Гладка Т.М., Урсуляк Л.В., Малишев В.В.
565 Термостійки характеристики нанопорошків, монокристалів та покриттів дисиліциду хрому Друкована Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2013». Київ, Україна, 2013, с. 190 – 192. Молотовська Л.А., Шахнін Д.Б., Малишев В.В.
566 Электроосаждение танталовых покрытий из фторидных расплавов Друкована Металургія. Збірник шаукових праць/ Запоріжжя, ЗДІА, 2013. – Вып. №1 (29). С. 48-54. Малышев В.В.. Шахнин Д.Б., Никулина А.Ф., Гладка Т.Н., Науер Г.
567 Способи отримання порошків дибориду алюмінію Друкована Тези доповідей Х Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ: Університет «Україна», 2013. Част. ІII, c.366-368.. Артюшенко І.І., Малишев В.В.
568 Електроосадження танталових покриттів з хлоридно-фторидних і фторидних розплавів Друкована Тези доповідей Х Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ: Університет «Україна», 2013. Част. ІII, c.372-374.. Лазуткін О.В., Малишев В.В.
569 Термодинамическое обоснование и практическая реализация регулирования кислотно-основных взаимодействий в вольфраматных расплавах Друкована Вісник КрНУ ім. М. Остроградського – 2013. – Вип. 2 (79). – С. 180 – 187. Малышев В.В., Соловьев В.В., Черненко Л.А., Бондус С.Н., Габ А.И., Гон-Ескар М.
570 Фундаментальність знань – основний чинник професійного іміджу педагога Друкована Післядипломна освіта в Україні – 2013. – №1. – С.63-67. Липова Л., Войцехівський М., Малишев В.
571 Стандартизація в галузі нанотехнологій та наноматеріалів: напрямки розвитку, характеристика стандартів, термінологія Друкована Строительные материалы и изделия. – 2013. – № 3. – С. 22 -25. Малишев В., Кущевська Н., Гладка Т., Заблоцька О.
572 Electroreduction of Tungsten Oxide (VI) in Molten Salts with Added Metaphosphate Друкована Chemical Researh China University. doi: 10.1007|s40242-013-3003-0 Malyshev V., Gab A., Popescu A-M., Constantin V.
573 Кристалічні перетворення поліборосилоксанів у процесі золь-гель синтезу Друкована Укр.хим. журнал. – 2013. Т. 79, №7. – С. 19 – 23. Малишев В.В., Клименко С.В., Клименко В.С., Руденко В.М.
574 В.І. Шаповал. Бібліографія Друкована Віктор Іванович Шаповал. Бібліографія / Укладач В.В. Малишев. Відповідальний редактор Т.С. Глущак. – К.: «Талком», 2013. – 86 с. Малишев В.В.
575 Коррозионно-электрохимическое поведение алюминия в галогенидно-оксидных расплавах в основе синтеза его диборида Друкована Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. – 2013. – Вип. 3 (80). – С. 217 – 222. Малишев В.В., Шахнин Д.Б., Соловьев В.В., Черненко Л.А., Гон-Ескар М.
576 Електроліт для електрохімічного осадження золотого покриття Друкована Деклараційний патент на корисну модель реєстраційний номер u201306679 від 29.05.2013 Малишев В.В., Богданович Л.В., Савчук А.В., Кочетова С.А.
577 Електроліт для нанесення вольфрам-кобальтових сплавів та інтерметалідів на різні електропровідні матеріали Друкована Деклараційний патент на корисну модель реєстраційний номер u201306680 від 29.05.2013 Малишев В.В., Ускова Н.М., Саричев С.Ю., Сушинський М.М., Писаненко О.Д.
578 Электрохимическое получение сплавов и интерметаллидов молибдена (вольфрама) с другими металлами из вольфраматно-молибдатных расплавов Друкована Тезисы докладов 4ой международной конференции «HighMatTech». – 7-11 октября 2013, Киев, Украина. – .- С.155 Малышев В.В., Ускова Н.Н., Габ А.И., Грабчиков С.С.
579 Получение нанокомпозитов ферромагнетиков различного назначения методом химического синтеза Друкована Там же, с. 204 Кущевская Н.Ф., Шахнин Д.Б., Малышев В.В., Ле Тхи Май Хыонг
580 Ферромагнитные нанопорошки, полученные низкотемпературным синтезом из оксалатов железа, медецинского назначения Друкована Там же, с. 213 Бошицкая Н.В., Куровский В.Я., Кущевская Н.Ф., Малышев В.В., Уварова И.В., Гончарук Д.А.
581 Формирование покрытия дисилицида хрома на поверхности хрома методом безтокового осаждения Друкована Там же, с. 250 Молотовская Л.А., Шахнин Д.Б., Малышев В.В., Шустер Дж.
582 Бестоковое формирование покрытий дисилицида хрома на поверхности хрома в расплавах солей Друкована Материалы докладов XVI Российской конференции (с международным участием) по физической химии расплавленных и твердых электролитов. – 16-20 сентября,2013г., Екатеринбург, Россия. – Т.I, с. 208-210. Молотовская Л.А., Сушинский Н.М., Подыман А.С., Шахнин Д.Б., Малышев В.В.
583 Закономерности электрохимичес-кого поведения и электроосаж-дение покрытий металлов платиновой группы (Rh, Ir, Ru) в низкоплавких ион-органических электролитах Друкована Там же, с. 293 – 294 Савчук А.В., Кочетова С.А., Буряк Н.И., Туманова Н.Х., Малышев В.В.
584 Постояннотоковое и импульсное электроосаждение покрытий титана на углеродистые стали Друкована Там же, с. 342 – 344 Ускова Н.Н., Шахнин Д.Б., Сушинский Н.М., Малышев В.В.
585 Дидактичні засади формування екологічної компетентності випускників Друкована Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. – 2013.-№ 1. – С. 245-250. Л.Липова, Т.Лукашенко, В.Малишев
586 Corrosion Resistance of Nanopowders of Borides and Carbides of the Metals of Groups IV–VIB in Nickel-Plating Electrolytes Друкована Materials Science – 2013. – V. 49, Iss. 3. – P. 356-360. V.V. Malyshev, D.B. Shakhnin
587 Єдина система прогнозування науково-технічного прогресу та забезпечення її ефективності на державному рівні Друкована Вісник Університету «Україна».Серія: Сучасні інженерні технології. – 2013. – №1 (16). – С. 10-15. Малишев В.В.
588 Покриви титану на вуглецевій сталі, нанесені постійнострумовим та імпульсним електроосадженням Друкована Вісник Університету «Україна».Серія: Сучасні інженерні технології. – 2013. – №1 (16). – С. 77-85. Малишев В.В., Габ А.І., Брускова Д.-М.Я.
589 Молібденові і вольфрамові покриви: керування структурою при електролізі вольфраматно-молібдатних розплавів Друкована Вісник Університету «Україна».Серія: Сучасні інженерні технології. – 2013. – №1 (16). – С. 107-115. Душейко В.А., Мраморнов Б.С., Заблоцька О.І., Малишев В.В.
590 Про співвідношення термодинамічних і кінетичних параметрів при дослідженні процесів хлорної металургіі Друкована Металургія. Збірник шаукових праць/ Запоріжжя, ЗДІА, 2013. – Вып. №2 (30). С. 86-91. Малишев В.В., Нікуліна Г.Ф., Іващенко В.І., Листопад Д.О.
591 Влияние условий натриетермического восстановления на характеристики ниобиевых порошков Друкована Металургія. Збірник шаукових праць/ Запоріжжя, ЗДІА, 2013. – Вып. №2 (3). С. 106-110. В.В. Малышев, Б.С. Мраморнов, А.И. Габ, Т.Н. Гладкая, Г. Науэр
592 Корозійна стійкість нанопорошків боридів і карбідів металів в електролітах нікелювання Друкована Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – №3 – С. 70-73. В.В. Малишев, Д.Б. Шахнін
593 Корозійна та електрохімічна поведінка алюмінію та високотемпературний синтез дибориду алюмінію в галогенідно-оксидних розплавах Друкована Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – №6 – С. 112-118. В.В. Малишев, А.І. Габ, І.М. Астрелін
594 Безстумовий синтез CrSi2 на поверхні хрому в розплавах солей Друкована Укр.хим. журнал. – 2013. Т. 79, №12. – С. 111 – 114. Л.А. Молотовська, Д.Б. Шахнін, В.В. Малишев
595 Electrochemical synthesis of chromium, molybdenum, and tungstem silicides powders from chloro-fluoride-oxide melts Друкована 15th International Conference on Physical Chemistry ROMPHYSCHEM-15, Abstract book, September 11-13, 2013, Bucharest, Romania, P. 89. V. Malyshev, D. Shakhnin A. Gab, V. Constantin, A.M. Popescu
596 Electrochemical synthesis of chromium, molybdenum, and tungstem borides powders from Na3AlF6-NaCl based melts Друкована Ibid, P. 90. V. Malyshev, D. Shakhnin A. Gab, V. Constantin, A.M. Popescu
597 Electrodeposition of tungsten and molybdenum carbide onto the surfaces of disperse dielectric and semiconductor materials Друкована Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (Materials Science and Engineering Technology). – 2014. – V.45, N.1. – P. 51 – 56 V.V. Malyshev, A.I. Gab, A.D. Pisanenko, V.V. Soloviev, L.A. Chernenko
598 Электрохимическое поведение кобальта и оксидных форм молибдена (вольфрама) (VI) в основе электроосаждения кобальт-молибденовых (вольфрамовых) сплавов Друкована Металургія. Збірник шаукових праць/ Запоріжжя, ЗДІА, 2014. – Вып. №1 (31). С. 109-116. В.В. Малышев, В.М. Шевченко
599 Електрохімічна поведінка й електроосадження наноструктурованого родію з низькотемпературних карбамід- та ацетамідвміщуючих розплавів Друкована Металургія. Збірник шаукових праць/ Запоріжжя, ЗДІА, 2014. – Вып. №1 (31). – С. 117-122. С.А. Кочетова, А.В. Савчук, Н.Ф.Кущевська, І.М. Астрелін, В.В. Малишев
600 Поліморфні перетворення полістронціосилоксанів за умов золь-гель синтезу Друкована Укр.хим. журнал. – 2013. Т. 79, №8. – С. 91-95.. Малишев В.В., Клименко С.В., Клименко В.С., Руденко В.М.
601 Формування покриттів дисиліцидів на поверхні хрому, молібдену і вольфраму із галогенідних кремнійвмісних розплавів Друкована «Лашкарьовські читання – 2014» Тези доповідей. Конференція з фізики напівпровідників. Київ, Україна. С. 272 – 273. Молотовська Л.А., Подиман О.С., Шахнін Д.Б., Малишев В.В.
602 Покрив титану на вуглецевій сталі: постійнострумове та імпульсне електроосадження, фізико-механічні та хімічні властивості Друкована Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014 -№1 – С. 76-85. В.В. Малишев, Д.Б. Шахнін
603 Современное состояние и перспективы высокотемпературного электрохимического синтеза порошков карбидов, боридов и силицидов тугоплавких металлов Друкована Тезисы конференции «Порошковая металлургия: современное состояние и будущее». Киев, Украина, 2014. С. 34. Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Габ А.И., Ускова Н.Н., Шустер Дж.
604 Электроосаждение, физико-химические и коррозионные свойства покрытий карбидов молибдена и вольфрама Друкована Там же, С. 35. Малышев В.В., Ускова Н.Н., Шахнин Д.Б., Габ А.И., Кущевская Н.Ф., Захарченко А.В.
605 Химический синтез нанокомпозитов ферромагнетиков технического назначения Друкована Там же, С. 103 Кущевская Н.Ф., Бошицкая Н.В., Куровский В.Я., Мосиеко В.С., Малышев В.В., Ле Тхи Май Хыонг
606 Зависимость между параметрами процесса осаждения и свойствами осадков при химическом синтезе нанокомпозитов ферромагнетиков Друкована Там же, С. 104 Кущевская Н.Ф., Бошицкая Н.В., Куровский В.Я., Мосиеко В.С., Малышев В.В., Ле Тхи Май Хыонг
607 Chaptes 4.8. Effect of Electrolysis Parameters on the Coatings Composition and Properties during Electrodeposition of Tungsten Carbides and Zirconium Diborides Друкована Molten Salts Chemistry and Technology / Eds.: M.Gaune-Escard, G.M. Haarberg. – Wiley, 2014. – 600 p. – pp. 295-301. V. Malyshev, D. Shakhnin, A. Gab, M. Gaune-Escard, I. Astrelin
608 Chaptes 4.9. Galvanic Coatings of Molybdenum and Tungsten Carbides from Oxide Melts: Electrodeposition and Initial Stages of Nucleation Друкована Molten Salts Chemistry and Technology / Eds.: M.Gaune-Escard, G.M. Haarberg. – Wiley, 2014. – 600 p. – pp. 303-317. V. Malyshev, D. Shakhnin, A. Gab, M. Gaune-Escard, I. Astrelin
609 Дослідження процесу хлорування двооксиду титану Друкована Тези доповідей ХІ Всеукр. наук. конф. cтудентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ: Університет «Україна», 2014. Част. I, c. 251-252. Іова Г.І., Малишев В.В.
610 Закономірності електроосадження та властивості танталових покриттів із хлоридно-фторидних розплавів Друкована Там же, c. 252-254. Попельнух М.А., Малишев В.В.
611 Вплив параметрів на процеси формування наночасток феромагнетиків Друкована Там же, c. 254-255. Святуха М.М., Малишев В.В.
612 Сучасний стан електроосадження танталових покриттів із іонних розплавів Друкована Там же, c. 258-259. Хіміч О.В., Малишев В.В.
613 Гальванические покрытия карбида вольфрама и диборида циркония на стальных материалах и их физико-химические свойства Друкована Тезисы докладов VIII международной конференции «Материалы и покрытия в экстремальных условиях». Киев, 2014, с. 77. Малышев В.В., Ускова Н.Н., Габ А.И., Куровский В.Я.
614 Осаждение гальванических танталовых покрытий из фторидных расплавов Друкована Там же, с. 78. Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Кущевская Н.Ф., Бошицкая Н.В.
615 Электрохимический синтез дисперсных порошков силицидов молибдена и вольфрама из галогенидно-оксидных расплавов Друкована Там же, с.79. Шахнин Д.Б., Подыман А.С., Малышев В.В., Бошицкая Н.В., Габ А.И., Дж. Шустер
616 Синтез дисперсных порошков, кристаллов и покрытий силицидов хрома и их стойкость к окислению Друкована Труды IV международной Самсоновской конферен-ции «Материаловедение тугоплавких соединений». Киев, 2014., с. 49 Шахнин Д.Б., Молотовская Л.А., Габ А.И., Малышев В.В., Шустер Дж.
617 Электроосаждение сплавов и интерметаллидов молибдена (вольфрама) с другими металлами из вольфраматно-молибдатных расплавов Друкована Там же, c. 50. Малышев В.В., Ускова Н.Н., Шахнин Д.Б., Грабчиков С.С.
618 Электроосаждение покрытий карбидов молибдена и вольфрама: условия осаждения, коррозионная, абразивная и износостойкость Друкована Там же, c. 108. Малышев В.В., Ускова Н.Н., Шахнин Д.Б., Захарченко А.В., Косенко В.А.
619 Комбинированный химико-металлургический синтез и свойства нанопорошков на основе вольфрама Друкована Там же, c. 149. Малышев В.В., Кущевская Н.Ф., Шахнин Д.Б., Бошицкая Н.В., Ле Тхи Май Хыонг.
620 Забезпечення здоров’я та безпеки, охорона навколишнього середовища – особливі аспекти стандартизації нанотехнологій і наноматеріалів Друкована Строительные материалы и изделия. – 2014. – № 2 (77). – С. 26-27. Лукашенко Т., Кущевська Н., Малишев В.
621 Higt-Temperature Synthesis of Aluminum Diboride in Halogenide-Oxide Solutions Друкована Materials Science. – 2014. – V.49, № 6. – Р. 833-840. V.V. Malyshev, A.I. Hab, I.M. Astrelin
622 Chaptes 15. Molybdenum in Ionic Melts: Electrodepositions of Molybdenum and Milybdenum Carbides and Their Electrochemical Behaviors Друкована Molybdenum and Its Compounds Applications, Electrochemical Properties and Geological Implications/ Eds.: Viswanathan S. Saji Sergey I. Lopatin . – New York Nova publishers: 2014. – P. 265-288. V. Malyshev, N.Uskova, S. Kochetova, A. Savchuk, A.Gab, D. Shakhnin, A. Pisanenko, N. Tumanova, I. Astrelin
623 Galvanic coatings of tungsten carbide and zirconium diboride on steel materials and their phisical and chemical properties Друкована Eighth international conference «Materials and Coatings for Extreme Performances». Kiev, 2014, p.73. Malyshev V.V., Uskova N.N., Gab A.I., Kurowski V.Ya
624 Deposition of galvanic tantalum coatings from fluoride melts Друкована Ibid, p. 74. Malyshev V.V., Shakhnin D.B., Kuschevskaya N.F., Boshitskaya N.V.
625 Electrochemical synthesis of powders of molybdenum and tungsten silicides from halide-oxide melts Друкована Ibid, p. 75. Shakhnin D.B., Podyman A.S., Malyshev V.V., Boshitskaya N.V., Gab A.I., J. Shuster
626 Electrochemical syntesis of zirconium diboride powders and coatings from ionic melts Друкована European Materials Research Society Fall Meeting, 15-19 September, 2014, Warsaw University of Technology – Poland N. Uskova, V. Malyshev, A.Gab, T.Stetsyuk, A.-M.Popesku
627 Electrochemical study of molibdenum and tungsten carbides phases crystals nucleation and qrowth Друкована Ibid V. Malyshev, N. Uskova, D. Shakhnin, A.Gab, M.Gaune-Escard
628 Синтез дисперсных порошков силицидов металлов VI В группы электролизом галогенидно-оксидных расплавов Друкована Металургія. Збірник шаукових праць/ Запоріжжя, ЗДІА, 2014. – Вип. №2 (32). С. 94-101. В.В. Малышев, Д.Б. Шахнин, Л.А. Молотовская, И.М. Астрелин, Д.-М.Я. Брускова, Д. Шустер, А.С. Подыман
629 Створення нанокомпозитів феромагнетиків різного призначення І. Хімічний синтез нанокомпозитів Fe-Co-Ni технічного призначення Друкована Металургія. Збірник шаукових праць/ Запоріжжя, ЗДІА, 2014. – Вип. №2 (32). С. 110-117. Н.Ф. Кущевська, В.В. Малишев, Д.Б. Шахнін, І.М. Астрелін, Д.-М.Я. Брускова, Л.Т.М. Хионг
630 Отримання дисиліциду хрому методами металотермічного відновлення та прямого синтезу Друкована Порошкова металургія. – 2014. – Т. 53, №7. – С. 13-19. Л.А. Молотов-ська, Д.Б. Шахнін, В.В. Малишев
631 Самовизначення особистості в контексті входження України до європейського інтелектуального інтеграційного простору Друкована Тези доповідей XIV міжна-родної науково-прктичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів». Київ, 2014р. – с. 49 – 50. О.А. Іванчук, В.В. Малишев
632 Дидактичні особливості сучасної безперервної освіти Друкована Там же, с. 51 – 52. О.В. Периста, В.В. Малишев
633 Психологічні аспекти розвязання проблеми самовизначення школярів Там же, с. 140 – 141. Д.А. Кириченко, В.В. Малишев
634 Titanium Coating on Carbon Steel: Direct-Current and Impulsive Electrodeposition, Physicomechanical and Chemical Properties Друкована Materials Science. – 2014. – Vol. 50, Issue 1. – p. 80-91. V. Malyshev, D. Shakhnin
635 Перелік будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів Друкована Інформаційно-довідкове видання. – К.: Університет «Україна», 2014. – 62c. Т.М. Гладка, В.В. Малишев
636 Тонколистові будівельно-оздоблювальні композиційні матеріали на неорганічних в’яжучих Друкована Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «композиційні матеріали» для студентів усіх форм навчання за напрямком підготовки 0916 «Хімічна технологія та інженерія. – К.: Університет «Україна», 2014. – 74 с.» В.В. Малишев, С.В. Клименко, В.С. Клименко
637 Влияние вольфрамового покрытия на коррозионное и электрохими-ческое поведение титана Друкована Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. – 2014. – Вип. 6 (89). – С.178 – 182. Н.Н. Ускова, В.В. Малышев, В.А. Косенко, С.А. Стукота, Бинг Ли
638 Electrochemical Synthesis of Chromium Silicides from Molten Salts Друкована J. Chem. Chem. Eng. – 2014. – N.8 – P. 845 – 848. L. Molotovska, D. Shakhnin, O. Podyman, V. Malyshev, V. Pavlik
639 Нанопорошки на основі вольфраму: хіміко-металургійний метод одержання та фізико-хімічні властивості Друкована Металургія. Збірник шаукових праць / Запоріжжя, ЗДІА, 2015. – Вип. №1 (33). – С. 55-59. Д.-М.Я. Брускова, А.І. Габ, В.В. Шаповал, Н.Ф. Кущевська, В.В. Малишев, Ле Тхі Май Хионг
640 Acidic-basic interactions sn tungstate melts based on tungsten electroplating out of them Друкована Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (Materials Science and Engineering Technology). – 2015. – V.45, N.11. – P. 1030-1038. V.A. Onischenko, V.V. Soloviev, L.A. Chernenko, V.V. Malyshev
641 Management of composition cathodic products in the electrolysis of molybdenum-, tungsten- and carbon-bearing halogenide-ohide and oxide melts Друкована Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (Materials Science and Engineering Technology). – 2015. – V.45, N.11. – P. 67 – 72 V.V. Malyshev, V.V. Soloviev, L.A. Chernenko, V.N. Rozhko
642 Технічна термодинаміка та теплопередача Друкована Навчальний посібник для студентів інженерних спеціальностей денної та заочної форм навчання,. – Київ, Університет «Україна», 2015. – 257с. В.В. Малишев, В.В. Крєтов, Т.М. Гладка
643 Створення нанокомпозитів феромагнетиків. І. Хімічний синтез солей металів Fe-Co-Ni Друкована Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2015 -№1 – С. 58-63. Н.Ф. Кущевська, Д.Б. Шахнін, В.В. Малишев
644 Електролітичне осадження кремнію з хлоридно-кріолітних розплавів Друкована Тези доповідей XII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». Україна, київ, 21-22 квітня 2015. – Ч.II, С. 332 – 333. Андріяш Ю.М.., Малишев В.В.
645 Низько- та середньотемпературні розплаві: досягнення та перспективи для електроосадження тугоплавких і благородних металів Друкована Там же, С. 333 – 335. Грибов В.О., Малишев В.В.
646 Електрохімічне вивчення сплавоутворення при високотемпературному електрохімічному синтезі карбіду молібдену Друкована Там же, С. 336 – 338. Касаджик А.С., Малишев В.В.
647 Проблеми становлення освіти в галузі нанотехнологій в світлі впровадження Болонського процесу навчання Друкована Там же, С. 340 – 341. Малишев В.В., Лукашенко Т.Ф.
648 Бізнес та інвестиції в галузі нанотехнологій Друкована Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Хімічна технологія та інженерія» денної та заочної форми навчання. – К.: Уні-верситет «Україна», 2015. – 49 с. В.В. Малишев, Т.М. Гладка. Т.Ф. Лукашенко
649 Фізико-хімічні методи аналізу для студентів природничих та інженерних спеціальностей Друкована Конспект лекцій з дисципліни напрямів підготовки «Хімічна технологія та інженерія», «Сучасні нанотехнології та наноматеріали», «Харчові технології та інженерія», «Біологія» денної та заочної форм навчання. – К.: Університет «Україна», 2015 р. – 90 с. В.А. Душейко, А.І. Габ, Н.Ф. Кущевська, В.В. Малишев
650 Методичний посібник до виконання контрольних робіт з неорганічної хімії для студентів I курсу заочної форми навчання Друкована Методичний посібник. К.: Університет «Україна», 2015 р. – 37 с. Д.-М.Я. Брускова, Н.Ф. Кущевська, В.В. Малишев
651 Матеріалознавство та матеріали у автомобільному транспорті Друкована Навчальний посібник. К.: Університет «Україна», 2015 р. – 313 с. Косенко В.А., Кущевська Н.Ф., Добровольський О.Г., Малишев В.В.
652 Поліморфні кристалічні перетворення полістронціосилоксанів і поліборасилоксанів за умов золь-гель процесу Друкована Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. – 2015. – Вип. 3 (92). – С.185 – 193. В.В. Малишев, Д.-М.Я. Брускова, С.В. Клименко, В.С. Клименко
653 Бестоковій синтез силицидных покрытий на поверхности вольфрама Друкована Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво: збірник наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. С. 132-133. А.С. Подыман, Н.М. Сушинский, Д.Б. Шахнин, В.В. Малышев, Дж. Шустер
654 Закономерности электроосаждения сплавов и интерметаллидов молибдена (вольфрама) с другими металлами из вольфраматно-молибдатных расплавов Друкована Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво: збірник наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. С. 216. А.С. Подыман, Н.М. Сушинский, Д.Б. Шахнин, Н.Н. Ускова, В.В. Малышев
655 Электрохимическое поведение галогенидно-оксидных фторсиликат-молибден (вольфрам) содержащих расплавов и электроосаждение из них молибденовых (вольфрамовых) покрытий Друкована Сучасні проблеми електрохімії: освіта, наука, виробництво: збірник наукових праць. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. С. 217. А.С. Подыман, Н.М. Сушинский, Д.Б. Шахнин, Л.А. Молотовская, В.В. Малышев
656 Electrodeposition of nanostructured powders and coatings of gold from low-temperature ion-organic melts Друкована E-MRS 2015 Fall Meeting, Warsaw, University of Technology, September 15-18, 2015. – Abstr. F-23 S. Kochetova, D. Shakhnin, A. Gab, T. Stetsyuk, N. Kushchevskaya, V. Malyshev
657 Currentless synthesis of silicides coatings at the tungsten surface Друкована E-MRS 2015 Fall Meeting, Warsaw, University of Technology, September 15-18, 2015. – Abstr. F-24 A. Podyman, N. Sushinskiy, D. Shakhnin, A. Gab, I. Gab, V. Malyshev, J. Schuster
658 Two-stage resource-saving technology of high-temperature selective extraction and electrolytical deposition of tungsten Друкована E-MRS 2015 Fall Meeting, Warsaw, University of Technology, September 15-18, 2015. – Abstr. F-25 N. Uskova, D. Shakhnin, A. Gab, I. Gab, N. Kushchevskaya, V. Malyshev
659 High-temperature electrochemical synthesis of chromium, molybdenum, and tungsten borides in halide-oxide melts Друкована The international research and practical conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2015). August 26-29, 2015, Lviv. – P. 115. V.V. Malyshev, N.N. Uskova, N.F. Kushchevskaya
660 High-temperature electrochemical synthesis of nanopowders of carbides of tungsten and molybdenum in oxide melts Друкована The international research and practical conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2015). August 26-29, 2015, Lviv. – P. 137. V.V. Malyshev, N.N. Uskova, A.I. Gab
661 High-temperature electrochemical synthesis of chromium, molybdenum, and tungsten silicides from halide-oxide melts Друкована The international research and practical conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2015). August 26-29, 2015, Lviv. – P. 187. V.V. Malyshev, D.B. Shakhnin, A.S. Podyman, J. Schuster
662 Электроосаждение кобальт-молибден (вольфрамовых) сплавов из оксидных расплавов Друкована V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ HighMatTech-2015. 5 – 8 октября 2015 г., Киев, Украина. Тезисы докладов. – B359. – P. 87. Ускова Н.Н., Габ А.И., Стецюк Т.В., Малышев В.В.
663 Достижения и перспективы электроосаждения тугоплавких и благородных металлов из низко- и среднетемпературных расплавов Друкована V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ HighMatTech-2015. 5 – 8 октября 2015 г., Киев, Украина. Тезисы докладов. – B362. – P. 88. Малышев В.В., Кочетова С.А., Шахнин Д.Б., Габ И.И.
664 Синтез дисперсных порошков силицидов молибдена и вольфрама электролизом галогенидно-оксидных расплавов Друкована V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ HighMatTech-2015. 5 – 8 октября 2015 г., Киев, Украина. Тезисы докладов. – E360. – P. 173. Шахнин Д.Б., Подыман А.С., Габ И.И., Малышев В.В.
665 Повышение жаростойкости вольфрама силицированием и борированием Друкована V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ HighMatTech-2015. 5 – 8 октября 2015 г., Киев, Украина. Тезисы докладов. – H361. – P. 239. Подыман А.С., Шахнин Д.Б., Габ А.И., Стецюк Т.В., Малышев В.В.
666 Нанопорошки на основі вольфраму: хіміко-металургійний метод одержання та фізико-хімічні властивості Друкована Металургія. Збірник шаукових праць / Запоріжжя, ЗДІА, 2015. – Вип. №1 (33). – С. 55-59. Брускова Д.-М. Я., Косенко В.А., Шаповал В.В., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В., Габ А.І., Хионг Л.Т.М..
667 Повышение жаростойкости вольфрама силицированием и борированием Друкована Металургія. Збірник шаукових праць / Запоріжжя, ЗДІА, 2015. – Вип. №1 (33). – С. 60-64. Подыман А.С., Габ А.И., Брус–кова Д.-М. Я., Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Шустер Дж.
668 Основи кристалографії та мінералографії Друкована Основи кристалографії та мінералогії: підручник.. – К.: Університет «Україна», 2015. – 144 с. Л.В. Урсуляк, С.В. Квасова. Н.Ф. Кущевська, В.В. Малишев
669 Організація допрофільної підготовки та профільного навчання в загальноосвітніх школах Друкована Тези доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів» – Київ, Університет «Україна», 2015р. – 37-39 с. Лукашенко Т.Ф., Малишев В.В.
670 Теорія профільного навчання в загальноосвітніх школах Друкована Там же, с. 40-42. Лукашенко Т.Ф., Малишев В.В.
671 Практика профільного навчання в загальноосвітніх школах Друкована Там же, с. 42-45. Лукашенко Т.Ф., Малишев В.В.
672 Організація допрофільної підготовки та профільного навчання в загальноосвітніх школах Друкована Там же, с. 53-54. Малишев В.В., Лукашенко Т.Ф.
673 Досвід, проблеми та перспективи профільного навчання Друкована Там же, с. 54-57. Малишев В.В., Лукашенко Т.Ф.
674 Завдання вчителів загальноосвітніх середніх шкіл щодо організації профільного навчання Друкована Там же, с.57-59. Малишев В.В., Лукашенко Т.Ф.
675 Creation of Ferromagnetic Nanocomposites. I. Chemical Synthesis of Fe–Co–Ni Salts Друкована Materials Science. – 2015. – V. 51, N1. – p. 61 – 66. N.F. Kushchevska, D.B. Shakhnin, V.V. Malyshev
676 Перспективи утворення нових хімічних елементів Друкована Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.: Хмельницький, 2015. – Вип. № 3 (52). – С. 22-30. М.Ф. Богомолов, В.В. Малишев, А.А. Троц
677 Influence of Tungsten Coating on the Electrochemical and Corrosion Behavior of Titanium Друкована Innovations in Corrosion and Materials Science (Themtic Issue: Corrosion, Materials Science and Nanotechnolo-gy, Properties of Nanopar-ticles). – 2015. – V. 5, Is. 2. – P. 68 -71. N. Uskova, V. Malyshev, Bynh Ly, V. Soloviov, L. Chernenko, V. Roshko
678 Nanostructured rhodium: electrochemical behavior and electrodeposition from low-temperature carbamide- and acetamide-containing melts Друкована Materials Science and Engineering Technology (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik). – 2015. – V. 46, Is. 10. – P. 1046-1049. S. Kochetova, A. Savchuk, V. Malyshev, M. Gon-Eskar, L. Solianyk
679 Nanotechnology and food engineering: achievements, prospects and life safety Друкована Papers and commentaries of VIII International Academic Congress «Development of Countries in Asia, Africa and Europe: Present and Future» (Republic of Korea, Seoul, 3-5 November 2015). P. 261-265. V. Malyshev, N. Kushchevska, V. Kosenko, O. Shchyrska
680 Tungsten Resource-Saving: Cobalt Cermets Wastes Recycling and Concentrates Extraction Друкована Journal of Environmental Science and Engineering. – 2015. – N4. – p. 521 – 528. V. Malyshev, D. Shakhnin, A. Gab, N. Uskova, O. Gudymenko, v. Glushakov, N. Kushchevska
681 Електроосадження вольфрамових покриттів із вольфраматно-піросульфатних розплавів та їх вплив на електрохімічну та корозійну поведінку титану Друкована Металургія. Збірник шаукових праць / Запоріжжя, ЗДІА, 2015. – Вип. №2 (34). – С. 48-55. Малишев В.В., Ускова Н.М, Подиман О.С., Нікуліна Г.Ф., Глушаков В.Г., Лі В.
682 Електрохімічна поведінка, полірування та електроосадження молібдену в низькотемпературних розплавах Друкована Металургія. Збірник шаукових праць / Запоріжжя, ЗДІА, 2015. – Вип. №2 (34). – C. 56 – 64. Кочетова С.А., Подиман О.С., Шахнін Д.Б., Брускова Д.-М.Я., Малишев В.В.
683 Дослідження ринку нанопорошків: прогноз обсягу виробництва та розвитку, структура ринку, ціновий аналіз Друкована Маркетинг в Україні. – 2015. – №5 (92). – С. 29 – 33 Коротєєва А.В., Кущевська Н.Ф., Малишев В.В.
684 Еволюційні процеси розвитку технічної освіти Друкована Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав–Хмель-ницький державний педа-гогічний університет ім. Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 36, Т. I (61). – С. 224 – 233.: – Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтегації до Європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – 624с. Лукашенко Т., Шахнін Д., Малишев В.
685 Дидактические особенности подготовки будущих инженеров химических специальностей на примере курса «Неорганическая химия» Друкована Проблемы современной науки и образования. – 2016. – №3(45). – С. 177-180. Лукашенко Т.Ф., Малышев В.В., Габ А.И., Брускова Д.-М.Я.
686 Synthesis of VI Group Metals Silicides Dispersed Powders by Electrolysis of haslide-Oxide Melts Друкована J. Chem. Chem. Eng. – 2016. – N.1 – P. 7– 12. L. Molotovska, D. Shakhnin, N. Uskova, G. Nikulina, V. Cherednik, S. Stukota, V. Malyshev
687 Жароміцні нанокристалічні порошки, монокристали і покриття дисилициду хрому як екологічно безпечні термоелектричні матеріали Друкована «Актуальные проблемы гуманитарных и естествен-ных наук» (г. Ужгород, 08-09 апреля 2016 г.). — Херсон : Издательский дом “Гельветика”, 2016. – C. 152-154. О. С. Подиман, Л. А. Молотовська, Д. Б. Шахнін, В. В. Малишев
688 Електрохімічний синтез багатофункціональних нанопорошків бориду гадолінію в галогенідних розплавах Друкована «Актуальные проблемы гуманитарных и естествен-ных наук» (г. Ужгород, 08-09 апреля 2016 г.). — Херсон : Издательский дом “Гельветика”, 2016. – C. 154-155. О. О. Риженко, Д. Б. Шахнін, В. В. Малишев
689 Основи загальної хімії для студентів природничих та інже-нерних спеціальностей. Друкована Основи загальної хімії для студентів природничих та інженерних спеціально-стей. Конспект лекцій. К.: Університет «Україна», 2016. – 61 с. А.І. Габ, Г.Ф. Нікуліна, Н.Ф. Кущевська, В.В. Малишев
690 Сучасні аспекти трибології у тран-спортних засобах Друкована Сучасні аспекти трибології у транспортних засобах. Підручник. К.: Університет «Україна», 2016. – 356 с. В.А. Косенко, Н.Ф. Кущевська, О.Г. Доброволь-ський, В.В. Малишев
691 Процес хлорування карбонату й оксиду магнію Друкована Тези доповідей XIII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». м. Київ, Україна, 12-14 квітня 2016. Частина II, с. 270 – 272. Бобир С.С., Малишев В.В.
692 Процес хлорування двооксиду титану Друкована Там же, с. 272 – 273. Боровик С.О., Малишев В.В.
693 Потенціометричне вивчення розплавів вольфрамат натрію – піросульфат натрію Друкована Там же, с. 275 – 277. Гладкий В.В., Малишев В.В.
694 Електроосадження вольфрамових покриттів із вольфраматно-піросульфатних розплавів Друкована Там же, с. 277 – 279. Гладкий О.О., Малишев В.В.
695 Електрохімічне вивчення розплавів вольфрамат натрію – піросульфат натрію Друкована Там же, с. 286 – 288. Іванчук О.А., Малишев В.В.
696 Синтез дисперсных порошков силицидов металлов VIB группы электролизом галогенидно-оксидных расплавов Друкована Вопросы химии и химической технологии. – 2016. – Т. 1 (105). – с. 66 – 71. Л.А. Молотовская, Д.Б. Шахнин, Н.Н. Ускова, В.В. Малышев
697 Начальные стадии образования кристаллов при электроосаждении покрытий карбидов молибдена и вольфрама в расплавах солей Друкована Труды V международной Самсоновской конферен-ции «Материаловедение тугоплавких соединений и композитов». 24-25 мая 2016г., Киев, Украина. с.44. Малышев В.В., Ускова Н.Н., Кущевская Н.Ф., Бошицкая Н.В., Куровский В.Я., Габ А.И.
698 Электроосаждение тонких пленок карбида молибдена из оксидных расплавов Друкована Там же, с. 45. Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Ускова Н.Н., Кущевская Н.Ф., Бошицкая Н.В., Куровский В.Я., Габ А.И.
699 Электроосаждение покрытий карбида вольфрама, диборидов титана и циркония из расплавов и их физико-химические свойства Друкована Там же, с. 46. Малышев В.В., Шахнин Д.Б., Ускова Н.Н., Кущевская Н.Ф., Бошицкая Н.В., Куровский В.Я., Габ А.И.
700 Синтез нанокристаллических порошков дисилицидов хрома методами электрохимического синтеза и металлотермического восстановления Друкована Там же, с. 64. Шахнин Д.Б., Молотовская Л.А., Малышев В.В., Кущевская Н.Ф., Бошицкая Н.В., Куровский В.Я.
701 Сплави та інтерметаліди молібдену (вольфраму) з нікелем (кобальтом): Електрохімічне вивчення, електроосадження покриттів та їх властивості Друкована Металургія. Збірник шаукових праць / Запоріжжя, ЗДІА, 2016. – Вип. №1 (35). – С. 36-42. Малишев В.В., Ускова Н.М, Глушаков В.Г., Габ А.І., Нікуліна Г.Ф.
702 Строение и єлектрохимическое поведение распплавленніх галогенидніх систем, содержащих ионі бора Друкована Металургія. Збірник шаукових праць / Запоріжжя, ЗДІА, 2016. – Вип. №1 (35). – С. 48-53. Малишев В.В., Ускова Н.М, Шахнин Д.Б., Рыженко О.А.