Науково-дослідна робота

Наукова робота в інституті проводиться згідно з рішенням Вченої ради університету та інституту відповідно до планів кафедр. У ній беруть участь викладачі кафедр, залучаючи до цієї роботи аспірантів, магістрантів, студентів. Робота здійснюється відповідно до держаних програм, «Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року», науково-технічних програм МОН України, НАН України. Виконуються 4 держбюджетні теми на кафедрах хімії та новітніх хімічних технологій, технології харчування та дизайну.

З метою підвищення рівня та ефективності наукових досліджень щодо вирішення актуальних проблем теорії і практики за напрямами діяльності ІТІ Університету „Україна” та забезпечення впровадження отриманих результатів з метою перетворення Інституту на дослідницький центр міжнародного рівня Вченою радою Інституту затверджено Програму розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Інженерно-технологічному інституті Університету «Україна» на 2015-2017 роки.

Програмою визначені пріоритетні теми фундаментальних та прикладних наукових досліджень ІТІ.

Перспективний план фундаментальних та прикладних наукових досліджень

викладачів і студентів університету на 2018-2020 рр.

п/п

Тематика виконаних НДР, галузь науки Навчально-виховний підрозділ П.І.Б.

керівника та виконавців НДР, науковий ступінь, вчене звання

Термін виконання Заходи впровадження результатів НДР у навчальний процес

Очікувані результати

(впровадження, публікації, дисертації, анотований звіт, ліцензії, патенти, документи на авторське право)

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1 Теоретичні основи високотемпературного електрохімічного синтезу покриттів та дисперсних порошків карбідів, боридів та силіцидів тугоплавких металів з йонних розплавів Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій Керівник:

Малишев В.В., д.т.н., проф..,

Виконавці: Шахнін Д.Б., к.х.н., Габ А.І., к.х.н., доц..

2018-2022 Лекції, практичні та лабораторні заняття з дисципліни теоретичні основи синтезу 4 статті, 2 патенти
2 Карбід вольфраму: теоретичні основи та практична реалізація одержання, фізико-хімічні властивості Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій Керівник:

Малишев В.В., д.т.н., проф..,

Виконавці: Шахнін Д.Б., к.х.н., Габ А.І., к.х.н., доц., Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доц..

2018-2019 Лекції, практичні та лабораторні заняття з дисципліни нанотехнологічне матеріалознавство 3 статті, 1 патент
3 Особливості фізико-хімічних і електрохімічних процесів у неорганічних та органічних силіціє- і титановмісних середовищах Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій Керівник:

Шахнін Д.Б., к.х.н., Виконавці: Габ А.І., к.х.н., доц., Брускова Д.-М.Я., к.х.н., доц., Урсуляк Л.В.

2018-2020 Лекції, практичні та лабораторні заняття з дисциплін: загальна та неорганічна хімія, основи хімічних виробництв, процеси та апарати хімічних технологій 2 статті

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

4 Особливості моделювання візуальних аспектів іміджевого простору ВНЗ на прикладі Університету «Україна». Шифр та назва галузі знань: 02 «Культура і мистецтво». Кафедра дизайну Керівник:

заслужений діяч культури

Гук Л.Й.

Виконавець:

ст. гр. ДЗ-61

Шулипа М.

2018 р. Підготовка та захист магістерської роботи. Доповіді на наукових конференціях, стаття.  
5 Дослідження впливу візуальних одиниць на концептуальне формотворення. Шифр та назва галузі знань:

02 «Культура і мистецтво».

Кафедра дизайну Керівник:

заслужений діяч культури

Гук Л.Й.

Виконавець:

ст. гр. ДЗ-71

Кот С.

2018 р. Підготовка та захист магістерської роботи. Доповіді на наукових конференціях, стаття.  
6 Особливості методики процедурного дизайну. Шифр та назва галузі знань:

02 «Культура і мистецтво».

Кафедра дизайну Керівник:

заслужений діяч культури

Гук Л.Й.

Виконавець:

ст. гр. ДЗ-61

Котенко А.С.

2018 р. Підготовка та захист магістерської роботи. Доповіді на наукових конференціях, стаття.  
7 Особливості застосування скла в дизайн-проектуванні інтер’єру. Шифр та назва галузі знань:

02 «Культура і мистецтво».

Кафедра дизайну Керівник:

к.арх., доцент

Хавхун Г.М.

Виконавець:

ст. гр. ЗДЗ-61

Ломига О.Г.

2018 р. Підготовка та захист магістерської роботи. Стаття у фаховому виданні, тези доповіді на Всеукраїнській науковій конференції Університету «Україна».  
8 Застосування каміну в дизайн-проектуванні інтер’єру. Шифр та назва галузі знань:

02 «Культура і мистецтво».

Кафедра дизайну Керівник:

к.арх., доцент

Хавхун Г.М.

Виконавець:

ст. гр. ЗДЗ-61

Ломига М.Г.

2018 р. Підготовка та захист магістерської роботи. Стаття у фаховому виданні, тези доповіді на Всеукраїнській науковій конференції Університету «Україна».  
9 Формування дизайну виставкових стендів. Шифр та назва галузі знань:

02 «Культура і мистецтво».

Кафедра дизайну Керівник:

к.арх., доцент

Хавхун Г.М.

Виконавець:

ст. гр. ДЗ-61

Степанець Ю.Ю.

2018 р. Участь у конкурсі студентських наукових робіт. Конкурсна робота, стаття.  
10 Розробка і впровадження технологічних процесів зміцнення і відновлення деталей автомобілів і обладнання автотранспортних підприємств Кафедра автомобільного транспорту та цивільної безпеки Керівник:

Косенко В.А., к.т.н., доц.,

Виконавці: Смірнов М.В., к.т.н., доц., Захарченко А.В.

2018-2020 Лекції, практичні та лабораторні заняття з дисциплін: автомобільне матеріалознавство, трибологія, організація ремонту автомобілів 2 статті  
11 Дизайнерська розробка приміщень науково-дослідної академії Національного антарктичного наукового центру МОН України Кафедра дизайну Керівник:

Гук Л.Й,

Виконавці: Ломовський А.І., Хавхун Г.А.

2018-2020 Лекції, практичні та лабораторні заняття з дисципліни інженерний дизайн 3 статті  
12 Мікроелектронні вимірювальні перетворювачі неелектричних величин Кафедра сучасної інженерії та нанотехнологій Керівник:

Жовнір М.Ф., к.т.н., доц.,

Виконавці: Кущевська Н.Ф., д.т.н., проф.., Терещенко О.Я.

2018-2021 Лекції, практичні та лабораторні заняття з дисциплін: прикладні нанотехнології, наноелектроніка 2 статті, 1 патент  
13 Новітні технології продуктів харчування спеціального призначення Кафедра технології харчування Керівник:

Калакура М.М., к.т.н., проф..,

Виконавці: Бублик Г.А., к.т.н., доц.., Юліна А.І., к.т.н., доц.., Любенок О.Б.

2018-2019 Лекції, практичні та лабораторні заняття з дисциплін: продукти спеціального харчування, організація харчових виробництв 3 статті  
14 Розробка і впровадження технологій нових продуктів харчування з використанням нетрадиційної сировини Кафедра технології харчування Керівник:

Калакура М.М., к.т.н., проф..,

Виконавці: Бублик Г.А., к.т.н., доц.., Юліна А.І., к.т.н., доц.., Любенок О.Б.

2018-2020 Лекції, практичні та лабораторні заняття з дисциплін: організація харчових виробництв, продукти оздоровчого харчування 3 статті  
15 Вплив концентрацій хімічно активних речовин на мастильну дію та стан поверхневих шарів трибосполук Кафедра автомобільного транспорту та цивільної безпеки Керівник:

Захарченко А.В.,

Виконавці:

Петренко Т.В., Тропіна А.О.

2018-2021 Лекції, практичні та лабораторні заняття з дисциплін: автомобільне матеріалознавство, трибологія 2 статті  
16 Теоретичні та практичні аспекти використання фугкціональних сумішей у кондитерських виробах Кафедра технології харчування Керівник:

Калакура М.М., к.т.н., проф..,

Виконавці: Бублик Г.А., к.т.н., доц.., Юліна А.І., к.т.н., доц.., Любенок О.Б.

2018-2021 Лекції, практичні та лабораторні заняття з дисципліни: продукти організація харчових виробництв 2 статті  

З метою формування планів підрозділів щодо проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень:

1) проведено опитування та закріплено за підрозділами наукову тематику згідно з переліком пріоритетних тем фундаментальних та прикладних наукових досліджень ІТІ;

2) забезпечено спрямованість планів фундаментальних та прикладних досліджень на розв’язання конкретних теоретичних та практичних завдань, визначено замовників та джерела фінансування.

Проведена відповідна робота щодо залучення коштів держбюджету для фінансування фундаментальних та прикладних наукових досліджень в ІТІ:

1. Розроблено плани участі підрозділів у виконанні державних програм науково-технічного розвитку України, зокрема в реалізації тем державного замовлення України;

2. Підготовлено 11 заявок на фінансування в рамках міждержавних угод зі Словенією, Австрією, В’єтнамом, Туреччиною, Білоруссю, Молдовою та Францією.

3. До КМДА подані такі проекти для укладання господарських договорів на проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в Інституті:

  • відновлення та зміцнення «зношених» деталей автобусів, тролейбусів і трамваїв міського транспорту;
  • розробка технології і малогабаритної лінії для виробництва пектинових паст;
  • новітні технології продуктів харчування спеціального призначення;
  • розробка і впровадження технологій нових продуктів харчування з використанням нетрадиційної сировини;
  • ресурсо- та енергозберігаючі технології переробки відходів твердосплавного виробництва;
  • розробка дизайн-проектів реконструкції п’ятиповерхових будинків (хрущовки).

Для забезпечення підвищення рівня та результативності наукових досліджень:

1) проаналізовано діяльність наукових шкіл та колективів з позиції підвищення результативності досліджень та вагомості їх результатів;
2) розроблено та затверджено план фундаментальних та прикладних досліджень викладачів та студентів кафедр Інституту;
3) з’ясовано потреби у створенні чи модернізації наукових лабораторій та проведенні робіт із забезпечення науковців приміщеннями та сучасним обладнанням для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень;
4) відкрито кафедру сучасних нанотехнологій та наноматеріалів.

У 2012-2013 н.р. завершено дві НДР на кафедрах хімії та новітніх хімічних технологій та технології харчування. Підготовлено та затверджено заключні наукові звіти НДР. За результатами їх виконання підготовлено до друку 5 статей та відправлено 12 тез доповідей. Запропоновані технології готові до впровадження на ринку наукової продукції.

У 2012-2013 н.р. на кафедрах хімії та новітніх хімічних технологій, технології харчування та автомобільного транспорту продовжили свою діяльність 4 наукові школи. До роботи шкіл були залучені студенти старших курсів відповідних спеціальностей. За результатами діяльності шкіл підготовлено до друку 9 статей та відправлено 12 тез доповідей. Однією з молодих, але перспективних наукових шкіл є «Сучасні нанотехнології та наноматеріали», яка потребує подальшого цілеспрямованого розвитку.

Підвищення наукової кваліфікації викладачів відбувалося за рахунок обміну спеціалістами в рамках міжнародних науково-дослідних проектів, стажування в інститутах НАН України та відповідних галузей промисловості, інших навчальних закладах, загальноуніверситетських семінарів по підвищенню кваліфікації (з отриманням відповідних сертифікатів). Також 10 викладачів інституту взяли участь у VII науково-практичній конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації. За 2012-2013 н.р. підвищили кваліфікацію 27 викладачів інституту (в тому числі на постійно діючому семінарі «Технології Інтернет-підтримки навчального процесу» та курсах іноземної мови).

Наукова діяльність інституту в 2012-2013 н.р. відбувалась за 10 темами наукових досліджень. За всіма темами підготовлено звіти, публікації. За їх тематикою планується захист 3 кандидатських дисертацій. У межах України в 2012-2013 н.р. видано 109 друкованих праць навчально-методичного характеру у вигляді монографій, статей у журналах, методичних вказівок, навчально-методичних видань, методичних рекомендацій, опорних конспектів лекцій, тез доповідей: 68 наукових публікацій у межах України у вигляді статей, тез доповідей, публікацій у збірниках, опублікованих винаходах, 16 друкованих праць у зарубіжних виданнях у вигляді статей та тез доповідей, 25 наукових публікацій у вигляді статей у фахових журналах.

Співробітники та студенти інституту взяли участь у роботі 10 конференцій та 2 навчально-демонстраційних сесіях «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці» та 9 семінарів. При цьому було зроблено 38 доповідей за тематиками досліджень.

Відповідно до плану наукової роботи на 2012-2013 навчальний рік в Інституті було проведено:

– студентську науково-практичну конференцію «Молодь: освіта, наука, духовність», в якій узяли участь 93 учасника;
– міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі», на якій зроблено 16 доповідей.

У 2012-2013 н.р. було подано 2 заявки на винахід, які знаходяться на розгляді.

За звітній період підготовлено 11 проектів і запитів на отримання фінансування в рамках науково-дослідних проектів міжнародного співробітництва та в рамках фундаментальних досліджень.

В плані активізації міжнародної наукової співпраці та залучення кафедр інституту до виконання міжнародних наукових програм розроблено та розповсюджено в Інституті каталог світових наукових центрів і фондів, міжнародних наукових програм та міжурядових угод. Налагоджено систему інформаційно-аналітичного забезпечення міжнародного співробітництва; наведено контакти із провідними світовими науковими центрами і фондами, міжнародними науковими програмами.

Кафедрами інституту укладено угоди про співпрацю та активно ведеться співпраця з 6 установами НАН України, 6 галузевими інститутами та 8 підприємствами. Зазначені установи водночас є базами практик для студентів вищих освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Укладено 4 угоди про наукову кооперацію з інститутами НАН України, зокрема з Інститутом загальної та неорганічної хімії, Інститутом проблем матеріалознавства, Інститутом колоїдної хімії та хімії води та Інститутом металів і сплавів НАНУ. Розроблено плани проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у кооперації з цими інститутами. Вчені інститутів НАН України (2 доктори наук та 5 кандидатів наук) беруть участь у навчальному процесі (в першу чергу в навчанні магістрів та аспірантів). Затверджено 3 теми кандидатських дисертацій, 3 співробітники Університету затверджені здобувачами. 12 студентів залучено до участі в наукових дослідженнях за напрямами майбутньої наукової діяльності в інститутах НАН України. У співавторстві з ученими НАН України у 2012 р. опубліковано 8 наукових праць та видано 11 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях.