Петренко Тетяна Володимирівна

Кафедра автомобільного транспорту та соціальної безпеки

Посада: старший викладач

Загальний стаж роботи – 30 років,

педагогічний стаж – 19 років

Біографія

Народилася 1 лютого 1977 року.

Освіта

У 1998-2003 рр. навчалася у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання” та здобула кваліфікацію викладача технічних дисциплін, вчителя трудового навчання, технології (інформаційної техніки), креслення і безпеки життєдіяльності.

У 2012-2013 рр. навчалася у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини “Україна” за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство”, отримавши кваліфікацію інженера з автомобільного транспорту.

Досвід роботи

В Університеті “Україна” працює з 2003 року.

Підвищення кваліфікації

Програма стажування та розвитку кадрового потенціалу сервісних центрів МВС України. 2012-2013 р.р. «Менеджер з логістики». №0190060

Викладає дисципліни

  1. Автомобілі
  2. Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
  3. Основи технології ремонту автомобілів
  4. Технологічна практика
  5. Основи технічної діагностики автомобілів
  6. Організація автомобільних перевезень (логістика)
  7. Транспортні технології (логістика)

Галузь наукових інтересів

1. Професійно-педагогічна підготовка викладачів загальнотехнічних дисциплін автомобільного профілю

Перелік наукових праць

Є автором 15 наукових праць.

– Кількість фахових наукових статей – 2.

– Кількість конференцій, в яких узято участь – 39.

– Кількість підручників/посібників/методичних вказівок – 2/1/7

Перелік наукових праць за останні роки

1. Вдосконалення професійної мобільності викладача в умовах впровадження інноваційних технологій у навчальний процес // Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2015 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х. : ХОГОКЗ, 2015. – 286 с.

2. Професійно-педагогічна культура викладача технічних дисциплін вищого навчального закладу // Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2016 р. / Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Х. : ХОГОКЗ, 2016. – 500 с.

3. Педагогічна культура у формуванні професійної компетентності викладача технічних дисциплін автомобільного профілю // Збірник наукових праць “Педагогічні науки”. – Випуск LХХІ. – Том 2. – Херсон, 2016.

4. Сутність професійної компетентності викладача загальнотехнічних дисциплін автомобільного профілю // Основні напрями розвитку педагогічної науки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 21-22 жовтня 2016 року). – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 164 с.

5. Внедрения инноваций при усовершенствовании профессиональной мобильности преподавателей общетехнических дисциплин автомобильного профиля // Матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» : Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 313 с.

6. Основні аспекти законодавства про автомобільний транспорті // Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Ч. 2 – К.: Університет «Україна». – С. 366-367. – С. 451.

7. Організація безпечної праці водія транспортного засобу // Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність». – Ч. 2. – К.: Університет «Україна». – С. 368-369. – С. 451.