Організація навчального процесу

Навчальний процес в Інституті здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Всіма кафедрами Інституту запроваджені інноваційні технології навчання (мультимедійний супровід лекційних занять, опорні конспекти лекцій на електронних носіях, Інтернет-супровід навчального процесу).

У навчальному процесі викладачі інституту запроваджують новітні технології навчання студентів. Авторськими колективами кафедр розроблено та запроваджено 19 пакетів прикладних програм для ПЕОМ, які використовуються для фундаментальної та професійно-практичної підготовки за всіма спеціальностями.

В інституті діє 3 комп’ютерні класи з 64 комп’ютерами. Працює локальна комп’ютерна мережа та електронна бібліотека для студентів денної та заочної форм навчання. Студенти користуються базами даних програмних продуктів. Так, для підготовки фахівців використовуються такі пакети прикладних програм: Windows 98, Windows ME, Microsoft Office 2003 та 2007 для вирішення практичних задач з дисциплін курсу, підготовки дипломних робіт та вивчення нормативно-правових актів.

Інститут має власну бібліотеку. Її фонд налічує 28416 примірників підручників та навчальної літератури, має 29 періодичних фахових видань.

Розподіл книжкового фонду за дисциплінами та фахом:

 • суспільно-політичної – 20% примірників (1:1);
 • природничо-математичної – 10% примірників (1:3);
 • технічної – 10% примірників (в середньому 1:3);
 • філологічної (культура) – 30% примірників (1:1);
 • література з харчового виробництва – 20% примірників (1:3);
 • література з мистецтва – 10% примірників (1:3).

Крім того, студенти інституту мають можливість користуватися бібліотекою КПІ та бібліотеками інших ВНЗ, бібліотекою НАН України.

Відповідно до плану підготовки та видання навчально-методичної літератури на 2012-2013 н.р. було видано 2 монографії, 8 навчальні посібники, 19 методичних вказівок та 19 конспектів лекцій.

У 2012-2013 н.р. в інституті навчалось 900 студентів (244 студента денної (27%), 656 – заочної форми навчання (73%)).

 

За спеціальностями денної форми навчання:

 • Автомобілі та автомобільне господарство – 83;
 • Дизайн – 43;
 • Електронна побутова апаратура – 29;
 • Технологія харчування – 63;
 • Хімічна технологія ТН і СМ – 26.

За спеціальностями заочної форми навчання:

 • Автомобілі та автомобільне господарство – 201;
 • Дизайн – 87;
 • Електронна побутова апаратура – 74;
 • Технологія харчування – 192;
 • Хімічна технологія ТН і СМ – 102.

У цьому навчальному році навчається 26 осіб із обмеженими фізичними можливостями: автомобілі та автомобільне господарство – 8, дизайн – 7, електронна побутова апаратура – 4, технологія харчування –5, хімічна технологія – 2.

В інституті сформовано 26 груп денної і 48 заочної форм навчання.

За результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії денної форми навчання 2012-2013 н.р. абсолютна успішність становить – 99,5 %, якісна – 74,3 %, середній бал – 4,0. Кількість відмінників – 33 (12,5,2%). Кількість боржників – 10 (5,0%).

За результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії заочної форми навчання (табл. 9) абсолютна успішність становить – 98,8 %, якісна – 41,2%, середній бал – 4,0. Кількість відмінників – 25 (6,1%). Кількість боржників – 14 (1,8%).

Постійно діюча група аналізу успішності навчання інституту оперативно створює умови для ліквідації академзаборгованості студентів у вигляді додаткових консультацій та графіків ліквідації академзаборгованості. Організовано повідомлення батьків студентів про необхідінсть ліквідації академзаборгованості. Найбільший відсоток студентів із академзаборгованістю припадає на 2-3 курси.

Аналіз руху контингенту показав, що у 2012/2013 н.р. відраховано 12 студентів, або 2,7 % від загальної кількості, в тому числі 5 (23,8 %) студентів денної форми навчання і 16 (76,2%) студентів заочної форми навчання. За невиконання навчального плану відраховано 20 студентів (95,2 %), за порушення умов контракту – 1 студент (4,8%).

У зимовій та літній державних атестаціях узяли участь 876 студентів денної форми навчання. З них 260 бакалаврів, 150 спеціалістів, 42 магістри. Абсолютна успішність по інституту в цілому становить 97%, якісна успішність – 67,6%, середній бал – 4,08.

Кількість студентів, які закінчили університет з відзнакою, становить 27, з них 11 студентів денної форми (40%) та 16 студентів заочної форми (60%).

Кращі студенти супроводжували захист дипломних проектів авторефератами та мультимедійними презентаціями. Студенти-заочники апробацію результатів та рекомендацій дипломних робіт здійснювали на підприємствах, які були об’єктами дослідження, про що свідчили акти впровадження пропозицій у цих об’єктах. Студенти денної форми оприлюднили результати самостійних досліджень через публікації тез наукових конференцій та наукових статей.