Кадровий склад

В інституті працює 37 співробітників, у тому числі 28 науково-педагогічних працівників (76%). Із числа науково-педагогічних працівників на постійній основі 18 (64 %).

Серед науково-педагогічних працівників із науковим ступенем – 19 (68%), зокрема: докторів наук – 2 (7%), кандидатів наук – 17 (60%).

Керівництво усіма кафедрами інституту здійснюють особи, які працюють на постійній основі та мають відповідний науковий ступінь і досвід адміністративної діяльності.

Всі викладачі мають базову вищу освіту з дисциплін, які викладають. Основний викладацький склад інституту має досвід практичної роботи на виробництві або в науково-дослідних установах. Мають педагогічний стаж 10 років і більше 26 осіб (93 %), 5 років і більше – 1 особа (3,5 %), 1 особа має досвід роботи менше 5 років (3,5%).

Планування робочого часу викладачів здійснюється у відповідності з нормативними вимогами. Обсяг навчального навантаження на рік обговорюється на засіданнях кафедр під час планування та підбиття підсумків роботи. Розподіл навантаження проводиться у відповідності з науково-педагогічною кваліфікацією і досвідом роботи викладачів.

Сприятливий морально-психологічний клімат в інституті та на кафедрах забезпечує формування здорового, дієздатного колективу.

Налагоджена система відкритих занять та взаємовідвідування занять викладацьким складом кафедр інституту. За навчальний рік здійснюється близько 20 відкритих занять та відвідувань, їх наслідки фіксуються в журналі, рецензії за змістом аналітичні та критичні, за формою – досить коректні.

Для вдосконалення педагогічної кваліфікації викладачі інституту регулярно проходять стажування (в тому числі закордонне) на виробництві, в наукових та освітніх установах. Місця проходження стажування визначаються з урахуванням навчальних дисциплін, які ведуть викладачі. Підвищення наукової кваліфікації здійснюється за планом стажування, який є на кожній кафедрі.

Адміністративно-управлінський персонал інституту становить 5 співробітників, із них більшість мають вищу освіту, 2 – науковий ступінь.

Навчально-допоміжний персонал інституту становить 6 співробітників, із них більшість мають вищу освіту.

Для вдосконалення роботи навчально-допоміжного персоналу постійно проводяться адміністративні ради інституту та засідання відповідних кафедр.